intTypePromotion=1
ADSENSE

Cisco Network Administration Certification Guide_ CNA 5

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tú Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

194
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cisco Certified Network Associate (CCNA®) validates the ability to install, configure, operate, and troubleshoot medium-size route and switched networks, including implementation and verification of connections to remote sites in a WAN. CCNA curriculum includes basic mitigation of security threats, introduction to wireless networking concepts and terminology, and performance-based skills. This new curriculum also includes (but is not limited to) the use of these protocols: IP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Serial Line Interface Protocol Frame Relay, Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2),VLANs, Ethernet, access control lists (ACLs)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network Administration Certification Guide_ CNA 5

 1. &1$ 
 2. 1HWZRUN 'HILQLWLRQ $ JURXS RI FRPSXWHUV WKDW FRPPXQLFDWH DQG VKDUH UHVRXUFHV +DUGZDUH WKDW FRQVLVWV RI VHUYHUV ZRUNVWDWLRQV QHWZRUNV ERDUGV FRPPXQLFDWLRQ PHGLD LH FDEOH
 3. DQG SHULSKHUDO GHYLFHV LH SULQWHUV
 4. 0LQLPXP +DUGZDUH 5HTXLUHPHQWV IRU 1HWZDUH VHUYHU 3HQWLXP SURFHVVRU 0% 5$0 0% '26 SDUWLWLRQ 0% 6
 5. 7KH VHUYLFHV WKDW DUH SURYLGHG E\ 1HW:DUH DUH 1RYHOO 'LUHFWRU\ 6HUYLFHV 1'6
 6. 7KLV LV WKH EUDLQ RI WKH QHWZRUN ,W LV D GDWDEDVH WKDW FRQWDLQV DOO UHVRXUFHV VHW XS LQ WKH QHWZRUN XVHU DFFRXQWV SULQWHUV VHUYHUV HWF
 7. 6HFXULW\ 7KHUH DUH GLIIHUHQW OHYHOV RI VHFXULW\ WKDW FDQ EH DSSOLHG RQ WKH QHWZRUN /RJLQ VHFXULW\ ILOH V\VWHP VHFXULW\ 1'6 VHFXULW\ SK\VLFDO VHFXULW\ )LOH 6\VWHP 7KH ILOH V\VWHP FDQ EH LPSOHPHQWHG IRU GDWD WR EH VWRUHG RQ D VHUYHU LQVWHDG RI WKH ORFDO KDUG GULYH RI D ZRUNVWDWLRQ 1HWZRUN 3ULQWLQJ 3ULQWHUV FDQ EH DWWDFKHG WR WKH QHWZRUN DQG VKDUHG WR XVHUV ZKR DUH FRQQHFWHG WR WKH QHWZRUN $SSOLFDWLRQ $FFHVV $SSOLFDWLRQV FDQ EH LQVWDOOHG RQ D VHUYHU DQG VKDUHG RXW WR XVHU DFFRXQWV RU GRZQORDGHG DQG LQVWDOOHG RQ WKHLU ZRUNVWDWLRQV XVLQJ $SSOLFDWLRQ /DXQFKHU =HQ:RUNV 6WDUWHU 3DFN =HQ:RUNV LV D SURGXFW WKDW FDQ EH LQVWDOOHG WR LPSRUW ZRUNVWDWLRQV LQ WR WKH 1'6 DQG WR PDQDJH DQG PDLQWDLQ QHWZRUN DSSOLFDWLRQV
 8. 6WRUDJH 0DQDJHPHQW 6HUYLFHV 606
 9. 7KLV LV 1RYHOO¶V WHUPLQRORJ\ IRU EDFNXS 0RVW LQVWDOODWLRQV ZLOO SXUFKDVH WKLUG SDUW\ VRIWZDUH WR EDFNXS DQG UHFRYHU WKH ILOH V\VWHP DQG 1'6 /RJLQ *DLQLQJ DFFHVV WR WKH QHWZRUN UHVRXUFHV DQG VHUYLFHV LV GRQH WKURXJK WKH ORJLQ SURFHVV ,W LV PDQGDWRU\ DQG D VHFXULW\ LVVXH $ YDOLG XVHU DFFRXQW LV UHTXLUHG $ SDVVZRUG LV RSWLRQDO 2QFH WKH &OLHQW VRIWZDUH LV LQVWDOOHG RQ D ZRUNVWDWLRQ WKH RSWLRQV WR JDLQ DFFHVV WR WKH ORJLQ DUH 7KH 1RYHOO &OLHQW ORJLQ ZLQGRZ ZKLFK DSSHDUV DIWHU WKH ZRUNVWDWLRQ ERRWV XS &KRRVH 6WDUW _ 3URJUDPV _ 1RYHOO _ 1HW:DUH /RJLQ 5LJKW FOLFN WKH UHG µ1¶ LQ WKH V\VWHP WUD\ DQG VHOHFW 1HW:DUH /RJLQ 5XQ &?1RYHOO?&OLHQW?/RJLQ:H[H 
 10. 5XQ :,117?6\VWHP?/RJLQ:17H[H 17
 11. /RJLQ 6HTXHQFH 3URPSWV9DOLGDWHV 8VHUQDPH !5HVXOW 'HQLHG RU &KHFNV $FFRXQW 5HVWULFWLRQV !5HVXOW 'HQLHG RU 3URPSWV IRU 3DVVZRUG !5HVXOW 'HQLHG DQG ,QWUXGHU 'HWHFWLRQ 1RWLILHG LI HQDEOHG
 12. RU $FFHVV JUDQWHG &RQWH[W &RQWH[W GHVFULEHV ZKDW SDUW RI WKH WUHH DQ REMHFW UHVLGHV LQ 7ZR W\SHV RI FRQWH[W DYDLODEOH &XUUHQW FRQWH[W 1DPH FRQWH[W &RQWH[W YHUVXV &XUUHQW &RQWH[W &RQWH[W LV WKH FRQWDLQHU ZKHUH WKH REMHFW KDV EHHQ FUHDWHG &XUUHQW &RQWH[W LV WKH ORFDWLRQ ZKHUH \RX DUH µFXUUHQWO\¶ VLWWLQJ LQ WKH WUHH ,Q D FRPSDULVRQ WR WKH ILOH V\VWHP D ILOH LV FUHDWHG LQ D GLUHFWRU\ ± ZKLFK ZRXOG EH WKH ILOH¶V FRQWH[W
 13. >5RRW@
 14. :KHQ VHQGLQJ WKLV LQIRUPDWLRQ WR 1'6 \RX LGHQWLI\ WKDW LW LV WKH IXOO SDWK E\ VWDUWLQJ WKH QDPH ZLWK D SHULRG ([DPSOH $'0,1&2531
 15. 7KH 1'6 LV D KLHUDUFKLFDO GDWDEDVH ,W UHVLGHV RQ D VHUYHU RQ WKH 6
 16. $OO QHWZRUN UHTXHVWV JR WKURXJK WKH 1'6 :KHQ \RX ORJLQ WR WKH QHWZRUN ± \RX ORJLQ RQFH WKURXJK D SURFHVV FDOOHG DXWKHQWLFDWLRQ 2QFH VXFFHVVIXOO\ ORJJHG LQ \RX KDYH DFFHVV WR
 17. DQ\ 1'6 UHVRXUFH RU ILOH V\VWHP ZKHUH \RX KDYH EHHQ JUDQWHG ULJKWV RU SULYLOHJHV 7KH 1'6 LV FRPSRVHG RI FRPSRQHQWV 2EMHFWV 3URSHUWLHV 9DOXHV $Q REMHFW UHSUHVHQWV D UHVRXUFH XVHU SULQWHU VHUYHU JURXS HWF
 18. (DFK REMHFW KDV SURSHUWLHV 7KHVH DUH ILHOGV RI LQIRUPDWLRQ DERXW WKH REMHFW 7KH HQWU\ WR WKH SURSHUW\ LV FDOOHG WKH YDOXH $Q H[DPSOH LV D XVHU $ XVHU LV DQ REMHFW FUHDWHG LQ WKH 1'6 $ XVHU REMHFW KDV SURSHUWLHV VXFK DV WLWOH ILUVW QDPH WHOHSKRQH QXPEHU 7KH HQWU\ DJDLQVW WKDW SURSHUW\ VXFK DV 0DQDJHU %RE DUH WKH YDOXHV 7KH 1'6 LV KLHUDUFKLFDO RU D WUHH GHVLJQ 7KLQN RI WKH ILOH V\VWHP RQ \RXU KDUG GULYH & LV WKH WRS RI WKH ILOH V\VWHP DOVR NQRZQ DW WKH URRW 8QGHU WKH URRW RI & \RX FDQ FUHDWH GLUHFWRULHV XQGHU WKRVH GLUHFWRULHV \RX FDQ FUHDWH VXEGLUHFWRULHV DQG GHFLGH ZKHUH WKH LQGLYLGXDO ILOHV DUH SODFHG 7KH 1'6 VWUXFWXUH LV VLPLODU >5227@ $W WKH WRS RI WKH WUHH LV >5227@ DOZD\V UHIHUHQFHG ZLWK WKH VTXDUH EUDFNHWV 5RRW@ SHU WUHH ,W LV D SODFHKROGHU DQG WKH RQO\ REMHFW WKDW GRHV QRW KDYH SURSHUWLHV RU YDOXHV 1'6 &RQWDLQHU 2EMHFWV >5227@ $W WKH WRS RI WKH WUHH LV >5227@ DOZD\V UHIHUHQFHG ZLWK WKH VTXDUH EUDFNHWV 5RRW@ SHU WUHH ,W LV D SODFHKROGHU DQG WKH RQO\ REMHFW WKDW GRHV QRW KDYH SURSHUWLHV RU YDOXHV 7KH >5227@ FDQQRW EH GHOHWHG RU UHQDPHG $QG RQO\ DQG DOLDV WKDW SRLQWV WR DQ RUJDQL]DWLRQ FDQ H[LVW XQGHU WKH >5227@ &RXQWU\ FRQWDLQHU $ &RXQWU\ FRQWDLQHU FDQ RQO\ H[LVW GLUHFWO\ EHORZ WKH >5RRW@ ,W PXVW EH D YDOLG ; FRXQWU\ FRGH 8. IRU 8QLWHG .LQJGRP 86 IRU 8QLWHG 6WDWHV
 19. ,W LV RSWLRQDO ,W LV DOVR OLPLWLQJ LQ WKDW LW FDQ RQO\ KDYH DQ 2UJDQL]DWLRQ FRQWDLQHU RU $OLDV OHDI REMHFW XQGHU LW
 20. 2UJDQL]DWLRQ FRQWDLQHU $Q 2UJDQL]DWLRQ FRQWDLQHU LV FUHDWHG XQGHU >5RRW@ RU LI WKHUH LV D &RXQWU\ FRQWDLQHU LW ZRXOG EH FUHDWHG XQGHU LW $Q 2UJDQL]DWLRQDO 8QLW FRQWDLQHU RU DQ\ OHDI REMHFW FDQ EH FUHDWHG XQGHU DQ 2UJDQL]DWLRQ FRQWDLQHU $W OHDVW RQH 2UJDQL]DWLRQ FRQWDLQHU LV UHTXLUHG ,W LV XVXDOO\ QDPHG DIWHU WKH &RPSDQ\ 2UJDQL]DWLRQDO 8QLW FRQWDLQHU $Q 2UJDQL]DWLRQDO 8QLW FRQWDLQHU FDQ EH FUHDWHG XQGHU DQ 2UJDQL]DWLRQ RU DQ 2UJDQL]DWLRQDO 8QLW FRQWDLQHU ,W FDQ FRQWDLQ DOO OHDI REMHFWV ,W LV DQ RSWLRQDO FRQWDLQHU $OLDV /RJLFDO 1'6 SRLQWHU &DQ RQO\ SRLQW WR D &RXQWU\ 2UJDQL]DWLRQ RU 2UJDQL]DWLRQ 8QLW REMHFW ZKHQ XVHG DV D &RQWDLQHU REMHFW 1'6 /HDI 2EMHFWV $ /HDI REMHFW UHSUHVHQWV D UHVRXUFH VXFK DV D XVHU SULQWHU VHUYHU RU JURXS ,W LV WKH HQGPRVW REMHFW OLNH D ILOH LQ WKH ILOH V\VWHP
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2