Cisco Network part 101

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Cisco Network part 101

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 101', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 101

  1. R2(config)#ip route 192.168.1.197 255.255.255.252 192.168.1.222 R4(config)#ip route 192.168.1.220 255.255.255.252 192.168.1.198 R4#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS- IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set B 192.168.75.0/24 [20/0] via 192.168.1.205, 00:00:07 B 192.168.10.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.11.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.200.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.250.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.50.0/24 [20/0] via 192.168.1.205, 00:00:07 192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnets C 192.168.1.204 is directly connected, Ethernet0/0 C 192.168.1.196 is directly connected, Serial0/1 S 192.168.1.220 [1/0] via 192.168.1.198 B 192.168.100.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:08 R2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  2. E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS- IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set B 192.168.75.0/24 [200/0] via 192.168.1.197, 00:00:42 B 192.168.10.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:52 B 192.168.11.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:52 B 192.168.200.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:52 B 192.168.250.0/24 [20/0] via 192.168.1.210, 00:03:55 B 192.168.50.0/24 [200/0] via 192.168.1.197, 00:00:42 192.168.1.0/30 is subnetted, 4 subnets C 192.168.1.224 is directly connected, Ethernet0 S 192.168.1.196 [1/0] via 192.168.1.222 C 192.168.1.220 is directly connected, Serial0 C 192.168.1.208 is directly connected, Serial1 B 192.168.100.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:54 Cấu hình cho sơ đồ 2(cấu hình về aggregation) Error! Đầu tiên ta sẻ cấu hình cho R1 và R2 đều quảng bá mạng tóm tắt 192.168.192.0/21 qua AS 200 R1#show runn Building configuration... Current configuration : 1432 bytes version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R1 logging queue-limit 100 memory-size iomem 10 ip subnet-zero
  3. no ip domain lookup mpls ldp logging neighbor-changes no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination mta receive maximum-recipients 0 interface Loopback0 ip address 192.168.192.1 255.255.255.0 interface Loopback1 ip address 192.168.193.1 255.255.255.0 interface Loopback2 ip address 192.168.194.1 255.255.255.0 interface Loopback3 ip address 192.168.195.1 255.255.255.0 interface Ethernet0/0 ip address 192.168.1.201 255.255.255.252 half-duplex interface Serial0/0 ip address 192.168.1.254 255.255.255.252 clockrate 64000 router eigrp 1 passive-interface Serial0/0 network 192.168.1.0 network 192.168.192.0 network 192.168.193.0 network 192.168.194.0 network 192.168.195.0 no auto-summary router bgp 100 no synchronization bgp log-neighbor-changes aggregate-address 192.168.192.0 255.255.248.0 redistribute eigrp 1 neighbor 192.168.1.202 remote-as 100 neighbor 192.168.1.202 next-hop-self neighbor 192.168.1.253 remote-as 200 no auto-summary no ip http server ip classless call rsvp-sync mgcp profile default
  4. dial-peer cor custom line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 password cisco login end R2#show runn Building configuration... Current configuration: version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R2 ip subnet-zero no ip domain-lookup process-max-time 200 interface Ethernet0 ip address 192.168.1.238 255.255.255.252 no ip directed-broadcast interface Serial0 ip address 192.168.1.249 255.255.255.252 no ip directed-broadcast no ip mroute-cache no fair-queue interface Serial1 ip address 192.168.1.253 255.255.255.252 no ip directed-broadcast router bgp 200 neighbor 192.168.1.237 remote-as 200 neighbor 192.168.1.237 next-hop-self neighbor 192.168.1.250 remote-as 300 neighbor 192.168.1.254 remote-as 100 ip classless no ip http server line con 0 logging synchronous transport input none
  5. line aux 0 line vty 0 4 login end R3#show runn Building configuration... Current configuration: version 11.3 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R3 memory-size iomem 10 no ip domain-lookup voice-port 1/1/0 voice-port 1/1/1 process-max-time 200 interface Ethernet0/0 no ip address shutdown interface Serial0/0 ip address 192.168.1.250 255.255.255.252 no ip mroute-cache no fair-queue clockrate 64000 interface Serial0/1 ip address 192.168.1.242 255.255.255.252 clockrate 64000 router bgp 300 no synchronization neighbor 192.168.1.241 remote-as 200 neighbor 192.168.1.249 remote-as 200 ip classless line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login
Đồng bộ tài khoản