Cisco China

Chia sẻ: Ba Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:488

0
320
lượt xem
15
download

Cisco China

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu công nghệ thông tin bằng tiếng hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco China

 1. 1’¬ Õ¯¬Áª•¡¨ºº ıºÚΩÈ ±æ’¬ΩÈ…‹¥”±æµÿª•¡¨Õ¯µΩ»´«Úª•¡¨Õ¯µƒ∏≈ƒÓ£¨◊˜Œ /»´«ÚLAN∫Õ WAN÷– Õ®–≈π˝≥õƒµº—‘°£ 1.1 Õ¯¬Áµƒ∑¢’π 1.1.1 ºØ÷–ªØ¥¶¿Ì ‘⁄ 2 0 ¿ºÕ 6 0ƒÍ¥˙∫Õ 7 0ƒÍ¥˙‘Á∆⁄£¨¥´Õ≥º∆À„ª˙Õ®–≈ ª ∑æ≥“‘“ªÃ®÷˜ª˙Œ™÷––ƒ£¨’‚î÷˜ª˙Õ®≥£ «“ªÃ®¥Û–Õª˙°£‘⁄’‚÷÷ºØ÷– Ω µ ƒº∆À„ª∑æ≥÷–£¨∑«÷«ƒ‹µƒ÷’∂À π ” √ÀŸ∂»Ω œ ¬˝µƒ∑√Œ œfl¬∑”Îæ””⁄ ÷––ƒµƒ IBM ÷˜º∆À„ª˙Õ®–≈°£ π”√∂‡µ„œfl¬∑µƒœµÕ≥Õ¯¬ÁΩ·π£® SNA£©Õ¯∫Õ X.25π´π≤ ˝æ›Õ¯æÕ « ’‚÷÷Õ¯¬Áª∑æ≥µƒµ‰–Õ¿˝◊”°£ SNA ◊¥Œ”⁄ 1974 ƒÍ“˝»Î£¨ « I B M”√”⁄¡¨Ω”À¸µƒ 3 2 7 0≤˙∆∑œµ¡–£®º˚Õº1 - 1£©µƒ∑Ω ∞ ∏ ° £”…”⁄ ”–¥Û¡øµƒ≤ªø…±‡≥Ã÷’∂À¡¨Ω”µΩ I B M÷˜ª˙œµÕ≥£¨π …˺∆≥ˆ¡À S N A°£ S N A‘⁄ª•¡¨µƒ÷˜ª˙÷ƺ‰Ã·π © æ≤è¬∑”…£¨“Ú¥Àπ§◊˜‘⁄“ª∏ˆ÷’∂Àµƒ”√ªßø…“‘∑√Œ »Œ∫Œª•¡¨÷˜ª˙°£ “ÚŒ™ A «Ωˆ’Î∂‘“‘ SN I B M¥Û–Õª˙Œ™÷––ƒµƒº∆À„ª∑æ≥∂¯…˺∆µƒ£¨“Ú¥ÀÀ¸ªπ ≤ ª◊„“‘”¶∏ ∂ ∂‘µ» Õ¯¬Á°¢øժߪ˙ /∑˛ŒÒ∆˜°¢∂‡≥ß…Ã∫ Õ ∂‡–≠“ȵƒÕ¯¬Áª∑æ≥°£M“˝»Î¡À÷Ó»Á∏ fl º∂≥ÖÚ∂‘≥ÖÚÕ®–≈ IB £®Advanced Program-to-Program Communication, APPC£©∫Õ∏flº∂∂‘µ»µƒ¡¨Õ¯ºº ı£® Advanced Peer-to-Peer Networking, APPN£©µ»µƒΩ‚æˆ∑Ω∞∏£¨’‚–©∑Ω∞∏ ƒ±‰¡À“‘¥Û–Õª˙Œ™÷––ƒµƒ∑Ω Ω£¨≤¢ ‘ –Ì¥Û–Õ∫Õ–°–ÕœµÕ≥◊˜Œ™Õ¨ŒªÃÂΩ¯––ª•≤Ÿ◊˜°£ ∑√Œ ◊ ‘¥°¢‘À––≥ÖÚ∫ Õ ∏ ¥ ÷∆Œƒº˛ «µ•∏ ˆ º∆À„ª˙ªÚ≤ªø…±‡≥õƒ÷’∂À÷–œ‡∂‘ºÚµ•µƒ»ŒŒÒ°£º∆ À„ª˙ ∂±∑¢≥ˆ«Î«Ûµƒ”√ªß∫ Õ À˘–Ë“™µƒƒø±Í…˱∏ ª Ú≥Öڣ¨≤¢–≠µ˜À¸√«÷ƺ‰µƒ∑√Œ °£‘⁄’‚÷÷«Èøˆ œ¬£¨µ•∏ˆº∆À„ª˙ «À˘”–◊ ‘¥µƒ÷˜π‹£¨“Ú¥Àø…“‘∫‹»›“◊µÿ∂‘∆‰Ω¯––π‹¿Ì∫Õ–≠µ˜°£ IBM÷˜ª˙ ‘∂≥û∫ºØøÿ÷∆∆˜ Õ®–≈øÿ÷∆∆˜ IBM»∫ºØ øÿ÷∆∆˜ ÷’ ∂À Õº1-1 SNAΩˆŒ™“‘IBM¥Û–Õª˙Œ™÷––ƒµƒº∆À„ª∑æ≥∂¯…˺∆
 2. 2 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ • —∞÷∑°™ ”√”⁄±Í ∂Œ®“ª µÃµƒ ˝æ›Ω·πªÚ¬flº≠‘º∂®£¨»ÁÃÿ∂®µƒπ˝≥êÚÕ¯¬Á…˱∏°£ • ≤È¥Ì °™ ÷ª∑¢ÀÕ◊„π ª µƒ∏ Ω º ”–≈ œ ¢“‘ºÏ≤‚¥ÌŒÛ£¨»ª∫ Û “™«Û¥”‘¥µÿ÷∑÷ÿ–¬∑¢ÀÕ“ª¥Œ°£’‚≥∆Œ™ °∞◊‘∂Ø÷ÿ∏¥«Î«Û°± (automatic repeat request, ARQ)°£ • æ¿¥Ì °™ ∑¢ÀÕ◊„𪵃–≈œ¢“‘æ¿’˝ƒø±Íµÿ÷∑÷–µƒ¥ÌŒÛ°£’‚≥∆Œ™°∞œÚ«∞濥̰± (forward error correction, FEC)°£ • Õ¨≤Ω °™ ‘⁄∑¢ÀÕ∂À∫ÕΩ” ’∂À÷ƺ‰Ω®¡¢π´π≤µƒº« ±∑Ω∑®°£ • –≠µ˜∑¢ÀÕ°™ ”√”⁄»∑±£∑¢ÀÕ µÃ£®»Áµ˜÷∆Ω ‚ µ˜∆˜£©≤ª∑¢ÀÕ≥¨π ˝ Ω ” ’ µÃÂΩ ” ’ƒ‹¡¶µƒ ˝æ›°£ »Áπ˚Ω” ’ µÃÂ÷–µƒª∫≥«¯“—¬˙£¨Ω´∏¯∑¢ÀՅ˱∏∑¢ÀÕ“ªÃıœ˚œ¢“‘‘›Õ£∑¢ÀÕ£¨÷±µΩª∫≥«¯÷– µƒ ˝æ›“—¥¶¿ÌÕÍ°£‘⁄ IBM Õ¯¬Á÷–£¨’‚“ªºº ı≥∆Œ™°∞µ˜≤Ω°± °£ 1.1.2 Õ¯¬Á PCµƒ≥ˆœ÷“˝∆¥´Õ≥Õ®–≈∫Õº∆À„ª˙Õ¯¬Áµƒ∏Ô√¸°£µ±…ÃΩÁ“‚ ∂µΩ’‚–©…˱∏µƒ¡ÈªÓ–‘∫Õ𶃋 ±£¨ À¸√«µƒ π”√¬ “≤æÕ‘ˆº”¡À°£◊Ó≥ıµƒ P C «∂¿¡¢µƒ…˱∏£¨√ø“ª∏ˆ P C∂º–Ë“™◊‘º∫ µ ƒ◊ ‘¥£¨»Á¥≈ ≈ à ø’ º‰∫Õ¥Ú”°ª˙°£∫Û¿¥∑¢’πµƒæ÷”ÚÕ¯£® L A N£©ø…“‘Ω´ P C¡¨Ω”‘⁄“ª∆£¨≤¢«“‘ –Ì P Cπ ≤ œÌ∞ ∫ π Û …˱∏ £®º˚Õº 1 - 2£© °£◊Ó≥ıµƒ L A N «∂¿¡¢µƒ£¨µ´º∆À„ª˙◊®º“√«∫ ‹ øÏ“‚ ∂µΩ Ω ´ À¸√«¡¨Ω ” ∆¿¥µƒ÷ÿ“™–‘°£’‚ –©Õ¯º‰ª•¡¨ºº ıŒ™÷Ó»ÁµÁ◊”” º˛∫ÕŒƒº˛¥´ ‰µƒ∆Û“µº∂”¶”√≥ÖÚ÷π©¡Àª˘¥°°£ ‘⁄ 2 0 ¿ºÕ 7 0ƒÍ¥˙∫Õ 8 0ƒÍ¥˙£¨≥ˆœ÷¡À–°–Õª˙∫Õπ≤œÌµƒπ„”ÚÕ¯£® WA N£© ° £–°–Õª˙Õ®≥£¥¶”⁄¿Î ˝æ›÷––ƒΩœ‘∂µƒµÿ∑Ω°£À¸√«µƒ¥¶¿Ì𶃋 πµ√∑÷≤º Ω ˝æ›¥¶¿Ìµ√“‘ µœ÷°£ ˝◊÷…˱∏π´À森 D E C£© VA XœµÕ≥∫ÕD E CÕ¯¬Á «’‚∏ ˆ ±¥˙µƒµ‰∑∂°£µ´”¶”√≥Öڻ‘»ª «µ•∂¿«“∂¿¡¢µƒ“ª≤ø∑÷£¨≤¢ø™∑¢¡À ∏˜÷÷Õ®–≈–≠“È°£ π§◊˜’æ ¥Ú”°ª˙ µÁ¿¬ Õ¯¬ÁΩ”fl« ∑˛ŒÒ∆˜ Õº1-2 LANΩ´∂‡Ã® PC¡¨Ω”‘⁄“ª∆£¨¥”∂¯ πµ√π≤œÌ∞∫πۅ˱∏≥…Œ™ø…ƒ‹ ΩÒÃϵƒÕ¯¬Á «–¬æ…ºº ıµƒªÏ∫œ°£ I B MÕ¯¬Á∫ÕΩœ–¬µƒ L A Nª•¡¨Õ¯¬Á°¢µÁ◊”…ÃŒÒ∫ Õ œ˚œ¢¥´µ› œµÕ≥≤¢–– π ” √°£ƒ≥–©æfl±∏ à ıº˛µƒ◊È÷Ø“—æ≠ π ” √¡Àæ÷”ÚÕ¯°¢π ´ ”√ ˝æ›Õ¯°¢◊‚”√œfl¬∑∫ Õ ∏ fl ÀŸ¥Û–Õ ª˙Õ®µ¿£¨∂¯º∏ ∫ ı ≤ª–Ë“™øº¬«◊‹ÃºØ≥…∫ Õ “ª÷¬–‘°£Ω ´ ”¶”√≥Öڥ”÷––ƒ÷˜ª˙“∆∂صΩ ∑ ÷≤º Ω ∑ ˛ŒÒ∆˜ “—æ≠≤˙…˙¡À–¬µƒ¡¨Õ¯–Ë«Û£¨≤¢∏ƒ±‰¡ÀÕ®–≈ƒ£ Ω°£
 3. œ¬‘ÿ µ⁄ 1’¬ Õ¯¬Áª•¡¨ºº ıºÚΩÈ 3 1.1.3 Õ¯¬Áª•¡¨ Õ¯¬Á“—≥…Œ™Ω Ò Ãϵƒ–≈ œ ¢œµÕ≥µƒª˘¥°≤ø∑÷£¨…ı÷¡ø…“‘Àµ «◊Ó÷ÿ“™µƒ“ª∏ ˆ ≤ø∑÷°£À¸√«◊È ∆Û“µ°¢’˛∏ Æ ∫ Õ ø∆—ßÕ≈ à Â÷–µƒ–≈ œ ¢π ≤ œÌµƒ÷––ƒª∑Ω ⁄ °£’‚–©–≈ œ ¢ø…“‘”–∂‡÷÷–Œ Ω ° £ø…“‘ «± º«∫ Õ Œƒµµ°¢Ω´”…¡Ì“ªÃ®º∆À„ª˙¥¶¿Ìµƒ ˝æ›°¢∑¢∏¯Õ¨ ¬µƒŒƒº˛ªÚ «∆‰À˚Ãÿ ‚–Œ Ωµƒ ˝æ›°£ ¥Û∂‡ ˝’‚–©Õ¯¬Á∂º∞≤◊∞‘⁄ 6 0ƒÍ¥˙ƒ©∫Õ 7 0ƒÍ¥˙£¨µ± ±Õ¯¬Á…˺∆“—≥…Œ™º∆À„ª˙—–æø∫ Õ ÕÍ…∆ µ ©µƒ°∞ ◊ Ó–¬°±÷˜Ã‚°£À¸≤˙…˙¡À∂‡÷÷Õ¯¬Áƒ£–Õ£¨»Á∑÷◊ÈΩ ª ªªºº ı°¢≥ÂÕªºÏ≤‚æ÷”ÚÕ¯°¢∑÷≤„∆Û“µ Õ¯∫Õ∆‰À˚–Ì∂‡”≈–„Õ¯¬Á°£ 7 0ƒÍ¥˙÷Æ∫ Û £¨Õ¯¬Áµƒ¡Ì“ª∑Ω √ Ê£¨º¥∑÷≤„–≠“ȱ‰µ√»’Ω • ÷ÿ“™∆ ¿¥°£∑÷≤„–≠“È π µ √”¶”√≥à –Ú÷ƺ‰µƒÕ®–≈ ≥ …Œ™ø…ƒ‹°£ÕÍ’˚∑∂ŒßµƒÃÂœµΩ · π ƒ £–Õ”…∏ ˜ ∏ ˆ —–æø–°◊È∫ Õ º∆À„ª˙≥ß…Ã÷≥ˆ≤¢ ©°£ À˘”–’‚–©ºº ı π µ √‘⁄Ω Ò ÃÏ£¨»Œ∫ Œ ”√ªßÕ≈ à Â∂ºø…“‘’“µΩ “ ª÷÷¬˙◊„À¸√«–Ë«ÛµƒŒÔ¿ÌÕ¯¬Á∫ Õ Ω · π ƒ £–Õ°£¥”ºÚµ•µƒ÷ª”–÷µ„∆Ê≈ º –‘–£—Èπ ¶ ƒ‹µƒ“Ï≤Ω œ fl¬∑£¨µΩ æ fl”–ø…–≈ ¿ µ–≠“ȵƒ»´π ¶ ƒ‹π „ ”ÚÕ¯ £®π ´ ”√ªÚ◊®”√£© £¨»Áπ´”√∑÷◊ÈΩªªªÕ¯ªÚ◊®”√ S N AÕ¯£¨‘ŸµΩ À Ÿ∂»Ω œ ∏ fl µ´æ‡¿Î”–œfiµƒæ÷”ÚÕ¯£¨∂ºªÒ µ√¡À≥‰∑÷µƒ∑¢’π°£ ’‚÷÷±¨’®µƒ–≈ œ ¢π ≤ œÌµƒ»±µ„‘⁄”⁄£¨»Áπ ˚ “ª∏ ˆ ”√ªßÕ≈ à œÎΩ ´ À¸µƒ–≈ œ ¢œµÕ≥¿©’π µ Ω ¡ Ì“ª∏ ˆ æfl ”–≤ªÕ¨µƒÕ¯¬Áºº ı∫ Õ ≤ªÕ¨µƒÕ¯¬Á–≠“ȵƒ”√ªßÕ≈ à  ±£¨Ω ´ ª·√Ê¡Ÿº´¥Ûµƒ¿ßƒ—°£“Ú¥À£¨º¥±„À¸√« Õ¨“‚”√“ª÷÷Õ¯¬Áºº ıΩ ´ ¡Ω ∏ ˆ Œª÷√”√ŒÔ¿Ìµƒ∑Ω ∑ ®ª•œ‡¡¨Ω ” ∆¿¥£¨À¸√«µƒ”¶”√≥Öڣ®»Á” º˛œµÕ≥£© »‘»ª”–ø…ƒ‹“ÚŒ™≤ªÕ¨µƒ–≠“È∂¯Œfi∑®œ‡ª•Õ®–≈°£ ’‚÷÷«Èøˆ∫‹‘Á£® 7 0ƒÍ¥˙≥ı£©æÕ±ª√¿π ˙ µƒ“ª∏ ˆ —–æø–°◊È∑¢œ÷¡À£¨À¸Ã·≥ˆ¡À“ª∏ ˆ –¬‘≠‘Ú£∫ Õ ¯ ¬Áª•¡¨£®º˚Õº 1 - 3£© °£…Ê◊„ª•¡¨Õ¯¬Á¡Ï”ÚµƒπŸ∑Ω◊È÷Ø «π˙º µÁ–≈¡™√ÀµÁ–≈±Í◊ºªØ◊È÷Ø [ITU-T] £®«∞…Ì «π˙º µÁ±®µÁª∞◊…—،ؑ±ª·£® C I T T ]£©∫Õπ˙º ±Í◊ºªØ◊È÷Ø C [ I S O ]°£À¸√«∂º ‘Õº∂®““ª◊È æfl”–√˜»∑∑÷≤„µƒ–≠“È£¨“‘ π ƒ ≥“ª”¶”√≥ÖÚø…“‘”Î∆‰À˚”¶”√≥ÖÚÕ®ª∞ £ ¨∂¯Œfi–Ëøº¬««±‘⁄µƒÕ¯¬Á ºº ı∫Õ’‚–©”¶”√≥ÖڑÀ––µƒ≤Ÿ◊˜œµÕ≥°£ ª•¡¨Õ¯Ω´ L A N∫Õ WA N°¢º∆À„ª˙œµÕ≥°¢»Ìº˛∫ Õ œ‡π ÿ µƒ…˱∏ ¡ ¨Ω ” ‘⁄“ª∆£¨◊È≥…¡Àπ ≤ Õ¨µƒÕ®–≈ Ω·π °£ª•¡¨Õ¯‘⁄π´Àæƒ⁄≤ø»Œ“‚“∆∂Ø–≈œ¢£¨≤¢Ω´–≈œ¢Ã·π©∏¯Õ‚≤ø𩔶…Ã∫Õøժ߰£ I n t e r n e tÕ¯¬ÁÕ® π˝”√◊˜◊È÷صƒ–≈œ¢∏flÀŸπ´¬∑£¨“—≥…Œ™πÿº¸µƒ’Ω¬‘◊ ≤˙∫Õæfl”–æ∫’˘”≈ ∆°£ ¬∑”…∆˜ π „ ≤• π„≤• LAN LAN ª•¡¨Õ¯ Õº1-3 ª•¡¨Õ¯
 4. 4 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ i n t e r n e t w o r k (ª•¡¨Õ¯ )”– ±“≤≥∆Œ™ t e r n e t (ª•¡¨Õ¯ )°¢ i n t r a n e t (ƒ⁄≤øÕ¯ )∫Õ in e x t r a n e t (Õ‚≤øÕ¯)°£ i n t e r n e t « i n t e r n e t w o r kµƒºÚ–¥£¨≤ª“™Ω´À¸”Î I n t e r n e t (“ÚÃÿÕ¯ ±æ…Ìœ‡ ) ªÏ°£ i n t r a n e t « µ © I n t e r n e t∫Õ We bºº ıµƒƒ⁄≤øÕ¯¬Á°£ e x t r a n e t «¿©’πµΩπ´ÀæÕ‚≤øµƒ…Óµ ∫œ◊˜ªÔ∞ȵƒ intranet£¨¥´ ‰æ≠π˝ InternetªÚ◊®”√œfl¬∑°£ 1.1.4 »´«ÚÕ¯¬Áª•¡¨ Ω Ò Ãϵƒ∏ fl º∂”√ªß“—æ≠‘Ω ¿ ¥‘Ω – Ë“™ø…“‘¥¶¿Ì∏ ¸ ∂‡Õº–Œ∫ Õ ÕºœÒ°¢∏ ¸ ¥ÛµƒŒƒº˛∫ Õ ≥Öڰ¢øÕªß∂À ∑˛ŒÒ∆˜º∆À„∫ Õ ∑±÷ÿµƒÕ¯¬Á“µŒÒµƒÕ¯¬Á°£À˚√«–Ë“™∏ ¸ ∂‡¥¯øÌ°¢Ω œ …Ÿµƒ—”≥Ÿ“‘º∞ … ˘“Ù°¢ ˝æ›∫ Õ ∆µµƒºØ≥…°£ Ω ´ ¿¥µƒ»´«Úª•¡¨Õ¯Ω ´ Œ™–¬≥ˆœ÷µƒ”¶”√≥ÖÚÃ·π © ∏ ¸ ¥Ûµƒ¥¯øÌ°£–Ì∂‡”¶”√≥ÖÚ∂º”–∏ fl «ÂŒ˙∂» ÕºœÒ°¢»´∂ت≠ ”∆µ∫Õ ˝◊÷ªØ“Ù∆µµƒ∂‡√ΩÖ˫۰£ œ÷¥˙Õ¯¬Áπ‹¿Ì‘±–Ë“™ª•¡¨Õ¯æfl”–“‘œ¬π¶ƒ‹£∫ • ø……ÏÀı–‘ “ª∏ ˆ æ´–ƒ…˺∆µƒÕ¯¬Á”¶æfl”–ø……ÏÀı–‘£¨“‘¬˙◊„≤ª∂œ‘ˆ≥§µƒ–Ë«Û°£‘⁄Õ¯¬Á÷– °™ “˝»Î–¬µƒ÷˜ª˙°¢∑˛ŒÒ∆˜ªÚ∆‰À˚Õ¯¬Á≤ª–Ë“™÷ÿ–¬…˺∆Õ¯¬ÁµƒÕÿ∆ÀΩ·π °£À˘—°‘ÒµƒÕÿ∆Àٷ𠔶ƒ‹πª»›ƒ…”…”⁄…Óµ–Ë«Û∂¯¿©’πµƒΩ·π°£ • ø™∑≈ ± Í◊º °™ ◊È≥…Õ¯¬Áµƒ’˚∏ ˆ …˺∆∫ Õ ◊Ⱥ˛”¶ª˘”⁄ø™∑≈ ± Í◊º°£ø™∑≈ ± Í◊º“‚÷∏ ¡ ȪӖ‘£¨“ÚŒ™ ø…ƒ‹–Ë“™Ω´≤ªÕ¨≥߅õƒ≤ªÕ¨…˱∏¡¨Ω”‘⁄“ª∆°£◊®”√𶃋ø…ƒ‹ ∫œ¬˙◊„∂Ã∆⁄–Ë«Û£¨µ´ «¥” ≥§‘∂¿¥ø¥£¨»¥ª·œfi÷∆—°‘Ò£¨“ÚŒ™∫‹ƒ—’“µΩπ´”√ºº ı°£ • ø…”√–‘/ø…øø–‘ ™ …Óµ–Ë«Û“™«ÛÕ¯¬Áµƒø…”√–‘∫Õø…øø–‘°£»Áπ˚Õ¯¬Á“ª–«∆⁄Õ£ª˙»˝¥Œ£¨ƒ« ° √¥“™«ÛΩª“◊œÏ”¶ ±º‰Œ™»˝√εƒÕ¯…œπ…∆±Ωª“◊œµÕ≥Ω´∫¡Œfi“‚“°£ ‘⁄…˺∆Õ¯¬Á ±£¨≥˝¡À±ÿ–Îøº¬«◊Ⱥ˛µƒ∆Ωæ˘π ’œº‰∏Ù ±º‰£® MTBF£©“‘Õ‚£¨ªπ±ÿ–Îøº¬«∆Ωæ˘ –fi∏¥ ±º‰£® M T T R£© ° £…˺∆Õ¯¬Á÷–µƒ¬flº≠»fl”‡”΅˺∆ŒÔ¿Ì»fl”‡“ª—˘÷ÿ“™°£»Áπ ˚ ‘⁄ µ ©π ˝ ≥Ã÷–‘Ÿ øº¬«Õ¯¬Áµƒ»fl”‡∫Õø…øø–‘£¨Œ¥√‚ôÕÌ£¨«“≥…±æô∏fl°£ • ∞≤»´–‘ °™ ◊È÷ØÕ¯¬Áµƒ∞≤»´–‘‘⁄…˺∆÷– «“ª∏ˆ÷ÿ“™÷∏±Í£¨”»∆‰µ±Õ¯¬ÁΩ´”Î Internet¡¨Ω” ± ∏¸ «»Á¥À°£øº¬«∞≤»´–‘∑Áœ’≤¢‘⁄ I PÕ¯¬Áµƒ…˺∆Ω ◊ ∂ŒºÊπ À ’‚–©“ÚÀÿ∂‘”⁄Õ¯¬Áµƒ∞ ≤ »´–‘ «±ÿ ≤ªø……Ÿµƒ°£Ω´∞≤»´Œ Â∑≈‘⁄∫ÛΩ◊∂Œøº¬«ª· πÕ¯¬Á‘⁄À˘”–µƒ∞≤»´¬©∂¥±ª∂¬»˚÷Æ«∞»›“◊ ‹µΩ π•ª˜£¨”– ±∑¥”¶–‘µƒ∑Ω∑®±»‘§∑¿–‘µƒ∑Ω∑®≥…±æ“™∏flµ√∂‡°£À‰»ªÀÊ◊≈∫⁄øÕµƒ ÷∂Œ‘Ω¿¥‘Ω∏fl √˜£¨ªπ ª ·∑¢œ÷–¬µƒ∞ ≤ »´¬©∂¥£¨µ´ «‘⁄…˺∆Ω ◊ ∂Œ£¨ª˘±æµƒÀ˘ Ï÷™µƒ∞ ≤ »´Œ Â∫ ‹ »›“◊±ªπ • øÀ°£ • Õ¯¬Áπ ‹ ¿Ì °™ Õ¯¬Áπ ‹ ¿Ì≤ª”¶∏ √ ‘⁄Õ¯¬ÁΩ ® ∫ √ ∫ Û ≤≈ º ”“‘øº¬«°£“ÚŒ™Õ¯¬Áπ ‹ ¿ÌÃ·π © “ª÷÷º‡ ”Õ¯ ¬ÁΩ°øµ◊¥øˆ°¢»∑∂®≤Ÿ◊˜Ãıº˛°¢≤È’“π ’œ“‘º∞≈‰÷√…˱∏“‘ µ ©∏¸∏ƒµƒ∑Ω∑®£¨À˘“‘À¸ «∫‹÷ÿ “™µƒ“ª∏ˆª∑Ω⁄°£”¶‘⁄“ªø™ ºæÕΩ´π‹¿ÌøÚº‹µƒ µ ©ºØ≥…µΩÕ¯¬Á…˺∆÷–°£»Áπ˚œ»…˺∆≤¢ µ © Õ¯¬Á£¨»ª∫Û ‘ÕºΩ´π‹¿ÌøÚº‹∑≈»ÎÕ¯¬Áø…ƒ‹ª·µº÷¬“ª–©≤ª±ÿ“™µƒŒ °£‘⁄…˺∆Ω◊∂ŒΩ¯––“ª –©«∞’∞–‘µƒøº¬«ø…“‘ π‹¿Ì◊ ‘¥µƒ µ ©±‰µ√∏¸º”»›“◊°£ • –‘ƒ‹ °™ ø…“‘Œ™Õ¯¬Áøº¬«¡Ω ÷ ÷–‘ƒ‹≤‚¡ø∑Ω ∑ ®°£“ª÷÷ «ÕÃÕ¬¡ø–Ë«Û£¨“ª÷÷ «œÏ”¶ ±º‰°£Õà լ¡ø «‘⁄ø…ƒ‹µƒ◊Ó∂à ±º‰ƒ⁄∑¢ÀÕµƒ ˝æ›¡ø£¨∂¯œÏ”¶ ±º‰‘Ú «‘⁄œµÕ≥∑µªÿΩ · π ˚ ÷Æ«∞ ” √ªß ±ÿ–廥˝µƒ ±º‰°£‘⁄…˺∆Õ¯¬Á ±£¨’‚¡Ω ∏ ˆ “ÚÀÿ∂º–Ë“™øº¬«°£»Áπ ˚ Õ¯¬Áµƒ…˺∆Œfi∑®¬˙◊„ ◊È÷صƒœÏ”¶ ±º‰µƒ–Ë«Û£¨‘Ú «≤ª◊„»°µƒ°£ªπ ± ÿ–λÁ…œ√ÊÀ˘Àµµƒøº¬«æfl”––‘ƒ‹–Ë«ÛµƒÕ¯ ¬Á…ÏÀı–‘°£
 5. œ¬‘ÿ µ⁄ 1’¬ Õ¯¬Áª•¡¨ºº ıºÚΩÈ 5 • ≥…±æ ƒ≥–©Õ¯¬Á…˺∆ø…ƒ‹¬˙◊„◊È÷صƒÀ˘”––Ë«Û£¨µ´–Ë“™À´±∂µƒ≥…±æ°£“™ µ ©◊Óº—µ °™ ¬Á…˺∆£¨º»“™∆Ω ∫ ‚ ≥…±æ£¨”÷“™¬˙◊„–Ë«Ûø…ƒ‹ «◊Óƒ— µœ÷µƒ°£∫ À –ƒÀºœÎæÕ «°∞ ’°£ø… ¤÷–°± ƒ‹–Ë“™‘⁄¬˙◊„ª˘±æ–Ë«Ûµƒ«∞÷œ¬£¨Œ˛…¸“ª–©∫‹∏ª”–¥¥“‚µƒπ¶ƒ‹“‘¬˙◊„≥…±æœfi÷∆°£ Œfi¬¤ π ” √ ≤√¥√Ω à Â∏ Ω º ˛°¢¥´ ‰ÀŸ∂»∫ Õ ∆‰À˚ºº ıœ∏ Ω ⁄ £¨ª•¡¨Õ¯∂º±ÿ–΃‹π ª ¡¨Ω ” À˘”–µƒ∂¿¡¢ Õ¯¬Á“‘¬˙◊„“¿¿µ”⁄¥ÀÕ¯¬Áµƒ◊È÷Ø°£ ª•¡¨Õ¯±ÿ–Îø…øø°£◊È÷ØÀ˘“¿¿µµƒª•¡¨Õ¯π § æfl∞ ¸ ¿®≤Ÿ◊˜‘±Ω Á √Ê°¢∑÷∑¢Õ¯¬Á»Ìº˛∏ ¸ –¬µƒƒ‹¡¶°¢ º«¬º∫Õº‡ ”–‘ƒ‹µƒ µ”√≥Öړ‘º∞»∑±£∞≤»´∑√Œ ◊ ‘¥µƒπ¶ƒ‹°£ “ª∏ ˆ ◊È÷رÿ–΃‹π ª ”––ßµÿπ ‹ ¿ÌÀ¸µƒÕ¯¬Á°£π ‹ ¿Ì‘±–Ë“™æfl”–øÿ÷∆÷Ó»Á≤ …´¥Ú”°ª˙µ»π ÿ º¸◊ ‘¥»Á∫Œ∑÷≈‰µƒƒ‹¡¶°£À˚√«ªπ–Ë“™æfl”–øÏÀŸ≈≈≥˝π ’œµƒƒ‹¡¶°£ ª•¡¨Õ¯µƒ¿©’π – Ë“™ÀºŒ¨¡ÈªÓµƒπ ‹ ¿Ì‘±°£“™∂‘Õ¯¬ÁΩ ¯ ––¿©’π ∫ Õ ∫ œ ≤¢”– ±ø…ƒ‹“‚Œ∂◊≈ – Ë“™øÀ ∑˛ŒÔ¿ÌªÚµÿ¿ÌµƒΩÁœfi°£ 1.2 Õ¯¬Á¿‡–Õ∫Յ˱∏ 1.2.1 æ÷”ÚÕ¯ æ÷”ÚÕ¯L A N ) «¡¨Ω”¡À∂‡Ã®º∆À„ª˙µƒπ≤œÌÕ®–≈œµÕ≥£®º˚Õº 1 - 4£© ( ° £À˘ŒΩ æ ÷”ÚÕ¯£¨π À √˚Àº“£¨ «æ÷œfi”⁄ƒ≥“ª«¯”ÚµƒÕ¯¬Á°£À¸”Î√ΩõƒµÁ∆¯Ãÿ–‘µƒπÿœµ±»‘Á∆⁄–Ì∂‡Œ™≤ø√≈…˺∆µƒL A N”εÁ∆¯ Ãÿ–‘µƒπÿœµ∏¸º”√‹«–£¨µ´∫Û’flÕ¨—˘“≤◊º»∑µÿ√Ë ˆ¡À LAN°£ Õ¯¬Á◊‹œfl Õ¯«≈ Õ¯¬Á◊‹œfl ÷–ºÃ∆˜ ’∑¢∆˜ AUIµÁ¿¬ π§◊˜’æ Õº1-4 LAN…œµƒ…˱∏ L A N‘Á‘⁄ 2 0 ¿ºÕ 7 0ƒÍ¥˙æÕø™ º≥ˆœ÷°£À¸√«≤˙…˙”⁄‘Á∆⁄”√“ª∏ ˘ œfl¡¨Ω ” ¡Ω ∏ ˆ œµÕ≥µƒµ„µΩ µ „ ¡¨Ω ” °£’‚∏ ˘ œflÕ®≥£ Æ∑÷≥§°£Œ™ ≤√¥≤ªƒ‹ π ∂ ‡Ã®º∆À„ª˙π ≤ œÌÕ¨“ª∏ ˘ µÁ¿¬ƒÿ£ø’‚–Ë“™“ª∏ ˆ ÷Ÿ≤√ª˙ ÷∆“‘»∑±£µÁ¿¬÷–√ø¥Œ÷ª”–“ªÃ®º∆À„ª˙‘⁄Ω ¯ ––¥´ ‰°£÷Ÿ≤√∑Ω ∑ ®≥∆Œ™°∞ √ Ω à Â∑√Œ øÿ÷∆°± °£”––©∑Ω ∑® π √ ø∏ ˆ π § ◊˜’æ»∑∂®µÁ¿¬ «∑Ò’˝‘⁄ π ” √°£∆‰À˚∑Ω ∑ ®‘Ú π ” √÷––ƒøÿ÷∆∆˜£¨“‘ π √ ø∏ ˆ π § ◊˜’æ¬÷¡˜ ∑√Œ °£ L A Næfl”–≤ªÕ¨µƒÕÿ∆Àٷ𠣨◊Ó≥£º˚µƒ «œfl–Õ◊‹œfl∫Õ–«–Õ≈‰÷√£®º˚Õº 1 - 5£© ’ fl «÷∏ µ Á¿¬ ° £«∞ ‘⁄Ω ® ÷˛ŒÔ÷–¥”“ª∏ ˆ π § ◊˜’æÚÍ——÷¡¡Ì“ªπ § ◊˜’æ°£∂¯‘⁄–«–Õ≈ ‰ ÷√÷–£¨√ø∏ ˆ π § ◊˜’æ∂º”√À¸◊‘º∫ µ ƒµÁ ¿¬¡¨Ω ” µΩ ÷ ––ƒºØœfl∆˜°£√ø“ª÷÷∑Ω ∑ ®∂º∏ ˜ ”–”≈ » ±µ„°£”–»§µƒ «£¨◊Ó≥£”√µƒÕ¯¬Á£¨º¥“‘ôկºÊ”– ’‚¡Ω÷÷Õÿ∆Àٷ𵃔≈µ„°£ L A N «“ª÷÷√ª”–¡¨Ω ” µƒÕ¯¬Á∑Ω ∞ ∏ £ ¨“≤æÕ «Àµ£¨“ªµ©π § ◊˜’æ◊º±∏ ∑ ¢ÀÕ–≈ œ ¢≤¢∑√Œ π ≤ œÌµƒ√Ω
 6. 6 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ ◊‹œfl –«–Œ ª∑–Œ ªÏ∫œ–Œ ˜–Œ 1-5 ∏˜÷÷Õ¯¬ÁÕÿ∆ÀΩ·π ˝æ›–Ë∑÷≥…÷°“‘±„”⁄‘⁄ L A N÷–∑¢ÀÕ°£‘⁄”≤º˛º∂£¨√ø∏ ˆ ÷°∂º◊˜Œ™Œª¡˜‘⁄œfl¬∑÷–∑¢ÀÕ°£º¥±„ Õ¯¬Á÷–À˘”–µƒº∆À„ª˙∂ºº‡Ã˝’‚“ª∑¢ÀÕ£¨µ´’Ê’˝Ω ” ’÷°µƒ÷ª”–±ª÷∏ ∂ ®µƒΩ ” ’∑Ω ° £÷°Õ®≥£±ª∑¢Õ˘ µ•∏ˆº∆À„ª˙£¨µ´ø…”√°∞◊È≤•µÿ÷∑°±Ω´–≈œ¢∑¢ÀÕ∏¯ LAN÷–µƒÀ˘”–π§◊˜’æ°£∏fl≤„–≠“È£¨»Á IP∫Õ IPX Ω´ ˝æ›∑÷≥… ˝æ›±®°£≤¢ºÃ–¯Ω´ ˝æ›±®œ∏∑÷£¨»ª∫ÛΩ´À¸√«∑≈÷√‘⁄÷°÷–£¨“‘∑¢ÀÕ∏¯Ãÿ∂®µƒ LAN°£ LANµƒæ‡¿Î∫Õπʃ£œfi÷∆ L A N±ª ”Œ™°∞ æ ÷≤ø°±µƒ‘≠“Ú÷Æ“ª‘⁄”⁄π ≤ œÌµƒ√Ω à Â∫ Õ ø…¡¨Ω ” µƒπ § ◊˜’æ ˝¡ø¥Ê‘⁄◊≈ µº µƒœfi ÷∆°£¿˝»Á£¨»Áπ˚ ‘ÕºŒ™’˚∏ˆ◊È÷ØΩ®¡¢“ª∏ˆ L A N£¨ƒ«√¥ø…ƒ‹Õ¨ ±”–∂‡∏ ˆ π § ◊˜’æ ‘Õº∑√Œ µÁ¿¬£¨ ¥”∂¯‘Ï≥…∑√Œ µƒ ß∞‹°£ µÁ¿¬µƒµÁ∆¯Ãÿ–‘“≤æˆ∂®¡ÀA Nµƒœfi÷∆°£Õ¯¬Á…˺∆»À‘±±ÿ–Α⁄À˘ π ” √µƒµÁ¿¬¿‡–Õ°¢¥´ ‰ÀŸ L ¬ °¢“ª∂®æ‡¿Î÷–µƒ–≈ ∫ ≈ À ß“‘º∞ – ≈ ∫ µ ƒ∑¢…¢µ»∑Ω √ Ê’“µΩ “ ª÷÷∆Ω ∫ ‚ °£À˘”–’‚–©“ÚÀÿ±ÿ–α£≥÷‘⁄ ŒÔ¿ÌΩ Á œfi∫ Õ ∏ ˜ ÷÷±Í◊º∫ Õ ’˛∏ Æ Õ≈ à ÂÀ˘÷∏ ∂ ®µƒœfi÷∆ƒ⁄°£¿˝»Á£¨Õ¨÷·µÁ¿¬ø…“‘‘⁄Ω œ ≥§µƒæ‡¿Îƒ⁄±£≥÷ Ω œ ∏ fl µƒ¥´ ‰ÀŸ¬ £¨∂¯À´Ω œflµÁ¿¬‘Úæfl”–º¤∏ Ò ±»Ω œ ±„“À°¢“◊”⁄∞ ≤ ◊∞ “ ‘º∞ ÷ ß≥÷∑÷≤„≈ ‰ œfl∑Ω ∞ ∏ µ ƒ”≈ µ„°£ —”≥Ÿ“≤ «“ª∏ ˆ “ÚÀÿ°£‘⁄“‘ôկ÷–£¨≥§µÁ¿¬µƒ»Œ∫ Œ “ª∂Àµƒπ § ◊˜’æø…ƒ‹∂ºŒfi∑®ºÏ≤‚ «∑ÒÀ¸√« ‘⁄Õ¨ ±∑¢ÀÕ£¨“‘º∞ «∑Ò“ÚŒ™Õ¨ ±∑¢ÀÕ∂¯“˝∆≥ÂÕª¥”∂¯µº÷¬ ˝æ›‘‚µΩ∆∆ªµ°£ ◊È≥…LAN µƒ…˱∏∞¸¿®£∫ • ÷–ºÃ∆˜ ÷ÿ–¬≤˙…˙–≈∫≈£¨≤¢Ω´–≈∫≈¥”“ª∏ˆÕ¯∂Œ¥´ÀÕµΩ¡Ì“ª∏ˆÕ¯∂Œ°£À¸√«‘⁄»Œ∫Œ«Èøˆœ¬∂º ≤ª∏¸∏ƒªÚ∑÷Œˆµÿ÷∑ªÚ ˝æ›£¨∂¯÷ª «¥´µ› ˝æ›°£ • Õ¯«≈ ”√”⁄¡¨Ω”≤ªÕ¨µƒ LANµƒ÷«ƒ‹…˱∏°£≥˝¡ÀœÒ÷–ºÃ∆˜“ª—˘÷ÿ–¬≤˙…˙≤¢¥´ÀÕ ˝æ›Õ‚£¨Õ¯ «≈ªπ∏˘æ› M A Cµÿ÷∑◊™∑¢ ˝æ›∞ ¸ °£Õ¯«≈ ª π ø …”√”⁄π ˝ ¬À“µŒÒ°£À¸√«ø…“‘»∑∂® ˝æ›∞ ¸ ¥´ ‰÷– À˘…ʺ∞µΩµƒ‘¥∫Õƒø±Í°£À¸√«‘ƒ∂¡Õ¯∂Œ÷– ˝æ›∞¸µƒÃÿ∂®ŒÔ¿Ìµÿ÷∑£¨»ª∫Ûæˆ∂®π˝¬ÀµÙ ˝æ›∞¸ ªπ «Ω´À¸◊™∑¢µΩ¡Ì“ª∏ˆÕ¯¬Á∂Œ°£ • ºØœfl∆˜ πµ√ºØ÷– LAN¡¨Ω”≥…Œ™ø…ƒ‹°£…˱∏ø…“‘”√À´Ω Õ≠ΩÈ÷ ¡¨Ω”µΩºØœfl∆˜°£ • “‘ôկ∫Õ¡Ó≈∆Õ¯Ωªªª Œ™ NªÚî Ωª˙Ã·π©»´À´π§◊®”√¥¯øÌ°£ LA • ¬∑”…∆˜ πÿ◊¢Õ¯¬Á÷–µƒ ˝æ›∞¸µƒ¬∑”…°£À¸√«ø…“‘÷¥––Õ¯«≈µƒÀ˘”–𶃋£¨Õ¨ ±ªπø…“‘÷¥––
 7. œ¬‘ÿ µ⁄ 1’¬ Õ¯¬Áª•¡¨ºº ıºÚΩÈ 7 • ATMΩªªªª˙ ÷π©∏flÀŸµ•‘™Ωªªª°£À¸√« π”√µƒ“ª÷÷µ•‘™÷–ºÃºº ıºØ÷–¡À¥´Õ≥µÁ¬∑∫Õ“‘∑÷ ◊ÈŒ™ª˘¥°µƒœµÕ≥µƒ”≈µ„°£ 1.2.2 π„”ÚÕ¯ ¥´Õ≥∆Û“µÕ¯“—∂®“ÂŒ™∑÷≤„µƒÕ¯¬ÁÕÿ∆ÀΩ·π °£ƒ⁄≤øÕ¯”√ N¥¥Ω ® £¨∂¯æ÷≤ø∫ Õ «¯”ÚÕ¯‘Ú”√–£ LA ‘∞π«∏…Õ¯∫Õ≥«”ÚÕ¯£® MAN£©¥¥Ω®°£π„”ÚÕ¯£® WAN£©¡¨Ω”µÿ¿ÌŒª÷√∑÷…¢µƒ∞Ïπ´ “°£»Œ∫Œ≥§∂»µƒ Õ®–≈ΩÈ÷ ∂ºø…“‘”√◊ˆ WA N¡¨Ω ” £¨∞ ¸ ¿®Ω ª ªªµƒ∫ Õ ”¿æ√µƒµÁª∞ œ fl¬∑°¢µÿ«ÚŒfiœflµÁÕ®–≈ œ µÕ≥∫ Õ Œ¿–« œµÕ≥°£ ◊¢“‚ M A N «“ª∏ ˆ øÁ‘Ω ≥ « –µƒπ « ∏ … Õ¯£¨≤¢«“ø…“‘”…µ±µÿªÚ÷›’˛∏ Æ øÿ÷∆°£µÁª∞ π ´ Àæ°¢ µÁ¿¬∑˛ŒÒ∫ Õ ∆‰À˚π © ”¶…ÃŒ™ƒ«–©–Ë“™¥¥Ω ® øÁ‘Ω ≥ « –«¯”Ú÷–µƒπ ´ π ≤ µ¿¬∑µƒÕ¯¬Áµƒπ ´ Àæ÷ π© MAN∑˛ŒÒ°£ IEEE 802.6 DQDB£®Distributed Queue Dual Bus£¨∑÷≤º Ω∂”¡–À´◊‹œfl£© “‘Œ˜≤ø∞ƒ¥Û¿˚—«¥Û—ß”⁄ 985ƒÍø™∑¢µƒ PSX£® 1 Q Queued Packet Synchoronous Exchange£¨ ∂”¡–∑÷◊ÈÕ¨≤ΩΩªªª£©Œ™ª˘¥°£®º˚Õº 1 - 6£© ƒ¥Û¿˚—«∂‘ Q P S X∫Õ D Q D BÀ˘≥÷π ¤ µ„µƒ»´≤ø °£∞ –≈œ¢ø…“‘‘⁄œ§ƒ·¥Û—ßµƒÕ¯’æ ttp://www.arch.su.edu.au/~ng_mo/dqdb1.htm÷–ªÒµ√°£ h ◊‹œfl A 53-◊÷Ω⁄µ•‘™ ¥”A ‘⁄ A ÷’Ω·∆˜ ≤Â≤¤≤˙…˙∆˜ Ω” ’ ∑¢ÀÕ A’æ B’æ n’æ ‘⁄ B ¥”B ◊‹œflB ∑¢ÀÕ Ω” ’ ◊‹œflB ÷’Ω·∆˜ ≤Â≤¤≤˙…˙∆˜ 53-◊÷Ω⁄µ•‘™ Õº1-6 IEEE-802.6£® QDB£©≥«”ÚÕ¯ D WA N“‘∆‰Ω œ ∏ fl µƒ≥…±æ∫ Õ Ω œ ¬˝µƒ ˝æ›¥´ ‰¬ ∂¯√˚…˘≤ªº—£¨”»∆‰‘⁄–Ë“™∫ ‹ ≥§µƒ◊‚”√œfl¬∑ ±∏ ¸ «»Á¥À°£Ωœ¬˝µƒ ˝æ›¥´ ‰¬ «”…”⁄±ÿ–Δ√”⁄¥¥Ω® WA Nµƒœfl¬∑µƒ–‘÷ “‘º∞ À Ê◊≈ ˝æ›¥´ ‰¬ µƒ‘ˆ º”≥…±æ≥…±∂‘ˆ≥§’‚“ª ¬ µ°£¡Ω∏ˆ‘∂≥Ã∞Ïπ´ “÷ƺ‰µƒ T 1◊‚”√œfl£®1.544 Mbps£©√ø∏ ˆ ‘¬ø…ƒ‹“™ª® ∑— ˝«ß√¿‘™£¨æflê®∑—ªπ » °æˆ”⁄ µº 懿ΰ£ø…“‘”√Œ¿–«¡¨Ω ” »°¥˙≥§æ‡¿Îµƒ◊‚”√œfl¬∑£¨µ´ÀÊ◊≈ ˝æ›¥´ ‰¬ µƒ‘ˆº”≥…±æ“≤œ‡”¶‘ˆº”°£ œ÷‘⁄£¨–Ì∂‡¡¨Ω”±ª”√”⁄¥¥Ω® WAN£¨»ÁÕº1-7À˘ æ°£‘∂≥Ã∞Ïπ´ “Õ®π˝∑÷◊ÈΩªªª°¢÷°÷–ºÃªÚµ• ‘™÷–ºÃ£® M£©Õ¯¬Á”Ζȃ‚µÁ¬∑ª•¡¨£¨’‚–©Õ¯¬Á±»◊®”√µƒ◊‚”√œfl¬∑Õ¯¬Á∏ ¸ æ≠º√°£∂¯«“£¨ AT I n t e r n e tø…“‘‘⁄‘∂≥Ã∞ Ï π ´ “÷ƺ‰ªÚ‘⁄‘∂≥êړ∆∂Ø”√ªß÷ƺ‰Ã·π © ¡Æº¤µƒ≥§æ‡¿Î¡¨Ω ” £¨√ø‘¬µƒ∑—”√ Ωª∏¯ ISP£®Internet Service Provider£¨“ÚÃÿÕ¯∑˛ŒÒ÷π©…ã© °£ …ÃŒÒ∂‘…Ìҵƒπÿœµ «Ω®¡¢‘⁄ t r a n e t…œ£¨À˘ŒΩ x t r a n e t « I n t e r n e t…œ“ª∏ ˆ π ´ À浃ƒ⁄≤øÕ¯µΩ ¡ Ì ex e “ª∏ ˆ π ´ À浃ƒ⁄≤øÕ¯µƒ¿©’π ° £’‚—˘µƒ¡¨Ω ” –Ë“™»œ÷§∫ Õ º”√‹°£ƒ⁄≤øÕ¯¬Á±ÿ–Δ√∑¿ª«Ω ∫ Õ ∆‰À˚±£ª§
 8. 8 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ ±∏”√’浄 ∂‡∏ˆ T1/T3◊®”√◊‚ Œ¿–« ”√œfl¬∑ ≤ø√≈π´ “ ¡¨Ω” ◊‚”√œfl¬∑ π˙Õ‚∞Ï ÷˜’浄 ´”√∑÷◊ÈΩª π π´ “ ∑√Œ ∑˛ ªªªÚµ•‘™÷– ≤ø√≈π´ “ ŒÒ∆˜ ºÃÕ¯¬Á ‘∂≥à Œfiœfl”√ªß ≤ø√≈ ≤¶∫≈ (∑‰Œ— Ω ˝æ› ) π´ “ ‘∂≥Ã∞Ïπ´ “ “∆∂Ø”√ªß º“Õ•”√ªß 1-7 WAN”–∂‡÷÷¥¥Ω®∑Ω Ω ¥Î ©»∑±£∞≤»´£¨“‘∑¿ ‹µΩÕ‚¿¥π•ª˜°£ WANºº ı WA Nµƒª˘¥°≤„¥Œ“‚Œ∂◊≈‘⁄¥´ ‰√ΩÃÂ÷–Õ¨ ±¥´ ‰–Ì∂‡”√ªßµƒ“µŒÒ°£‘⁄π≤œÌµƒ L A N÷–£¨Õ¯¬Á µƒ∑√Œ “™æ≠π ˝ µ˜Ω ⁄ £¨“‘ π µ √“ª¥Œ÷ª”–“ª∏ ˆ ¥´ ‰∑¢…˙°£∂¯ WA N¡¨Ω”‘Ú±ÿ–뛃…À˘”––Ë“™ π”√ WA Nµƒ”√ªß£¨µ´“≤ø…Ω¯––ƒ≥–©“µŒÒµƒ”≈œ»—°‘Ò°£’‚“‚Œ∂◊≈–Ë“™ƒ≥–©ºº ı£¨»Á T D M£® ±∑÷∂‡¬∑ ∏¥”√£©°¢∑÷◊ÈΩªªªªÚµ•‘™÷–ºÃ£¨“‘±„Õ¨ ±¥´ ‰∂‡∏ˆ”√ªßµƒ ˝æ›°£ ¬∑”…∆˜“≤ « N¡¨Ω”µƒ∫À–ƒ≤ø∑÷°£À¸»∑±£¡À÷ªÕ®π˝ WA WA N¡¨Ω”¥´ ‰ WA N“µŒÒ°£¬∑”…∆˜Ã· π©Ω´∑÷◊È¥´µ›µΩ’˝»∑ƒøµƒµÿµƒ“µŒÒøÿ÷∆°£ WAN…˱∏∞¸¿®£∫ • ¬∑”…∆˜ ø…÷π©–Ì∂‡∑˛ŒÒ£¨∞¸¿®Õ¯¬Áª•¡¨∫Õ WANΩ”ø⁄øÿ÷∆°£ • Ωªªªª˙ ¡¨Ω”µΩ WA N¥¯øÌ£¨“‘Ω¯–– X . 2 5°¢÷°÷–ºÃ∫Õ”Ô“Ù°¢ ˝æ›∫Õ ”∆µÕ®–≈°£’‚–© WA N ø…“‘π≤œÌ∑÷≈‰µƒ∑˛ŒÒ”≈œ»»®÷–µƒ¥¯øÌ°¢ª÷∏¥∂œµÁ“‘º∞÷π©Õ¯¬Á…˺∆∫Õπ‹¿ÌœµÕ≥°£ • µ˜÷∆Ω‚µ˜∆˜ Ω ” ∫ œ …˘“Ùº∂∑˛ŒÒ£ªΩ ” ∫ œ T 1 / E 1∑˛ŒÒµƒÕ®µ¿∑˛ŒÒµ•‘™ ÷ ∑ ˛ Œ Ò µ • ‘ ™ / ˝◊ £® S U / D S U£©£ªΩ”∫œ◊¤∫œ“µŒÒ ˝◊÷Õ¯£® Integrated Service Digital Network, ISDN£©µƒ÷’ C ∂À ≈‰∆˜ /Õ¯¬Á÷’∂À TA/NT1£© 1£® °£ • ∑√Œ ∑˛ŒÒ∆˜ ºØ÷–ƒ£ƒ‚£®ªÚµ˜÷∆Ω ‚ µ˜∆˜£©≤¶»Î∫ Õ ≤¶≥ˆ”√ªßÕ®–≈ ≤ ¢Ã·π © ∆‰À˚∑˛ŒÒ£¨»Á Telnet∫Õ X.25–≠“Ȫ„±‡≥Öڣ® D£©÷ƺ‰µƒ–≠“È◊™ªª°£ PA • ∂‡¬∑∏¥”√∆˜ ‘⁄º∏∏ˆ–Ë“™µƒÕ®µ¿÷–π≤œÌ“ª∏ˆ WAN…Ë ©°£ • ATMΩªªªª˙ ÷π©∏flÀŸ¬ µ•‘™Ωªªª°£
 9. œ¬‘ÿ µ⁄ 1’¬ Õ¯¬Áª•¡¨ºº ıºÚΩÈ 9 WANÀ˘–˵ƒºº ı”–£∫ • ≤¶∫≈◊®”√Õ¯¬Á°£ • Ωªªª ˝◊÷∑˛ŒÒ°£ • ◊‚”√œfl¬∑◊®”√Õ¯¬Á°£ • ∑÷◊ÈΩªªª°¢÷°÷–ºÃ∫Õµ•‘™÷–ºÃ∑˛ŒÒ°£ • Ωªªª Ω∂‡’◊Œª ˝æ›∑˛ŒÒ£® Switched Multimegabit Data Service, SMDS£© °£ • “ÚÃÿÕ¯£®π´”√∑÷◊ÈΩªªªÕ¯¬Á£©°£ “‘œ¬∏˜–°Ω⁄ºÚµ•Ω≤ ˆ¡À’‚–©Õ®–≈ºº ı°£ 1. ≤¶∫≈∫Õµ˜÷∆Ω‚µ˜∆˜ ≤¶∫≈œfl¬∑ø…“‘‘⁄–Ì∂‡∑Ω∞∏÷–÷π©æ≠º√µƒ WA N¡¨Ω”°£¿˝»Á£¨µ±“—”–µƒ◊®”√◊‚”√œfl¬∑ WA N¡¨ Ω ” ¬˙∏ ∫ … ±£¨ø…”√≤¶∫ ≈ œ fl¬∑Ã·π © ∏ Ω º ”¥¯øÌ°£≤¶∫ ≈ œ fl¬∑ªπ ø …”√”⁄¥¶¿ÌΩ ª ªª“µŒÒ∫ ‹ –°µƒπ ´ Àæ’浄 ÷ƺ‰‘Ÿ¥Œ¥Úø™∫ Õ ‘Ÿ¥Œπ ÿ ±’µƒ“µŒÒ°£µ˜÷∆Ω ‚ µ˜∆˜ø…“‘‘⁄“ªÃσ⁄∆µ∑±µÿ¡¨Ω ” ∫ Õ ∂œø™¡¨Ω ” “‘¥¶¿ÌÕ¯ ¬Á“µŒÒ÷–µƒ≤®∂Ø£¨»ÁµÁ◊”” º˛¥´ÀÕ∫ Õ ≈ º ∂˚µƒ”√ªß¡¨Ω ” °£‘⁄ƒ≥–©«Èøˆœ¬£¨’˚ÃÏ≤ª π ” √≤¶∫ ≈ œ fl¬∑ “≤±»¥”Õ®–≈π´Àæ◊‚”√“ªÃı◊®”√œfl¬∑“™±„“À°£ 2. ◊®”√£®◊®”√◊‚”√œfl¬∑£©∑˛ŒÒ ◊‚”√œfl¬∑ «”…π´π≤∑˛ŒÒ÷π©…㨻Á±æµÿΩªªª‘ÿ≤®£® local exchange carrier, LEC£© °¢≥§æ‡¿Î Ωªªª‘ÿ≤®£® long-distance interexchange carrier, LXC£©ªÚ’‚¡Ω’flŒ™ƒ≥∏ˆ◊È÷Ø”¿æ√…Ë¡¢µƒÕ®–≈œfl ¬∑°£“ÚŒ™∏√◊È÷Ø“™∏˘æ›∫œÕ¨Œ™œfl¬∑÷ß∏∂“ª∂®µƒº¤∏Ò£¨À˘“‘’‚÷÷œfl¬∑“≤≥∆Œ™°∞◊‚”√œfl¬∑°± °£ ◊È÷Ø π ” √◊‚”√œfl¬∑¿¥Ω ® ¡¢◊®”√Õ¯¬Á£¨“‘±„¡¨Ω ” À¸µƒ‘∂≥Ò浄ªÚ“µŒÒ∫ œ ◊˜ªÔ∞ È µƒ’浄°£’‚ ÷÷œfl¬∑÷ÆÀ˘“‘≥∆Œ™°∞ ◊ ®”√°± «“ÚŒ™”…◊È÷Øøÿ÷∆¥´ ‰£¨√ª”–∆‰À˚»Àæ∫ ” √œfl¬∑…œµƒ¥¯øÌ£¨æÕ ◊ÈΩªªªÕ¯¬Á£¨»Á÷°÷–ºÃ£®µ´ π”√÷°÷–ºÃ÷ªƒ‹ªÒµ√“—±£÷§µƒ¥¯øÌ£© °£∂¯«“£¨◊®”√œfl¬∑±»ø™∑≈Õ¯¬Á£¨ »Áπ„”Ú¡¨Ω”µƒ Internet∏¸º”∞≤»´°£ Õ¯«≈ ª Ú¬∑”…∆˜µƒ…Ë¡¢ «Œ™¡À“˝µº¡¨Ω ” ÷–µƒ“µŒÒ°£“ÚŒ™ÕÍ»´Õ¯◊¥µƒ◊®”√Õ¯¬Á–Ë“™‘⁄√ø¡Ω ∏ ˆ ’浄÷ƺ‰…Ë¡¢◊®”√◊‚”√œfl¬∑£¨À˘“‘≤Ÿ◊˜≥…±æÀÊ◊≈ ’ 浄“‘º∞ ’ 浄÷ƺ‰µƒæ‡¿Îµƒ‘ˆº”∂¯œ‡”¶‘ˆ≥§°£ ¿˝»Á£¨“™ÕÍ»´ª•¡¨≤ªÕ¨≥« –÷–µƒÀƒ∏ ˆ ’浄£¨–Ë“™¡˘Ãı◊®”√œfl¬∑£®√ø∏ ˆ ’浄µΩ ∆ ‰À˚’浄∂º–Ë“™ “ªÃıœfl¬∑£© °£ 3. DSL ∑˛ŒÒ DSL£®Digital Subscriber Line£¨ ˝◊÷‘§∂®œfl£©∑˛ŒÒ «Õ¯¬Áºº ı÷–µƒ–¬≥…‘±°£Õ®–≈π´Àæ∏’ø™ º π’‚“ª∑˛ŒÒ≥…Œ™ø…ƒ‹£¨µ´ «À¸À˘ª˘”⁄µƒºº ı“—±ªÕ®–≈π´Àæ”√”⁄ T 1œfl¬∑÷–°£À¸‘⁄“—”–œfl¬∑÷– Ã·π © Æ∑÷”––ßµƒÕÃÕ¬¡ø£¨«“øÕªßø…“‘”√ π ” √◊®”√◊‚”√œfl¬∑µƒ∑Ω ∑ ®¿¥ π ” √∏ √ ∑˛ŒÒ£¨ªÚ’flø…“‘”√ À¸¿¥ µœ÷∂Ã懿Ρ¨Ω ” µΩ ∑ ÷◊ÈΩ ª ªªÕ¯¬Áµƒ◊™ªª°£”–Àƒ÷÷¿‡–Õµƒ D S L∑˛ŒÒ£¨ÀŸ∂»ø…¥”K b p sµΩ 16 5 2 M b p s°£◊Ó÷ÿ“™µƒ“ªµ„ «D S L∑˛ŒÒµƒ‘À––ª∑æ≥ «±æµÿª∑¬∑£¨º¥¡¨Ω ” µΩ » ´π ˙ ∑∂Œßƒ⁄∏ ˜ º“Õ•∫ Õ ∞ Ï π´ “µƒµÁª∞Õ¯¬Á÷–“—”–µƒÀ´Ω œfl°£ 4. Ωªªª Ω ˝◊÷∑˛ŒÒ£® ISDN£© Ω ª ªª Ω ˝◊÷∑˛ŒÒæfl”–◊®”√ ˝◊÷œfl¬∑À˘æfl”–µƒ–Ì∂‡”≈ µ „£¨∞ ¸ ¿®ø…¿©’π ¥ ¯øÌ°£÷ª”–∑˛ŒÒ“— ¡¨Ω ” ±≤≈ – Ë“™∏ ∂ ∑—°£ I S D N «◊Óœ‘÷¯µƒ∑˛ŒÒ°£ª˘ÀŸ¬ µƒI S D N∆ º”⁄¡ΩÃı 6 4 K b p sµƒœfl¬∑£¨’‚ ¡ΩÃıœfl¬∑ø…“‘◊È∫œ≥…“ªÃı1 2 8 K b p sµƒœfl¬∑°£÷˜ÀŸ¬ µƒS D N”√”⁄–Ë“™‘ˆ¡øŒ™ 4 K b p s£¨◊Ó∏ fl ø… I 6 ¥Ôº∏ ’ ◊◊÷Ω ⁄ ˝¬ µƒø…¿©’π ¥ ¯ø̵ƒπ ´ Àæ°£ÀÊ◊≈ À ˘–Ë“™µƒ¥¯øÌ‘ˆº”£¨±ÿ“™ ±–ËÃ̺”≤¢◊È∫ œ ∏ Ω º ” œfl¬∑°£
 10. 10 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ 5. ∑÷◊ÈΩªªª°¢÷°÷–ºÃ∫Õµ•‘™÷–ºÃ∑˛ŒÒ ’‚–©∑˛ŒÒø…“‘◊È∫ œ ‘⁄“ª∆£¨“ÚŒ™À¸√«Ã·π © œ‡À∆µƒ◊Ó÷’Ω · π ˚ £¨º¥π ≤ œÌµƒÕ¯◊¥Õ¯¬Á…œ ˝æ›¥´ ‰¬ ø…±‰µƒ»Œ“‚µΩ»Œ“‚¡¨Ω”°£’‚“ª∑˛ŒÒΩ´“™¥´ÀÕµƒ ˝æ›∑÷≥… ˝æ›∞¸£® X . 2 5∫Õ I n t e r n e t£© °¢µ•‘™ £® M£©ªÚ‘⁄”…–Ì∂‡»Œ“‚µΩ » Œ“‚¡¨Ω ” ◊È≥…µƒÕ¯¬Á÷–¥´ ‰µƒ÷°£®÷°÷–ºÃ£© AT °£’‚“ªÕ¯¬Áæfl”––Ì∂‡∂À µ„∫ÕÕ®œÚ∂Àµ„µƒ«±‘⁄¬∑æ∂£¨“Ú¥À÷π©¡À»fl”‡∫Õ∏∫‘ÿ∆Ω∫‚°£ ¥¯øÌ”…Õ®–≈π´À浃À˘”–øժߵƒ ˝æ›∞¸ /µ•‘™/÷°£®“‘∫ÛÕ≥≥∆∑÷◊È£©π≤œÌ£¨≤¢ºŸ∂®¥¯øÌ√ª”–π˝ ∂‡‘§∂®£¨øÕªßø…“‘≥¨π ˝ ∑÷≈ ‰ µƒ¥¯øÌ–Ë«Û“‘±„»›ƒ…“µŒÒ≤®∂Ø£¨≤¢œÚÕ®–≈ π ´ Àæ÷ß∏ ∂ ∂ÓÕ‚∑—”√°£Õ® –≈π´ÀæÕ®≥£Õ®π˝ø…÷π©”Î◊®”√◊‚”√œfl¬∑“ª—˘µƒµ£±£¥¯øÌ∫Õ”––ߥ´ ‰µƒÕ¯¬Á¿¥∂®“–ȃ‚œfl¬∑°£ ÷°÷–ºÃ «ø…”√µƒ≥…±æ◊Ó”––ßµƒ Nºº ı÷Æ“ª°£À¸ π µ √‘⁄…˺∆æfl”––Ì∂‡∑÷≤º‘⁄¥Û«¯”Ú÷–µƒ WA ∂Àµ„µƒWAN ±æfl”–º´¥Ûµƒ¡ÈªÓ–‘£¨≤¢‘ –Ìπ‹¿Ì‘±ø…“‘œÒ∏ƒ±‰◊È÷Ø“ª—˘«·“◊µÿ∏ƒ±‰Õÿ∆ÀΩ·π °£ ª˘”⁄‘ÿ≤®µƒ AT MÕ¯¬Á÷π©”Î∑˛ŒÒ÷ ¡ø£® o S£©µƒÃ̺”π ¶ ƒ‹“ª—˘µƒ”≈ µ „£¨’‚∂‘”⁄Ω ´ Õ¯¬Á“µ Q ŒÒ∑÷«¯£¨»Á µ ±“Ù∆µ∫Õ ”∆µ¿¥Àµ∫‹”–”√°£’‚÷÷¿‡–Õµƒ∆‰À˚∑˛ŒÒ”– MDS°£ S 6. ‘∂≥Ã∑√Œ ∫ÕŒfiœfl¡¨Ω” ‘∂≥Ã∑√Œ ƒ“¿®µƒºº ı‘ –̺“Õ•”√ªß°¢“∆∂Ø”√ªß∫ Õ ‘∂≥Ã∞ Ï π ´ “”√ªß∑√Œ π ´ ÀæÕ¯¬Á÷–µƒ‘∂≥à ◊ ‘¥°£Õ®≥£µƒ¡¨Ω ” ∑Ω ∑ ® «Õ®π ˝ ≤¶∫ ≈ µ ˜÷∆Ω ‚ µ˜∆˜£¨µ´‘∂≥Ã∑√Œ “≤ø…“‘Õ®π ˝ ”¿æ√¡¨Ω ” µƒ◊‚”√œfl¬∑ ªÚ’flÕ®π˝ Internet°£πÿ”⁄∫Û’flΩ´‘⁄œ¬√ÊÃ÷¬¤°£ 7. Internet InternetŒ™¥¥Ω®øÁ‘Ω»´«Ú≤¢ºı…ŸÕ®–≈≥…±æµƒπ„”Úկ÷π©¡À–¬µƒª˘¥°°£√ø‘¬Ωª∏¯ ISPµƒπÃ∂®∑— ”√”√”⁄÷ß∏ ∂ Õ¯¬Á¡¨Ω ” £¨Õ¯¬Á¡¨Ω ” ‘ –̃˙Ω ´ ˝æ›¥´µ›µΩ ¿Ω Á µƒ»Œ∫ Œ µÿ∑Ω £ ¨∂¯≤ª‘Ÿ–Ë“™∆‰À˚ª®∑—°£ Œ®“ªµƒŒ  « n t e r n e t «π ≤ œÌµƒπ ´ ”√Õ¯¬Á£¨Ω œ …Ÿ∞ ≤ »´–‘£¨«“√ª”–∞ Ï ∑®¿¥±£÷§¥¯øÌ°£»Áπ ˚ ƒ˙–Ë“™ I ø…øøµƒ∑˛ŒÒ£¨ø…“‘ ‘ ‘◊‚”√œfl¬∑ªÚª˘”⁄‘ÿ≤®µƒ∑˛ŒÒ£¨»Á÷°÷–ºÃ°£∂¯«“£¨Œfi¬¤∫ Œ ±Ω ´ ƒ⁄≤øÕ¯¬Á ¡¨Ω”µΩ Internet£¨∂º±æ÷ …œø™∑≈¡ÀÕ¯¬Á£¨π ∂¯ πÕ¯¬Á»›“◊ ‹µΩπ•ª˜£¨“Ú¥À–Ë“™∑¿ª«Ω°£ ∂¯«“£¨ I n t e r n e tŒ™“∆∂Ø∫ Õ ‘∂≥Ô√ªßÃ·π © ¡À≤¶»Îπ ´ ÀæÕ¯¬ÁµƒµÕ≥…±æ∑Ω Ω ° £π ´ Àæªπ ø …“‘‘⁄ Internet…œΩ®¡¢–ȃ‚◊®”√Õ¯virtual private network, VPN)£¨ VPNø…“‘Àµ «“ª∏ˆÕ®π˝ InternetΩ´ ˝ ( æ›∞¸¥”“ª∏ˆ’浄¥´µ›µΩ¡Ì“ª∏ˆ’浄µƒº”√‹À̵¿°£ 1.2.3 ∆Û“µÕ¯¬Á 2 0 ¿ºÕ 8 0ƒÍ¥˙∫Õ 9 0ƒÍ¥˙≥ı∆⁄£¨◊È÷Øø™ º∞ ≤ ◊∞ æ ÷”ÚÕ¯“‘¡¨Ω ” ∏ ˜ ∏ ˆ ≤ø√≈ ∫ Õ π § ◊˜◊ȵƒº∆À„ª˙°£ Õ®≥£”…≤ø√≈æ≠¿Ìæˆ∂®∞≤◊∞ ≤√¥¿‡–Õµƒº∆À„ª˙∫ÕÕ¯¬Á°£ ◊Ó÷’£¨◊È÷Ø∑¢œ÷¡ÀΩ ® ¡¢∆Û“µÕ¯µƒ∫ √ ¥¶£¨∆Û“µÕ¯ø… π ◊ È÷Ø÷–µƒ≥…‘±Ω ª ªªµÁ◊”” º˛£¨≤¢Õ®π ˝ π ” √∫ œ ◊˜»Ìº˛¿¥–≠Õ¨π § ◊˜°£∆Û“µÕ¯Õ®π ˝ ‘ –Ìπ ´ Àæ÷–µƒÀ˘”–º∆À„ª˙”√ªß∑√Œ ˝æ›ªÚº∆À„◊ ‘¥£¨ ¥”∂¯Ω ´ À˘”–π ¬ ¡¢µƒ≤ø√≈ ª Úπ § ◊˜◊ÈÕ¯¬Á¡¨Ω ” ≥…“ª∏ ˆ π ´ Àæƒ⁄≤øÕ¯¬Á°£À¸‘⁄∏ ˜ ∏ ˆ ∂¿¡¢≤ªÕ¨µƒœµÕ≥÷Æ º‰Ã·π © ª•≤Ÿ◊˜–‘£¨≤¢«“À¸µƒ◊Ó÷’ƒøµƒ «ºı…Ÿ π ” √÷–µƒÕ®–≈ – ≠“ȵƒ ˝¡ø°£ª˘”⁄’‚∏ ˆ ƒøµƒ£¨π § “µ ◊È÷رª∆»¥¥Ω®ø™∑≈µƒ±Í◊º£¨∂¯π©”¶…ÑÚø™∑¢À˚√«◊‘º∫µƒ≤fl¬‘°£ ◊ÓΩ¸µƒ«˜ ∆ « π”√ TCP/IP∫Õ Webºº ı¥¥Ω®ƒ⁄≤øÕ¯£® intranet£© °£“ÚŒ™ƒ⁄≤øÕ¯ºº ı◊ÓΩ¸≤≈≥ˆœ÷£¨ À˘“‘À¸√« ‘Õºπ Æ π à ≤ªÕ¨”⁄¥´Õ≥∆Û“µº∆À„≤fl¬‘µƒÕ¯¬Á°£‘⁄ƒ≥–©∑Ω √ Ê£¨ƒ⁄≤øÕ¯ƒ£–Õ“—Õ®π ˝ ±»¥´Õ≥ ∆Û“µƒ£–Õ∏¸µÕµƒ≥…±æ∫Õ∏¸…Ÿµƒ≈‰÷√Œ  µœ÷¡À∏¸∫√µƒΩ·π˚°£ 1. ¥´Õ≥∆Û“µÕ¯ ∆Û“µÕ¯º»”–æ÷”ÚÕ¯£¨“≤”–π„”ÚÕ¯°£À¸‘⁄“ª∏ˆ◊È÷Ø÷–ºØ≥…¡ÀÀ˘”–œµÕ≥£¨∞¸¿®ª˘”⁄ D O Sµƒº∆
 11. œ¬‘ÿ µ⁄ 1’¬ Õ¯¬Áª•¡¨ºº ıºÚΩÈ 11 Apple Macintosh°¢ UNIXπ§◊˜’æ°¢Œ¢ª˙ªÚ¥Û–Õª˙°£ –Ì∂‡»À»œŒ™Õ¯¬Á”¶∏√ «“ª∏ˆ°∞º¥≤º¥”√°±µƒ∆Ωø…¡¨Ω”∏˜÷÷…˱∏£¨»ÁÕº 1 - 8À˘ æ°£‘⁄’‚ ÷÷∆Ω à ®∑Ω ∞ ∏ ÷ –£¨√ª”–”√ªßªÚπ § ◊˜◊È «π ¬ ¡¢µƒ°£À˘”–œµÕ≥∂ºø…“‘«±‘⁄µÿ”Î∆‰À˚À˘”–œµÕ≥Õ®–≈ £ ¨ Õ¨ ±±£≥÷∫œ¿Ìµƒ–‘ƒ‹°¢∞≤»´–‘∫Õø…øø–‘°£ NetWare∑˛ŒÒ∆˜ DOSπ§◊˜’æ IBM –°–Õª˙ªÚ¥Û–Õª˙ OS/2π§◊˜’æ DEC VAX UNIXπ§◊˜’æ Õº1-8 ø…◊˜Œ™°∞º¥≤º¥”√°±∆Ω∆Û“µÕ¯ ø…”√“‘œ¬¡Ω÷÷∑Ω∞∏÷Æ“ª¿¥ µœ÷’‚–©∫ÍŒ∞µƒƒø±Í£∫ • ”√‘ –Ì∂‡≥߅Ô≤º˛∫ջ̺˛≤˙∆∑–≠Õ¨π§◊˜µƒª˘¥°±Í◊º¥¥Ω®Õ¯¬Á∆Ωî°£ • ¥¥Ω®÷ß≥÷∂‡±Í◊ºµƒ≤Ÿ◊˜œµÕ≥∫Õ”¶”√≥Öڰ£ ‘⁄π ˝ »•µƒº∏ ƒ Í÷–£¨’‚¡Ω ÷ ÷∑Ω ∞ ∏ æ ˘“— µ ©°£≤Ÿ◊˜œµÕ≥≥ß…Ã∞ ¸ ¿®¡À∂‘º∏ ∫ ı À˘”–Õ¯¬Á–≠“ȵƒ÷ß ≥÷°£Œ™øÕªß∂ÀÃ̺”«˝∂Ø≥ÖÚ÷ß≥÷“‘∑√Œ º∏∫ıÀ˘”–∆‰À˚≤Ÿ◊˜œµÕ≥÷–µƒ◊ ‘¥°£µ•∏ˆÕ¯¬ÁÕ¨ ± π”√ Internet Packet Exchange£® nternet∞¸Ωªªª£¨ I IPX£© TCP/IP∫Õ Systems Network Architecture£®œµ °¢ Õ≥Õ¯¬ÁÃÂœµΩ·π£¨ SNA£©“‘Õ¨∂‡∏ˆÕ¯¬ÁÕ®–≈ «∫‹≥£º˚µƒ ¬«È°£ µ´ «£¨’‚“ª≤fl¬‘“≤”–æ÷œfi–‘°£“ÚŒ™Ωˆ Windows NTœµÕ≥÷ß≥÷ C P / I P≤¢≤ª“‚Œ∂◊≈ U N I X’æø… T “‘Œfi∑ϵÿ∑√Œ ∏ √ œµÕ≥÷–µƒ◊ ‘¥°£’‚ ±–Ë“™∏ ¸ ∏ fl º∂µƒª•≤Ÿ◊˜–‘£¨∂¯’‚«°«° «∆Û“µ≤fl¬‘ø™ º±©¬∂ ∆‰≤ª◊„µƒµÿ∑Ω°£“ª∏ˆΩ‚æˆ∑Ω∞∏ «ø™∑¢øÕªß∂À /∑˛ŒÒ∆˜º∆À„∫ Õ ÷–º‰…˱∏ ≤ fl¬‘£¨“‘“˛≤ÿœµÕ≥÷ƺ‰µƒ ≤Ó±°£“‘œ¬ «”√“‘ºØ≥…œµÕ≥µƒƒ≥–©≥ß…Ã≤fl¬‘ªÚ𧓵ºØÕ≈≤fl¬‘柿˝£∫ • M i c r o s o f t ’s Windows Open Service Architecture £®Œ¢»ÌWindows ø™∑≈∑˛ŒÒÃÂœµΩ·π £¨ WOSA£© “ª÷÷Ω´÷–º‰…˱∏÷±Ω”¥¥Ω®µΩÀ¸µƒ≤Ÿ◊˜œµÕ≥÷–£¨“‘±„–≈œ¢‘⁄’˚∏ˆ∆Û“µ÷–µƒ¡˜∂Ø ∏¸º”»›“◊µƒ≤fl¬‘°£ WOSA∞¸¿® ODBC£®Open Database Connectivity£¨ø™∑≈ ˝æ›ø‚¡¨Ω”–‘£© £¨ À¸ «“ª÷÷±Í◊º ˝æ›Ω”ø⁄°£ • The Open Group’s Distributed Computing Enviroment (ø™∑≈ ◊ ȵƒ∑÷≤º Ω º ∆À„ª∑æ≥£¨ DCE) “ª◊È∆Ù”√»Ìº˛£¨Õ®π ˝ Œ™∑÷≤º Ω ” ¶”√≥Öڵƒø™∑¢∫ Õ Œ¨ª§Ã·π © π § æfl£¨“‘“˛≤ÿ∂‡≥ß…Ã ≤˙∆∑°¢ºº ı∫Õ±Í◊º÷ƺ‰µƒ≤Ó±°£ • SQL Access Group (SAG) and the X/Open Group£® Q L∑√Œ ◊È∫Õ X /ø™∑≈◊È£© Õ∆––”√ S SQL£®Structure Query Language£¨Ω·π ªØ≤ȗؔԗ‘£©±Í◊º∑√Œ ∂‡≥ß…ÃœµÕ≥÷–µƒ ˝æ›ø‚µƒ ˝æ›ø‚≥߅á™√À°£œ÷‘⁄’‚¡Ω∏ˆ◊È“—≥…Œ™ø™∑≈◊ȵƒ“ª≤ø∑÷°£ • Distributed Relationship Database Architecture£®∑÷≤º Ω π ÿ œµ–Õ ˝æ›ø‚ÃÂœµΩ · π £ ¨ D R D A£© ºÃS Q L±Í◊º÷Æ∫Û£¨”√”⁄∑√Œ I B M∆Ωî÷–µƒ ˝æ›ø‚–≈œ¢µƒ I B M±Í◊º°£ • Object Management Group£®∂‘œÛπ‹¿Ì◊È£¨ OMG£© “ª∏ˆŒ™ µ ©øÁ∆Ωî°¢√ÊœÚ∂‘œÛµƒª∑
 12. 12 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ Common Object Request Broker Architecture£®π´”√∂‘œÛ«Î«Û¥˙¿Ì≥à –ÚÃÂœµΩ·π£¨ CORBA£© «OMGµƒObject Management Architecture£®∂‘œÛπ‹¿ÌÃÂœµΩ·π£¨ OMA£©µƒ“ª≤ø∑÷°£ 2. –¬–Õ∆Û“µº∆À„ƒ£–Õ ÀÊ◊≈‘Ω¿¥‘Ω∂‡µƒ◊È÷ØΩ” ‹ T C P / I P£¨∆Û“µº∆À„≤fl¬‘ø™ º∏∂÷Ó µ ©°£ T C P / I P π Õ ¯¬Áª•¡¨±‰µ√ »›“◊°£µ´µ‰–Õµƒ∆Û“µÕ¯”–◊≈ ∏ ˜ ÷÷≤Ÿ◊˜œµÕ≥°¢”¶”√≥ÖÚ∫ Õ œfi÷∆–≈ œ ¢µƒ◊‘”…¡˜∂صƒ ˝æ›∏ Ò Ω ° £»À √«œÎ‘⁄Œfi–Ë◊™ªª°¢÷ÿ∂®∏Ò Ω∫Õ÷ÿ–¬±‡“Î≥ÖÚ∫Õ ˝æ›µƒ«Èøˆœ¬Ω¯–––≠◊˜°£ 1 9 9 4ƒÍ£¨»À√«ø™ º◊¢“‚µΩ We bø…Ã·π © ¥Ûº“À˘–Ë“™µƒ∏ ˜ ÷÷ª∑æ≥£¨«“ «√‚∑—µƒ°£ƒ˙ø…“‘ π ” √ µ•∏ˆΩÁ√Ê£® We b‰Ø¿¿∆˜£©∑√Œ ‘À–– b∑˛ŒÒ∆˜»Ìº˛µƒ»Œ∫ŒœµÕ≥°£ ¬ µ…œ£¨µ±ƒ˙∑√Œ b…œµƒ∑˛ We We ŒÒ∆˜ ±£¨∑˛ŒÒ∆˜µƒ≤Ÿ◊˜œµÕ≥∫Õ”≤º˛∆Ωî≤¢≤ª÷ÿ“™°£‘⁄’‚∑Ω√Ê£¨ We b‰Ø¿¿∆˜¿‡À∆”⁄Õ®”√µƒøÕªß ∂ÀΩÁ√Ê°£ µΩ 1 9 9 5ƒÍƒ©£¨π § “µΩ Á ÷–µƒ–Ì∂‡»À ø»œ ∂µΩ £ ¨÷¡…Ÿ‘⁄”–∏ ¸ ∫ √ µƒ—°‘Ò¿¥¡Ÿ÷Æ«∞ £ ¨…Ë÷√ƒ⁄≤ø We b∑˛ŒÒ∆˜ø…ƒ‹ «‘⁄◊È÷Ø÷–¥´≤•–≈œ¢µƒ”––ß∑Ω Ω°£±œæπ£¨º∏∫ı√ø∏ˆø…“‘∑√Œ I n t e r n e tµƒ»À∂º”µ ”–Web‰Ø¿¿∆˜°£Œ™ ≤√¥≤ª π”√À¸¿¥∑√Œ ∫Û∂À ˝æ›ø‚œµÕ≥∫Õ IBM¥Û–Õª˙œµÕ≥÷–µƒ–≈œ¢ƒÿ£ø ’‚“ª–¬–Õµƒƒ⁄≤øÕ¯≤fl¬‘ π – Ì∂‡ ¬ŒÔ≥…Œ™Ω π µ „°£Œ™ ≤√¥µ±ƒ˙ È–¥“ª∏ ˆ M a c i n t o s h°¢ P C∫Õ U N I X”√ªßø…“‘”√ We b‰Ø¿¿∆˜∑√Œ µƒª˘”⁄We bµƒ”¶”√≥Ã–Ú ±£¨“™ È–¥º∏ ∏ ˆ ≤ªÕ¨µƒ≥ÖÚ∞ Ê ±æ“‘∑√ Œ ˝æ›ø‚∑˛ŒÒ∆˜∫Õ¥Û–Õª˙œµÕ≥ƒÿ£ø bø™∑¢π§æfl πø™∑¢»À‘±°¢Web’浄π‹¿Ì‘±∫Õ”√ªß ‹“Ê°£À¸ We √«»⁄∫ œ ¡À¥´Õ≥µƒ±‡≥Ôԗ‘∫ Õ Œƒµµ¥¶¿Ì£®±Í ∂£©”Ô—‘£¨¥”∂¯ π µ √”√øÕªß∂À”√ªßΩ Á √Êø™∑¢”¶”√≥à –Ú±‰µ√»›“◊µ√∂‡°£ π–≈œ¢¿Îø™ ˝æ›ø‚∑˛ŒÒ∆˜∫Õ¥´Õ≥œµÕ≥“≤±‰µ√∏¸º”»›“◊£¨“ÚŒ™ƒ˙÷ª–Ë“™‘⁄ We b∑˛ŒÒ∆˜∫ Õ ∫ Û ∂ÀœµÕ≥÷ƺ‰ È–¥¡¥Ω”°£”√ªß∑√ŒWeb∑˛ŒÒ∆˜£¨∂¯Web∑˛ŒÒ∆˜∑√Œ ∫Û∂ÀœµÕ≥°£’‚Õ®≥£≥∆Œ™°∞∂‡≤„ ∑Ω∑®°± Java≥Öڰ¢ ctiveX∫Õ◊Ⱥ˛»Ìº˛ºº ı¿˚”√¡À¥Àƒ£–Õ°£ °£ A “Ú¥Àƒ⁄≤øÕ¯ «–¬–Õµƒ∆Û“µÕ¯°£’‚“ªºº ı‘⁄¥Û∂‡ ˝«Èøˆœ¬“—≤ª ‹øÿ÷∆µÿ‘ˆ≥§£¨¥”∂¯ π Œ “√« ‹“Ê°£ ¬ µ…œ£¨Œ“”– ±ª≥“…Œ“√« «∑Òπ ˝ ”⁄æ÷œfi”⁄’‚“ªºº ı°£‘⁄ƒ≥–©∑Ω √ Ê£¨À¸µƒ»±µ„“—±©¬∂≥ˆ ¿¥°£»ª∫ÛŒ“√«Ω´ÃΩÀ˜–¬µƒºº ı“‘øÀ∑˛’‚–©≤ª◊„£¨æ՜ҺŸ∂®∆Û“µÕ¯øÀ∑˛”…∏˜∏ˆ≤ø√≈µƒ L A Nµƒ‘ˆ ÷≥À˘µº÷¬µƒªÏ¬“°£
 13. 2’¬ OSI ƒ£–Õ Õ¯¬ÁÕ®–≈œµÕ≥º·≥÷∑÷≤„ÃÂœµΩ·π £¨“‘±„Œ™≥ß ∫Õ”≤º˛Ã·π©“ª÷÷Õææ∂°£»Áπ˚√ª”–ø™∑≈µƒ±Í◊ºªØ–≠“ ¬Á…˱∏°£ «◊Ó≥£“˝”√µƒ∑÷≤„ÃÂœµΩ·π°£ OSI–≠“È∂—’ª °∞ ∑ ÷≤„°± «“ª÷÷‘⁄°∞ – ≠“È∂—’ª°±µƒ≤ªÕ¨≤„÷∏ ∂ ®≤ªÕ¨µƒπ ¶ ƒ‹∫ Õ ∑˛ŒÒµƒ…˺∆∑Ω ∑ ®°£◊ÓµÕ≤„∂®“ ŒÔ¿Ì”≤º˛Àµ√˜£¨∂¯◊Ó∏ fl ≤„‘Ú∂®“”√ªßº∂”¶”√≥ÖÚΩ ” ø⁄°£÷–º‰≤„∂®“ÂÕ¯¬Á∑Ω ∑ ®°£Õ®≥££¨√ø“ª≤„ ∂ºŒ™…œ“ª≤„Ã·π © “ª◊È√˜»∑µƒ∑˛ŒÒ°£¿ÌœÎ«Èøˆœ¬£¨”≤º˛∫ Õ »Ìº˛ø™∑¢…ÃΩ ˆ –Ë“™π ÿ ◊¢”ÎÀ˚√«À˘ø™∑¢ µƒ≤˙∆∑œ‡πÿµƒÃÿ∂®≤„÷–µƒ–≠“È£¨“‘ºØ÷–»∑±£…œ“ª≤„»Ìº˛ø…“‘”ÎÀ¸¡¨Ω”°£ 2.1 ø™∑≈œµÕ≥ª•¡¨ “ÚŒ™ø™∑≈œµÕ≥ª•¡¨£® O S I£©≤Œøºƒ£–Õ£®º˚Õº- 1£©‘⁄Õ¯¬Áª•¡¨∫ Õ ”¶”√≥ÖڵƒÕ¯¬Áª•¡¨÷–∑¢ 2 ª”¡À÷ÿ“™◊˜”√£¨À˘“‘À‰»ª“—‘⁄µ⁄ 1’¬÷–∂‘À¸Ω¯––π˝Ã÷¬¤£¨µ´»‘»ª‘⁄±æ’¬ºÃ–¯Ω¯––Ã÷¬¤°£”¶÷∏≥ˆ µƒ÷ÿµ„ «£∫ • √ø“ª≤„∂º÷¥––Œ®“ªµƒ°¢Õ¨¿‡µƒ«“√˜»∑µƒπ¶ƒ‹°£ • …˺∆≤„±flΩ Á £¨“‘±„‘⁄»Œ∫ Œ ¡Ω ∏ ˆ œ‡¡⁄µƒ≤„÷ƺ‰¡˜∂صƒ–≈ œ ¢¡ø Layer 7 ”¶”√≤„ ◊Ó–°°£’‚ø…Õ®π ˝ π ø ™∑≈ œ µÕ≥÷–µƒ√ø“ª≤„ π ” √œ¬√ʵƒ≤„À˘Ã· π © µƒ∑˛ŒÒ¿¥ÕÍ≥…°£œ‡∑¥£¨√ø“ª≤„∂ºŒ™Ω Ù ∞ § ‘⁄À¸…œ√ʵƒƒ«“ª Layer 6 ±Ì æ≤„ ≤„÷π©◊„𪵃∑˛ŒÒ°£ Layer 5 ª·ª∞≤„ “‘œ¬ «∏˜≤„ºÚ ˆ£∫ Layer 4 ¥´ ‰≤„ • ŒÔ¿Ì≤„£®µ⁄ ≤„£©ŒÔ¿Ì≤„√Ë ˆ¡Àø™∑≈ œ µÕ≥µΩ Œ Ô¿ÌΩ È ÷ µƒ∏ Ω 1 º˛µƒª˙µÁÃÿ–‘°£∆‰÷–∞ ¸ ¿®≤º˛∫ Õ ≤Â≤¤µƒ∂®“°¢µÁ—π µ Á∆Ω ∫ Õ Layer 3 Õ¯¬Á≤„ –≈∫≈ÀŸ¬ µƒ∂®““‘º∞ ˝æ›±‡¬Îºº ıµƒª˙÷∆ªÚºº ı°£ Layer 2 ˝æ›¡¥¬∑≤„ • ˝æ›¡¥¬∑≤„£®µ⁄ 2≤„£© ˝æ›¡¥¬∑≤„∏ ∫ ‘ œ‡¡⁄œµÕ≥÷ƺ‰µƒ ˝ Layer 1 ŒÔ¿Ì≤„ 曥´ ‰°£À¸ºÏ≤‚ŒÔ¿Ì≤„÷–ø…ƒ‹∑¢…˙µƒ¥ÌŒÛ£¨≤¢‘⁄»Œ∫ Œ ø…ƒ‹ µƒ«Èøˆœ¬æ¿’˝¥ÌŒÛ°£À¸ªπø…“‘Ã·π©¡˜øÿ÷∆𶃋°£ Õº2-1 OSI ≤Œøºƒ£–Õ • Õ¯¬Á≤„£®µ⁄ 3≤„£©Õ¯¬Á≤„÷π©—∞÷∑°¢¬∑”…∫Õøÿ÷∆‘¥∫Õƒø±Í∂Àœµ Õ≥÷ƺ‰∫/ªÚ∂‡∏ˆ÷–º‰œµÕ≥÷–µƒ ˝æ›¡˜À˘–Ë“™µƒ÷–ºÃ–≈œ¢°£øÿ÷∆ ˝æ›¡˜…ʺ∞®¡¢°¢Œ¨ª§∫Õ÷’ Õ Ω ÷π’‚–©œµÕ≥÷ƺ‰µƒ¡¨Ω”°£∆‰÷–∞¸¿® ¥´ ‰≤„∂¿¡¢”⁄ ˝æ›¥´ ‰ºº ıµƒ∑˛ŒÒ°£ø…ƒ‹ªπ…ʺ∞µ∂‡¬∑ π Ω ¥”√°¢∑÷∂Œ∫Õ∑÷øÈ°£Õ¯¬Á≤„ªπŒ™¡¨Ω”µƒ◊”Õ¯£¨»Á LAN°¢X.25◊”Õ¯∫Õ ISDN◊”կ÷π©Õ¯¬Áª•¡¨°£ ∏ • ¥´ ‰≤„£®µ⁄ 4≤„£©¥´ ‰≤„Œ™¡Ω∏ˆø™∑≈œµÕ≥÷ƺ‰Ωªªªµƒ ˝æ›Ã·π©∂ÀµΩ∂Àøÿ÷∆£¨∞¸¿®£∫ • Ω®¡¢≤¢ Õ∑≈¡Ω∏ˆ∂ÀœµÕ≥÷ƺ‰µƒ¡¨Ω”°£ • Ω” ’¿¥◊‘ª·ª∞µƒ∑˛ŒÒ÷ ¡ø“™«Û£¨≤¢’Î∂‘’‚–©“™«Û”ÎÕ¯¬Á≤„–≠…𣠕 æˆ∂® «∑Ò‘⁄“ª∏ˆ¥´ ‰¡¨Ω”…œ∂‡¬∑∏¥”√º∏∏ˆ¡¨Ω”°£ • ÷π©∂ÀµΩ∂À¡˜øÿ÷∆°£ • ∞≤≈º”ÀŸ ˝æ›µ•‘™µƒ π”√°£ • Ω®¡¢◊Óº—µƒ ˝æ›µ•‘™¥Û–°°£
 14. 14 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ • Ω´“ª∏ˆ ˝æ›µ•‘™∑÷≥…∂‡∏ˆ ˝æ›µ•‘™£¨ªÚ∑¥π˝¿¥°£ • ”– ±Ω´º∏∏ˆ ˝æ›µ•‘™¡¨Ω”≥…“ª∏ˆ ˝æ›µ•‘™°£ • ÷π©∂ÀµΩ∂À≈≈–Ú°¢¥ÌŒÛºÏ≤‚∫ե۪̌÷∏¥°£ À¸∏ ˘ æ›”√ªß–Ë“™∫ Õ Ω œ µÕ≤„µƒπ ¶ ƒ‹£¨Ã·π © ª˘¥°¥´ ‰œµÕ≥ø…øø–‘À˘–˵ƒ“ª≤„°£’‚“ª≤„øÿ÷∆¥´ ‰∑÷◊ȵƒ¥Û–°°¢À≥–Ú∫ Õ ¡˜∂Ø£¨“‘º∞ ¥ ´ ‰∫ Õ Õ¯¬Áµÿ÷∑µƒ”≥…‰°£∂¯«“£¨»Áπ ˚ –Ë“™“ª∂®µƒ∞ ≤ »´–‘£¨ À¸ªπø…“‘Ω´ ˝æ›“Î≥…√‹¬Î°£ ª·ª∞ ≤ „÷˜“™Œª”⁄”¶”√≥Öڵƒøÿ÷∆÷Æœ¬£¨∂¯¥´ ‰≤„‘Ú÷˜“™”Îœ¬√ʵƒ¥´ ‰…Ë ©Ω ª ªª–≈ œ ¢¡˜°¢ –≈∫≈Õ≤Ÿ◊˜°£ • ª·ª∞≤„£®µ⁄ 5≤„£© ª·ª∞ ≤ „Õ®π ˝ Œ™¡Ω ∏ ˆ ø™∑≈ œ µÕ≥÷–µƒ”¶”√≥ÖÚ÷ƺ‰µƒ–≠…ð¢Ω ® ¡¢°¢øÿ÷∆ ∫Õ∑¢≤ºª·ª∞÷π©π¶ƒ‹£¨“‘–≠µ˜’‚–©”¶”√≥ÖÚ÷ƺ‰µƒ∂‘ª∞°£À¸‘⁄¡Ω∏ˆ–≠◊˜µƒ”¶”√≥ÖÚ÷ƺ‰ Ã·π©ª·ª∞µΩ¥´ ‰µƒ”≥…‰∫Õª·ª∞µΩ”¶”√≥Öڵƒ¡¨Ω”°£ • ±Ì æ≤„£®µ⁄ 6≤„£© ±Ì æ≤„Ã·π © ”¶”√≥Ã–Ú µÃÂ÷ƺ‰À˘ π ” √µƒπ ´ π ≤ ±Ì æ∑Ω ∑ ®ªÚ∏ Ò Ω ° £À¸ π µ√”¶”√≥Ã–Ú µÃÂŒfi–Ë‘Ÿπÿ–ƒ–≈œ¢µƒ°∞π´π≤°±±Ì æ∑Ω∑®µƒŒ £¨“≤æÕ «Àµ£¨À¸Œ™–≈œ¢Ã·π© ”Ô∑®…œµƒ∂¿¡¢°£À¸‘⁄”√ S N . 1£® A Abstract Syntax Notation One£© È–¥µƒ≥Ȝ۔Ô∑®“‘º∞ Õ ® π˝ A S N . 1µƒª˘±æ±‡¬Îπ Ê ‘ÚÀ˘±‡µƒ¥´ ‰”Ô∑®÷ƺ‰÷¥––±‡¬Î∫ Õ Ω ‚ ¬Î°£“ÚŒ™≤ªÕ¨≥߅õƒœµÕ≥ π ”√≤ªÕ¨µƒ ˝æ›±Ì æ∑Ω∑®£¨À˘“‘’‚ «±ÿ“™µƒ°£ • ”¶”√≤„£®µ⁄ 7≤„£© ”¶”√≤„Ã·π © ∂‘ µº ”¶”√≥Öڵƒ∑˛ŒÒ£¨“‘ÕÍ≥…–≈ œ ¢¥´ ‰°£’‚∞ ¸ ¿®÷ß≥÷ ∫Õπ‹¿Ì¡¨Ω”µƒø™∑≈œµÕ≥÷–µƒ◊Ó÷’”√ªß÷ƺ‰µƒÕ®–≈£¨’‚≤ªΩˆ∞¸¿® ˝æ›Ωªªª£¨ªπ∞¸¿®∞≤»´–‘ ºÏ≤È“‘º∞“™«Û∆‰À˚Ãÿ∂®µƒ”¶”√≥ÖÚ∑˛ŒÒ°£ ¬ µ…œ£¨OSIµƒ–Ì∂‡ µ ©≤¢≤ª∞¸¿®ÕÍ’˚µƒ 7≤„∂—’ª°£œ‡∑¥£¨Õ®π˝ π”√œ¬√Ê»˝≤„µƒ°∞∂Ã∂—’ª°± ¿¥±‹√‚ µ ©∫Õ π”√Ωœ∏fl≤„µƒª®∑—°£¿˝»Á£¨¬∑”…∆˜Ωˆ π”√œ¬√Ê»˝≤„°£ 2.1.1 ∂‘µ»Õ®–≈ OSI≤Œøºƒ£–Õ√Ë ˆ¡ÀÕÍ»´µƒ∂‘µ»Õ®–≈ª∑æ≥°£“ª∏ˆø™∑≈œµÕ≥µƒ≤„ µÃÂÕ®π˝“ª◊È–≠“È”Î∂‘”¶ø™ ∑≈œµÕ≥÷–µƒ∂‘µ» µÃÂÕ®–≈°£≤„ µÃÂ±Ì æ∏¯∂®µƒø™∑≈œµÕ≥÷–7≤„÷–µƒ“ª≤„°£ ø™∑≈œµÕ≥ µƒ∏¯∂®≤„ µÃ”Îø™∑≈œµÕ≥2µƒÕ¨“ª≤„÷–µƒœ‡”¶ µÃÂÕ®–≈ ° £¡Ω ∏ ˆ µÃÂ∂º π ” √œ¬√Ê 1 µƒ≤„∑˛ŒÒ°£»ÁÕº-2À˘ æ°£ 2 ø™∑≈œµÕ≥ 1 ø™∑≈œµÕ≥ 2 ˝æ› ”¶”√≤„ ˝æ› ˝æ› ±Ì æ≤„ ˝æ› ˝æ› ª·ª∞≤„ ˝æ› ˝æ› ¥´ ‰≤„ ˝æ› ˝æ› Õ¯¬Á≤„ ˝æ› ˝æ› ˝æ›¡¥¬∑≤„ ˝æ› Œª¡˜ ŒÔ¿Ì≤„ Œª¡˜ ŒÔ¿ÌΩÈ÷ Õº2-2 OSI∂‘µ»Õ®–≈
 15. œ¬‘ÿ µ⁄ 2’¬ OSI ƒ£–Õ 15 • Œ™¥”…œ√ʵƒ≤„÷–Ω” ’µΩµƒ ˝æ›Ã̺”±®Õ∑£¨ªÚ’fl • ‘⁄∏ ˘ æ›±®Õ∑÷–µƒ–≠“È–≈ œ ¢∂‘¥”¡Ì“ª∏ ˆ ø™∑≈ œ µÕ≥÷–Ω ” ’µΩ µ ƒ ˝æ›Ω ¯ ––¥¶¿Ì∫ Û £¨‘ŸΩ ´ ’‚“ª ˝ æ›Ã·π©∏¯…œ√ʵƒ≤„°£ »ÁÕº2 - 2À˘ 棨√ø“ª∏ ˆ Ω œ µÕ≤„∂º∏ ˘ æ› ˝æ›¡˜µƒ∑Ω œ ÚÃ̺”ªÚ…æ≥˝±®Õ∑–≈ œ ¢°£±®Õ∑∞ ¸ ∫ ¨ ”Î≤„∂‘ ”¶µƒ–≠“È£¨“‘±„ π”√œ‡Õ¨µƒ–≠“ȔΡ̓ªø™∑≈œµÕ≥Õ®–≈°£ ¿˝»Á£¨ºŸ∂®ø™∑≈œµÕ≥÷–µƒƒ≥∏ˆ”¶”√≥Ã–Ú µÃœΔÎÀ¸µƒ∂‘µ» µÃ£¨º¥ø™∑≈œµÕ≥2÷–µƒ”¶”√ 1 ≥Ã–Ú µÃÂÕ®–≈ ° £Œ™ µœ÷’‚“ªƒøµƒ£¨À¸ π ” √±Ì æ≤„ µÃ£®À¸µƒ∑˛ŒÒÃ·π © £©µƒ∑˛ŒÒ¿¥–≠…Ã≤¢∂®“ ±Ì 浃¿‡±°£±Ì æ≤„ µÃÂ‘Ú π”√À¸µƒª·ª∞≤„ µÃÂÀ˘Ã·π©µƒ∑˛ŒÒ°£’‚“ªπ˝≥Ã≥∆Œ™°∞œ‡¡⁄≤„Õ®–≈°± £¨ À¸“¿¥Œ‘⁄ø™∑≈œµÕ≥œÚœ¬µƒÀ˘”–≤„÷–ºÃ–¯°£ 2.1.2 OSI√ʜڡ¨Ω” /Œfi¡¨Ω”ƒ£ Ω Õ¯¬Á÷– π ” √¡À¡Ω ÷ ÷≤ªÕ¨µƒ ˝æ›¥´ ‰ºº ı£∫ √ ʜڡ¨Ω ” µƒ∑Ω ∑ ®∫ Õ Œfi¡¨Ω ” µƒ∑Ω ∑ ®°£√ø“ª÷÷∑Ω ∑ ® ∂º”–À¸◊‘º∫µƒ‘≠¿Ì°¢”≈µ„∫Õ≤ª◊„°£ • √ʜڡ¨Ω ” ‘⁄∑¢ÀÕ»Œ∫ Œ ˝æ›÷Æ«∞ £ ¨–Ë“™Ω ® ¡¢ª·ª∞ ¡ ¨Ω ” £®¿‡À∆”⁄µÁª∞ ∫ Ù Ω – £© °£’‚÷÷∑Ω ∑ ®Õ® ≥£≥∆Œ™ø…øøµƒÕ¯¬Á∑˛ŒÒ°£’‚ø…»∑±£ ˝æ›∞¥’’∑¢ÀÕµƒÀ≥–ÚµΩ¥Ô°£√ʜڡ¨Ω”µƒ∑˛ŒÒÕ®π˝»ÁÕº 2 - 3À˘ 浃կ¬Á‘⁄¡Ω∏ˆ∂ÀœµÕ≥÷ƺ‰…Ë÷√–ȃ‚¡¨Ω”°£«Î◊¢“‚◊Û±flµƒ∑÷◊ȱª∑÷≈‰µΩ–ȃ‚µÁ¬∑ 01°£µ±À¸Õ®π˝Õ¯¬Á ±£¨¬∑”…∆˜—∏ÀŸµÿ—ÿ◊≈–ȃ‚µÁ¬∑ 01∑¢ÀÕÀ¸°£ ∂ÀµΩ∂À¡¨Ω” ∂ÀœµÕ≥ ∂ÀœµÕ≥ √ʜڡ¨Ω”µƒ∫ÕŒfi ¡¨Ω”µƒ∑˛ŒÒ Õº2-3 √ʜڡ¨Ω”µƒ–ȃ‚µÁ¬∑ • Œfi¡¨Ω” ≤ª–Ë“™∑¢ÀÕ∑Ω∫ÕΩ” ’∑Ω÷ƺ‰µƒª·ª∞¡¨Ω”°£∑¢ÀÕ∑Ω÷ª–Ëø™ ºΩ´∑÷◊È£®≥∆Œ™ ˝æ›±®£© ∑¢ÀÕµΩƒøµƒµÿ°£¥À∑˛ŒÒ≤ªæfl”–√ʜڡ¨Ω”µƒ∑Ω∑®µƒø…øø–‘£¨µ´∂‘”⁄Õª∑¢–‘µƒ∑¢ÀÕ∫‹”–”√°£ ’‚–©∑Ω∑®ø…‘⁄–≠“È∂—’ªµƒ ˝æ›¡¥¬∑≤„∫Õ /ªÚ¥´ ‰≤„÷– µ ©£¨’‚»°æˆ”⁄‘⁄ µ±Œª÷√µƒŒÔ¿Ì¡¨ Ω”∫Õ’˝‘⁄Ω¯––Õ®–≈µƒœµÕ≥À˘–Ë“™µƒ∑˛ŒÒ°£ Transmission Control Protocol£®¥´ ‰øÿ÷∆–≠“È£¨ CP£© T «√ʜڡ¨Ω”µƒ¥´ ‰–≠“È£¨∂¯ Internet Protocol£®Õ¯º –≠“È£¨ IP£©‘Ú «Œfi¡¨Ω”µƒÕ¯¬Á–≠“È°£ 1. √ʜڡ¨Ω”µƒ∑˛ŒÒÃÿ–‘ • ’‚–©Ãÿ–‘“™«Û‘⁄¥´ ‰ ˝æ›÷Æ«∞Ω®¡¢¡¨Ω”°£–Ë“™“ª–©Ω®¡¢ ±º‰°£
 16. 16 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ • À˘Ω®¡¢µƒ¡¨Ω”≥∆Œ™°∞–ȃ‚¬∑æ∂°±ªÚ°∞–ȃ‚µÁ¬∑°±°£ • µÁ¬∑÷–µƒ¬∑”…∆˜≤ª–Ë“™Ω¯––¬∑”…æˆ∂®£¨“ÚŒ™“—Ω®¡¢¡˜∂Ø∑ΩœÚ°£ • ∑÷◊È£® C P÷–µƒ∑÷∂Œ£©µƒ∂ÓÕ‚ø™œ˙Ω œ …Ÿ£¨∂¯ ˝æ›Ω œ ∂‡£¨’‚ «“ÚŒ™±®Õ∑÷ª–Ë“™µÁ¬∑±‡∫ ≈ £ T ∂¯≤ª–Ë“™IPµÿ÷∑°£ • ’‚–©Ãÿ–‘ π”√»∑»œ£¨“‘ π∏¸∏fl≤„–≠“È»∑±£ ˝æ›Ω´¥´µ›µΩƒøµƒµÿ°£ • À¸√« ∫œ”⁄∑«Õª∑¢–‘µƒ“µŒÒ£¨º¥Ωœ≥§µƒŒ»∂®∑¢ÀÕ°£ • “ÚŒ™√ʜڡ¨Ω ” µƒ∑˛ŒÒ»∑±£ ˝æ›¥´µ›£¨À˘“‘∏ ¸ ∏ fl ≤„µƒ”¶”√≥ÖÚø…“‘”ÎÕ¯¬Á÷–µƒ¡Ì“ª∏ ˆ ≥Ã–Ú Õ®–≈£¨∂¯Œfi–Ë¡ÀΩ‚ªÚº‡∂Ωª˘¥°Õ¯¬ÁµƒªÓ∂Ø°£ • √ʜڡ¨Ω ” µƒÃÿ–‘”…Õ®–≈ π ´ Àæ∑˛ŒÒ¿¥ µ ©£¨“ÚŒ™À¸√«Ã·π © ±„Ω › µƒ∏ ∂ ’ ∑Ω Ω “ ‘º∞ ∏ ¸ ∫ √ µƒÕ¯¬Á ¥¯øÌ∑÷≈‰°£ 2. Œfi¡¨Ω”µƒ¥´ ‰∑˛ŒÒÃÿ–‘ • ¿‡À∆”⁄–≈º˛¥´ ‰œµÕ≥µƒ ˝æ›±®∑˛ŒÒ°£ • √ø∏ ˆ ˝æ›±®∑÷◊È∂º±ÿ–Î∑÷±¥¶¿Ì£¨¥”∂¯‘ˆº”¡À∂ÓÕ‚ø™œ˙£¨’‚“‚Œ∂◊≈ √ ø∏ ˆ ∑÷◊È¥´ ‰µƒ ˝æ› ±‰…Ÿ°£ • ¥Ê¥¢∫ Õ ◊™∑¢¥¶¿ÌΩ ´ ∑÷◊È¥”“ª∏ ˆ ¬∑”…∆˜“∆∂صΩ ¡ Ì“ª∏ ˆ ¬∑”…∆˜£¨∂¯“∆∂Øπ ˝ ≥Ã÷–µƒ√ø∏ ˆ ¬∑”…∆˜ ∂º±ÿ–ÎŒ™√ø∏ˆ∑÷◊ÈΩ¯––∂¿¡¢µƒ¬∑”…æˆ∂®°£ • ∑÷◊Èø…ƒ‹≤ª∞¥À≥–ÚµΩ¥Ôƒøµƒµÿ°£ƒøµƒµÿ±ÿ–Ϊ® ±º‰¿¥◊È÷Ø’‚–©∑÷◊È°£ • ≤ª–Ë“™…Ë÷√ ±º‰°£÷˜ª˙ø…“‘¡¢º¥∑¢ÀÕ ˝æ›£¨∂¯Œfi–Ëæ≠π˝ª·ª∞…Ë÷√π˝≥𣠕 ’‚–©Ãÿ–‘≤ª π”√»∑»œ£¨¥”∂¯ºı…Ÿ¡ÀÕ¯¬Á“µŒÒ£¨µ´–Ë“™∏¸∏fl≤„–≠“ȺÏ≤È∑÷◊ȵƒ¥´ÀÕ°£ • Ωœ÷Æ≥§∆⁄Œ»∂®µƒ“µŒÒƒ£ Ω£¨’‚–©Ãÿ–‘∏¸ ∫œ”⁄Õª∑¢–‘∑¢ÀÕµƒ“µŒÒ°£ ŒÔ¿Ì≤„°¢ ˝æ›¡¥¬∑≤„∫ÕÕ¯¬Á≤„–≠“È“—”√”⁄ µ ©”–±£÷§µƒ ˝æ›¥´ÀÕ°£¿˝»Á£¨ X . 2 5∑÷◊ÈΩ ª ªª Õ¯¬Á÷¥––π „ ∑∫ µ ƒ¥ÌŒÛºÏ≤È∫ Õ ∑÷◊È»∑»œ£¨“ÚŒ™’‚–©∑˛ŒÒ◊Ó≥ı‘⁄÷ ¡øΩ œ ≤ÓµƒµÁª∞ ¡ ¨Ω ” ÷–÷¥––°£œ÷ ‘⁄£¨Õ¯¬Á“—±‰µ√∏ ¸ º”ø…øø°£»À√«Õ®≥£œ‡–≈ ª ˘¥°Õ¯¬Á”¶ µœ÷À¸◊Ó∫ √ µƒπ ¶ ƒ‹£¨“≤æÕ «Àµæ°ø…ƒ‹øÏ µÿ∑¢ÀÕ ˝æ›Œª°£“Ú¥À£¨√ʜڡ¨Ω ” µƒ∑˛ŒÒœ÷‘⁄÷˜“™‘⁄¥´ ‰≤„¥¶¿Ì°£’‚ π µ √Ω œ µÕ≤„Õ¯¬ÁµƒÀŸ∂»ø… µ√µΩ”≈ªØ°£ L A NÃ·π © Œfi¡¨Ω ” µƒ∑˛ŒÒ°£÷ª“™¡¨Õ¯µƒº∆À„ª˙“—∑√Œ Õ¯¬Á£¨æÕø…“‘¡¢º¥ø™ º∑¢ÀÕ÷°°£À¸≤ª –Ë“™Ã·«∞ ” ΃ø±ÍœµÕ≥Ω ® ¡¢¡¨Ω ” °£µ´ «£¨’‚“ªªÓ∂Ø∑¢…˙‘⁄ ˝æ›¡¥¬∑∫ Õ Õ¯¬Á≤„°£±ÿ“™µƒ ±∫ Ú £¨º∆ À„ª˙ø…ƒ‹»‘»ª π”√¥´ ‰≤„ TCP¿¥…Ë÷√√ʜڡ¨Ω”µƒª·ª∞°£ I n t e r n e t «“ª∏ˆ¥Û–ÕŒfi¡¨Ω”∑÷◊ÈÕ¯¬Á£¨∆‰÷–À˘”–µƒ∑÷◊È¥´ÀÕ∂º”…Œfi¡¨Ω”µƒI P¥¶¿Ì°£µ´ «£¨ T C P‘⁄ I Pµƒ∂•∂ÀÃ̺”√ʜڡ¨Ω”µƒ∑˛ŒÒ°£ T C P∑÷∂Œ÷˜“™≤»Π˝æ›±®“‘±„‘⁄Õ¯¬Á÷–¥´ ‰°£ T C P÷ IP π©À˘”–∏¸∏fl≤„√ʜڡ¨Ω”µƒª·ª∞–Ë«Û“‘»∑±£ ˝æ›¥´ ‰µƒ’˝»∑°£ π”√√ʜڡ¨Ω”µƒƒ£–Õµƒ WAN∑˛ŒÒ «÷°÷–ºÃ°£¥À∑˛ŒÒµƒÃ·π©…Ã∏˘æ›–Ë“™ªÚ∏˘æ›øժߵƒ–Ë«ÛÕ® π˝Õ¯¬ÁΩ®¡¢”¿æ√–ȃ‚¡¨Ω”°£“≤”–ø…ƒ‹ π”√√ʜڡ¨Ω”µƒ SVC£®switched vitual circuits£¨Ωªªª Ω–ȃ‚ µÁ¬∑£© £¨µ´–Ì∂‡Õ®–≈π´Àæªπ≤ªÃ·π©’‚÷÷∑˛ŒÒ°£ ATM «¡Ì“ª÷÷Õ¯¬Áºº ı£¨À¸ π”√√ʜڡ¨Ω”µƒ∑Ω Ω°£ Õ®≥££¨Õ¯¬Á”¶”√≥ÖÚø™∑¢»À‘±æˆ∂®À˚√«µƒ”¶”√≥ÖÚΩ ´ π ” √ƒƒ÷÷∑˛ŒÒ°£¿˝»Á£¨‘⁄œ‡∂‘Ω œ ≥§ µƒ ±º‰ƒ⁄º‡ ”‘∂≥ÃœµÕ≥µƒπ‹¿Ì”¶”√≥Öڔ¶ π”√√ʜڡ¨Ω”µƒ∑˛ŒÒ°£ 2.1.3 OSIœ‡¡⁄≤„Õ®–≈ Õº2 - 4œ‘ æ¡Àœ‡¡⁄≤„÷ƺ‰µƒœµ¡–Ωªª•◊˜”√°£ø™∑≈œµÕ≥ 1÷–µƒ∑˛ŒÒ”√ªßÕ®π ˝ π ” √∑˛ŒÒ∑√Œ µ„
 17. œ¬‘ÿ µ⁄ 2’¬ OSI ƒ£–Õ 17 ( S A P )¿¥“™«ÛÃÿ∂®∑˛ŒÒ÷π©…Ã÷π©∑˛ŒÒ _ 1 _°£Ãÿ∂®≤„ø…“‘Œ™≤ªÕ¨µƒ∑˛ŒÒ”√ªßÃ·π © “ª∏ ˆ “‘…œµƒ∑˛ ŒÒ°£∑˛ŒÒ∑√Œ µ„ «¡Ω ∏ ˆ œ‡¡⁄≤„÷ƺ‰µƒŒ®“ªΩ ” ø⁄£¨ø…”√À¸¿¥—°‘Ò’˝»∑µƒ∑˛ŒÒ”√ªß°£∑˛ŒÒ”√ªß∑¥ π˝¿¥ø…“‘≤È’“œ‡”¶µƒ∑˛ŒÒ÷π©…ð£∑˛ŒÒ÷π©…à µÃÂ¥´µ›≤¢Ωªªª ˝æ›£¨¥”∂¯ πµ√ø™∑≈œµÕ≥ 2÷–µƒ ∑˛ŒÒ÷π©…ÃœÚø™∑≈œ2÷–À˘–˵ƒ∑˛ŒÒ”√ªß÷∏ æ _2_∑˛ŒÒ“—∆Ù∂Ø°£ µÕ≥ ∏˘æ›∑˛ŒÒµƒ¿‡–Õ£¨ø™∑≈œµÕ≥ 2÷–µƒ∑˛ŒÒ”√ªßø…ƒ‹∑¢ÀÕ“ª∏ˆœÏ”¶_ 3 _£¨À¸±Ì æ“—∏ ˘ æ›÷∏ æ÷– µƒ–≈œ¢≤…»°“ª∏ˆ∂Ø◊˜°£∑˛ŒÒ÷π©…ÑŸ¥ŒÕ®–≈£¨ø™∑≈œµÕ≥ 1÷–µƒ∑˛ŒÒ÷π©…ÃΩ´œÚÀ¸µƒ∑˛ŒÒ”√ªß»∑ »œ_4_À˘≤…»°µƒ∂Ø◊˜ «ª˘”⁄◊Ó≥ıµƒ«Î«Û°£ ø™∑≈œµÕ≥ 1 ø™∑≈œµÕ≥ 2 ∑˛ŒÒ”√ªß (N+1)£≠≤„ ∑˛ŒÒ”√ªß «Î«Û1 œÏ”¶3 »∑»œ ÷∏ æ ∑˛ŒÒ÷π©…à N£≠≤„ ∑˛ŒÒ÷π©…à ¿˝Œ™£∫ n+1£©£≠≤„£Ω”¶”√≤„ £® £®n£©£≠≤„£Ω±Ì æ≤„ SAP£∫∑˛ŒÒ∑√Œ µ„ Õº2-4 OSIœ‡¡⁄≤„Õ®–≈ N≤„ π”√ N - 1≤„µƒ∑˛ŒÒ”ÎÀ¸µƒ∂‘µ» µÃÂÕ®–≈ ° £»ª∫ Û ºÃ–¯Õ®π ˝ œ¬√ʵƒ≤„°£‘⁄◊ÓµÕ≤„£¨ø™∑≈ œ µ Õ≥1÷–µƒŒÔ¿Ì≤„ µÃÂΩ´ ˝æ›∑¢ÀÕ∏¯À¸µƒ∂‘µ» µÃ£¨º¥ø™∑≈œµÕ≥ 2÷–µƒŒÔ¿Ì≤„ µÃ°£µ±ø™∑≈œµÕ≥ 2 ÷–µƒŒÔ¿Ì≤„ µÃÂΩ” ’µΩ ˝æ› ±£¨Ω´À¸√«¥´µ›µΩ ˝æ›¡¥¬∑≤„ µÃ°£»ª∫ۺÖ¯Õ®π˝ø™∑≈œµÕ≥ 2÷–…œ √ʵƒ≤„£¨÷±µΩ”¶”√≤„ µÃÂΩ” ’µΩ ˝æ›°£ «∞ √ Ê“—÷µΩ π ˝ £¨œ‡¡⁄≤„Õ®–≈ π ” √∑˛ŒÒ∑√Œ µ„ ( S A P )¿¥Ω ª ªª ˝æ›≤¢≤È’“’˝»∑µƒ∑˛ŒÒ”√ªß°£ S A P «”√ªßø…”√µƒ ∂±∑˛ŒÒµÿµ„µƒƒ⁄≤øµÿ÷∑°£√ø∏ˆ S A P∂º”–“ª∏ˆ∑˛ŒÒ∑√Œ µ„±Í ∂∑˚ ( S A P - I D )°£ √ø∏ˆ¡¨Ω”∂º“˝”√“ª∏ˆŒ®“ªµƒ S A P£¨À¸‘ –Ìœ‡¡⁄≤„÷ƺ‰µƒ∂‡∏ ˆ Õ®–≈ ¬ ∑æ∂≤¢––¥Ê‘⁄°£ªπ ø …“‘‘⁄Õ¨ “ª∏ˆ SAP…œΩ®¡¢∂‡∏ˆÕ¨≤Ω¡¨Ω”°£’‚–©≤ªÕ¨µƒ¡¨Ω”ø…”…À¸√«µƒ¡¨Ω” ID¿¥±Í ∂°£ SAPµƒ«∞√ʺ”…œ¡À∑˛ŒÒ÷π©…õƒµ⁄“ª∏ˆ◊÷ƒ∏£¨»Á NSAP «Õ¯¬Á≤„µƒSAP£¨∂¯ TSAP‘Ú «¥´ ‰ ≤„µƒS A P°£±Ì æ≤„∑˛ŒÒ∑√Œ µ„£®S A P£© « π ” √±Ì æ≤„∑˛ŒÒΩ ´ ±Ì æ≤„ µÃµƒ∑˛ŒÒÃ·π © ∏ ¯ ”¶”√≤„ P µƒµ„°£ 2.1.4 OSIøÚº‹ O S I≤Œøºƒ£–Õ÷–µƒ√ø“ª≤„∂º”–“ª∏ ˆ √˚≥∆°¢±‡∫ ≈ ∫ Õ Œ™÷∏ ∂ ®µƒ∑˛ŒÒÃ·π © Ãÿ∂®π ¶ ƒ‹µƒ“ª◊È–≠“È°£ “ÚŒ™ Iµƒ‘§º∆∑∂Œß∫Õ¡Ï”Ú∑«≥£π„¿´£¨À˘“‘√ø“ª≤„∂º∞¸∫¨∂‡∏ˆ–≠“È£¨∂¯√ø∏ˆ–≠“È∂º∞¸∫¨∂‡∏ˆ—° OS œÓ°£“Ú¥À£¨¡Ω∏ˆ∂º÷¥–– OSI–≠“ȵƒÃ·π©…ñÀ¥À÷ƺ‰ø…ƒ‹Œfi∑®Õ®–≈°£ “™»∑±£≤¢◊ӥ۪ت•≤Ÿ◊˜–‘£¨∂‡∏ˆ√ʜڱÍ◊ºµƒ◊È“—Œ™À¸√«µƒª∑æ≥»∑∂®Ãÿ∂®µƒ OSI±Í◊º°¢–≠“È ∫Õ—°œÓ°£’‚–©◊ÈÀ˘Ã·π©µƒŒƒµµ≥∆Œ™°∞ IøÚº‹°± OS °£’‚“ªøÚº‹÷∏ ∂ ®’‚◊ȱÍ◊º÷–µƒƒƒ–©±Í◊º°¢–≠“È
 18. 18 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ O S IøÚº‹ (Government OSI Profile, GOSIP)£¨À¸ π √¿π ˙ ∑∂Œßƒ⁄µƒ—∞ ÷ ∑∏ Ò Ω ∫ Õ ¬∑”…π ˝ ≥ñÍ◊ºªØ°£ƒø«∞ £ ¨◊Ó≥£º˚µƒ≤˙…˙øÚº‹µƒ”√ªß◊È÷صƒ µ¿˝ «”… ’˛∏Æ IT÷∞ƒ‹≤ø√≈≤˙…˙µƒ£¨»Á◊˜Œ™√¿π˙…Óµ≤øµƒ“ª≤ø∑÷µƒπ˙º“±Í◊ººº ı—–æøÀ˘ (National Institute of Standards and Te c h n o l o g y, NIST) “‘º∞”¢π˙µƒ’˛∏Æ–≈œ¢œµÕ≥÷––ƒ£® Government Centre for Information System£© °£ 2.1.5 OSI–°Ω· OSIæ≠π˝¡À“ª∏ˆ¬˛≥§µƒπ˝≥Ã≤≈ªÒµ√»œø…°£∆‰÷–µƒ±Í◊ºæ≠π˝∂‡ƒÍ≤≈»’’È≥… Ï£¨«“–Ì∂‡¡Ï”Ú“¿ »ª–Ë“™π „ ∑∫ µ ƒπ § ◊˜°£–Ì∂‡øժߓ—æ≠‘⁄∆‰À˚ºº ı¡Ï”ÚΩ ¯ ––¡À¥Û¡øµƒµ˜≤È£¨≤¢«“ºÃ–¯≤˙…˙∂‘ø…ºÊ »›–‘∫Õ∏¸ Ïœ§µƒºº ıµƒ∏¸∏fl–Ë«Û°£ øÕªß÷ÆÀ˘“‘≤ªœÚ S Iøø¬££¨∆‰÷–“ª∏ˆ÷˜“™‘≠“ÚæÕ «O S I–Ë“™’∏ – ¬«“∞ ∫ π Û µƒø™∑¢π § ◊˜°£’‚“‚ O Œ∂◊≈ √ ª”––Ì∂‡ø…”√µƒ≤˙∆∑°£–Ì∂‡≥ß…Ã≤ª‘∏ “ ‚≥–µ£∞ ∫ π Û µƒø™∑¢œÓƒø£¨≥˝∑«À˚√«œ‡–≈ ≤ ˙∆∑”–±ÿ“™ ∫Õ≤˙∆∑µƒ∂®º¤Ω´ª·∏¯À˚√«¥¯¿¥◊„𪵃ªÿ±®°£ ªπ ” –“ª∏ ˆ ‘≠“Ú«∞ √ Ê“—÷µΩ £ ¨æÕ «–Ì∂‡±Í◊ºº»∏ ¥ ‘””÷∫ ‹ ƒ— µ ©°£“ª∏ ˆ œ‡π ÿ µƒ“ÚÀÿæÕ «–Ì ∂‡œ÷”–µƒ∑«O S IœµÕ≥‘⁄”≤º˛…œΩ ¯ ––¡À¥Û¡øµƒÕ∂◊ £¨∂¯Œfi∑®◊„π ª µÿ÷ß≥÷∏ ¸ –¬∏ ¸ «ø¥Ûµƒ OSI µ ©°£∆‰À˚”√ªß»‘»ª∂‘ «∑Ғʵƒ”–±ÿ“™Õ®π ˝ À˘”–µƒ 7≤„≤˙…˙÷√“…£¨ª≥“…À¸√«ø…ƒ‹µº÷¬Ω œ ≤Óµƒ –‘ƒ‹°£ ≤ªπ‹ ≤√¥‘≠“Ú£¨øÕªßÕ®≥£≤ª µ ©ÕÍ»´ 7≤„µƒOSI°£œ‡∑¥£¨À˚√«‘⁄’‚–©∑Ω√ʱ̜÷¡À–À»§£∫ • ‘À––O S I∏¸∏fl≤„∑˛ŒÒ£¨»Á X . 4 0 0°¢ FTAMªÚ∆‰À˚Õ¯¬Á–≠“È÷Æ…œµƒ R D A°£¿˝»Á£¨ X / O p e n“— ø¥≥ˆ‘⁄ TCP÷Æ…œ‘À–– Aµƒ±ÿ“™°£ RD • ”√ OSIµƒ1~4≤„Ãʪª∆‰À˚Õ¯¬Á–≠“È£¨≤¢ºÃ–¯‘À––“—”–µƒ”¶”√≥ÖÚ∫Õ–¬µƒ I”¶”√≥Öڰ£ OS 2.2 ŒÔ¿Ì≤„∫Õ ˝æ›¡¥¬∑◊”≤„ »√Œ“√«ø¥“ªœ¬ OSIƒ£–Õµƒ¡Ω∏ˆ◊ÓµÕ≤„£¨º¥ŒÔ¿Ì≤„∫Õ ˝æ›¡¥¬∑≤„°£ ‘⁄ŒÔ¿Ì≤„£¨∂®“…˱∏ ÷ ƺ‰µƒ ˝æ›¥´ ‰°£∆‰÷–∞ ¸ ¿®µÁ¿¬∫ Õ ¡¨Ω ” ∆˜°¢¡¨Ω ” ∆˜π ‹ Ω ≈ ° ¢±Ì æ ˝◊÷ ¬ fl º ≠ µ Á ∆ Ω µ ƒ µ Á — π µ Á ∆ Ω ° ¢ Œ ª ∂ ® ± ∫ Õ ± ª ≥ ∆ Œ ™ ° ∞ ’ ∑ ¢ £®∑¢ÀÕ” ’£©µƒ µº Õ¯¬ÁΩ ” ø⁄…˱∏ ° £ ∆˜°± /Ω IEEE802ƒ£–ÕΩ´ŒÔ¿Ì≤„∑÷≥…¡À∏ˆ◊”≤„£∫ŒÔ¿Ì≤„–≈∫≈∑¢ÀÕ 4 (Physical Layer Signaling, PLS)°¢¡¨Ω” µ•‘™Ω”ø⁄ (Attachment Unit Interface, AUI)°¢ŒÔ¿ÌΩÈ÷ ¡¨Ω” (Physical Medium Attachment, PMA) ∫ÕΩÈ÷ œ‡πÿΩ”ø⁄ (Medium Dependent Interface, MDI)°£ • ŒÔ¿Ì≤„–≈∫≈∑¢ÀÕ£® PLS£© ®“–≈∫≈∑¢ÀÕ∫Õ ’∑¢∆˜µÁ¿¬µƒΩ”ø⁄°£ £∫∂ • ¡¨Ω”µ•‘™Ω”ø⁄£® AUI£© ®“ ’∑¢∆˜µÁ¿¬πÊ∑∂°£ £∫∂ • ŒÔ¿ÌΩÈ÷ ¡¨Ω”£® PMA£© ®“ ’∑¢∆˜≤Ÿ◊˜∫ÕπÊ∑∂°£ £∫∂ • ΩÈ÷ œ‡πÿΩ”ø⁄£® M D I£©∫∂®“¡¨Ω”µΩÃÿ∂®µÁ¿¬¿‡–Õ£®»Á 1 0 B A S E 5Õ¨÷·µÁ¿¬£©µƒ ’∑¢∆˜∂À £ ø⁄µƒπÊ∑∂°£ O S I≤Œøºƒ£–Õµƒµ⁄2 ≤„ « ˝æ›¡¥¬∑≤„°£’‚“ª≤„∏ ∫ ‘ Ã·π © Õ®π ˝ ŒÔ¿Ì¡¥¬∑µƒø…øø ˝æ›∑¢ÀÕ°£À¸ ∞ ¸ ¿®¥´ ‰°¢¥ÌŒÛºÏ≤‚“‘º∞ ˝æ›µƒ¡˜øÿ÷∆°£ ˝æ›¡¥¬∑≤„µƒ÷˜“™π ¶ ƒ‹ «◊˜Œ™Õ¯¬Áƒ£–Õµƒ∏ ¸ ∏ fl ≤„µƒ ∑¿ª§’÷£¨“‘øÿ÷∆ µº µƒ¥´ ‰∫ Õ Ω ” ’π ˝ ≥ð£¥ÌŒÛºÏ≤‚∫ Õ ŒÔ¿Ì≤„µƒøÿ÷∆ «’‚“ª≤„µƒ÷˜“™π ¶ ƒ‹£¨“‘ »∑±£¥”Õ¯¬Á÷–Ω” ’ ˝æ›µƒ∏¸∏fl≤„≤ª∑¢…˙¥ÌŒÛ°£ IEEE 802ƒ£–ÕΩ ´ ˝æ›¡¥¬∑≤„∑÷≥…¡Ω ∏ ˆ ◊”≤„£∫ ¬ fl º≠¡¥¬∑øÿ÷∆£® LC£©∫ÕΩÈ÷ ∑√Œ øÿ÷∆£®MAC£© L °£
 19. œ¬‘ÿ µ⁄ 2’¬ OSI ƒ£–Õ 19 2.2.1 ¬flº≠¡¥¬∑øÿ÷∆ L L C «–≠“È∂—’ª÷– ˝æ›¡¥¬∑≤„µƒ“ª≤ø∑÷°£ ˝æ›¡¥¬∑≤„øÿ÷∆∂‘Õ¯¬ÁΩ È ÷ µƒ∑√Œ ≤¢∂®“”√∑÷ ◊ÈªÚ ˝æ›±®–Œ Ω ± Ì æµƒ∏ ¸ ∏ fl ≤„ ˝æ›»Á∫ Œ ≤»εΩ ÷ °÷–£¨“‘±„‘⁄Ãÿ∂®µƒÕ¯¬Á÷–¥´µ›°£»ª∫ Û ª˘¥°ŒÔ ¿Ì≤„Ω´“‘÷°±Ì 浃 ˝æ›◊˜Œ™Œª¡˜‘⁄Õ¯¬ÁΩÈ÷ ÷–∑¢ÀÕ°£ IEEE 802.2±Í◊º∂®“¡ÀL L C–≠“È£¨À¸∑≈÷√‘⁄»ÁÕº 2 - 5À˘ 浃–≠“È∂—’ª÷–°£«Î◊¢“‚ L L CŒª”⁄ ˝æ›¡¥¬∑≤„…œ√ʵƒ“ª∞ΰ£ M A C◊”≤„∂®“µ•∂¿µƒπ≤”√ L A Nºº ı£¨»Á“‘ôկ°£‘Á∆⁄µƒ ˝æ›¡¥¬∑≤„ Ωˆ∞¸∫¨¿‡À∆”⁄ L L Cµƒ–≠“È£¨µ´ÀÊ◊≈π≤”√µƒ L L Cºº ıµƒ≥ˆœ÷£¨ I E E EΩ´ M A C◊”≤„∑≈ ÷ √‘⁄ ˝æ›¡¥¬∑ ≤„µƒœ¬∞Î≤ø∑÷°£ L L C÷˜“™Ã·π © π ´ ”√Ω ” ø⁄°¢ø…øø–‘∫ Õ ¡˜øÿ÷∆π ¶ ƒ‹°£À¸ «”√”⁄π „ ”Ú¡¥¬∑µƒ∏ fl ≤„ ˝æ›¡¨Ω ” øÿ÷∆ £® DLC£©µƒ◊”¿‡°£ LLCø…“‘÷π©√ʜڡ¨Ω”µƒ∫ÕŒfi¡¨Ω”µƒ∑˛ŒÒ°£ H µ±L L C¥”Õ¯¬Á≤„Ω ” ’–≈ œ ¢ ±£¨À¸∏ ˘ 曃ø±ÍœµÕ≥÷–œ‡”¶µƒ∂Àø⁄£®∑˛ŒÒ∑√Œ µ„£©Ω ´ –≈ œ ¢◊È÷Ø ≥…÷°°£∏√∂Àø⁄÷˜“™ «‘À––‘⁄ƒø±ÍœµÕ≥÷–µƒÃÿ∂®π˝≥õƒΩ” ’µ„°£ M A C≤„∏ ∫ ‘ ‘⁄÷°÷–º”…œƒø±Íº∆ À„ª˙µƒ µº ŒÔ¿Ìµÿ÷∑°£ŒÔ¿Ìµÿ÷∑ «Õ¯¬ÁΩ”ø⁄ø®…œµƒƒøµƒµÿµƒ”≤¡¨œflµÿ÷∑°£ Õ¯¬Á≤„Õ¯¬Á≤„£®¬∑”…£© ˝æ›¡¥ ¬∑≤„ LLC◊”≤„ “‘ôկ ∆ª∑ ¡Ó≈ MAC ◊”≤„ ŒÔ¿Ì≤„ Õº2-5 –≠“È∂—’ª÷–LLCµƒŒª÷√ 2.2.2 ΩÈ÷ ∑√Œ øÿ÷∆ ‘⁄π≤œÌµƒ L A NµƒIEEE 802 –≠“È÷–£¨ ˝æ›¡¥¬∑≤„±ª∑÷≥…¡Ω∏ˆ◊”≤„£¨»ÁÕº 2 - 6À˘ æ°£…œ√ʵƒ L L C≤„Ã·π©“ª÷÷µΩ¥Ô L A N÷–µƒƒ≥“ª’æ≤¢”Î÷ÆΩªªª–≈œ¢µƒ∑Ω Ω°£ΩœµÕµƒ M A C≤„÷π© L L C∫Õ’˝‘⁄ π”√µƒÃÿ∂®Õ¯¬ÁΩÈ÷ £®»Á“‘ôկ°¢¡Ó≈∆ª∑Õ¯µ»£©÷ƺ‰µƒΩ”ø⁄°£ M A C≤„Ω ´ Õ¯¬Á…œ¥´ ‰µƒ ˝æ›◊È÷Ø≥…÷°£¨»ª∫ Û Ω ´ ’‚–©÷°¥´µ›µΩ Œ Ô¿Ì≤„Ω ” ø⁄£¨÷°‘⁄¥ÀΩ ” ø⁄◊˜ Œ™Œª¡˜∑¢ÀÕ°£÷°µƒ–Œ≥…∫ ‹ ÷ÿ“™£¨“ÚŒ™À¸Ω ´ –≈ œ ¢∑÷≥…≤ªÕ¨µƒµ•‘™£¨“‘±„‘⁄Õ¯¬Á…œ“ª¥Œ¥´ ‰“ª µ•‘™°£»Áπ ˚ ƒ≥∏ ˆ ÷°‘⁄¥´ ‰µƒπ ˝ ≥Ã÷–‘‚µΩ ∆ ∆ªµ£¨÷ª”–À¸–Ë“™÷ÿ–¬∑¢ÀÕ£¨∂¯Œfi–Ë÷ÿ–¬∑¢ÀÕÀ˘”–µƒ –≈œ¢°£ M A C≤„µƒ¡Ì“ªœÓπ§ ◊˜ «æˆ∂®∂‘”…¡¨Ω ” µΩ L A NµƒÀ˘”–º∆À„ª˙π ≤ ”√µƒΩ È ÷ µƒ∑√Œ °£‘⁄π ≤ œÌ Õ¯¬Á£¨¡Ω ∏ ˆ ’æŒfi∑®‘⁄≤ª∆∆ªµ–≈ œ ¢µƒ«Èøˆœ¬Õ¨ ±‘⁄µÁ¿¬÷–∑¢ÀÕ–≈ œ ¢°£’‚¿Ô√Ë ˆ¡À≤ªÕ¨µƒ∑√Œ ∑Ω ∑®£∫
 20. 20 Cisco ¬∑”…∆˜¡¨Õ¯ºº ı œ¬‘ÿ LLC ¬flº≠¡¥¬∑øÿ÷∆ ˝æ›¡¥ ¬∑≤„ MAC ¡Ó≈∆ª∑ ◊”≤„ ŒÔ¿Ì≤„ »Ìº˛Ω”ø⁄ ”≤º˛Ω”ø⁄ 2-6 MAC◊”≤„ • ¥¯≥ÂÕªºÏ≤‚µƒ‘ÿ≤®’ÏÃ˝∂‡¬∑∑√Œ £®Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, C S M A / C D£© “ª÷÷”√‘⁄“‘ôկ÷–µƒÀʪ˙∑√Œ ∑Ω ∑ ®°£¡¨Ω ” µΩ π ≤ œÌÕ¯¬Á÷–µƒ√ø∏ ˆ ’æ∂ºæ∫ ” √ ΩÈ÷ °£ • ¡Ó≈∆◊‹œfl£® Token bus£© “ª÷÷∑÷≤º Ωºº ı£¨∆‰÷–√ø∏ˆ’æ∂º“‘—≠ª∑∑Ω Ω∑√Œ Õ¯¬Á°£¡Ó≈∆‘⁄ Õ¯¬Á÷–¥´µ›£¨≤¢‘⁄√ø∏ˆ’æ÷–Õ£¡Ù“ª∂Œ ±º‰°£‘⁄’‚∆⁄º‰£¨√ø∏ˆ’æ∂ºø…“‘∑¢ÀÕ°£Õ¯¬ÁÕÿ∆ÀΩ· 𠫪∑∫ Õ ◊‹œfl°£’‚÷÷∑√Œ ∑Ω ∑ ®ø…“‘”√‘⁄…˙≤˙◊‘∂Ø–≠“È£® Manufacturing Automation Protocol, MAP£© «“ª÷÷π§≥߬•≤„¡™Õ¯∑Ω∞∏°£ £¨À¸ • ¡Ó≈∆ª∑£® Token ring£© “ª÷÷¿‡À∆”⁄¡Ó≈ ∆ ◊‹œflµƒºº ı£¨À˘≤ªÕ¨µƒ «Õÿ∆ÀΩ · 𠫪∑–Œ∫ Õ –« –Œ°£IEEE 802.5∫Õπ‚œÀ∑÷≤º Ω ˝æ›Ω”ø⁄£® Fiber Distributed Data Interface, FDDI£©÷¥––’‚ ÷÷–Œ Ωµƒ∑√Œ °£ • ∑÷≤º Ω∂”¡–À´◊‹œfl£® Distributed Queue Dual Bus, DQDB£© “ª÷÷±£¡Ù–≠“È£¨∆‰÷–µƒ√ø∏ˆ ’æ∂ºªÒµ√ ±∑÷≤Â≤¤Õ¨≤Ω¡˜÷–µƒ“ª∏ˆ≤Â≤¤°£ DQDB”√”⁄ IEEE 802.6≥«”ÚÕ¯£® AN£©±Í◊º°£ M • «Î«Û”≈œ»»® “ª÷÷ºØ÷–ªØµƒøÿ÷∆∑√Œ ∑Ω∑®£¨∆‰÷–√ø∏ˆ’æ∂º”…“ª∏ˆ÷––ƒ…˱∏¡¨–¯≤È—Ø°£»Á π˚ƒ≥∏ˆ’æ–Ë“™∑¢ÀÕ£¨Ω´∏¯”ËÀ¸∑√Œ µÁ¿¬µƒ»®œfi°£ IEEE 802.12±Í◊º÷∏ ∂ ®’‚÷÷ºº ı£¨À¸”√ ‘⁄ 100VG-AnyLAN÷–°£ ◊Ó∫Û£¨‘⁄ M A C≤„∑÷≈‰µ•∂¿µƒ L A Nµÿ÷∑°£÷Ó»Á“‘ôկ ≈ ‰ ∆˜µƒÕ¯¬ÁΩ ” ø⁄ø®”–“ª∏ ˆ ∑÷≈ ‰ ‘⁄π § ≥ßµƒ”≤¡¨œflµÿ÷∑°£’‚∏ ˆ µÿ÷∑◊Ò—≠π § “µ±Í◊º£¨“‘»∑±£√ª”–∆‰À˚ ≈ ‰ ∆˜”µ”–¿‡À∆µƒµÿ÷∑°£“Ú¥À£¨ µ±ƒ˙Ω´π§◊˜’桨Ω”µΩ IEEEÕ¯¬Á ±£¨√ø∏ˆπ§◊˜’æ∂º”–“ª∏ˆŒ®“ªµƒ MACµÿ÷∑°£LAN…œµƒπ§◊˜’æ π ”√ MACµÿ÷∑Ω´∑÷◊È◊™∑¢µΩ¡Ì“ª∏ˆπ§◊˜’æ°£ «Î◊¢“‚”…¬∑”…∆˜¡¨Ω”µƒ L A N «ª•¡¨Õ¯¬Á£¨À¸ π”√∏¸∏flº∂µƒ—∞÷∑∑Ω∞∏£®»Á I P£©¿¥ ∂±√ø∏ ˆ µ•∂¿¡¨Ω”µƒ LAN∫Õ¡¨Ω”µΩ∏√ LANµƒ÷˜ª˙°£ 2.3 Õ¯¬Á≤„ OSIƒ£–Õµƒµ⁄»˝≤„ «Õ¯¬Á≤„°£Õ¯¬Á≤„Ω´∑÷◊È¥”‘¥Õ¯¬Á∑¢ÀÕµΩƒø±ÍÕ¯¬Á°£À¸Ω´“ª÷¬µƒ∂ÀµΩ∂À ∑÷◊È¥´ ‰∑˛ŒÒ÷π©∏¯À¸µƒ”√ªß£¨º¥¥´ ‰≤„°£
Đồng bộ tài khoản