Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
333
lượt xem
79
download

Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giảm phân 1: -Kì trước 1 (prophase 1) -Kì giữa 1 (Metaphase 1) -Kì sau 1 (anaphase 1) -Kì cuối 1 (telophase 1) B. Giảm phân 2: -Kì trước 2 -Kì giữa 2 Kì sau 2 Kì cuối 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

 1. C¬ chÕ di truyÒn Bé nhiÔm s¾c thÓ Trong gi¶m ph©n
 2. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n A. Giảm phân 1: -Kì trước 1 (prophase 1) -Kì giữa 1 (Metaphase 1) -Kì sau 1 (anaphase 1) -Kì cuối 1 (telophase 1) B. Giảm phân 2: -Kì trước 2 -Kì giữa 2 -Kì sau 2 -Kì cuối 2
 3. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n Trung thể (2 trung tử) Chất nhiễm sắc Màng nhân Kì trung gian
 4. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i 1. Kì trước 1:
 5. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i 1. Kì trước 1:
 6. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i Kì giữa 1
 7. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i Kì giữa 1
 8. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i - Kì sau 1
 9. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i - Kì cuối 1
 10. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì trước 2
 11. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì giữa 2
 12. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì giữa 2
 13. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì sau 2
 14. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì cuối 2
 15. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n (tổng hợp)
 16. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì trong GP Các kì Lần phân bào 1 Lần phân bào 2 Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối
 17. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 18. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 19. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 20. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
Đồng bộ tài khoản