CƠ CẤU KINH TẾ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chia sẻ: Tran Huyen Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
3
download

CƠ CẤU KINH TẾ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'cơ cấu kinh tế trong chiến lược phát triển của thành phố đà nẵng', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ CẤU KINH TẾ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  1. CƠ CẤU KINH TẾ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ECONOMIC STRUCTURE IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF DANANG CITY VÕ XUÂN TIẾN - TRƯƠNG SĨ QUÍ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Theo qui hoạch tổng thể của thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ cấu kinh tế của thành phố từ nay đến 2010 đã được xác định là: công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Những năm qua, cơ cấu kinh tế đó đã chứng tỏ được sự đúng đắn trong việc thúc đẩy sự phát triển thành phố về mọi mặt. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập kinh tế thế giới và sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, thì việc rà xét và điều chỉnh cơ cấu kinh tế đã có là việc cần phải làm. ABSTRACT According to the general plan of Danang City approved by the Prime Minister, the city’s economic structure until 2010 consists of industry, services, and agriculture. In the past years, this economic structure has proved to be appropriate for the city development in various aspects. However, with the world’s economic integration tendency and rapid socio-economic development, it is necessary to consider and adjust the economic structure. 1. VAÌI NEÏT VÃÖ CÅ CÁÚU KINH TÃÚ CUÍA THAÌNH PHÄÚ Xaïc âënh cå cáúu kinh tãú laì mäüt näüi dung quan troüng trong xaïc âënh chiãún læåüc phaït triãøn cuía Thaình phäú. Nhæîng nàm gáön âáy, cå cáúu kinh tãú, cå cáúu saín xuáút cuía Thaình phäú, cuîng nhæ trong tæìng ngaình vaì lénh væûc âaî coï bæåïc chuyãøn dëch theo hæåïng hiãûu quaí, khai thaïc låüi thãú so saïnh. Nguäön väún âáöu tæ âãø tàng nàng læûc thuïc âáøy chuyãøn dëch cå cáúu kinh tãú âaî âæåüc âa daûng hoaï, huy âäüng âæåüc nhiãöu hån nguäön väún trong næåïc vaìo saín xuáút, bçnh quán haìng nàm väún âáöu tæ cuía thaình phäú chiãúm khoaíng 46% GDP. Trong âoï väún tæì ngán saïch chiãúm khoaíng 24% täøng nguäön väún huy âäüng cho âáöu tæ. Cuîng nhåì âënh hæåïng täút vaì khuyãún khêch håüp lê cho nãn cå cáúu âáöu tæ âaî coï sæû chuyãøn dëch theo hæåïng táûp trung hån cho caïc muûc tiãu troüng âiãøm kinh tãú - xaî häüi cuía thaình phäú. Coï thãø noïi, cå cáúu kinh tãú cuía thaình phäú hiãûn nay âaî phaín aïnh trçnh âäü phaït triãøn kinh tãú, vaì chênh noï cuîng laì nguyãn nhán cuía kãút quaí kinh tãú coï âæåüc. Khäng nhæîng váûy, hiãûu quaí kinh tãú vaì cháút læåüng tàng træåíng coï quan hãû nhán quaí hãút sæïc chàût cheî tæì cå cáúu kinh tãú. Thæûc tãú cuîng cho tháúy, cå cáúu kinh tãú hiãûn nay chuyãøn dëch cháûm. Tyí troüng khu væûc cäng nghiãûp, xáy dæûng chiãúm 45% GDP vaì dëch vuû chiãúm khoaíng 48% GDP, so våïi yãu cáöu cuía tiãún trçnh häüi nháûp, cäng nghiãûp hoaï, hiãûn âaûi hoaï laì coìn cháûm; tiãún bäü âaût âæåüc vãö chuyãøn dëch cå cáúu saín xuáút trong tæìng ngaình chæa taûo âæåüc sæû chuyãøn biãún mang tênh âäüt phaï. Kãút quaí laì sæû caûnh tranh trong nãön kinh tãú cuía ta coìn tháúp, thiãúu sæïc thu huït vaì laì tråí ngaûi cho tiãún trçnh häüi nháûp kinh tãú quäúc tãú.
  2. Coï nhiãöu nguyãn nhán dáùn âãún tçnh hçnh trãn, song chuí yãúu laì: - Váún âãö âënh hçnh cå cáúu kinh tãú, cå cáúu saín xuáút cuía tæìng ngaình, lénh væûc coìn luïng tuïng. Cå cáúu chung cuía thaình phäú âaî xaïc âënh, tuy nhiãn cuû thãø hoaï vaì chè âaûo thæûc hiãûn cå cáúu âoï cho caïc ngaình vaì lénh væûc thç coìn chæa theo këp. - Caïc ngaình, âëa phæång coìn thuû âäüng, chæa âaïnh giaï hãút tiãöm nàng låüi thãú cuía mçnh, caìng chæa xem xeït caïc tiãöm nàng åí traûng thaïi âäüng. - Cå cáúu âáöu tæ thåìi gian qua chæa coï nhiãöu thay âäøi, hoàûc chæa theo âuïng muûc tiãu, bãn caûnh âoï khaí nàng âäøi måïi cäng nghãû cuía caïc doanh nghiãûp coìn êt. - Khäng nhæîng váûy, caïc ngaình vaì âëa phæång chæa tênh âãún mäüt caïch âáöy âuí nhæîng taïc âäüng cuía thë træåìng trong vaì ngoaìi næåïc, trong khi yãúu täú naìy laûi luän biãún âäüng, nháút laì trong âiãöu kiãûn häüi nháûp kinh tãú thãú giåïi vaì khu væûc diãùn ra maûnh meî nhæ ngaìy nay. 2. YÃÚU TÄÚ MÄI TRÆÅÌNG CÁÖN TÊNH ÂÃÚN KHI ÂIÃÖU CHÈNH CÅ CÁÚU Hiãûn nay, chuïng ta âang âáøy maûnh tiãún trçnh häüi nháûp vaìo nãön kinh tãú khu væûc vaì quäúc tãú. Nhæîng näù læûc cuía viãûc phaït triãøn maûng læåïi giao thäng trong vuìng, viãùn caính gáön cuía sæû trao âäøi haìng hoaï, dëch vuû giæîa caïc næåïc ASEAN, viãûc tàng cæåìng âáöu tæ, âi laûi giæîa cäng dán caïc næåïc trong khu væûc (nháút laì våïi thë træåìng Trung Quäúc) væìa laì cå häüi nhæng cuîng laì nhæîng âoìi hoíi thuïc baïch maì chiãún læåüc phaït triãøn Âaì Nàông khäng thãø khäng tênh âãún. Sæû cáúp baïch phaíi tàng täúc phaït triãøn âãø ngàn ngæìa nguy cå tuût háûu khäng chè so våïi khu væûc maì caí so våïi caïc âëa phæång khaïc trong næåïc, trong vuìng; sæû caûnh tranh trong thu huït giæî laûi nhán taìi; sæû caûnh tranh trong thu huït âáöu tæ giæîa caïc âëa phæång trong næåïc, giæîa caïc âëa phæång Miãön Trung, âiãøn hçnh laì nhæîng æu âaîi âáöu tæ cuía Quaíng Nam, Thæìa Thiãn - Huãú laìm cho nhæîng låüi thãú cuía Âaì Nàông máút dáön sæïc maûnh. Âáy laì nhæîng thaïch thæïc âaïng kãø. Trong bäúi caính âoï, chiãún læåüc phaït triãøn Âaì Nàông khäng thãø chè boï heûp trong sæû khai thaïc låüi thãú so saïnh våïi caïc âëa phæång khaïc trong næåïc maì phaíi tênh âãún khaí nàng væån ra khoíi quäúc gia. Âaì Nàông khäng chè phaït triãøn nhæ laì mäüt âëa phæång coï cå cáúu bäø sung cho Haì Näüi vaì TP HCM hay chè laì thuí phuí cuía Miãön Trung maì hæåïng chiãún læåüc cuía Âaì Nàông cáön væån tåïi tråí thaình trung tám cuía khu væûc âëa lyï bao gäöm Miãön Trung, Táy Nguyãn, Nam Laìo, Bàõc Campuchia, Âäng bàõc Thaïi Lan vaì caí Myanmar. Âiãøm maûnh cuía Âaì Nàông khäng chè laì vë trê âëa lyï, maì laì sæû táûp håüp cuía caïc cäng trçnh âáöu mäúi giao thäng vãö caíng biãøn (våïi cäng suáút caíng vaì sæû coï màût âënh kyì cuía caïc chuyãún taìu biãøn táön suáút låïn maì caïc caíng Chán Máy, Kyì Haì, Quy Nhån,... khäng dãù såïm coï âæåüc); caíng haìng khäng våïi caïc tuyãún bay âa daûng, táön suáút cao; caïc tuyãún âæåìng bäü theo quäúc läü 1A vaì quäúc läü 14, caïc tuyãún âæåìng Xuyãn AÏ tæång lai cuîng nhæ nhaì ga âæåìng sàõt låïn. Âaì Nàông laì thaình phäú coï hãû thäúng cå såí haû táöng näüi thë, mäi træåìng an ninh baío âaím, laì nåi coï màût cuía háöu hãút caïc chi nhaïnh, caïc vàn phoìng âaûi diãûn cuía caïc Cäng ty låïn, caïc cå quan Trung æång.
  3. Ngoaìi ra, tiãöm nàng biãøn, caïc træåìng âaûi hoüc, cao âàóng... cuîng laì nhæîng låüi thãú maì chuïng ta cáön táûp trung khai thaïc. Caïc âiãøm yãúu cuía Âaì Nàông so våïi caïc âëa phæång khaïc laì sæïc mua cuía dán cæ âëa phæång vaì caïc âëa phæång lán cáûn tháúp; diãûn têch màût bàòng vaì taìi nguyãn haûn chãú; quyãút tám laìm giaìu vaì nhiãût huyãút âáöu tæ cuía ngæåìi dán xæï Quaíng chæa âæåüc kêch thêch; säú cäng chæïc thæûc sæû tràn tråí vç mäüt Âaì Nàông giaìu maûnh chæa nhiãöu. 3. LÆÛA CHOÜN MÀÛT HAÌNG ÆU TIÃN TRONG CHIÃÚN LÆÅÜC PHAÏT TRIÃØN Trong chiãún læåüc phaït triãøn nhæîng nàm âãún cáön chuï yï caïc nhoïm haìng: - Caïc saín pháøm coï låüi thãú nhæ laì haìng dãût may, daìy deïp... nhæng chuïng ta chæa phaït huy âæåüc triãût âãø, nãn sæïc caûnh tranh cuía saín pháøm coìn bë haûn chãú. - Caïc saín pháøm nhæ haìng âiãûn tæí, âiãûn tæí viãøn thäng, saín pháøm cuía cäng nghiãûp pháön mãöm... tuy hiãûn taûi coï sæïc caûnh tranh yãúu, nhæng tiãöm áøn khaí nàng caûnh tranh trong tæång lai. - Caïc ngaình saín xuáút cáön tiãúp tuûc phaït triãøn laì khai thaïc vaì chãú biãún thuyí saín, saín xuáút váût liãûu xáy dæûng, làõp raïp, cäng nghiãûp âoïng taìu, cäng nghiãûp cå khê, váût liãûu thay thãú nháûp kháøu... - Caïc ngaình dëch vuû tuy chiãúm tyí troüng låïn trong GDP, tuy nhiãn váùn chæa khai thaïc âæåüc nhæîng låüi thãú so saïnh âãø phaït triãøn cao hån. Kêch thêch tiãu duìng, phaït triãøn caïc loaûi thë træåìng trong âoï coï tiãu thuû caïc saín pháøm dëch vuû laì cå såí âãø âaím baío cho caïc ngaình dëch vuû phaït triãøn. Vê duû, ngaình du lëch nhæîng nàm gáön âáy thæåìng chiãúm tæì 9 - 10% GDP, chæa tæång xæïng våïi låüi thãú sàôn coï. Cáön âáøy maûnh hån næîa tiãöm nàng trong lénh væûc naìy. Trong nhæîng nàm tåïi, âënh hæåïng cuía Âaì Nàông laì chuyãøn maûnh sang cå cáúu dëch vuû âãø tråí thaình mäüt trung tám dëch vuû cho caí khu væûc. Phaíi táûp trung âáöu tæ phaït triãøn cå såí váût cháït kyî thuáût cho mäüt säú ngaình dëch vuû, nháút laì nhæîng ngaình coï khaí nàng âoïng goïp låïn cho ngán saïch nhaì næåïc, coï khaí nàng caûnh tranh nhæ du lëch, váûn taíi biãøn, bæu chênh viãùn thäng, dëch vuû taìi chênh, ngán haìng, thæång maûi. Màût khaïc cáön náng cao cháút læåüng dëch vuû, giaím giaï trong mäüt säú lénh væûc dëch vuû âãø tàng sæïc caûnh tranh trãn thë træåìng trong næåïc. Khi khäúi læåüng haìng chuyãn chåí phuû thuäüc vaìo giaï cæåïc, thç bæåïc âäüt phaï laì chênh saïch giaï. Tênh toaïn têch cæûc âãø càõt giaím chi phê vaì phiãön haì cho khaïch haìng taûi caíng. Caïc caíng biãøn khaïc trong khu væûc âang têch cæûc chuyãøn mçnh, Âaì Nàông khäng thãø chuìng chçnh vaì cáön âi såïm mäüt bæåïc. Du lëch Âaì Nàông cáön chuyãøn biãún khi Chênh phuí væìa cho pheïp du khaïch Trung Quäúc coï giáúy thäng haình vaìo âãún táûn TP HCM. Du lëch åí âáy khäng chè tênh âãún chuyãûn thu huït, læu giæî khaïch maì pháún âáúu tråí thaình trung tám tiãúp nháûn vaì gåíi khaïch cho toaìn khu væûc. Caïc dëch vuû måïi cho pheïp khai thaïc thãú maûnh vãö sæû coï màût cuía caïc Vàn phoìng, Chi nhaïnh, haûn chãú sæû xa xäi vãö màût âëa lyï våïi caïc Trung tám låïn laì caïc dëch vuû taìi chênh, thäng tin liãn laûc, saín xuáút pháön mãöm...
  4. 4. GIAÍI PHAÏP ÂÃØ THÆÛC HIÃÛN CHUYÃØN DËCH CÅ CÁÚU KINH TÃÚ - Gàõn quy hoaûch våïi kãú hoaûch, thuïc âáøy chuyãøn dëch cå cáúu kinh tãú. Cáön raì soaït laûi caïc quy hoaûch ngaình, xaïc âënh laûi cå cáúu saín xuáút cuía tæìng ngaình gàõn våïi thë træåìng tiãu thuû saín pháøm. - Tàng cæåìng viãûc chè âaûo thæûc hiãûn theo âuïng quy hoaûch, baío âaím kyí cæång trong cäng taïc quy hoaûch. Traïnh tçnh traûng quy hoaûch mäüt âàòng kãú hoaûch mäüt neío, phaï våí quy hoaûch, gáy háûu quaí xáúu. - Khi âáöu tæ, phaíi hæåïng vaìo caïc muûc tiãu chuyãøn âäøi maûnh cå cáúu saín xuáút trong tæìng ngaình kinh tãú. Thåìi gian tåïi, thaình phäú cáön nghiãn cæïu vaì táûp trung väún âáöu tæ cho mäüt säú dæû aïn âáöu tæ troüng âiãøm coï tênh cháút âäüt phaï âãø thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía caïc ngaình kinh tãú khaïc, væìa giaíi quyãút viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng. Caïc dæû aïn troüng âiãøm phaíi laì caïc dæû aïn thuäüc caïc ngaình cäng nghiãûp muîi nhoün phuì håüp våïi xu hæåïng phaït triãøn cuía mäüt thaình phäú hiãûn âaûi, cuû thãø laì caïc ngaình: cäng nghiãûp dãût may, saín xuáút maïy moïc, thiãút bë phuûc vuû näng nghiãûp, cäng nghiãûp chãú biãún thuíy saín, cäng nghiãûp âoïng sæía taìu biãøn, cäng nghiãûp nhæûa vaì saín xuáút caïc saín pháøm cao su...Viãûc thu huït âáöu tæ tæì bãn ngoaìi âãø phaït triãøn caïc dæû aïn coï tênh cháút âäüt phaï trãn laì ráút khoï vç caïc dæû aïn loaûi naìy thæåìng khäng coï khaí nàng mang laûi tyí suáút låüi nhuáûn cao. Vç váûy, trong nhæîng nàm tåïi, ngoaìi viãûc âáøy maûnh âáöu tæ âãø náng cáúp cå såí haû táöng kinh tãú xaî häüi, thaình phäú cáön táûp trung caïc nguäön väún ngán saïch vaì mäüt pháön väún têch luîy cuía caïc doanh nghiãûp âãø âáöu tæ vaìo caïc dæû aïn noïi trãn. - Náng cao cháút læåüng nguäön nhán læûc, taûo thuáûn låüi cho chuyãøn dëch cå cáúu kinh tãú. Trãn cå såí xem xeït hiãûu quaí cuía caïc yãúu täú âáöu tæ thåìi gian qua, chuïng täi âãö nghë táûp trung âáöu tæ vaìo nguäön nhán læûc seî coï hiãûu quaí cao hån. Khi âáöu tæ vaìo nguäön nhán læûc cáön læu yï cäng taïc âaìo taûo caïn bäü vaì lao âäüng nghãö. Cuîng cáön noïi thãm, chè cáön mäüt thåìi gian næîa laì thaình phäú Âaì Nàông seî thiãúu lao âäüng. Theo tênh toaïn cuía chuïng täi, tåïi nàm 2010, Thaình phäú seî thiãúu khoaíng 40 ngaìn lao âäüng (8% täøng säú nhu cáöu). - Bãn caûnh sæû âäüt phaï, âãø taûo nãn sæû phaït triãøn äøn âënh, cáön têch cæûc khai thaïc nguäön læûc trong dán. Thaình phäú cáön coï sæû âäüng viãn phaït triãøn thaình pháön kinh tãú tæ nhán. Khäng chè laì sæû häù tråü håüp lyï cho caïc doanh nghiãûp tæ nhán âang coï maì coìn laì sæû cäø vuî cho nhæîng ngæåìi coìn ngáön ngaûi chæa daïm boí väún tham gia âáöu tæ. Váún âãö quan troüng åí âáy khäng thãø khäng noïi âãún laì quan âiãøm chæa têch cæûc cuía nhiãöu ngæåìi vaì thaïi âäü cuía cäng chæïc âäúi våïi kinh tãú tæ nhán. Hçnh aính vãö mäüt thaình phäú maì moüi ngæåìi tçm moüi caïch boí väún âáöu tæ, cháúp nháûn maûo hiãøm trong kinh doanh thay vç âi vaìo nhæîng âáöu tæ êt ruíi ro nhæ âáöu tæ báút âäüng saín, xáy dæûng nhaì cho thuã... phaíi laì muûc tiãu pháún âáúu. - Ngoaìi ra, thaình phäú nãn chuï yï caïc hoaût âäüng sau: + Näù læûc xáy dæûng hçnh aính Âaì Nàông væån ra Laìo, Campuchia, Thaïi Lan, Myanmar, chuí âäüng läi keïo caïc doanh nghiãûp åí caïc quäúc gia naìy âáöu tæ, xáy dæûng vàn phoìng âaûi diãûn, chi nhaïnh tiãu thuû taûi Âaì Nàông. Taûo âiãöu kiãûn cho hçnh thaình caïc nhu cáöu vãö caïc dëch vuû måïi trãn thë træåìng Âaì Nàông. + Xáy dæûng mäüt chiãún læåüc caûnh tranh daìi haûn cho Caíng Âaì Nàông, xáy dæûng hçnh aính âiãøm âãún du lëch Âaì Nàông vaì cho caí Miãön Trung (thäng qua xuïc tiãún cho hçnh aính “Con
  5. âæåìng di saín” vaì “Con âæåìng xanh Táy Nguyãn” åí thë træåìng trong næåïc vaì quäúc tãú, nháút laì caïc thë træåìng giaìu tiãöm nàng nhæ Nháût Baín, Trung Quäúc). + Luän tràn tråí tçm caïch xáy dæûng Âaì Nàông thaình mäüt thaình phäú nàng âäüng maì åí âoï moüi ngæåìi âãöu näù læûc tçm caïch laìm giaìu, tin tæåíng vaìo sæû caím thäng vaì häù tråü cuía cäng chæïc caïc ngaình, caïc cáúp.,. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thành Uỷ Đà Nẵng, Tài liệu triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá X), NXB Đà Nẵng, Tháng 9 - 2004. [2] UBND Thành phố Đà Nẵng, Báo cáo Tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng thời kì 2001 - 2010. [3] Nguyển Thị Doan, Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 13, 2001. [4] Võ Văn Đức, Nguồn lao động cho CNH, HĐH đất nước, Kinh tế và phát triển số 50, tháng 8/2001, trang 05. [5] Võ Xuân Tiến, Phạm Hảo, Toàn cầu hóa kinh tế những cơ hội và thách thức đối với Miền Trung, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004. [6] Võ Xuân Tiến, Phạm Hảo, Vũ Ngọc Hoàng, Khai thác và phát triển các nguồn lực cho CNH, HĐH ở Miền Trung, NXB Đà Nẵng, 1996. [7] Cục thống kê Thành phố Đà Nẵng, Niên giám thống kê Thành phố Đà Nẵng 2001, 2002. [8] Mai Thế Hởn, Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, Nghiên cứu kinh tế số 292, tháng 9/2002, trang 54.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản