Cisco Network part 112

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
4
download

Cisco Network part 112

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 112', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 112

  1. OpenConfirm: Trong trạng thái này, BGP chờ bản no ip address shutdown interface Serial1 ip address 192.168.1.10 255.255.255.252 router bgp 65520 no synchronization bgp confederation identifier 100 bgp confederation peers 65510 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0 neighbor 172.30.1.4 remote-as 65510 neighbor 172.30.1.4 ebgp-multihop 2 neighbor 172.30.1.4 update-source Loopback0 neighbor 172.30.1.4 next-hop-self neighbor 172.30.1.6 remote-as 300 neighbor 172.30.1.6 ebgp-multihop 2 neighbor 172.30.1.6 update-source Loopback0 no ip classless ip route 172.30.1.4 255.255.255.255 Serial1 ip route 172.30.1.6 255.255.255.255 Ethernet0 line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login end R6#show run Building configuration... Current configuration: version 12.1 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R6 ip subnet-zero no ip domain-lookup interface Loopback0 ip address 172.30.1.6 255.255.255.255 interface Loopback1
  2. ip address 172.19.0.1 255.255.0.0 interface Loopback2 ip address 172.20.0.1 255.255.0.0 interface Ethernet0 ip address 192.168.1.18 255.255.255.252 interface Serial0 no ip address shutdown no fair-queue interface Serial1 no ip address shutdown interface BRI0 no ip address shutdown router bgp 300 network 172.19.0.0 network 172.20.0.0 neighbor 172.30.1.5 remote-as 100 neighbor 172.30.1.5 ebgp-multihop 2 neighbor 172.30.1.5 update-source Loopback0 ip classless ip route 172.30.1.5 255.255.255.255 Ethernet0 no ip http server line con 0 logging synchronous transport input none line aux 0 line vty 0 4 login end ta xem kết quả trên các router như sau: R1#show ip bgp BGP table version is 93, local router ID is 172.30.1.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
  3. *> 10.1.1.0/24 172.30.1.2 0 100 i *> 10.31.1.0/24 172.30.1.2 0 100 i *> 10.33.4.0/24 172.30.1.2 0 100 i *> 10.33.5.0/24 172.30.1.2 0 0 100 i *> 172.17.0.0 0.0.0.0 0 32768 i *> 172.18.0.0 0.0.0.0 0 32768 i *> 172.19.0.0 172.30.1.2 0 100 300 i *> 172.20.0.0 172.30.1.2 0 100 300 i R2#show ip bgp BGP table version is 89, local router ID is 172.30.1.2 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *>i10.1.1.0/24 172.30.1.4 0 100 0 (65520) i *>i10.31.1.0/24 172.30.1.4 0 100 0i *>i10.33.4.0/24 172.30.1.3 0 100 0i *> 10.33.5.0/24 0.0.0.0 0 32768 i *> 172.17.0.0 172.30.1.1 0 0 200 i *> 172.18.0.0 172.30.1.1 0 0 200 i *>i172.19.0.0 172.30.1.4 0 100 0 (65520) 300 i *>i172.20.0.0 172.30.1.4 0 100 0 (65520) 300 i R3#show ip bgp BGP table version is 41, local router ID is 172.30.1.3 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *>i10.1.1.0/24 172.30.1.4 0 100 0 (65520) i *>i10.31.1.0/24 172.30.1.4 0 100 0i *> 10.33.4.0/24 0.0.0.0 0 32768 i *>i10.33.5.0/24 172.30.1.2 0 100 0i
  4. *>i172.17.0.0 172.30.1.2 0 100 0 200 i *>i172.18.0.0 172.30.1.2 0 100 0 200 i *>i172.19.0.0 172.30.1.4 0 100 0 (65520) 300 i *>i172.20.0.0 172.30.1.4 0 100 0 (65520) 300 i R4#show ip bgp BGP table version is 57, local router ID is 172.30.1.4 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 10.1.1.0/24 172.30.1.5 0 100 0 (65520) i *> 10.31.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i *>i10.33.4.0/24 172.30.1.3 0 100 0i *>i10.33.5.0/24 172.30.1.2 0 100 0i *>i172.17.0.0 172.30.1.2 0 100 0 200 i *>i172.18.0.0 172.30.1.2 0 100 0 200 i *> 172.19.0.0 172.30.1.5 0 100 0 (65520) 300 i *> 172.20.0.0 172.30.1.5 0 100 0 (65520) 300 i R5#show ip bgp BGP table version is 85, local router ID is 172.30.1.5 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 10.1.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i *> 10.31.1.0/24 172.30.1.4 0 100 0 (65510) i
  5. *> 10.33.4.0/24 172.30.1.4 0 100 0 (65510) i *> 10.33.5.0/24 172.30.1.4 0 100 0 (65510) i *> 172.17.0.0 172.30.1.4 0 100 0 (65510) 200 i *> 172.18.0.0 172.30.1.4 0 100 0 (65510) 200 i *> 172.19.0.0 172.30.1.6 0 0 300 i *> 172.20.0.0 172.30.1.6 0 0 300 i R6#show ip bgp BGP table version is 49, local router ID is 172.30.1.6 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 10.1.1.0/24 172.30.1.5 0 0 100 i *> 10.31.1.0/24 172.30.1.5 0 100 i *> 10.33.4.0/24 172.30.1.5 0 100 i *> 10.33.5.0/24 172.30.1.5 0 100 i *> 172.17.0.0 172.30.1.5 0 100 200 i *> 172.18.0.0 172.30.1.5 0 100 200 i *> 172.19.0.0 0.0.0.0 0 32768 i *> 172.20.0.0 0.0.0.0 0 32768 i
Đồng bộ tài khoản