intTypePromotion=3

Cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Phần 2

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:302

0
39
lượt xem
4
download

Cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp các doanh nghiệp nhà nước, các nhà đầu tư cũng như đông đảo bạn đọc tìm hiểu một cách có hệ thống các chủ trương, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực có phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước. Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản Tài liệu Tìm hiểu về cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Phần 2

 1. Phẩn th ứ hai C Á C V Ă N B Ả N P H Á P L U Ậ T c ó LIÊN Q UAN
 2. NghỊ đinh số 187/2004/NĐ-CP CHÌNH PHÙ C Ộ N G HOÀ X À HỘI CH Ủ NGHĨA VIỆT NAM Số 187/2004/NĐ‘CP Độc lập - Tự do ■Hạnh phủc Há N ội. ngày 16 tháng I I năm 2004 N G H Ị Đ ỊN H CỦA CHÍNH P H Ủ V ề v i ệ c c h u y ế n c ô n g t y n h à n ư ớ c t h à n h c ô n g t y c ổ p h ầ n C H Í N H P H Ủ Căn cứ L uật t ổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Càn cứ L u ậ t doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm / .9 . 9 . 9 ; Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nư
 3. Phẩn thứ hai. C ác văn bản pháp luật có lièn quan k h ắ c p h ụ c t ì n h t r ạ n g c ổ p h ầ n h ó a k h é p k ín t r o n g n ộ i b ộ d o a n h n g h iệ p ; g ắ n v ó i p h á t t r i ể n t h ị t r ư ờ n g vô *n . t h ị t r ư ờ n g c h ứ n g k h o á n . Điểu 2. Đôi tượng và diêu kiện có p h ầ n hoá 1. N g h ị đ ịn h n à y á p d ụ n g đ ố ì v ớ i c ô n g t y n h à n ư ớ c k h ô n g t h u ộ c d iệ n N h à n ư ớ c n ắ m g iữ 1 0 0 % v ố n đ iề u lệ t h ự c h iệ n c ổ p h á n h o á . b a o g ồ m : c á c t ổ n g c ô n g t y n h à n ư ó c ( k ể c ả N g â n h à n g t h ư ơ n g m ạ i n h à n ư ó c v à c á c t ổ c h ứ c t à i c h ín h n h à n ư ố c ); c ô n g t y n h à n ư ớ c đ ộ c lậ p : c ô n g t v t h à n h v iô n h ạ c h t o á n đ ộ c lậ p c ủ a t ố n g c ô n g t y d o N h à n ư ớ c q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư v à t h à n h lậ p : đ ơ n v ị h ạ c h t o á n p h ụ t h u ộ c c ủ a c ô n g t y n h à n ư ớ c (d ư ớ i đ â y g ọ i t ắ t là d o a n h n g h iệ p c ỏ p h ầ n h o á ). D a n h m ụ c c ô n g t y n h à n ư ớ c t h u ộ c d iệ n N h à n ư ớ c n ấ m g iữ 1 0 0 % vô V i đ iế u lệ d o T h ủ t ư ớ n g C h í n h p h ủ q u y ế t đ ị n h t r o n g t ừ n g t h ò i k ỳ . 2 . C á c c ô n g t y n h à n ư ó c q u y đ ịn h t ạ i k h o á n 1 Đ i ể u n à y d ư ợ c t iế n h à n h c ổ p h ầ n h o á k h i c ò n v ô n n h à n ư ỏ c ( c h ư a b a o g ồ m g iá t r ị q u y ể n s ử d ụ n g đ â 't ) s a u k h i g iả m t r ừ g iá t r ị t à i s á n k h ô n g c ầ n đ ù n g , t à i s ả n c h ò t h a n h lý : c á c k h o ả n t ổ n t h ấ t d o lỗ , g iá m g iá t à i s ả n , c ô n g n ợ k h ô n g c ó k h ả n ă n g t h u h ồ i v à c h i p h í c ổ p h ầ n h o á . 3 . V iệ c c ổ p h ầ n h o á đ ơ n v ị h ạ c h t o á n p h ụ t h u ộ c c ù a c á c c ò n g t y n h à n ư ớ c t h u ộ c đ ô l t ư ợ n g q u y đ ịn h t ạ i k h o ả n 1 Đ iể u n à v c h i đ ư Ợ c t iế n h à n h k h i: a ) Đ ơ n v ị h ạ c h t o á n p h ụ t h u ộ c c u a d o a n h n g h iệ p c ó đ ủ d iề u k iệ n h ạ c h t o á n đ ộ c lậ p ; b ) K h ồ n g g á y k h ó k h ả n h o ặ c ả n h h ư ở n g x â u đ ế n h iệ u q u á s á n x u ả t , k i n h d o a n h c ủ a d o a n h n g h iệ p h o ặ c c á c b ộ p h ậ n c ò n l ạ i c ủ a d o a n h n g h iệ p . Điều 3. H ình thức cỏ p h ầ n hoá công ty nhà nước 1 . G i ữ n g u y ê n v ố h n h à n ư ớ c h iệ n c ó t ạ i d o a n h n g h iệ p , p h á t h à n h c ổ p h iế u t h u h ú t t h ê m v ô n á p d ụ n g đ ô l v ớ i n h ữ n g d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á c ó n h u c ầ u t ă n g t h ê m v ô n đ iể u lệ . M ứ c v ô n h u y 266
 4. Nghị định sô 187/2004/NĐ-CP đ ộ n g t h ê m t u ỳ t h u ộ c v à o q u y m ô v à n h u c ầ u v ô n c ủ a c ô n g t y c ổ p h «4 n . C ơ c ấ u v ô n đ iể u lệ c ú a c ô n g t y c ổ p h ầ n đ ư ợ c p h ả n á n h t r o n g p h ư ơ n g á n c ô p h ầ n h o á . 2 . B á n m ộ t p h ầ n v ô 'n n h à n ư ớ c h iệ n c ó t ạ i d o a n h n g h iệ p h o ặ c k ế t h đ p v ừ a b á n b ớ t m ộ t p h ầ n v ô 'n n h à n ư ớ c v ừ a p h á t h à n h t h ê m cô’ p h iế u đ ể t h u h ú t v ô V i. 3 . B á n t o à n b ộ v ô "n n h á n ư á c h iệ n c ó t ạ i d o a n h n g h iệ p h o ặ c k ô t h Ợ p v ừ a b á n t o à n b ộ v ô n n h à n ư ó c v ừ a p h á t h à n h t h ê m c ổ p h iê u d ể t h u h ú t v ô ’n . Đ i ề u 4 . Đ ó i tư ợ n g ư à đ iề u k i é n m u a cô p h ầ n 1. C á c t ổ c h ứ c k i n h t ế , t ổ c h ứ c x ã h ộ i h o ạ t đ ộ n g t h e o l u ậ t p h á p V i ệ t N a m v à c á n h â n n g ư ờ i V i ệ t N a m đ ịn h c ư ỏ t r o n g n ư ớ c ( s a u đ â y g ọ i t ấ t là n h à đ ầ u t ư t r o n g n ư ớ c ) đ ư ợ c q u y ề n m u a c ổ p h ầ n c ủ a c á c d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á v ớ i s ô lư ợ n g k h ô n g h ạ n c h ế . 2 . C á c d o a n h n g h iệ p c ó vô V i đ ầ u t ư n ư ớ c n g o à i, n g ư ờ i n ư ó c n g o à i h o ạ t đ ộ n g h Ợ p p h á p t ạ i V i ệ t N a m , n g ư ò i V i ệ t N a m đ ịn h c ư ớ n ư ố c n g o à i ( s a u đ â y g ọ i t ấ t là n h à đ ẩ u t ư n ư ố c n g o à i) đ ư ợ c m u a c ô p h ầ n c ủ a c á c d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á t h e o q u y đ ịn h c ủ a p h á p lu ậ t V i ệ t N a m . N h à đ ầ u t ư n ư ớ c n g o à i c ó n h u c ầ u m u a c ổ p h ầ n ở c á c d o a n h n g h iệ p c ô p h ầ n h o á p h ả i m ớ t à i k h o ả n t ạ i c á c t ổ c h ứ c c u n g ứ n g d ịc h v ụ t h a n h t o á n đ a n g h o ạ t đ ộ n g t r ê n l ã n h t h ổ V i ệ t N a m v à t u á n t h ủ p h á p l u ậ t V i ệ t N a m . M ọ i h o ạ t đ ộ n g m u a , b á n c ổ p h ầ n ; n h ậ n , s ử d ụ n g c ổ tứ c v à c á c k h o ả n t h u k h á c t ừ đ ầ u t ư m u a cố’ p h ầ n đ ể u p h ả i t h ô n g q u a t à i k h o ả n n à y . Đ i ể u 5 C á c n h à đ ầ u t ư t r o n g n ư ớ c v à n ư ỏ c n g o à i m u a c ổ p h ầ n c ủ a d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á b ằ n g đ ồ n g V i ệ t N a m . Điểu 6. Chi p h i thực hiện c ổ p h ầ n hoá C h i p h í t h ự c h iệ n c ể p h ầ n h o á đ ư ợ c t r ừ v à o v ô 'n n h à n ư ỏ c t ạ i 267
 5. Phẩn thứ hai. Các văn bản pháp luật có liên quan d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á . N ộ i d u n g v à m ứ c c h i p h í c ô p h ầ n h o á t h ự c h iệ n th e o h ư ó n g d ẫ n c ù a B ộ T à i c h ín h . Đ i ể u 7 . C ố 'p h ầ n , cố p h iế u và cô đ ô n g s á n g lậ p 1 . V ô n đ iề u lệ c h ia t h à n h n h iề u p h ầ n b ằ n g n h a u g ọ i là c ố p h ầ n . M ệ n h g iá 1 c ổ p h ầ n q u v đ ịn h t h ô n g n h á t là 1 0 .0 0 0 đ ồ n g . 2 . C ổ p h iế u là c h ứ n g c h ỉ d o c ò n g t y c ổ p h ầ n p h á t h à n h x á c n h ậ n q u v ể n s ở h ữ u m ộ t h o ặ c m ộ t sô " c ổ p h ầ n c ủ a c ổ đ ô n g g ó p vô V i t r o n g c ô n g t y . C ổ p h iế u c ó t h ể g h i t ê n h o ặ c k h ô n g g h i t ê n n h ư n g p h ả i có đ ù n ộ i d u n g c h ù y ế u q u y đ ịn h t ạ i Đ iề u 5 9 c ủ a L u ậ t d o a n h n g h iệ p . B ộ T à i c h ín h h ư ớ n g d ẫ n m ẫ u c ổ p h iế u t h ô n g n h ấ t đ ể c á c d o a n h n g h iệ p in v à q u á n lý t h e o q u y đ ịn h . 3 . C ổ đ ô n g s á n g lặ p c ủ a d o a n h n g h iệ p c ố p h ầ n h o á là n h ủ n g c ổ đ ô n g c ó đ ủ c á c đ iề u k iệ n s a u : a ) T h a m g ia t h ô n g q u a Đ iề u lệ lầ n đ ầ u c ủ a c ô n g t y c ổ p h ầ n ; b ) C ù n g n h a u n ắ m g iừ ít n h â t 2 0 % sô* c ổ p h ầ n p h ô t h ô n g đ ư ợ c q u v ể n c h à o b á n ; c ) S ở h ữ u s ố lư ợ n g c ổ p h ầ n b ả o đ ả m m ứ c t ô 'i t h iê u t h e o q u y đ ịn h t ạ i Đ iể u lệ c ô n g t y . S ô ' lư ợ n g c ổ p h ầ n tô i t h iể u c ủ a m ỗ i c ổ đ ỏ n g s á n g lậ p v à sô ’ lư ợ n g c ổ đ ô n g s á n g lậ p đ o Đ ạ i h ộ i đ ồ n g c ổ đ ô n g q u v ế t đ ịn h v à q u y d ịn h t ạ i Đ iể u lệ c ô n g t y . Điểu 8. Nguyên tắc k ế thừa quyền và nghía vụ của công ty c ổ phần đươc chuyển đôi từ công ty nhà nước 1. D o a n h n g h iệ p c ố p h ầ n h ó a c ó t r á c h n h iệ m s ắ p x ế p , s ủ d ụ n g tố ì đ a s ô la o đ ộ n g t ạ i t h ò i đ iể m q u y ế t đ ịn h c ổ p h ầ n h o á v à g iá i q u y ế t c h ế đ ộ c h o n g ư ò i la o đ ộ n g th e o q u y đ ịn h h iệ n h à n h . C ô n g t y c ổ p h ầ n c ó t r á c h n h iệ m k ẽ t h ừ a m ọ i n g h ĩa v ụ đ ổ i v ớ i n g ư ờ i la o đ ộ n g t ừ c ô n g t y n h à n ư ố c c h u y ể n s a n g ; c ó q u y ề n tu y ể n c h ọ n , bô’ t r í s ử d ụ n g la o đ ộ n g v à p h ô i h Ợ p v ố i c á c c ơ q u a n c ó liê n q u a n 268
 6. Nghị định s6 187/2004/NĐ-CP g iá i q u y ế t c h ê đ ộ c h o n g ư ờ i la o d ộ n g th e o q u y d ịn h c ù a p h á p lu ậ t . 2- C ô n g t y c ổ p h ầ n d ư ợ c c h ủ đ ộ n g s ử d ụ n g t o à n b ộ t à i s á n . t iề n v ố n đ ã c ể p h ầ n h o á c ìế t ổ c h ứ c s ã n x u ấ t , k in h d o a n h : k ế t h ừ a m ọ i q u v ề n lợ i, n g h ĩa v ụ , t r á c h n h iệ m c ủ a c ô n g t y n h à n ư ớ c t r ư ớ c k h i c ổ p h ầ n h o á v à c ó c á c q u y ể n , n g h ĩa v ụ k h á c t h e o q u y đ ịn h c ủ a p h á p lu ậ t . ChươngII XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI cổ PH ẦN HÓA Đ T rá ch n h iệ m củ a d o a n h i ề u 9 . nghiệp cô p h ầ n hoá t r o n g việc x ử lý tồ n tạ i v ề tà i c h in h C á c d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á c ó t r á c h n h iệ m p h ô i h ợ p v ớ i c á c c ơ q u a n c ó liê n q u a n c h ủ đ ộ n g x ử lý t h e o t h â m q u y ề n v à t h e o q u y đ ịn h c ú a p h á p lu ậ t n h ữ n g t ồ n t ạ i v ể t à i c h ín h t r ư ớ c k h i x á c đ ịn h g iá t r ị d o a n h n g h iệ p c ô p h ầ n h o á v à t r o n g q u á t r ì n h c ổ p h ầ n h ó a , T r ư ờ n g h ợ p c ó v ự ố n g m ắ c h o ặ c v ư ợ t q u á t h ẩ m q u y ề n t h ì d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á p h ả i b á o c á o v ó i c ơ q u a n c ó t h ấ m q u v é n đ ế x e m x é t , g iả i q u y ế t . Điểu 10. Xử lý tài sản thuê, mượn, nhận góp vón liên doanh, liên kết, tài sản không cần dùng, tà i sản được đầu tư bàng Quỳ khen thưởng, phúc ỉợỉ 1. Đ ô ì v ớ i t à i s ả n d o d o a n h n g h iệ p t h u ê , m ư Ợ n . n h ậ n g ó p v ô ’n liè n d o a n h , liê n k ế t v à c á c t à i s à n k h á c k h ô n g p h ả i c ủ a d o a n h n g h iệ p t h ì k h ô n p t ín h v à o g iá t r ị d o a n h n g h iệ p đ ô c ổ p h ầ n h o á . T r ư ó c k h i c h u v ế n s a n g c ò n g t v c ỏ p h ầ n , d o a n h n g h iệ p p h á i t h a n h lý h ợ p đ ồ n g h o ặ c th o ã t h u ậ n v ớ i c h ủ s ở h ữ u t à i s á n đ ê c ô n g t y c ò p h ầ n k é t h ừ a c á c h Ợ p đ ồ n g đ à k ý tr ư ố c đ â v h o ậ c k ý lạ i h Ợ p đ ồ n g m ớ i. 2 . Đ ô i v ó i n h ữ n g t à i s ả n c ú a d o a n h n g h iệ p k h ô n g c ầ n d ù n g , ứ đ ọ n g , c h ò t h a n h lỹ : d o a n h n g h iệ p t h a n h lý . n h ư ợ n f ĩ b á n h o ặ c .b á o c á o c ơ q u a n c ó t h ấ m q u v ê n đ ế đ iể u c h u v ê n c h o đ ơ n v ị k h á c th e o 269
 7. Phần thử hai. C ác vân bản pháp luật có liên quat q u y đ ịn h h iệ n h à n h . Đ ế n t h ờ i đ iể m x á c đ ịn h g iá t r ị d o a n h nghiỘ Ị n ế u n h ữ n g t à i s ả n t r ê n c h ư a k ịp x ứ l ý t h ì đ ư ợ c lo ạ i t r ừ k h ô n g t ín ỉ v à o g iá t r ị d o a n h n g h iệ p . T r o n g q u á t r ì n h c ổ p h ẩ n h o á . d o a n l n g h iệ p t iế p t ụ c x ử l ý n h ữ n g t à i s ả n n à y , đ ế n t h ò i đ iể m q u ỵ ẽ t đ ịn l c ô n g b ô ” g iá t r ị d o a n h n g h iệ p n ế u c h ư a x ử l ý t h ì c h u y ê n g ia o c h í C ô n g t y m u a b á n n ợ v à t à i s ả n t ồ n đ ọ n g c ủ a d o a n h n g h iệ p đ ê X I lý t h e o q u y đ ịn h c ủ a p h á p lu ậ t . 3 . Đ ô i v ớ i n h ủ n g t à i s ả n t h u ộ c c ô n g t r ì n h p h ú c lợ i: n h à t r é n h à m ẫ u g iá o , b ệ n h x á v à c á c t à i s ả n p h ú c lợ i k h á c đ ầ u t ư b ằ n í n g u ồ n Q u ỹ k h e n t h ư ơ n g , p h ú c lợ i t h ì c h u y ê n g ia o c h o c ô n g t y C( p h ầ n q u ả n lý , s ử d ụ n g đ ể p h ụ c v ụ t ậ p t h ể n g ư ờ i la o đ ộ n g t r o n j d o a n h n g h iệ p . R i ê n g đ ô l v ớ i n h à ỏ c á n b ộ , c ô n g n h â n v i ê n , k ể c ả n h à ỏ đưỢ ' đ ầ u t ư b ằ n g v ô n n g â n s á c h n h à n ư ớ c c ấ p t h ì c h u y ể n g ia o c h o c< q u a n n h à đ ấ t c ủ a đ ịa p h ư ơ n g đ ể q u ả n l ý h o ặ c b á n c h o n g ư ờ i đ a n i s ử d ụ n g t h e o q u y đ ịn h h iệ n h à n h . 4 . Đ ố ì v ố i t à i s ả n đ ầ u t ư b ằ n g n g u ồ n Q u ỹ k h e n t h ư ở n g , Q u ; p h ú c lợi c ủ a d o a n h n g h iệ p được công ty cổ p h ầ n tiế p t ụ c d ù n g troHỊ s ả n x u ấ t k i n h d o a n h t h ì t í n h v à o g iá t r ị d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o ỉ v à c h u y ể n t h à n h c ổ p h ầ n đ ể c h ia c h o n g ư ò i la o đ ộ n g t r o n g d o a n ỉ n g h iệ p t ạ i t h ờ i đ iể m c ổ p h ầ n h o á t h e o t h ờ i g ia n t h ự c t ê đ à là m v iệ i t ạ i d o a n h n g h iệ p c ủ a t ừ n g n g ư ờ i, Điểu 11. Các khoản nợ p h ả i thu 1, D o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á c ó t r á c h n h iệ m đ ô 'i c h iế u , x á n h ậ n , t h u h ồ i c á c k h o ả n n Ợ p h ả i t h u đ ế n h ạ n t r ư ố c k h i c ổ p h ầ i h o á . Đ ế n t h ờ i đ iể m x á c đ ịn h g iá t r ị d o a n h n g h iệ p c ò n t ồ n đ ọ n g m p h ả i t h u k h ó đ ò i t h ì x ử lý t h e o q u y đ ịn h h iệ n h à n h c ủ a N h à n ư ớ v ê x ử l ý n Ợ t ồ n đ ọ n g . 2 , Đ ế n t h ò i đ iể m q u y ế t đ ịn h c ô n g b ô ” g iá t r ị d o a n h n g h iệ p d o a n h n g h iệ p c 'ổ p h ầ n h o á c ó t r á c h n h iệ m b à n g ia o c á c k h o ả n c ô rij n Ợ k h ô n g c ó k h ả n ă n g t h u h ồ i đ ã lo ạ i k h ỏ i g iá t r ị d o a n h n g h iệ p C( 270
 8. Nghị dịnh sô 187/2004/NĐ-CP p h ầ n h o á ( k è m t h e o h ồ s ơ , c á c t à i liệ u liê n q u a n ) c h o C ô n g t y m u a b á n n Ợ v à t à i s ả n t ồ n đ ọ n g c ủ a d o a n h n g h iệ p đ ê x ử lý t h e o q u y đ ịn h c ủ a p h á p lu ậ t . 3 . Đ ó i v ớ i c á c k h o ả n đ ã t r ả t r ư ớ c c h o n g ư ờ i c u n g c ấ p h à n g h o á d ịc h v ụ n h ư : t iế n t h u ê n h à , t iề n t h u ê đ â *t, t i ể n m u a h à n g , t iể n c ô n g p h ả i đ ô i c h iế u t í n h v à o g iá t r ị d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á . Đ i ề u 1 2 . C ác k h o ả n nỢ p h ả i tr ả 1. D o a n h n g h iệ p p h ả i h u y đ ộ n g c á c n g u ồ n đ ể t h a n h t o á n c á c k h o ả n nỢ đ ế n h ạ n t r ả t r ư ớ c k h i c ổ p h ầ n h o á h o ặ c t h o ả t h u ậ n v ớ i c « ic c h ù n Ợ đ ể x ứ lý h o ặ c c h u v ể n t h à n h vô V i g ó p c ổ p h ầ n . V iệ c c h u y ể n n ợ t h à n h vô *n g ó p c ổ p h ầ n đ ư ợ c x á c đ ịn h t h ô n g q u a k ế t q u ả đ ấ u g iá b á n c ổ p h ầ n h o ặ c d o d o a n h n g h iệ p v à c h ủ n ợ t h o ả t h u ậ n đ é x á c đ ịn h g iá t h a m g ia đ ấ u g iá . 2 . T r o n g q u á t r ì n h c ố p h ầ n h ó a . n ế u d o a n h n g h iệ p c ó k h ó k h à n v ề k h ả n ã n g t h a n h t o á n c á c k h o á n n ợ q u á h ạ n d o k in h d o a n h t h u a lồ t h ì x ứ l ý n Ợ t h e o q u y đ ịn h h iệ n h à n h c ủ a N h à n ư ố c v ề x ứ lý n d tồ n đ ọ n g . Điều 13. Các khoản d ự phòng, lồ hoặc lãi 1. C á c k h o ả n d ự p h ò n g : g iả m g iá h à n g t ồ n k h o , n d p h ả i t h u k h ó đ ò i. g iả m g iá c h ứ n g k h o á n , c h ê n h lệ c h t ý g iá h ạ c h t o á n v à o k ế t q u á k in h d o a n h c ủ a d o a n h n g h iệ p . 2 . K h o ả n (lự p h ò n g trỢ c á p m ấ t v iệ c l à m : d o a n h n g h iệ p s ủ d ụ n g c le trỢ c â ”p c h o la o đ ộ n g d ô i d ư t r o n g q u á t r ì n h c ổ p h ầ n h o á , n ế u c ò n t h ì h ạ c h t o á n v à o k ế t q u ả k i n h d o a n h c ủ a d o a n h n g h iệ p . 3 . C á c q u ỹ d ự p h ò n g r ủ i r o , d ự p h ò n g n g h iệ p v ụ c u a h ệ t h ô n g n g â n h à n g , b ả o h iể m , c á c tố ’ c h ứ c t à i c h ín h đ ư ợ c c h u y ể n s a n g c ô n g t y c ô p h ầ n t iế p t ụ c q u ả n lý , 4 . Q u ỹ d ự p h ò n g t à i c h í n h đ ể b ù lồ ( n ế u c ó ), b ù đ ắ p c á c k h o ả n t à i S ỉin t ổ n t h ấ t , n ợ k h ô n g t h u h ồ i đ ư ợ c , sô" c ò n l ạ i t í n h v à o g iá t r ị p h ầ n vô *n n h à n ư ó c t ạ i d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á . 271
 9. Phần thứ hai. C ác văn bản pháp luật cõ liên quan 5 . C á c k h o ả n là i p h á t s in h đ ể b ù lỗ n ã m t r ư ớ c ( n ế u c ó ), b ù đ á p c á c k h o ả n t ổ n t h ấ t v ề t à i s ả n k h ô n g c ầ n d ù n g , c h ò t h a n h lý , g iả m g iá t à i s ả n , n Ợ k h ô n g c ó k h ả n ă n g t h u h ồ i. s ô " c ò n l ạ i p h â n p h ố i th e o q u y đ ịn h h iệ n h à n h t r ư ớ c k h i x á c đ ịn h g iá t r ị d o a n h n g h iệ p có p h ầ n h o á . 6 . C á c k h o ả n lỗ t ín h đ ế n t h ờ i đ iể m d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á c h u y ể n t h à n h c ô n g t y c ổ p h ầ n , d o a n h n g h iệ p d ù n g Q u ỹ d ự p h ò n g t à i c h ín h v à lợ i n h u ậ n t r ư ớ c t h u ế đ ế n t h ò i đ iể m c ổ p h ầ n h o á đ ể b ù đ ắ p . T r iíò n g hỢp t h iế u t h ì t h ự c h iệ n c á c b iệ n p h á p x o á nỢ n g â n s á c h n h à n ư ó c , n ợ n g á n h à n g v à n ợ Q u ỹ h ỗ t r ợ p h á t t r i ể n t h e o q u y đ ịn h h iệ n h à n h c ủ a N h à n ư ớ c v ề x ử l ý n đ tồ n đ ọ n g . S a u k h i á p d ụ n g c á c g iả i p h á p t r ê n m à d o a n h n g h iệ p v ầ n c ò n lỗ t h ì đ ư ợ c g iả m t r ừ v à o v ô "n n h à n ư ố c . Điều 14. Vốn dầu tư d à i hạn vào doanh nghiệp khác như: góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cô phầìĨỊ góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu han và các hình thức đầu tư d ài hạn khác 1 . T r ư ờ n g h ợ p d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á k ế t h ừ a vô V i đ ầ u t ư đ à i h ạ n c ủ a c ô n g t y n h à n ư ớ c đ ầ u t ư v à o d o a n h n g h iệ p k h á c t h ì t o à n b ộ số ” v ô n n à y đ ư ợ c t ín h v à o g iá t r ị d o a n h n g h iệ p d ế c ổ p h ầ n h o á t h e o n g u y ê n t ắ c q u y đ ịn h t ạ i Đ iể u 2 0 N g h ị d ịn h n à y . 2. T r ư ờ n g h Ợ p c á c d o a n h n g h iệ p c ổ p h ầ n h o á k h ô n g k ế t h ừ a c á c k h o ả n đ ầ u t ư d à i h ạ n v à o d o a n h n g h iệ p k h á c t h ì b á o c á o c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ể n đ ể x ử l ý n h ư s a u : a ) T h o ả t h u ậ n b á n l ạ i v ô 'n đ ầ u t ư c h o đ ô ì t á c h o ặ c c á c n h à đ ầ u tư khác; b ) C h u y ể n g ia o c h o d o a n h n g h iệ p k h á c là m đ ô i t á c . Điểu 15. Sô' dư bằng tiền của các Quỳ khen thường và Quỳ phúc lợi S ô ' d ư b ằ n g t iề n c ủ a Q u ỷ k h e n t h ư ơ n g , Q u ỹ p h ú c lợ i d ư Ợ c c h ia 272
 10. Nghị định sõ 187/2004/NĐ-CP rho nịỉiíòi Ino tlộng đang làm việc tại (ỉoanh nịĩhiệp dể mun cổ phần. Xgưòi lao độiiỄí khôiip phái nộp thuê thu nhập đôì vâi khoán thu nhạp náy, Chương III X Á C Đ ỊN H G I Á TRỊ D O A N H N G H I Ệ P cổ PHẨN HOÁ Mục 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÀ TRỊ DOANH NGHIỆP Đ iể u 16. C á c c ô n g t v n h à n ư ớ c k h ỉ t h ự c h ỉ é n c ổ p h ầ n h o ã đ ư ợ c á p d ụ n g m ộ t t r o n g c á c p h ư ơ n g p h á p .róc đ ị n h g i á tr ị d o a n h n g h iệ p n h ư sau: 1. P h ư ơ n ^ ĩ p h á p t à i s á n . ■J. Phương pliáp dòng tiền chiẻt khấu. ;i. Các phưdng pháp khác. Bộ Tài ch ín h hướng dẫn việc xác dịnh giá trị doanh nghiệp cô’ phán hoá th eo các phương pháp trên. Mục 2 X Á C Đ ỊNH G I Á TRỊ D O A N H N G H IỆ P T H E O P H Ư Ơ N G P H Á P TÀI S Ả N Đ iề u 17, G i á t r ị d o a n ỉ ì n g h ì ê p c ổ p h ầ n h o á t h e o p h ư ơ n g p h á p tá i s à n 1. Giá trị thực t ế của doanh nghiệp cô phần hoá là giá trị toàn bộ tài sán h iện có cúa doanh nghiệp tại thòi điểm cổ phần hoá có tinh dẽn khá n á n g sinh lòi của doanh nghiệp mà ngưòi mua. người bán cô phần đểu châp nhận dược. (ìiá trị thực t ế vốn nhà núỏc tại doanh nghiệp là giá trị thực THVCPHT18 273
 11. Phẩn thử hai. Các văn bản pháp luật có liên quan t ế của doanh nghiệp sau khi đã trừ các khoán nợ phái trá. sò’ dư Quỹ khen thướng, Quỷ phúc lợi và sô"dư nguồn kinh phi sự nghiệp (nêu có). Trưòng hợp cổ phần hoá toàn bộ tổng công ty do Nhà nước quyết định dầu tư và thành lập thì giá trị vô"n nhà nước toàn tống công tv để cổ phần hoá là giá trị thực tê vô'n nhà nước cua văn phòng tông công ty: cúa các công tv thành viên và các đơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty (nếu có). Trưòng hợp cổ phần hoá toàn bộ tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập thì giá trị vôn nhà nước để cô phần hoá là giá trị thực l ế vồn nhà nước tại công ty mẹ. 2. Các khoản sau đáy không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá: a) Giá trị nhửng tài sản quy định tại khoản 1 , 2 , 3 Đ iểu 10 cúa Nghị định này; b) Các khoản nợ phải thu không có khá nủng thu hồi; c) Chi phi xây dụng cơ bản dò dang của những công trình đã bị dinh hoãn trước thòi điểm xác định giá trị doanh nghiệp; d) Các khoản đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác được quy định tại tiết b khoản 2 Điểu 14 của Nghị định này. Đ iề u 18. C á c c ã n c ứ x á c đ ị n h g ỉ á t r ị t h ự c t ê c ủ a d o a n h n g h iệ p 1. Sô' liệu theo sổ kẽ toán của doanh nghiệp tại thòi điếm cô phần hoá. 2. Tài liệu kiểm kê, phân loại và đánh giá chát lượng tài sán cùa doanh nghiệp tại thòi điểm cổ phần hoá. 3. Giá thị trường cùa tài sản tại thòi điểm cổ phần hoá, Đ iể u 19. G iá t r ị q u y ề n s ử d u n g đ ấ t v à g ỉ á t r ị lợ i t h ế k i n h d o a n h c ủ a d o a n h n g h iệ p 274
 12. Nghị dịnh số 187/2004/NĐ-CP 1. Đối với diện tích đất doanh nghiệp cô phần hoá dang sủ dụng làm m ặt bằng xây dựng trụ sỏ. văn phòng giao dịch; xây dựng cơ sò sán xuất kinh doanh; đất đê sán xuàt nông nghiệp, l â m Iìghiộ]i. nuôi trồng thuỳ sản, làm muối (kế ca đâ^t đã đưỢc N h à nước giao có thu hoặc khòng thu tiền sử dụng đất) thì doanh nghiệp cô phnn hoá dược quyển lựa chọn hình thức thuê đất hoặc giao clâ't theo quy định cùa Luật đất đai. a) Triíòng hợp doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn hình thửc thuê đất thì không tính giá trị quyền sứ dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cô phần hoá: b) Trưòng hỢp doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn hình thức giao dất thì phdi tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cô phần hoá, Giá trị quyền sú dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cố phần hoá là giá do ư ý ban nhân dân các tinh, thành phô” trực thuộc trung ương quy dịnh sát với giá chuyên nhượng quyên sữ dụng dâ’t thực tê trên thị trường và cõng bô" vào n g à y 01 th á n g 01 hàng nãm theo quy định của Chinh phủ. Trình tự và thú tục giao đất. nộp tiền sử dụng đất và cấp Giày chứng nhặn quyền sứ dụng đà*t thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai. 2. Đôi vổi d iệ n tích d ấ t N h à nưỏc đ ã giao cho d o a n h n g h iệ p xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê; xâv dựng kết cấu hạ tầng để chuyên nhượng hoẠc cho thuê thì phái tính giá trị quyền sử dụng dất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. Giá trị quyên sử dụng đát tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá thực hiện theo quy định tại tiế t b khoàn 1 Điểu này. 3. Lợi t h ế kinh doanh của doanh nghiệp gồm: vị trí địa lý, giá trị thươiìg hiệu, tiềm năng phát triển. Ciiá trị lợi th ế kinh doanh của doanh nghiệp được xác dịnh trên cơ RỚ tý suất lợi nhuận sau th u ế trên giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước khi cô phần hoá và lài su ấ t trả trưỏc của trái 275
 13. Phẩn thử hai. C á c văn bản pháp luật có lièn quan phiếu Chính phu dùi hạn d thời điểm gần nhất trước thòi điếm xác định giá trị doanh nghiệp. Đ i ề u 20. X á c đ ị n h g i á t r ị v ố n đ ẩ u t ư d à i h a n c ủ a d o a n h n g h iệ p cô p h ầ n h o á tạ i c á c d o a n h n g h iệ p k h á c 1. G i á t r ị vô'n đ ầ u t ư d à i h ạ n c ủ a c ô n g t y n h à n ư ớ c t ạ i các d o a n h n g h i ệ p k h á c đ ư ợ c x á c đ ị n h t r ê n cơ sở; a) G i á t r ị vô’n c h ủ sỏ h ữ u t h e o b á o cáo t à i c h í n h đ ã dược k iò m toán của doanh nghiệp mà công ty nhà nước có đẩu tư vô’n; b) Tý lệ vô'n dầu tư của công ty nhà nước trước khi cô phần hoá tại các doanh nghiệp khác; c) Trường hỢp công tv nhà nước đầu tư vô”n bàng ngoại tệ thì khi xác định vô’n đầu tư được quy đối th à n h đồng V iệt N am theo ty giá giao dịch bình quán trẽn thị trường ngỏại tộ lién ngân hàng do N gân h àn g nhà nước V iệt N am công bô’ tại thòi điểm định piá. 2. Trường hỢp giá trị vôn đẩu tư dài hạn của công ty nhìi nưốr tại doanh nghiệp khác được xác định thâ^p hơn giá trị ghi trên số kẽ toán thì giá trị ghi trên sổ kê toán của công ty nhà nước là cơ sở để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. 3. Giá trị vôVi góp của công ty nhà nưóc vào công ty cổ phán đã niêm y ết trên thị trưòng chứng khoán được xác định trẽn cơ sờ giá cổ phần giao dịch trên thị trường chứng khoán tại thòi diếm xác định giá trị doanh nghiệp. Mục 3 X Á C ĐỊNH G IÁ TRỊ D O A N H N G H IỆ P T H E O P H Ư Ơ N G P H Á P D Ò N G TIỂN C H IẾ T K H Ấ U Đ i ề u 21. G i á t r ị d o a n h n g h i ệ p t h e o p h ư ơ n g p h á p d ò n g tiề n c h iế t k h ấ u 1. Giá trị thực t ế phần vôn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần 276
 14. Nghị định sô' 187/2004/NĐ-CP h o ã d ư ợ c x á c đ ị n h t h o o Ị)hương Ị)háp d ò n g t i ề n c h i ô t k h ấ u d ự a trên khá năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai. Trưòiig hợp xác (lịnh giá trị doanh nghiệp cúa toàn tống cóng ty n h à nước t h e o Ịỉhương pháp n à y th ì k h ã náng s i n h lòi cúa tông còng ty nhà nước được xác định trôn cơ sd lợi nhuận của tông công tv nhà míóc thoo quy định tại quv ch ế tài chính cúa công ty nhà nưỏc. T n í ò n g hỢỊ) công tv n h à nước đ ầ u t ư vôn v ào d o a n h n gh iệp khác thì cân cứ vào lợi n hu ận do việc dầu tư vôn vào doanh nghiệp khác m ang lại dể xác dịnh giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. 2. Giá trị thực té cúa doanh nghiệp bao gồm giá trị thực té p h á n vòn n h à nước. nỢ p h á i t r à , sô" d ư b à n g tiề n n g u ồ n Q u ỹ k h e n thưòiig. phúc lợi và sô’ dư kinh phí sự nghiệp (nếu có), Trường hỢp doanh nghiệp lựa chọn hình thức giao đất thì phái tính bô su n g giá trị quyên sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp có phần hoá th eo quy định tại khoán 1 Đ iểu 19 của N ghị định này. Đ iề u 22. C à n c ứ x á c đ ị n h % 1. liáo cáo tài chính của doanh nghiệp tronp 05 nám liển kề trước thòi diểm xác dịnh giá trị doanh nghiệp. 2. Phương nn hoạt động sán xuất, kinh doanh của doanh n g h i ệ Ị ) trong 03 đèn 05 n ãm sau k h i chuyên t h à n h công ty cô phần. 3. Lài s u ấ l trái pliiếu Chính phủ dài hạn ỏ thời điổiìì gần nhíú trưỏc thời diêm xác dịnh giá trị doanh nghiệp và hệ sô”chiết khâu dòiip tiồii của doanh nghiệp được định giá. Mục 4 Tổ CHỬC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP D iề u 2 3 . P h ư ơ n g t h ứ c tỏ c h ứ c x á c đ ị n h g i ớ t r ị d o a n h n g h iệ p cổ p h ầ n h o á 1, Doanh nghiệp cỏ phần hoá có tổng giá trị tài sản th eo sô’ kê 277
 15. Phán thứ hai. Các văn bản pháp luật có Mèn quan toán từ 30 tý đồng trò lên thì việc xác định giá trị doanh nghiệp cô phần hoá thực hiện thông qua các tò chức có chửc nâng định giá như: các công ty kiếm toán, công ty chứng khoán, tố chức tham định giá, ngân hàng đầu tư trong nước và ngoài nước có n ân g lực đ ịn h giá ( d ư ớ i đ â y gọi t ắ t là tổ chức đ ị n h giá). Cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp cô phần hoá lựa chọn tổ chức dịnh giá trong danh sách do Hộ Tài chính công bô”. T n í ò n g hỢp lựa chọn các tổ chức định giá nước ngoài C'h ư a h o ạt động tại Việt Nam thì phái được sự thoá thuận của Bộ Tài chinh. Tổ chửc định giá khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp phái bảo đám các quv định hiện hành và hoàn thành dúng thời hạn theo hợp đồng đã ký: phái chịu trách nhiệm về tính đúng đắn. tính hợp phảp của kết quá định giá. 2. Doanh nghiệp cỏ phần hoá có tổng giá trị tài sán theo sô kè toán dưới 30 ty đổng thì không nhà’t thiết phài th u è tô chức clịnh giá đê’ xác định giá trị doanh nghiệp. Trường hỢp không th u ê tò chửc định giá thì doanh nghiệp tự xác định giá trị doanh nghiệp và báo cáo cơ quan có thấm quyền quyết dịnh giá trị doanh nghiệp. 3. Hồ sơ xác dịnh giá trị doanh nghiệp phải gửi lỉộ Tài chinh và cơ quan có tháím quvên quvết định giá trị doanh nglìiộp- Cơ quan có thắm quvển quyết định giá trị doanh n g h i Ộ Ị ) thâm tra trước khi quyết dịnh và công bô' giá trị doanh nghiệp cỏ' phần hoá. Đ i ể u 24. S ử d ụ n g k ế t q u ả x á c đ ị n h g i á t r ị d o a n h n g h i ệ p Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo các quy định tại Nghị định này là cơ sở để xác định quy mô vô"n diêu lệ, cơ cấu cô phần phát hành lần đầu và giá khỏi điểm để thực hiện dấu giá báiì cổ phần. Đ iể u 25. Đ i ề u c h ỉ n h g i á t r ị d o a n h n g h i ệ p c ổ p h ầ n h o á Đ ến thòi điểm d o a n h nghiệp ch ín h th ứ c c h u y ể n t h à n h công ty 278
 16. Nghị định số 187/20Ữ4/NĐ-CP cổ p h ầ n . Cổ qu!in có t h ấ m q u v c n q u y ế t d ị n h giá tr ị d o a n h n g h iệ p có trách nhiệm kicm tra. xử lý những vấn để về tài chinh phát sinh từ thời diem định giá đến thòi điểm công ty cố phan được cấp Giấy chững nhận đàng ký kinh doanh để xác định lại giá trị ])hần vón nhã nước. Khoíin chènh lệch giữa giá trị thực tê phổn vôVi nhà nước tại thời diếin d o a n h n g h i ệ p c h u y ế n s a n g công ty cô’ p h ầ n với giá trị thực t ế phần vôn nhà nưóc tại thòi điểm xác dịnh giá trị doanh nghiệp được xứ lý như sau; 1. Trường hợp có chênh lệch tăng thì: a) Nộp về tông công ty nhà nước hoặc công ty nhà nước độc lập khi cô phần hoá doanh nghiệp thành viên tống công ty nhà nưóc hoặc cố phần hoá bộ phận công ty nhà nước độc lập và được sử dụng như quy định tại Điều 35 của Nghị định nòy: b) Nộp về (ỉuỹ hỗ trỢ sấp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính khi cò Ị ) h ầ n hoá toàn bộ còng ty nhà nưốc độc lập, toàn bộ tổng c ò n g t y n h ã n ư ỏ c v à d ư Ợ c s ử d ụ n g n h ư q u v đ ịn h t ạ i Đ iể u 3 5 c ủ a Nghị định nàv. 2. Trưòng hỢp phát sinh chênh lệch giám thì doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo cơ quan quvết định cô phần hoá đe tổ chức kiêm tra, làm rỏ nguyên nhân, xừ lý trách nhiệm bồi thường vật chất (nếu do nguyên nhân chủ quan), khoàn chênh lệch giảm còn lại dưực xứ lý như sau: a) Được dũng tiền thu từ cổ phần hoá (bao gồm cà chênh lệch giá bán cỏ phần) đê bù đáp. b) Nếu không đủ thì điều chính giảm vô’n nhà nước góp tại doanh nghiệp và phương án bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, đồng thòi điểu chỉnh quv mó. cơ càu vôn điểu lệ cua công tv cổ phần. c) Sau khi xứ lý theo quy định tại tiết a, b khoản 2 Điểu này mà vẫn không dủ bù chênh lệch giảm thì: 279
 17. Phẩn thứ hai. C ác văn bàn pháp luật có liên quan - Cơ quan quyết dịnh cô phần hoá xem xét, quyết định chuyến sa n g hình thức bán hoặc phá sán doanh n sh iộp (dối vỏi truờng hựp chưa đàng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp). • Hội đồng quán trị triệu t c ậ p Đại hội đồng cô đông bât thưồng {đôi với t r ư ờ n g hỢp đ ã đ ã n ị ĩ kỹ k i n h d o a i i h t h o o l/U.ật doaiih nghiệp) đê biểu q uyết theo hướng: + Chấp nhận k ế thừa khoán lỗ còn lại đe tiếp tục hoạt độnfĩ- + Thực h iện bán doanh nghiệp vổi điều kiện bên mua kê thừn nỢ v à lồ. +T u y ê n b ô ’ p h á s á n , b á n t à i s à n đ ể t h a n h t o á ii n Ụ , - Trường hợp chuyên san g thực hiện bán hoặc |)há sán thì d o a n h n g h i ệ p có t r á c h n h i ệ m p h ô i hỢp với cơ q u a n có liên quaii hoàn trả lại các nhà đầu tư s ố tiền mua cỏ phần trưỏc khi thanh t o á n c h o các c h ủ nợ khác. Chương IV B Á N C Ổ P H Ầ N V À Q U Ả N LÝ, SỬ DỤNG TIẾN BÁN PHẨN VÓN NHÀ N ư ớ c TẠI DOANH NGHIỆP Mục 1 B Á N CỔ PH ẦN L Ầ N Đ Ấ U Đ iề u 26. D ố i tư ợ n g m u a cô p h ầ n lầ n d ầ u 1. Người lao động trong doanh nghiệp; 2. N hà đầu tư ch iến lược là các nhà dầu tư trong nước như: người s á n x u ấ t v à t h ư ờ n g x u y ê n c u n g c â p n g u v ê n liệ u cho d o a n h n g h i ệ p : n g ư ò i c a m k ế t t i ê u t h ụ l â u d à i Síin p h ẩ i n c ủ a d o a n h n g h i ệ p : n g ư ò i gÁn bó lợi ích c h i ế n lược l â u d à i t r o n g k i n h d o a n h , có t i ề m n ả n g v ề t à i c h í n h v à n ả n g lực q u á n lý. Khi xâv dựng phướng án cô phần hoá. doanh nịĩhiộp cố phán 280
 18. Nghị định sò' 187/2004/NĐ-CP hoá lựn chọn nhà dáu tư chiến lược, trình cơ quan quyết (lịnh cố |5hần hoá phô duyệt; 3. Các nhà dầu tu' khác (bao gồm cà n h à đầu tư nước ngoài). Đ iể u 27. C ơ c ấ u c ố p h ầ n l ầ n đ ầ u 1. Có phần nhà nước nắm giữ. 2. Ngưòi lao động trong doanh nghiộp được m ua cổ phần ưu đãi CỊuy dịnh tại Đ iể u 37 c ủ a Nghị đ ịn h này. 3. Nhà đầu tư chiến lược dược mua tôl đa 20%sô”cô’ phần bán ra cheo giá ưu đãi. Mửc cố phán bán cho từ n g nhà đầu tư chiến lược thực hiện thoo phương án cố phần hoá đượr cơ quan có thấm quyền phô duyệt. 1. Cô phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư không thấp hơn 20% vôn điều lệ (bao gồm cả cố’ phần m ua thêm ngoài cố phần Ifu đãi của n h à đầu tư chiến lược và người lao động trong doanh nghiệp). Đ iể u 28. G iá b á n c ô p h ầ n l ầ n đ ẩ u 1. Giá bán cô phần ưu đãi cho người lao động trong doanh Iighiộp dược giám ‘10% so với giá đấu bình quân. 2. Giá bán cỏ Ị)hần ưu đãi cho các nhà đầu tư chiến lược được giam 20"» so với giá đấu bình quân, 3. Giá bán cho các đôi tưỢ ng quy định tại khoán 4 Đ iếu 27 của Nghị định này thực hiện theo giá đấu th àn h cóng của từng nhà đáu tư. Đ iề ii 2 9 . G iá t r ị ư u đ ã i c h o n h à đ ầ u t ư c h i ế n lư ợ c v à 9 i ngư ờ i la o đ ộ n g tr o n g d o a n h n g h iệ p cố p h ầ n h o á Tông giá trị líu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cố phán hoá và nhà đầu tư chiến lược điíợc lấy từ nguồn thu tăng thêm do đấu giá cò phần, nêu thiếu được' trừ vào phần vô’n nhà nứớc tại donnh nghiệp cố phán hoá nhưng không vượt quá sô"vôn 281
 19. Phẩn thứ hai. Các văn bản pháp luật có lién quan nhà nước có tại doanh nghiệp sau khi trừ giá trị cô phần nhà nước nám giữ và chi phí cố J)hần hoá. Đ iể u 30. P h ư ơ n g t h ứ c tô c h ứ c b á n đ ấ u g i á cô p h ầ n l ầ n d ầ u 1. Đấu giá trực tiếp tại doanh nghiệp đôi với các doanh nghiệp cố phần hoá có khối lượng cổ phần bán ra từ ì tý đồng trò xuỏn^ (doanh nghiệp tự tổ’ chửc đấu giá bán cố’ phần). 2. Đấu giá tại các tổchức tài chính trung gian đôi với các doaiih nghiệp cổ phần hoá có khôi lượng cô phần bán ra trên 1 tý đồng. Trường hợp doanh nghiệp cô phần hoá có khôi lượng cô’ phan bán ra trên 10 tý đồng thì tố chức bán đấu giá cổ phẩn tại Trung tâm giao dịch chứng khoán để thu hút các nhà đầu tư. Cơ quan quyết định cổ phần hoá công ty nhà nước lựa chọn đc thuê các tô chức bán đấu giá. 3. Trường hỢp doanh nghiệp nằm ở vùng sâu. không có tô chức tài chính trung gian đám nhận việc bán cô phần thì cơ quan quyết định cổ phần hoá thoá thuận với Bộ Tài chinh vé phương thức bán. Đ iề u 31. T r ì n h t ự t ổ c h ứ c b á n đ ấ u g i á l ầ n đ ầ u 1. Trước khi bán đả'u giá tôl thiếu 20 ngày, cơ quan thực hiệii bán đấu giá (doanh nghiệp, tổ chức tài chính trung gian, Truiíg tâm giao dịch chứng khoán) phái thông báo công khai tại do:inh nghiệp, tại nơi bán dấu giá vã tròn các phương tiện Ihõng lin dại chúng về thòi gian, địa điếm, hình thức bán, điều kiện tham gia. số lượng cô phần dự kiến bán và các vấn dề khác có liên quan đến việc bán cổ phần. 2. Tổ chức bán đâu giá cho các nhà đầu tư khác theo các hình thức quy định tại Điều 30 của Nghị định này. 3. Xác định giá đấu bình quân để tinh giá ưu dãi cho nhà đầu tư chiến lược và người lao động. 4. TỔ chức việc phân phôi và bán cổ phần cho từng nhà đầu tư chiến lược và ngưòi lao động trong doanh nghiệp, 282

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản