Cisco Network part 75

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
3
download

Cisco Network part 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 75', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 75

  1. thêm câu lệnh distance để giải quyết vấn đề sub-optimal route , mà trong một vài trường hợp loop và black-hole có thể xảy ra . Thay đổi AD sao cho R1 muốn đi đến mạng 10.1.1.0 và 192.168.1.0 phải coi router R5 là next-hop .R4 muốn đi đến mạng 10.1.1.0 và 172.16.1.0 phải coi R5 là next-hop. R2,R3 có thể tùy ý chọn lựa đường . cấu hình như sau : R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#distance 130 R4(config-router)#distance 110 0.0.0.0 255.255.255.255 1 R4(config-router)#router isis R4(config-router)#distance 130 R4(config-router)#distance 115 192.168.2.2 0.0.0.0 2 R4(config-router)#exit R4(config)#access-list 1 permit 192.168.4.0 R4(config)#access-list 1 permit 172.16.2.0 0.0.0.3 R4(config)#access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 R4(config)#access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#distance 130 R1(config-router)#distance 110 0.0.0.0 255.255.255.255 1 R1(config-router)#router isis R1(config-router)#distance 130 R1(config-router)#distance 115 172.16.1.2 0.0.0.0 2 R1(config-router)#exit R1(config)#access-list 1 permit 192.168.4.0 0.0.0.255 R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 R1(config)#access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 R1(config)#access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 R1#sh run router ospf 1 log-adjacency-changes redistribute isis level-1 metric 20 subnets network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0 distance 130 distance 110 0.0.0.0 255.255.255.255 1 router isis net 01.0001.0004.c052.7ce0.00 redistribute ospf 1 metric 10 metric-type external distance 130 clns distance 115 172.16.1.2 0.0.0.0 2
  2. access-list 1 permit 192.168.4.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 access-list 2 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 R4#sh run router ospf 1 log-adjacency-changes redistribute isis level-1 metric 20 subnets network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 distance 130 distance 110 0.0.0.0 255.255.255.255 1 router isis net 01.0001.0002.4b79.9ca0.00 redistribute ospf 1 metric 10 metric-type external distance 130 clns distance 115 192.168.2.2 0.0.0.0 2 access-list 1 permit 192.168.4.0 access-list 1 permit 172.16.2.0 0.0.0.3 access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 Câu lệnh distance đầu tiên trong hai cấu hình thiết lập distance mặc định cho các route của OSPF và ISIS là 130 . Câu lệnh distance thứ hai thiết lập một distance khác tùy theo router quảng bá nào được chỉ định và có tham chiếu đến access-list .Chẳng hạn trên router R1 , tiến trình ISIS của R1 đăng kí distance là 115 cho các route được quảng bá bởi R5 và được cho phép bởi access-list 2 .Tất cả các route còn lại được gán distance bằng 130 . Inverse mask được sử dụng trong địa chỉ của router quảng bá (cụ thể là R5 ) chỉ ra chính xác interface nào mà R1 cần đi đến .Đối với OSPF , địa chỉ và inverse mask trong câu lệnh distance là 0.0.0.0 255.255.255.255 chỉ định bất kì router nào .Các route OSPF từ tất cả các router được cho phép bởi access- list 1 được đăng kí một distance là 110 , tất cả các route còn lại khác có distance là 130 . Câu lệnh distance trong R4 được giải thích tương tự . Kết quả là ta có bảng định tuyến sau : R4#sh ip route 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks i L1 172.16.1.0/24 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0 O 172.16.2.0/30 [110/138] via 192.168.1.1, 00:57:37, Serial0/1 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 192.168.1.1, 00:57:37, Serial0/1 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0
  3. C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 R1#sh ip route 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 172.16.2.1, 00:00:53, Serial0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/138] via 172.16.2.1, 00:00:53, Serial0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets i L1 192.168.2.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 Trong bảng định tuyến của R4 ta thấy rằng , R4 đang định tuyến đến tất cả các mạng trong miền OSPF thông qua R3 và đến tất cả các mạng trong miền ISIS thông qua R5 . Distance của OSPF và ISIS được gắn cho các route .Bảng định tuyến của R1 tương tự . Để thấy rõ hơn ý nghĩa của câu lệnh distance 130 ,ta giả sử interface giữa R5 và R4 down . R4(config)#int s0/0 R4(config-if)#shutdown *Mar 1 01:44:29.056: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to administratively down *Mar 1 01:44:30.058: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down kiểm tra lại bảng định tuyến của R4 : R4#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets O 172.16.2.0 [110/138] via 192.168.1.1, 00:37:45, Serial0/1 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 192.168.1.1, 00:37:45, Serial0/1 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O E2 10.1.1.0 [130/20] via 192.168.1.1, 00:00:22, Serial0/1 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1 Bảng định tuyến cho thấy tất cả các route bây giờ đi đến R4 thông qua R3 .Các route đến các mạng trong miền ISIS có distance là 130 , đây là route mà R4 học được thông qua OSPF có metric là 20 vì là external route .Khi kết nối trên interface của R4 và R5 được khôi phục trở lại, các bản tin quảng bá ISIS từ R5 với distance 115 sẽ thay thế các bản tin quảng bá OSPF với distance 130 .
  4. Tương tự ,giả sử khi kết nối giữa R5 và R1 bị down thì R1 cũng học các route trong miền ISIS thông qua OSPF với distance là 130 . R1#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks O E2 172.16.1.0/24 [130/20] via 172.16.2.1, 00:00:03, Serial0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 172.16.2.1, 00:00:03, Serial0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O E2 10.1.1.0 [130/20] via 172.16.2.1, 00:00:03, Serial0/0 O 192.168.1.0/24 [110/138] via 172.16.2.1, 00:00:03, Serial0/0 Bảng định tuyến của các router còn lại khi tất cả các interface đều up là : R2#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks O E2 172.16.1.0/24 [110/20] via 192.168.4.1, 00:00:45, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O E2 10.1.1.0 [110/20] via 172.16.2.2, 00:00:45, Serial0/0 O 192.168.1.0/24 [110/74] via 192.168.4.1, 01:32:57, Ethernet0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets O E2 192.168.2.0 [110/20] via 172.16.2.2, 00:00:50, Serial0/0 R3#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks O E2 172.16.1.0/24 [110/20] via 192.168.1.2, 00:01:49, Serial0/0 O 172.16.2.0/30 [110/74] via 192.168.4.2, 01:34:01, Ethernet0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O E2 10.1.1.0 [110/20] via 192.168.1.2, 00:01:49, Serial0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets O E2 192.168.2.0 [110/20] via 192.168.4.2, 00:01:54, Ethernet0/0 R5#sh ip route 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 i L2 172.16.2.0/30 [115/84] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/84] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 i L2 192.168.4.0/24 [115/84] via 192.168.2.1, Serial0/0
  5. [115/84] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0 i L2 192.168.1.0/24 [115/84] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/84] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 Hiện tại R5 đang thực hiện cân bằng tải với chi phí bằng nhau trên cả hai router R1 và R4 để đi đến các route trong miền OSPF .Ta xây dựng chính sách trên R5 sao cho R5 sử dụng R1 như là gateway chính để đi đến miền OSPF , các route chỉ đi qua R4 khi R1 không còn thích hợp .Tức là sử dụng R1 như là primary gateway còn R4 là backup gateway .Sử dụng câu lệnh distance để thực hiện điều này : R5(config)#router isis R5(config-router)#distance 100 172.16.1.1 0.0.0.0 R5# clear ip route * R5#sh ip route 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 i L2 172.16.2.0/30 [100/84] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 i L2 192.168.4.0/24 [100/84] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0 i L2 192.168.1.0/24 [100/84] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 à R5 xem R1 như là next-hop . giả sử R1 không còn chạy nữa . R5(config)#int e0/0 R5(config-if)#shutdown
Đồng bộ tài khoản