intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CNC cho máy phay

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

1.565
lượt xem
663
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "CNC cho máy phay" gồm các nội dung chính sau: Chuẩn bị lập trình, mã lệnh G, mã lệnh M, mã lệnh T,S và M, mã lệnh D và H, chương trình ví dụ. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CNC cho máy phay

 1. Pragramming manual for CNC in Mill N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 1
 2. Pragramming manual for CNC in Mill Chương A Chu n b l p trình 1. Chương trình là gì ? B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh. ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t O0001 chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a G91 G28 Z0 T9001 máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c M06 chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. N1 Chương trình ñư c l p b ng các ký t và G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. G43 Z30.0 H01 S440 T5002; N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày M03; nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương G01 Z0 F2000; trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n hành l p chương trình. 2. Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình. Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2
 3. Pragramming manual for CNC in Mill xác. 3. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. 4. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. 5. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. 6. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình. 3. L p chương trình là gì? Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t. M t s ngư i t o chương trình ngay Bư c Miêu t Mã d ng khi v a ñ c xong b n v . S nóng c v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 1 Phay m t 02 ñ u 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích 2 Khoan 03 thư c ghi trên b n v . Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 3
 4. Pragramming manual for CNC in Mill O0001 4. ð l p m t chương trình, ñ u tiên G91 G28 T9001; hãy vi t ra gi y. Chương trình bao M06; g m các ch s và ký t . N1; 5. 5.Sau khi hoàn thành, c n th n G90 G00 G54 X90.0 Y105.0 ki m tra l i n i dung chương trình. ................ 4. Nh p chương trình vào máy. Sau khi vi t chương trình, s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.Th c hi n chương trình, máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình. Có nh ng trư ng h p, d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ . ð tránh nh ng trư ng h p ñó, ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z.5  Z0.5 (2) X200. X200.0 Sau khi nh p chương trình vào ,c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4
 5. Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy, hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai, d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công, gây ra các s c nghiêm tr ng, nguy hi m cho ngư i và máy móc. 5. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m. 5.1 Trình t làm vi c. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh, bao g m c vi c l p chương trình. Hi u và ti n hành theo các bư c sau, công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu . 1.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công L p k ho ch s n xu t và l p trình 2.Xác ñ nh d ng c s d ng 3.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4.L p chương trình 5.B t ngu n cho máy công c 6.Nh p chương trình vào máy 7.Lưu chương trình vào b nh 8.L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11.ð t ñi m O 12.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t, ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t)
 6. Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Các m c c n ki m tra. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? ð cb n 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? v 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không.? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? Các ñi u 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? ki n gia 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và công v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6
 7. Pragramming manual for CNC in Mill 2 Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không 3 D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? 4 D u (+,-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? 5 Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh, ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? 6 Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? 7 ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? 8 Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t Nh p t p trung hay không? chương trình Các m c ki m tra 1 ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? 2 D ng c có th b mòn ho c m không ? K p d ng 3 Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? c 4 D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? (Mouting 5 Chi u dài d ng c có phù h p không? Tool) 6 Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính, ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? 7 T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? 8 Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c 9 d ng c không? 10 ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? 11 Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7
 8. Pragramming manual for CNC in Mill 1 Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? 2 C a ñã ñóng chưa? 3 Trong quá trình thao tác bù dao, c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? 4 T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? 5 Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? Bù dao 6 G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính (Tool d ng c b t to ñ chưa ? Offset) 7 Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c , giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? 8 Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? 9 Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? 10 Ki m tra d li u bù hình h c, bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? 11 Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra 1 Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? 2 C a ñã ñóng chưa? 3 ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? 4 Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? 5 Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã Ch y th ñúng chưa? không c t 6 Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? (Dry run) 7 Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? 8 Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? 9 Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? 10 Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run), ñã chuy n l i công t c, trên b ng ñi u khi n(Dry run, Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra 1 Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 8
 9. Pragramming manual for CNC in Mill 2 C a ñã ñóng chưa? 3 Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? 4 ði u ki n gia công ( chi u sâu c t, chi u r ng c t, lư ng ch y dao, t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? 5 Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? 6 L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? Ch y c t 7 L a ch n ñ gá phù h p không? th (Test 8 Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? cutting) 9 Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? 10 Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? 11 D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? 12 Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? 13 Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? 14 Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra 1 ð chính xác d ng c ño có phù h p không? 2 L a ch n d ng c ño ñúng không? 3 Trình t ño ñúng không? 4 Phương pháp ño phù h p chưa? 5 Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? ðo lư ng 6 Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát (Measuring không? ) 7 Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 8 Khi ño, phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra 1 Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? 2 C a ñã ñóng chưa? 3 T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? s n xu t 4 M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? hàng lo t 5 ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 9
 10. Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? production) 6. Các thu t ng trong l p trình. Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. 6.1. S chương trình (Program number). Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình, ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn, sau ký t Alphabet “O”, t 1 to 9999. O0001;----------------------------------------- S chương trình G91G28Z0T9001; M06; N1; G90G00G54X90.0Y105.0; : M01; M06; N2; G90G00G54X0Y0; ........ M30; N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh , chương trình chó ý không th ñư c nh p vào. ð nh p chương trình, ph i ñ i l i tên chương trình. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1, màn hình s t ñ ng hi n th O0001. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10
 11. Pragramming manual for CNC in Mill 6.2. S th t (Sequence number). S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng, ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. Thông thư ng, s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình, s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . O0001 G91G28Z0T9001 M06; N1;------------------------------------------------ S th t G90G00G54X90.0Y105.0; G91G28Z0M05; M01; M06; N2;------------------------------------------------ S th t G90G00G54X0Y0; M30; 1. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5, thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. Không nh t thi t ph i s d ng s th t . N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c), ho c không s d ng s th t , ñi u này s giúp ti t ki m b nh . 6.3. ðo n chương trình (Part Program). ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c . O0001; G91G28Z0T9001; M06; N1; G90G00G54X90.0Y105.0; (Ph n chương trình dành cho G43Z30.0H1S440T502; d ng c s 9001) M01; M06; Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 11
 12. Pragramming manual for CNC in Mill N2; G90G00G54X0Y0; (Ph n chương trình dành cho G43Z30.0H2S800T5002; d ng c s 5002) G91G28Z0M05; M01; M06 6.4. ð a ch (Address). S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . G01 Z0 F2000 ð a ch 6.5. D li u (Data). Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. G01 Z0 F2000 D li u. chó ý Ngoài ra, các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6.6. T l nh (Word). T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. G01 Z0 F2000 T 6.7. Kh i l nh (Block). Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy, ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. Trong chương trình, m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12
 13. Pragramming manual for CNC in Mill O0001;..................................................... Kh i th nh t. G91G28Z0T9001;......................................Kh i th hai. M06;...........................................................K i th ba. chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [;]. 6.8. Tóm t t. M t chương trình bao g m các t l nh, s kêt h p c a ñ a ch và d li u, m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh, như ñư c minh ho sau ñây: O0001;---------------------------------------s chương trình. G91G28Z0T9001;-------------------------kh i l nh N1;--------------------------------------------s th t G90G00G54X90.0Y105.0; ðo n G91G28Z0M05;---------------------------kh i l nh. chương M01; Chương trình M06; trình N2;------------------------------------------- s th t . ðo n G90G00G54X0Y0;----------------------- kh i l nh chương : trình G91G28Z0M05; M30;----------------------------------------- kh i l nh 7. ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c. Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình. Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình. 7.1. Di chuy n theo các tr c ñi u khi n. Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình. 7.1.1. Lo t máy MV,SV,SVD. Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13
 14. Pragramming manual for CNC in Mill v bên trái, n u quan sát t m t trư c máy t i phôi Y Bàn máy chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) Z ð u tr c chi u + chính ñi lên ,quan sát máy t m t trư c (hư ng lên, quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ). 7.2. Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. V i lo t máy MV,SV,SVD, các ký hi u(+),(-) ñ ñ xác ñ nh hư ng các tr c chuy n ñ ng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14
 15. Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. Chuy n ñ ng th c. Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình X Trư ng h p l nh N u d ng c ñư c gi “X+__”, ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái ,khi quan sát máy t chuy n ñ ng, có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i Y V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi bàn máy ch y v phía ñ nh là di chuy n trong ngư i ñi u khi n. khi bàn máy không chuy n ñ ng, có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy Z V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên, theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c N u gi thi t d ng c di chuy n, trong khi bàn máy ñ ng yên, thì phương, chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. ði m g c phôi. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”, ví d , n u không có ñi m tham chi u, máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15
 16. Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi, ñi m (X0,Y0,Z0). Trong chương trình, giá tr to ñ (X,Y,Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. Theo ñó, g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n. Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác. Trên b n v , g c phôi ñư c ký hi u như sau: 1).Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l , ho c các h c tròn. (pocket) 2).Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng, ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16
 17. Pragramming manual for CNC in Mill 9. To ñ l p trình. ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ), s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1. L nh tuy t ñ i . 2. L nh gia s . Khi vi t chương trình, ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này, ñ s d ng h p lý. 9.1. L nh tuy t ñ i. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách, có d u (+) ,(-) xác ñ nh, t ñi m g c phôi (X0,Y0,Z0). Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90. L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10.0;...................(1). X-20.0Y20;.....................(2). 1. D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ . X+10.0 X10.0 Y-10.0 Y-10.0 2. Giá tr ñư c vi t trong (O,O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X,Y). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17
 18. Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1),(2), (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z. G90 X-175.0 Y-100 Z50.0;.........(1). (G90)X175.0(Y-100) Z50.0;........(2). (G90)(X175.0)Y100(Z50.0);........(3). (G90)X-175.0 (Y100.0) (Z50.0);..(4) Các t l nh trong (...), tương t các kh i l nh trư c ñó, có th ñư c b qua. 9.2 L nh gia s . L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i. Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18
 19. Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1). S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2). G90X10.0Y10.0;...................................(1). G91X-30.0Y10.0;..................................(2). 1). V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b . X+30.0 X30.0. Y-10.0 Y-10.0. 2). Giá tr ñư c vi t trong (O,O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X,Y) Di n t l nh gia s (2). S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1),(2),(3) và (4). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2