Cơ cấu đặc biệt

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
110
lượt xem
45
download

Cơ cấu đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1- Khớp răng (universal joint ) -Dùng truyền chuyển động giữa 2 trục giao nhau một góc không lớn lắm -Góc có thể thay đổi ngay trong quá trình chuyển độngl

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ cấu đặc biệt

  1. Theory of Machine 13.01 13. CƠ CẤU ẶC BIỆT HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 13.02 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) - Dùng truy n chuy n ng gi a hai tr c giao nhau m t góc α không l n l m khô - Góc α có th thay i ngay trong quá trình chuy n ng quá trì I. Nguyên lý c u t o HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  2. Theory of Machine 13.03 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) II. T s truy n O α I β 2 −α π ϕ1 A H cos ϕ1 = OH  OA  OI   OI OI OH π −α ) = cos( 2  ⇒ cos β = = = sin α cos ϕ1 OH  OA OH OA OI  cos β = OA   HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 13.04 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) II. T s truy n B O1 O α O2 A β ϕ1 r r r r r r ωC = ω1 + ωC 1 ωC = ω2 + ωC 2 ? // O1O // OA gi i ư c ? ? // OO2 // OB r ? | ω1 | ? ? ? ? HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  3. Theory of Machine 13.05 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) II. T s truy n B O1 O α O2 A β ϕ1 {xx} = (O1O, OA) I (O1O, OA) r r r r r r ωC = ω1 + ωC1  ωC = ω2 + ωC 2  // xx // O1O // OA  ⇒ // xx // OO2 // OB r  r ? | ω1 | ?  | ωC | ? ? HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 13.06 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) II. T s truy n B O1 O α O2 A β ϕ1 r r r r chω2 (ω1 + ωC1 = ω2 + ωC 2 ): ω1 cos α + ωC1 cos β = ω 2 r r r r r chωC 1 (ω1 + ωC1 = ω2 + ωC 2 ): r ωC1 = ω2 cos β m t khác khá cos β = sin α cos ϕ1 ω1 1 − sin 2 α cos 2 ϕ1 do ó i12 ≡ = ω2 cos α HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  4. Theory of Machine 13.07 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) III. H s dao ng ω1 1 − sin 2 α cos 2 ϕ1 cos α i12 ≡ = ⇒ ω2 = ω1 ω2 cos α 1 − sin 2 α cos 2 ϕ1 - Khi α = const , ω1 = const v n t c góc ω2 thay i tu n hoàn theo góc quay ϕ1 hoà ω 2 min = ω 2 |ϕ =0 0 ,180 0 = ω1 cos α 1 ω1 ω 2 max = ω 2 |ϕ =90 = cos α 0 1 , 270 0 - Dùng h s dao ng ánh giá m c dao giá ng c a v n t c góc ω 2 max − ω 2 min δ2 ≡ = tan α sin α ω1 - Góc α càng l n, dao ng xo n càng l n → dùng kh p các- ăng kép HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 13.08 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) IV. Kh p Các- ăng kép 1444444 444444 2 3 1444444 444444 2 3 ωT 1 − sin 2 α1 cos 2 ϕT 1 ωT 1 − sin 2 α 2 cos 2 ϕT 2 iT 1 = = iT 2 = = ω1 cos α1 ω2 cos α 2 1444444 444444 2 3 ω1 cos α1 1 − sin 2 α 2 cos 2 ϕT 2 i12 = = × ω2 cos α 2 1 − sin 2 α1 cos 2 ϕT 1  α = α2 i12 = const ⇒  1 ϕT 1 = ϕT 2 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  5. Theory of Machine 13.09 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) IV. Kh p Các- ăng kép α α α α HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 13.10 §1. Kh p Các- ăng (Universal Joint) IV. Kh p Các- ăng kép HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  6. Theory of Machine 13.11 §2. Cơ c u Malt (Geneva Mechanism) - Là m t trong các cơ c u truy n ng gián an: Bi n chuy n ng quay liên t c giá an: c a khâu d n thành chuy n ng gián an lúc quay lúc ng ng c a khâu b d n thà giá - Ví d ng d ng: cơ c u ăn dao c a máy bào, cơ c u thay dao c a máy ti n t ng: ng, cơ c u ưa phim c a máy chi u phim, … ng, phim, I. Nguyên lý c u t o HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 13.12 §2. Cơ c u Malt (Geneva Mechanism) II. ng h c cơ c u - G i, t1 th i gian quay 1 vòng c a ch t 1 t2 th i gian m i l n chuy n ng c a ĩa 2 Z s rãnh trên dĩa 2 → h s chuy n ng c a cơ c u Malt 2ϕ1  π  2 2 π −  + ϕ 2  t2 ω 2ϕ   2  Z − 2 τ≡ = 1 = 1= = 2ϕ 2 t1 2π 2π 2π 2Z 2ϕ1 ω1 - H s chuy n ng không th âm τ > 0 ⇒ Z ≥3 ω1 - i v i cơ c u Malt 4 rãnh – 1 ch t 1 4−2 τ= = 0,25 2.4 → th i gian chuy n ng c a dĩa 2 b ng 1/3 th i gian ng ng HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  7. Theory of Machine 13.13 §2. Cơ c u Malt (Geneva Mechanism) II. ng h c cơ c u - Có th tăng s ch t trên dĩa 1 tăng s l n chuy n ng c a dĩa 2 - G i k là s ch t trên dĩa 1 Z −2 τ =k 2 2Z Z −2 - H s chuy n ng không th l n hơn 1, τ = k ≤1 2ϕ 2 2Z 2ϕ1 2Z → s ch t t i a k≤ Z −2 - i v i cơ c u Malt 4 rãnh ω1 1 2 .4 k≤ =4 4−2 → s ch t t i a là 4 - Khi truy n ng, cơ c u Malt tương ương v i cơ c u cu-lít → vi c tính toán các ng, cu- toá thông s ng h c: chuy n v , v n t c, gia t c, … như cơ c u cu-lít cu- HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 13.14 §3. Cơ c u bánh cóc (Ratchet Mechanism) - Bi n chuy n ng qua l i thành thà chuy n ng m t chi u gián o n giá - Chuy n ng qua l i có th là + l c quanh bánh cóc + t nh ti n - Dùng nhi u th c hi n các chuy n ng gián o n như cơ c u d ch giá chuy n bàn máy theo phương ngang máy bào, cơ c u thay dao máy ti n t ng, … ng, HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Đồng bộ tài khoản