intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ quan nhân quyền quốc gia: Mô hình chương trình thách thức và giải pháp

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

67
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam về các cơ quan nhân quyền quốc gia như một yếu tố quan trọng trong bảo về và thúc đẩy quyền con người ở câp độ quốc gia, Đảm bảo tốt nhất các quyền công nhân, Việt Nam trong nhiều năm không ngừng đã không ngừng hoàn thiện các khuôn khổ pháp luật củng như các cớ chế bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tưu pháp để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ quan nhân quyền quốc gia: Mô hình chương trình thách thức và giải pháp

 1. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp Nghiên c u theo yêu c u c a B Ngo i giao Vi t Nam Frauke Lisa Seidensticker Anna Wuerth
 2. V các tác giá: Bà Frauke Lisa Seidensticker Phó Giám c Vi n Nhân quy n c, Béc-lin, c. Bà c ng là thành viên c a c a oàn ch t ch y ban i u ph i qu c t (ICC) c a Các c quan Nhân quy n qu c gia t n m 2006 và thành viên i di n C quan Nhân quy n qu c gia (CQNQQG) c a Nhóm châu Âu t i Ti u ban ki m tra t cách thành viên c a ICC t n m 2009. Ti n s Anna Wuerth ph trách ch ng trình nhân quy n và phát tri n c a Vi n Nhân quy n c, Béc-lin, c. Bà ã t v n và ào t o nhi u các c quan phát tri n v xây d ng các ch ng trình d a trên quy n con ng i. Bà có r t nhi u n ph m v nhân quy n, bao g m các CQNQQG v i tr ng tâm v khu v c Trung ông.
 3. M c l c: 1. Gi i thi u.........................................................................................................................1 2. C quan Nhân quy n qu c gia c p qu c gia và qu c t ......................................1 2.1. L ch s và vai trò c a Các nguyên t c Pari ............................................................1 2.2. T ch c các C quan nhân quy n qu c gia...........................................................4 2.3. H p tác gi a các CQNQQG và các c quan qu c gia: Ví d v ASEAN .............4 2.4. T cách thành viên ICC c a các CQNQQG ...........................................................7 2.5. Các lo i CQNQQG ..................................................................................................8 3. Mô hình CQNQQG .........................................................................................................9 3.1. Malaysia ...................................................................................................................9 3.2. Hàn Qu c ...............................................................................................................14 3.3. Kenya .....................................................................................................................18 3.4. Uganda...................................................................................................................21 3.5. Guatemala .............................................................................................................23 3.6. Pháp .......................................................................................................................26 3.7. c.........................................................................................................................28 4. Xây d ng và phát tri n m t CCNQQG: k t lu n và khuy n ngh ................................34 Các Ph l c.......................................................................................................................40 Ph l c 1: Các nguyên t c Pari ....................................................................................40 Ph l c 2: Bi u x p h ng các CQNQQG .....................................................................43 Ph l c 3: H ng d n thành l p CQNQQG ................................................................49 Các C ch Nhân Quy n Qu c gia mô hình, ch ng trình, khó kh n, gi i pháp: Th m c ...........................................................................................................................................53
 4. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp 1. Gi i thi u Nghiên c u này nh m cung c p thông tin cho Chính ph Vi t Nam v các C quan nhân quy n qu c gia nh m t y u t quan tr ng trong b o v và thúc y quy n con ng i c p qu c gia. m b o t t nh t các quy n công dân, Vi t Nam trong nhi u n m ã không ng ng hoàn thi n các khuôn kh pháp lu t c ng nh các c ch bao g m các c quan l p pháp, hành pháp và t pháp thúc y và b o v nhân quy n. Bên c nh ó, Vi t Nam ã phê chu n 5 trong s các công c nhân quy n qu c t chính1 và ký Công c v quy n c a ng i khuy t t t; phê chu n Công c ch ng Di t ch ng và nhi u Công c c a ILO. Vi t Nam ã hoàn thành báo cáo theo c ch UPR c a H NQ LHQ t i phiên th 5 n m 2009 và m i m t s th t c c bi t c a H NQ vào th m. Các n c khách nhau có nh ng mô hình CQNQQG và kinh nghi m khác nhau trong vi c thành l p và v n hành c a CQNQQG nh là m t tr c t b sung trong h th ng nhân quy n qu c gia. Vì v y, nghiên c u này s : · Trình bày t ng quan v CQNQQG nh là m t ph n c a h th ng nhân quy n qu c gia, khu v c và qu c t ; · Gi i thi u 7 CQNQQG các khu v c a lý khác nhau, phân tích các i m m nh, y u c a các mô hình CQNQQG khác nhau. Nghiên c u t p trung vào các CQNQQG có c u ph n nghiên c u m nh, nh ng c quan có vai trò trong ti n trình UPR và trong vi c th c hi n và báo cáo theo các i u c qu c t v quy n con ng i, vào nh ng CQNQQG h tr và óng góp ý ki n quan tr ng cho các chính sách nhân quy n c a chính ph và giám sát vi c th c hi n, vào các c quan v i tr ng tâm thúc y và b o v quy n ph n , và nh ng c quan có các ho t ng thúc y quy n c a tr em, · Ch ra m t s thách th c g p ph i khi thành l p và xây d ng m t CQNQQG và a ra các ph ng án gi i quy t; · Khuy n ngh cách th c các CQNQQG, c bi t t i khu v c ASEAN, có th liên k t và g n công vi c c a h n các y ban Nhân quy n ASEAN m i thành l p. Cu i cùng nghiên c u a ra các k t lu n và khuy n ngh i v i vi c thành l p m t CQNQQG. 2. C quan Nhân quy n qu c gia c p qu c gia và qu c t 2.1. L ch s và vai trò c a Các nguyên t c Pari N a cu i c a Th k 20, c bi t là nh ng n m 90, ch ng ki n s ra i m t s c quan qu c gia v i nhi m v thúc y và b o v nhân quy n. c d th o t i m t h i ngh Pari n m 1991 và c ính kèm Ngh quy t 48/134, các nguyên t c ch o i v i các c quan g i là c quan nhân quy n qu c gia (CQNQQG) c H LHQ thông qua ngày 20/12/1993.2 Tuy không mang tính ràng bu c trong lu t pháp qu c t , các nguyên t c này t o n n t ng c b n cho nh n th c chung và c các CQNQQG, chính ph và các thành ph n xã h i dân s ch p nh n. Các nguyên t c này là i m nh h ng quan tr ng cho các n c mu n thành l p CQNQQG hay c ng c các c c u s n có làm thành m t CQNQQG. ng th i, các nguyên t c này c ng là chu n m c ánh giá m c c l p và ho t ng c a m t CQNQQG. M t trong s các công vi c thi t y u c ra cho các CQNQQG trong giai o n tranh lu n ban u là vi c thúc y các công c nhân quy n qu c t c p qu c gia thông qua vi c xác nh các c n tr và 1 Công c Xóa b m i hình th c phân bi t ch ng t c, Công c v quy n dân s chính tr , Công c v quy n KTVH-XH, Công c quy n tr em và hai Ngh nh th không b t bu c, Công c v Xóa b i m i hình th c phân bi t i x i v i ph n . M t s công c c phê chu n có b o l u. 2 Xem Ph l c Ngh quy t 48/134 ngày 20 tháng 12 n m 1993, ph l c 1. 1
 5. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp y u kém trong vi c th c hi n c p qu c gia và sau ó ki n ngh chính ph các cách th c gi i quy t nh ng thi u h t, khi m khuy t. Tr c tiên, vai trò c a các CQNQQG tr nên rõ ràng h n v i hai công c nhân quy n LHQ n m 1966 Công c v quy n Dân s , Chính tr và Công c v quy n Kinh t , V n Hóa và Xã h i.3 Khi thông qua 2 Công c này, H LHQ ã tính n vi c thành l p các y ban qu c gia v nhân quy n hay vi c ch nh các c quan nhân quy n phù h p khác b i các c quan này có th óng góp áng k i v i vi c th c hi n tuân th hai Công c này.4 N m 1993, H i ngh Th gi i v Nhân quy n ã kh ng nh vai trò quan tr ng c a các CQNQQG trong Tuyên b và Ch ng trình Hành ng Viên. Các n c ã nh n m nh vai trò mang tính xây d ng c a các c quan qu c gia trong quá kh , c bi t là vai trò c a h nh là các t ch c t v n cho các c quan có th m quy n và trong vi c kh c ph c các vi ph m nhân quy n., trong vi c ph bi n các thông tin nhân quy n và trong vi c giáo d c ng i dân v các v n nhân quy n.5 Tuyên b Viên có c p các nguyên t c Pari và nh ng nguyên t c này c H LHQ thông qua tháng 12 n m 1993. K t ó, H LHQ , c ng nh các c quan khác c a LHQ và các h i ngh qu c t th ng xuyên c p n nguyên t c Pari. Nh ng n m g n ây, các c quan công c giám sát vi c th c hi n các công c nhân quy n LHQ th ng c p n vai trò quan tr ng c a các CQNQQG c p qu c gia và khuy n khích các n c ch a có thành l p c quan nhân quy n qu c gia. Các công c nhân quy n g n ây nh Ngh nh th không b t bu c c a Công c ch ng Tra t n hay Công c LHQ v quy n c a ng i khuy t t t nêu rõ nguyên t c Pari là nguyên t c ch o i v i vi c thành l p th ch qu c gia theo các công c ó.6 V th c ch t, nguyên t c quy nh các yêu c u chính dành cho CQNQQG. Ch c n ng, nhi m v c a các c quan này c n c nêu trong các v n b n hình thành hay pháp lu t càng r ng càng t t và bao hàm vi c thúc y và b o v nhân quy n. Các ch c n ng, nhi m v này g m m t lo t các ch c n ng t t v n cho chính ph , th m nh các quy nh lu t pháp và hành chính theo các chu n m c nhân quy n, a ra các báo cáo và ý ki n v b t c vi ph m nhân quy n nào mà th y c n ph i xem xét và t t c các hình th c óng góp cho vi c các chu n m c nhân quy n qu c t n c c a h . Gi ng nh vi c nghiên c u, giáo d c nhân quy n, các ho t ng ch ng l i m i hình th c phân bi t i x , ch c n ng sau bao g m c vi c h p tác ch t ch v i các c ch nhân quy n LHQ th ng c khuy n khích. V i vi c thông qua thêm hai Công c nhân quy n g n ây, hai ch c n ng b sung này có th c th y rõ: Ngh nh th không b t bu c c a Công c ch ng tra t n nêu nguyên t c Pari t i i u 18.4, m t quy nh có th c hi u là là m t khuy n ngh u thác C ch ng n ng a qu c gia (NPM) c nêu chi ti t i u 17 cho CQNQQG hay ít nh t cân nh c s d ng n i dung c a nguyên t c Pari làm nguyên t c ch o khi xây d ng NPM. i u 33.2 c a Công c qu c t v quy n c a ng i khuy t t t c ng có câu ch t ng t . 3 Ngh quy t 6546 of 13/12/1966, o n 557 . 4 Ngh quy t H LHQ 2200 C (XXI) 16/12/1966. 5 Tuyên b và Ch ng trình hành ng Viên, Tài li u LHQ A/CONF.157/23 ngày 12/7/1993, ph n I, para. 36. 6 Công c LHQ v quy n c a ng i khuy t t t, i u 33 (2). 2
 6. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp ____________________________________________________________________ Các nguyên t c liên quan n a v c a c quan qu c gia (Các nguyên t c Pari): Các y u t chính M t c quan nhân quy n qu c gia (CQNQQG) c n có · th m quy n thúc y và b o v nhân quy n. · c trao nhi m v r ng nh t có th , và rõ ràng · c quy nh trong v n b n thi t l p hay lu t pháp, quy nh c th thành ph n và l nh v c th m quy n. M t CQNQQG c n · có thành ph n a d ng; · có h t ng phù h p v i ho t ng và ngân qu y ; · có tính c l p th t s . M t CQNQQG c n cho Chính ph , Qu c h i và c quan khác bi t các ý ki n, khuy n ngh , ngh hay báo cáo v b t c nh ng v n liên quan n vi c thúc y và b o v nhân quy n; và c toàn quy n phát hành nh ng n i dung này. Nh ng v n này bao g m · các quy nh pháp lu t hay hành chính, các khuy n ngh thông qua lu t m i hay s a i lu t ang có hi u l c · b t c tr ng h p vi ph m nhân quy n mà c quan th y c n ph i xem xét; · chu n b báo cáo v tình hình nhân quy n qu c gia hay v các v n c th ; · hài hoà lu t pháp qu c gia v i các công c nhân quy n qu c t ; · khuy n khích phê chu n các công c nhân quy n qu c t ; · óng góp ý ki n cho báo cáo qu c gia trình các c quan LHQ và th ch khu v c; · h p tác v i LHQ và các c quan qu c gia hay khu v c liên quan khác; · giáo gi c nhân quy n. M t CQNQQG có th có quy n xem xét các khi u n i/ th nh c u liên quan n các tr ng h p cá nhân. th c hi n i u này, c quan có th ng ra hoà gi i hay chuy n các khi u n i này t i các c quan có th m quy n. _____________________________________________________________________ c l p v i chính ph là m t c i m quan tr ng c a m t CQNQQG. C U ban Nhân quy n và H LHQ ã kh ng nh nguyên t c c l p t i nhi u ngh quy t.7 N u quan ch c chính ph là thành viên c a ban t v n hay giám sát c a m t CQNQQG, thì sau ó theo các nguyên t c Pari, h không có quy n b phi u. Bên c nh ó, b t c c g ng c a các t ch c phi chính ph gây nh h ng không thích áng lên quy t nh c a c quan là i ng c l i nguyên t c c l p. C c u thành ph n a d ng, cung c p tài chính c a Chính ph cho phép s t ch v các d án và ch ng trình, và m t c s h t ng v ng ch c và d ti p c n h tr thêm các ho t ng t ch và c l p c a CQNQQG. Trong th c ti n, tính c l p có hàm ý là tách r i các công vi c và vai trò trong chu k báo cáo cho các t ch c công c: Trong khi các CQNQQG c khuy n khích bình lu n báo cáo c a chính ph hay trình m t báo cáo song hành; h không m nhi m ch c n ng làm báo cáo c a qu c gia thành viên. Trong khi các ch c n ng và yêu c u trên là trung tâm c a m t CQNQQG, Các nguyên t c Pari a ra các nguyên t c b sung v v trí c a các u ban v i th m quy n bán t pháp . c trao ch c n ng nghe và xem xét các khi u n i liên quan n tình hình vi ph m nhân quy n riêng l , các c quan này c n gi i quy t các tr ng h p này thông qua 7 Xem Ngh quy t H LHQ 54/176 ngày 17/12/1999; 52/128 ngày 12/12/1997 và 50/176 ngày 22/12/ 1995. 3
 7. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp hoà gi i, thông qua vi c chuy n chúng t i các c quan có th m quy n và thông qua vi c khuy n ngh các bi n pháp kh c ph c có th . 2.2. T ch c các C quan nhân quy n qu c gia U ban i u ph i qu c t các c quan thúc y và b o v nhân quy n qu c gia, c bi t n là ICC,ban u là m t dàn x p l ng l o các CQNQQG, c hình thành vào nh ng n m u c a th p k 908. K t n m, ICC ã c thành l p nh m t T ch c theo lu t 9 Thu S v i tr s theo lu t nh Geneva. Theo Quy ch , ICC là m t t ch c qu c t các CQNQQG có nhi m v thúc y và c ng c các CQNQQG phù h p v i nguyên t c Pari và óng vai trò ch o trong vi c thúc y và b o v nhân quy n. T ch c này t ch c m t h i ngh qu c t cho các thành viên hai n m m t l n, t o i u ki n cho h trao i kinh nghi m và th o lu n nh ng thách th c m i i v i các CQNQQG. Nh ng h i ngh này và các s ki n khác c a ICC ct ch c v i s h p tác ch t ch c a V n phòng cao u nhân quy n LHQ (OHCHR). U ban t ch c c a ICC g i là oàn ch t ch ICC. oàn ch t ch này g m 16 CQNQQG, 4 thành viên i di n cho m i khu v c a lý: châu Phi, châu M , châu Á TBD và châu Âu. M i nhóm khu v c có riêng m t m ng l i h p tác d i s ch o c a ch t ch khu v c, nhóm m nh nh t trong s ó là Di n àn châu Á TBD v i m t ban th ký khu v c, m t website n i dung phong phú và nhi u ho t ng.10 Ch c n ng c a ICC có th tóm t t b ng hai tiêu ph i h p và ki m tra t cách thành viên. Ch c n ng i u ph i tr c tiên nh m vào thúc y m i quan h t ng tác ch t ch và h p tác v i LHQ, bao g m c OHCHR, H i ng Nhân quy n và các c ch c a nó, các c quan công c LHQ, c ng nh các t ch c qu c t khác. Th hai, ICC có nhi m v thúc y h p tác và trao i thông tin gi a các CQNQQG và các nhóm khu v c. Thông qua vi c t ch c các cu c g p hay h i ngh và m t website, ICC cu i cùng óng vai trò thúc y ki n th c, kinh nghi m t t và c các chu n m c h p tác thông qua vi c phát tri n các quy ch hay chính sách. Ch c n ng th hai, ki m tra t cách i bi u, c a ra trong nh ng n m u c a th p k 90. T ó ICC quy t nh thành l p m t th t c ki m tra ch t l ng qu c t , m t ki m i m chéo g i là ki m tra t cách thành viên c a các CQNQQG. K t ó, th t c này phát tri n áng k , bao g m không ch vi c ki m tra t cách ban u c a các CQNQQG m i mà còn c các ki m tra l i t cách c a t t c các CQNQQG trong chu k 5 n m. ICC còn ti n hành các ki m i m c bi t - nh m thay i a v - c a CQNQQG n u ICC có quan ng i v s tuân th c a các c quan i v i nguyên t c Pari. Tr ng h p sau có th x y ra, ví d các n c ang trong kh ng ho ng chính tr khi tính c l p c a m t CQNQQG b t v n . Các c quan qu c gia v i t cách y hình thành nên nòng c t c a ICC nh ng k c các c quan ch a có t cách y ( lo i B) c ng c coi là thành viên. Tháng 6 n m, IIC ã xác nh 79 c quan là thành viên. 2.3. H p tác gi a các CQNQQG và các c quan qu c gia: Ví d v ASEAN Các CQNQQG các khu v c khác nhau trên th gi i ang phát tri n h p tác v i các c ch khu v c: nh châu Âu, các CQNQQG có truy n th ng h p tác v i H i ng châu 8 Báo cáo TTK LHQ, t i li u LHQ A/50/542 20/9/1995. 9 Quy ch c a T ch c U ban i u ph i qu c t các c quan qu c gia thúc y và b o v nhân quy n, do U ban i u ph i qu c t thông qua t i phiên15, ngày 14/9/2004, X -un, Hàn Qu c. c các thành viên ICC s a i t i phiên 20 ngày 15/4/2008 t i, Geneva, Thu S . 10 Xem website http://www.asiapacificforum.net 4
 8. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp Âu và v i OSCE tuy nhiên v n còn ph i hoàn thi n. Quan h v i EU m i trong giai o n b t u nh ng ã có m t s ng l c trong 2 n m qua v i s hình thành c a Co quan các quy n c b n c a EU. i v i nghiên c u này, c n xem xét qua c ch nhân quy n ASEAN m i c thành l p. L ch s c ch Ngày 8/8/1967, n m n c ASEAN Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thái lan thành l p Hi p h i các qu c gia NA, vi t t t là ASEAN, v i vi c ký Tuyên b Bangkok. K t ó thêm n m n c Brunei Darussalam, Viet Nam, Lào, Mi n i n và C m-pu-chia tham gia, Hi p h i ASEAN nâng t ng s thành viên lên 10 n c. M t trong các m c tiêu c a Hi p h i là thúc y hoà bình và n nh khu v c thông qua vi c tuân th tôn tr ng công b ng và pháp quy n trong quan h gi a các n c trong khu v c và tuân th Hi n ch ng LHQ. Xu t phát t vi c Tuyên b và ch ng trình hành ng Viên 1993 khuy n khích thành viên LHQ xem xét kh n ng thành l p các dàn x p khu v c và ti u khu v c thúc y và b o v nhân quy n nh ng n i ch a có 11, T ch c Ngh vi n ASEAN thông qua Tuyên b Nhân quy n, nêu rõ ây là .nhi m v và trách nhi m c a các thành viên thành l p m t c ch nhân quy n phù h p.12 C ng trong n m ó, các B tr ng Ngo i giao ASEAN nh t trí v nguyên t c v vi c thành l p m t c ch nhân quy n phù h p .13 K t ó, ã di n ra m t ti n trình ph c t p gi a các n c thành viên ASEAN thành l p m t c ch khu v c.Cu c tranh lu n c khích l b i các c ch nhân quy n khu v c các khu v c khác, g m các Toàn án nh Toà án Nhân quy n châu Âu, Toà án Nhân quy n liên châu M , các U ban nh U nhân quy n con ng i và dân t c châu Phi. Có l d u n quan tr ng nh t trên con ng thành l p m t c ch khu v c là vi c thông qua Hi n ch ng ASEAN có hi u l c tháng 12/200814, nêu rõ t i i u 17 nh m t m c tiêu c a Hi p h i là c ng c dân ch , nâng cao quan tr t t và pháp quy n, thúc y và b o v nhân quy n và các t do c b n v c quy n và trách nhi m c a các thành viên ASEAN . Là m t nguyên t c c b n c a Hi p h i, i u 2.i m t l n n a nh n m nh tôn tr ng các t do c b n, thúc y và b o v nhân quy n, và thúc y công b ng xã h i và i u 2.j nêu gi v ng Hi n ch ng LHQ và lu t pháp qu c t , , c các n c ASEAN ng h , nh v y các Công c nhân quy n LHQ ã c các thành viên phê chu n a vào khuôn kh nhân quy n khu v c. Cu i cùng, t i i u 14, các thành viên kh ng nh cam k t c a mình i v i vi c thành l p m t c quan nhân quy n ASEAN, nêu rõ ch c n ng, nhi m v trong t ng lai s c Cu c h p các B tr ng Ngo i giao ASEAN a ra. m t c p khác, nhi u n c ASEAN ã thành l p C quan nhân quy n qu c gia nh ng n m 80 và 90 c a th k tr c (Philippines n m 1987, Indonesia 1993, Thái-lan 1999 and Malaysia 1999). Các c quan này ã tham gia sâu r ng v i công vi c chu n b cho U ban ASEAN. N m 1995, Nhóm làm vi c v c ch nhân quy n ASEAN c thành l p và k t ó, r t nhi u các cu c h p k c c p làm vi c l n c p B tr ng ã di n ra nh m nh hình cho c quan này. Nhóm này bao g m i di n c a các c quan chính ph , u ban nhân quy n ngh vi n, gi i h c gi và và NGO. Nhóm ã xu t nhi u ph ng án l a ch n cho m t c quan, bao g m không ch m t u ban v i ch c n ng thúc y và giám sát mà còn m t c ch xem xét khi u n i cá nhân, hay th m chí m t toà án. Trên trang m ng 11 Tuyên b và ch ng trình hành ng Viên ngày 25/6/1993, Tài li u LHQ A/CONF.157/23, o n 37. 12 http://www.aseanhrmech.org/aboutus.html 13 Thông cáo chung c a H i ngh B tr ng l n th 26 t i Singapore t 23 n 24/7/ 1993, có t i http://www.aseanhrmech.org/statements/index.html. 14 Hi n ch ng ASEANr, http://www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf 5
 9. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp Nhóm làm vi c15 có nhi u báo cáo v các cu c h p v m t c ch trong t ng lai v i s tham gia r ng rãi c a xã h i dân s , nhi u n c ASEAN, và tham gia c a CQNQQG các n c có CQNQQG. Nhi m v c a c ch N m 2009, Quy ch c a c ch (terms of reference) c các B tr ng Ngo i giao thông qua v i vi c ch n mô hình c quan tham v n liên chính ph .16 Nhi m v c a U ban Liên chính ph ASEAN v nhân quy n (AICHR) bao g m xây d ng các chi n l c nhân quy n trong khu v c, xây d ng m t tuyên ngôn nhân quy n ASEAN có th óng vai trò là khuôn kh cho U ban, nâng cao nh n th c thông qua giáo d c, nghiên c u và thông tin, nâng cao n ng l c cho vi c th c hi n các công c nhân quy n và thúc y phê chu n công c. Tr giúp k thu t và nhi u ngh a v liên k t khác là m t trong nh ng công vi c, và v i nhi m v nghiên c u quy mô và không gian phát tri n chính sách nhân quy n chung trong khu v c, c ch này có kh n ng tr thành m t i tác khu v c, g n k t nghiên c u h c thu t c p cao v i th o lu n chính sách. U ban này có b n ch t hoàn toàn khác so v i m t CQNQQG d a trên nguyên t c Pari. V i i u 5.2 quy nh M i thành viên ASEAN s ch nh m t i di n tham gia AICHR có trách nhi m i v i chính ph ch nh , ây là m t c ch liên chính ph trong ki m soát c a 10 n c khác nhau. Trong khi Chính ph c khuy n khích ch n i di n c a mình trên c s tính n bình ng gi i, chính tr c và trình chuyên môn trong l nh v c nhân 17 quy n, chính ph ch nh c toàn quy n rút i di n c a mình vào b t c c lúc nào 18 m t quy nh không t ng thích v i nguyên t c Pari. Các i di n này c h ng u ãi mi n tr . Vi c thành l p u ban c truy n thông và xã h i dân s coi là tích c c và áng hoan nghênh, m c dù môt s thành ph n tham gia bày t áng ti c v i vi c l a ch n ti p c n th n tr ng t ng b c c a ASEAN v i vi c a ra m t c u thành b o v m nh h n giai o n sau.19 Nhìn chung, các nhà quan sát ng ý trên th c t r ng là t t c m i chính ph ASEAN nh t trí cho r ng vi c thành l p u ban là áng chú ý và là b c i u tiên quan tr ng h ng t i m c tiêu ra c a ASEAN v tôn tr ng và b o v nhân quy n .20 M i v trí c a các chính ph ã c ch nh, r t nhi u trong s ó là các nhà ngo i giao, a ph n có ki n th c v lu t hay th m chí nhân quy n.21 M t trong các nhi m v tr c tiên là phát tri n m t Tuyên ngôn nhân quy n nh m thành l p m t khuôn kh h p tác v nhân quy n theo i u 4.2 c a v n b n v TOR v ch c n ng, c c u. Kh n ng h p tác v i các CQNQQG V i nh ng quan tâm l n v c ch và óng góp thông tin c a các CQNQQG trong khu v c ASEAN, m ra m t ti m n ng h p tác và ph i h p có k t qu c hai c p và 15 http://www.aseanhrmech.org 16 Tài li u v nhi m v và c c u c a U ban liên chính ph ASEAN có t i http://www.aseansec.org/22769.htm 17 i u 5.4 c a TOR, xem ghi chú 16 18 i u 5.6 c a TOR, xem ghi chú 16 19 i v i nhi u ng i, báo cáo H i th o Huy ng s tham gia c a U ban liên chính ph nhân quy n ASEAN (AICHR) quan i m c a ng i dân , Singapore, 22/8/2009, http://www.aseanhrmech.org/downloads/Consultation Workshop on Engaging the AICHR-The People´s View.pdf . U ban Philippines ã hoan nghênh d th o u tiên nh ng c ng bày t áng ti c v vi c gi i h n nhi m v ch ch c n ng thúc y và mu n c p v các CQNQQG trong khu v c. http://www.chr.gov.ph/MAIN%20PAGES/about%20hr/advisories/FirstDraft_25Mar09.htm 20 y ban liên chính ph ASEAN v nhân quy n: H không vu t hay b c u tiên t m th i? Michelle Staggs Kelsall, phân tích c a Trung tâm ông Tây, tháng 9/ 2009, http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/api090.pdf 21 Lí l ch có t i http://www.aseansec.org/22769.htm 6
 10. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp AICHR ch c ch n g p ph i áp l c áp ng k v ng cao c a các thành ph n tham gia khu v c. S phát tri n c a c ch và ti m n ng h p tác v i các CQNQQG ph thu c vào nhi u y ut : · ngu n l c tài chính c a AICHR do các thành viên ASEAN cung c p; · quy mô và ch t l ng c a các cán b h tr c a u ban, c bi t là v trình h c v n, k t h p v i kinh nghi m v nhân quy n, c t p h p gi a các thành cán b thành viên ; · thi n chí làm vi c v i các thành ph n tham gia, bao g m các CQNQQG trong khu v c ASEAN, m t giai o n u - trao i tham kh o v i h v các u tiên và c ng thông báo nh ng quy t nh ban u. Các y u t khác t t nhiên không kém ph n quan tr ng là trình và m c tham gia c a các U viên và Ch t ch, ch t l ng c a k ho ch công tác mà có v v a c thông qua g n ây 22 nh ng ch a c công khai. M t v n h tr ng v cách th c h p tác c m i i di n phát tri n t t c n t các n c v i nh ng u tiên và thách th c nhân quy n khác nhau. U ban s quy t nh b ng ng thu n. Khi c n có s thay i b o v t t h n các quy n con ng i, có th c n ngo i giao c p cao t c ng thu n, i u này có ngh a trên th c t là ch t ch ph i là ng i c n có s chính tr c cao nh t, cùng v i k n ng ngo i giao già d n. S a d ng v thành viên v lý thuy t có th d n n m i quan h khá s ng ng theo h ng b o v nhân quy n, c thúc y thêm b i các cách th c báo cáo minh b ch, c ph bi n công khai. 2.4. T cách thành viên ICC c a các CQNQQG m b o th t c xét duy t t cách thành viên có s th ng nh t cao nh t, ICC thành l p m t ti u ban xét duy t t cách thành viên (SCA). U ban này h p 1 n m 2 l n Geneva rà soát n ng ký t kh p n i trên th gi i hay ti n hành ra soát c bi t các CQNQQG có th ch a áp ng c h t các tiêu chu n c a Các nguyên t c Pari. Quá trình xét duy t t cách thành viên b t u b ng vi c n p n. Tài li u chính c a n c g i là Tuyên b tuân th Các Nguyên t c Pari, m t b ng câu h i t ánh giá chi ti t cho phép các CQNQQG miêu t chi ti t t ch c, c c u và ho t ng. Tuyên b này c g i kèm các tài li u khác, bao g m ít nh t m t b n sao v n b n thành l p c quan, báo cáo m i nh t c a CQNQQG và m t b n miêu t c u trúc t ch c, bao g m thông v nhân s và ngân sách. Ti u ban xem xét li u b máy t ch c c quan và các ho t ng liên quan có phù h p v i nguyên t c Pari hay không và th ng yêu c u ng i ng u c quan làm rõ nh ng v n còn t n t i. U ban nay sau ó s chuy n báo cáo và khuy n ngh lên oàn ch t ch ICC, n i ra quy t nh cu i cùng v t cách thành viên. Các thành viên c chia làm ba lo i khác nhau: · A: Hoàn toàn tuân th nguyên t c Pari · B: Không hoàn toàn tuân th v i m i nguyên t c hay thông tin cung c p không y · C: Không là thành viên c a ICC và ch tham d v i t cách quan sát viên Ch nh ng c quan lo i A có th làm 1 trong 16 thành ki m tra t cách thành viên c a oàn Ch t ch ICC và có quy n b phi u. n tháng 3/2010, oàn ch t ch ICC ã thông qua t cách thành viên cho 65 c quan lo i A.23 M t c quan c x p lo i B n u ch 22 E-mail c a tác gi Greg Heesom, có v n pháp lý , Di n àn châu Á TBD các CQNQQG, ngày 12/6/2010. 23 Bi u phân lo i các CQNQQG, và ph l c 2. 7
 11. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp tuân th c m t phàn nguyên t c Pari hay cung c p thông tin không y làm c s ánh giá. C quan lo i B có th làm thành viên c a ICC, tuy nhiên không cb u làm thành viên oàn ch t ch và không có quy n b phi u. Các c quan không tuân th v i các yêu c u qu c t c x p lo i C. T quan i m pháp lý, vi c thông qua t cách thành viên c a oàn ch t ch ICC th c ra ít có ngh a vì ICC không ph i là m t t ch c lu t qu c t . Tuy nhiên, các quy t nh c a nó ngày càng quan tr ng v t qua quy n b phi u trong t ch c và tr thành m t thành viên c a oàn ch t ch ICC. Các quy t c th t c qu c t i v i các h i ngh nhà n c, H NQ LHQ, và m t m c ngày càng t ng, các c quan công c liên quan trao cho các CQNQQG t cách thành viên lo i A quyên quan sát và tham gia th o lu n và các ho t ng. Và khi các CQNQQG tr nên ngày càng quan tr ng trong th p k qua, t cách thành viên lo i A tr thành v n ti ng t m c a m t CQNQQG không ch iv i v i b n thân CQNQQG mà c các ch nh ph mu n áp ng các tiêu chu n qu c t trong l nh v c nhân quy n. M t c quan có y t cách thành viên c coi là m t ch s tín nhi m v chính sách nhân quy n c a m t qu c gia. 2.5. Các lo i CQNQQG CQNQQG c phân bi t b i s ang d ng v th ch r t l n.24 i u này do th c t là m i c quan c g n rong các c c u ã phát ti n trong m t th i gian m t qu c gia c th và t khía c nh chính tr , v n hoá-xã h i và pháp lý, khác nhau m i n c. Nhu c u c th v th ch và chính tr c a m t n c mà trong ó CQNQQG c thành l p có nh h ng t i a v ch c n ng. Nguyên t c Pari không a ra h th ng phân lo i CQNQQG. Thay vào ó, các nguyên t c này cho phép phân bi t gi a các CQNQQG và các th ch khác, cho dù ó là c p chính, c p h c gi hay xã h i dân s . S c i m này v khái ni m c nh ng ng i d th o nguyên t c Pari ch ý ch n. i u này m b o, m t m t, m t s áng k các c quan qu c gia có th c xép là CQNQQG khi nguyên t c Pari c thông qua n m 1993. B i v y, m t s n c, không c n có nh ng thay pháp lý quan tr ng phù h p v i các c c u nhân quy n hi n có ph n ánh nh ng tiêu chu n qu c t m i c phát tri n. M t khác, các n c có ý nh thành l p m t CQNQQG c có t do và s linh ho t c n thi t tìm cho mình m t hình th c th ch phù h p. Do nguyên t c Pari không a ra c s phân lo i, CQNQQG có th c thông qua vi c ki m kê. Nhìn chung, có các lo i c quan sau:25 · u ban hay ki u u ban t v n; · ki u u ban · ki u giám sát viên (ombuds) · ki u vi n nghiên c u U ban hay ki u u ban t v n c xác nh thông qua nhi m v cung c p d ch v t v n cho chính ph , lãnh o chính ph , c ng nh giáo d c nhân quy n, v n ng chính tr và nghiên c u. Ki u u ban ch y u c xác nh b i m t lo t các công vi c, bao g m các i u tra vi ph m nhân quy n, công tác giáo d c và quan h công chúng, c ng nh tham gia các th t c pháp lý. Các ho t ng chíng c a lo i ombud t p trung vào b o v pháp lý cá nhân và gi i quy t khi u nài. Các vi n thông th ng có b ph n nghiên c u l n, d n n vi c t p trung vào các d ch v t v n chính ph , thành viên ngh vi n, xã h i 24 Xem ví d : Cao u nhân quy n LHQ (2009): i u tra v các c quan nhân quy n qu c gia: Báo cáo v k t qu tìm hi u và khuy n ngh v b n câu h i dành cho các CQNQQG trên th gi i, Geneva; http://www.CQNQQG.net/2009/Questionnaire%20-%20Complete%20Report%20FINAL-edited.pdf 25 Xem Valentin Aichele (2003): C ch Nhân quy n qu c gia, lu n v n ti n s , Frankfurt am Main, trang 102, 110. 8
 12. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp dân s . Trong a ph n các tr ng h p, các ki u ombud và u ban có các quy n i u tra và thông tin sâu r ng, trong khi ki u u ban (committee) ch có quy n h n h n ch và ki u vi n nghiên c u không có quy n bán t pháp. T t c các lo i này cung c p nhi u d ch v thông tin và giáo d c v nhân quy n không ch cho chính ph hay ngh vi n mà con c ng i dân nói chung. Thánh 6/2010, châu Á TBD có15 CQNQQG có t cách thành viên, châu Phi 15, châu M 15, châu Âu có 20.26 Ki u ombud c bi t ph bi n các n c M Latin và ông ÂU, ki u vi n nghiên c u là c tr ng mô hình c a B c Âu và Tây Âu. Nhìn toàn c u, ki u u ban (commission) lá ph bi n nh t. Thông th ng, ch có m t CQNQQG m t n c, ngo i l c ICC ch p thu n nh ng n c mà các vùng khác nhau có các CQNQQG khu v c khác nhau.. 3. Mô hình CQNQQG Vi c nghiên c u, giám sát và t v n chính sách i v i vi c th c hi n các công c nhân quy n c g i là c u ph n thúc y c a m t CQNQQG, trong khi ch c n ng gi i quy t v i các khi u n i cá nhân c a nh ng ng i c m th y quy n c a mình b vi ph m c g i là c u ph n b o v . Trong khi thu t ng c u ph n thúc y và b o v là v n ch a , b i có các ph ng th c b o v khác, m c dù ch gián ti p, ngoài vi c gi i quy t khi u n i, thì thu t ng này óng vai trò là thu t ng chung cho các CQNQQG. Nhi u CQNQQG có ch c n ng thúc y nh c u ph n b o v ; m t s m c dù h u nh ch gi i quy t các khi u n i cá nhân, a ph n trong s ó là các c quan ombuds. Các tác gi ã quy t nh trình bày m t c quan ombuds - m t t châu M Latin, b i ây là mô hình n i tr i trong khu v c. Trái l i, các tác gi ã quy t nh miêu t 3 c quan, m i m t c quan t châu Phi và khu v c châu Á-TBD, và 2 t ch c t châu Âu. S l a ch n này d a trên s cân nh c các y u t nh s a d ng v các mô hình, ho t ng và uy tín c a t ch c này c ng nh quy mô và c i m c a qu c gia n i t ch c này t tr s . Ch nh ng t ch c có i m uy tín lo i A m i c l a ch n có th gi i thi u nh ng mô hình h p d n v i các tiêu chu n cao nh t. 3.1. Malaysia c i m v th ch y ban Nhân quy n c a Malaysia (SUHAKAM) ã c l p ra theo o lu t c a Ngh vi n n m 1999 ( o lu t 597) và không h có c s v m t hi n pháp. T ch c này có th m quy n ho t ng trên toàn lãnh th Malaysia. SUHAKAM là m t c quan ho t ng theo lu t nh và ch u trách nhi m tr c Ngh vi n Malaysia thông qua vi c n p báo cáo hàng n m và b t c báo cáo c bi t nào khác cho c quan này27. SUHAKAM không nh n b t c ch th nào c a Chính ph mà t ho t ng theo c ch riêng. Các y viên do ng i ng u Nhà n c ch nh trên c s ki n ngh c a Th t ng. Ng i ng u Nhà n c n nh m c l ng và các kho n thù lao cho các y viên. B t k thành viên nào c a y ban c ng có th b ng i ng u Nhà n c bãi nhi m trong các tr ng h p sau: b tòa tuyên b phá s n, m t kh n ng v tinh th n hay th xác, v ng h p không xin phép, có dính líu n vi c làm c tr l ng d n n vi c xung t v l i ích, có hành vi không phù h p nh h ng n uy tín c a y ban ho c trái v i tinh th n o lu t 26 Xem bi u CQNQQG, tháng 6/2010, ph l c. b n có th tìm th y trong danh m c 3 c quan có t cách thành viên y V ng qu c Anh (m i m có quan Anh, B c Ai-len và Xc t-len).Tuy v y c 3 ch c tính là m t. 27 Dù SUHAKAM luôn n p báo cáo nh ng qu c h i ch a bao gi th o lu n v nh ng báo cáo này, xem SUHAKAM, Báo cáo th ng niên n m 2009, trang 2, http://www.suhakam.org.my/c/ document_library/get_file?p_l_id=35723&folderId=23964&name=DLFE-7714.pdf 9
 13. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp 597 (Ph n 10). Theo o lu t 597, m i y viên có nhi m k 02 n m và ch c gia h n m t l n. SUHAKAM n p n xin gia nh p ICC l n u vào n m 2002, và ã c c p quy ch lo i A. Khi c quan này xin tái xem xét t cách thành viên n m 2008, các v n liên quan n tính c l p c a c quan này ã phát sinh, c th là liên quan n th t c b nhi m hay bãi nhi m nêu t i các ph n trên trong o lu t 597. Ti u ban ph trách vi c xem xét t cách thành viên (SCA) ã thông báo cho SUHAKAM là h ã khuy n ngh ICC a SUHAKAM xu ng quy ch lo i B. Các v n liên quan n tính c l p c ng nh tính hi u qu c a ICC ã c c p trong Báo cáo ki m i m nh k n m 2008 c a Malaysia28. B n thân SUHAKAM c ng n p báo cáo v i t cách thành viên cho r ng o lu t 597 quy nh quá h n ch i v i y ban. tránh m t quy ch A c a y ban, Chính ph ã s a i o lu t 597 n m 2009. Hai n i dung b sung ã c thông qua áp ng các yêu c u c a Các nguyên t c Pari v tính c l p nh ã ti n tri n theo th i gian29. Nhi m k c a các y viên ã c kéo dài thành 3 n m và có th c gia h n m t l n. Th t c b nhi m các y viên ã c s a i: thay vì Th t ng ch nh các y viên theo tinh th n o lu t n m 1999, thì bây gi m t y ban s gi i thi u các ng viên cho Th t ng. Thành ph n y ban ã c th o lu n khá gay g t. y ban bao g m Chánh v n phòng Chính ph , Ch t ch SUHAKAM, và theo n i dung b sung n m 2009 ba thành viên do Th t ng ch nh trong s nh ng nhân v t n i b t (không bao g m các chính tr gia, các thành viên ng và các viên ch c th c thi pháp lu t, ví d nh các quan ch c liên quan n hành pháp). N i dung b sung 2009 th hai ã thay i thành ph n y ban thành ba thành viên khác thu c xã h i dân s có chuyên môn ho c kinh nghi m th c t trong l nh v c nhân quy n... . V n th 3 liên quan n các ch s kh n ng làm vi c. Ph n b sung u tiên n m 2009 ã a ra khái ni m quy n c a Th t ng g n các quy t nh c a mình trong vi c gia h n hay t ch i gia h n nhi m k c a các y viên d a trên vi c t c các ch s kh n ng làm vi c, và không b ràng bu c b i các ý ki n c a y ban Tuy n ch n. Ph n sau c a quy nh này ã b c t b t trong l n b sung th hai n m 2009, tuy nhiên không ghi rõ chi ti t là Th t ng có b ràng bu c b i ý ki n c a các y b n Tuy n ch n hay ch c n tham v n ý ki n c a y ban. Dù v y, các i u b sung i v i o lu t 597 ã áp ng các quy nh c a SCA và ICC, và SUHAKAM v n duy trì quy ch lo i A. Nghiên c u: Các quy n xã h i và kinh t : Nhân quy n trong phát tri n N m 2009, SUHAKAM ã a ra b n báo cáo v D án th y i n Murum y tranh cãi và nh ng tác ng i v i Các quy n Kinh t , Xã h i và V n hóa c a nh ng ng i thi u s b n a b nh h ng khu v c Sarawak, ti p sau nh ng báo cáo v các quy n liên quan n t ai c a ng i b n a khu v c này và các khu v c khác c a Malaysia. y ban c ng t ch c nhi u cu c h p v i các bên liên quan, g m i di n các nhóm dân t c b n a, doanh nghi p liên quan, và chính quy n các c p trung ng và a ph ng; qua ó t o i u ki n thu n l i cho các cu c i tho i gi a nh ng bên liên quan, g m c vi c ánh giá tình hình và các khi u n i c a m i bên. y ban c ng ã cho n hành t p h p các n i dung thu c t cu c h i th o trong Báo cáo th ng niên n m 30 2009 , và ã a ra nh ng khuy n ngh riêng. Tuy nhiên ch c n ng chính c a c quan này, bên c nh vi c thu th p thông tin v tình hình nq còn nh m thúc y i tho i và t o 28 H i ng Nhân quy n, B n tóm t t c a V n phòng Cao y Nhân quy n. Theo o n 15 (C) c a Ph l c Ngh quy t 5/1 H NQ, Malaysia, A/HRC/WG.6/4/MYS/3, 27/10/2008, o n. 15; H NQ, Báo cáo c a Nhóm làm vi c v Báo ki m ki m i m nh k c a Malaysia. A/HRC/11/30, 5/10/2009. 29 o lu t A1353 (2009), N i dung b sung o lu t 597 (1999) http://www.suhakam.org.my/c/document_library/ get_file?p_l_id=35723&folderId=124309&name=DLFE-7003.pdf o lu t, http://www.suhakam.org. my/c/document_library/get_file?p_l_id=216838&folderId=216872&name=DLFE-7708.pdf 30 Suhakam, Báo cáo th ng niên n m 2009, trang. 70ff. 10
 14. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp c h i cho nh ng ng i ít c quan tâm c bày t ý ki n c a mình trong quá trình tri n khai các d án c s h t ng l n. Ngân sách c a SUHAKAM vào kho ng ba tri u ôla M (2007). y ban lên d th o nhu c u ngân sách hàng n m và trình lên B Tài chính phê duy t. SUHAKAM kh ng nh nh n ngân sách t B Tài chính và hoàn toàn ki m soát ho t ng chi tiêu ngu n v n c c p. y ban có th không c nh n tài tr t bên ngoài. y ban ch nh m t th ký và nhân viên giúp vi c. N m 2008, SUHAKAM có 72 nhân viên và 3 v n phòng. Ch c n ng o lu t 597 quy nh chi ti t nhi m v , quy n h n và ch c n ng c a SUHAKAM. y ban này c giao nhi m v · Thúc y nh n th c và giáo d c v nhân quy n · T v n và h tr Chính ph xây d ng lu t và các ch th , th t c hành chính. Khuy n ngh các bi n pháp c n th c hi n. y ban có trách nhi m n p báo cáo th ng niên, trong ó nêu các ki n ngh v chính sách · a ra khuy n ngh v i Chính ph v vi c ng ký hay gia nh p các công c c ng nh các c ch qu c t khác v nhân quy n; · i u tra các v vi ph m nhân quy n. y ban có quy n ti p nh n các khi u n i và ti n hành các cu c i u tra theo ti n trình riêng, có quy n khá r ng l n trong vi c thu th p và ti p nh n ch ng c , th m v n các nhân ch ng, tri u t p nhân ch ng và thu th p tài li u.31 Dù ch c n ng bán t pháp c a SUHAKAM khá r ng, y ban b c m i u tra b t c khi u n i nào liên quan n các cáo bu c vi ph m nhân quy n ang n m trong ti n trình i u tra xét x c a tòa án, k c ngh phúc 32 th m ho c các v vi c mà tòa án ã có phán quy t cu i cùng . Các khi u n i cá nhân có th c g i n tr c ti p ho c qua th t , email, i n tho i ho c fax. Trang web c ng có m c khi u n i i n t 33. th c hi n nhi m v c giao, SUHAKAM c quy n · Ti n hành nghiên c u thông qua th c hi n các ch ng trình d án, t ch c các bu i th o lu n và h i th o, · Công b và ph bi n các k t qu nghiên c u; · T v n cho Chính ph và/ho c các c quan liên quan v nh ng khi u n i v nh ng c quan này và ki n ngh nh ng bi n pháp thích h p; · Nghiên c u và th m tra các cáo bu c vi ph m nq; · Th m các n i giam gi phù h p v i các quy nh c a pháp lu t liên quan n n i t m giam và a ra các ki n ngh c n thi t; · a ra các tuyên b công khai v nhân quy n khi c n thi t · Có các hành ng thích ng khi c n. 31 Theo Báo cáo th ng niên c a SUHAKAM, không ph i c quan nào c ng tôn tr ng các th m quy n này c a y ban. N m 2009 c nh sát ã t ch i cho phép ti p c n m t cán b v i vai trò nhân ch ng, SUHAKAM, Báo cáo th ng nhiên n m 2009, trang 30, 45 32 Các v i u tra riêng không d th c hi n. Vào tháng 6-7/2010 SUHAKAM ã c g ng i u tra m t a i m xây d ng do m t nhà th u t nhân qu n lý n i có thông tin nghi ng công nhân không c tr l ng. L c l ng an ninh ã không cho SUHAKAM vào, xem báo cáo t i http://www.thenutgraph.com/how-the-govt-undermines- suhakam/ 33 N m 2009, SUHAKAM nh n c g n 1000 n th khi u n i. S v khi u n i nh n c ang gi m nhanh chóng, t kho ng 1400 (n m 2005) xu ng còn ít h n 1000 (n m 2009). M t n a s v khi u n i không thu c th m quy n c a SUHAKAM. 10% s n khi u n i thu c th m quy n c a SUHAKAM liên quan n vi c c nh sát không làm h t ch c n ng và m t ph n ba liên quan n các v n t ai: xem SUHAKAM, Báo cáo th ng niên n m 2009, trang 26f. 11
 15. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp Quy n c a tr em trong giáo d c Công c v Quy n Tr em (CRC) là m t trong s ít công c qu c t v nhân quy n Malaysia ã phê chu n, dù còn nhi u i m b o l u. SUHAKAM ã làm v CRC t i nhi u di n àn khác nhau. Ch ng h n trong khuôn kh H i ng Nhân quy n, SUHAKAM ã t ch c m t phiên th o lu n bàn tròn v CRC nh m kêu g i Chính ph Malaysia b 8 i m b o l u i v i CRC34 trong n c, y ban ã th c hi n m t ch ng trình v quy n c i h c dành cho các tr em dân t c b n a t n m 2002, t p trung vào Ph n nh n xét chung c a y ban v các quy n Kinh t , Xã h i và V n hóa i v i quy n c i h c nh m thúc y c h i, kh n ng ti p c n y và thích ng v i i u ki n giáo d c c a tr em các dân t c b n a. SUHAKAM ã t ch c các chuy n i th m các khu nh c và t ch c các h i th o, th o lu n, h p và các ch ng trình t i c ng ng, ng th i a ra nhi u ki n ngh cho các c quan Chính ph . N m 2009, SUHAKAM ã t ch c thí i m cách ti p c n d a trên cách làm t t nh t v i m t lo t các tr ng trung h c nh m nâng cao ch t l ng giáo d c thông qua vi c h tr quy n c i h c c a tr em t i các tr ng này. Vi c này nh m t o l p m t môi tr ng mà ó nhân quy n không ch c d y và h c, mà c th c hi n, tôn tr ng và thúc y. Hình th c này ã t n d ng cách ti p c n toàn tr ng nh m vào b n m c tiêu giáo trình; các ho t ng ngo i khóa và môi tr ng tr ng; qu n lý nhà tr ng; và các v n liên quan n h c sinh. 35 SUHAKAM c ng quan tâm các tr ng tôn giáo nh m k t h p hài hòa các giá tr nhân quy n v i vi c d y h c và làm l theo o H i thông qua vi c xây d ng m t n n t ng nh ng i t ng tham gia có th nh n th c m t cách hài hòa các quan i m tôn giáo và hi u bi t v nhân quy n. 36 SUHAKAM s quan tâm nhi u n Tuyên ngôn qu c t v Nhân quy n n m 1948 khía c nh nh ng i m không th ng nh t v i Hi n pháp liên bang. Malaysia m i ch phê chu n các công c CRC và CEDAW. N m 2009 các ánh giá c a SUHAKAM cho th y dù có nhi u thành công, tuy nhiên v n còn thách th c trong vi c khuy n khích Chính ph th c hi n các khuy n ngh c a c quan này, mà v b n ch t nói chung không thu c u tiên cao trong ch ng trình ngh s chính tr . C c u t ch c 34 Suhakam, Báo cáo th ng niên n m 2009, trang. 48ff. 35 Suhakam, Báo cáo th ng niên n m 2009, trang. 11 36 Suhakam, Báo cáo th ng niên n m 2009, trang. 13 12
 16. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp Hi n nay (2010), y ban có 7 y viên (m c t i a là 20 ng i theo nh o lu t 597), 72 nhân viên (2008) và 3 v n phòng Kuala Lumpur, Sabah và Sawarak. y ban không có các c quan t v n. Nhi u y viên v n là các viên ch c dân s ã ngh h u, nh t là các th m phán. y ban có nhi u nhóm làm vi c khác nhau (khi u n i/ i u tra, giáo d c, ECOSOC, c i cách lu t pháp và các công c qu c t , nghiên c u và chính sách) và m t ban th ký g m 9 ban, giám sát công vi c các nhóm làm vi c c a y ban, và các n v ph trách lu t pháp, hành chính, xu t b n và báo chí. y ban h p ít nh t m t l n m i tháng th o lu n các v n nhân quy n, khi có v n phát sinh y ban s tri u t p các phiên h p c bi t. Các nhóm làm vi c t ch c h p nhóm m i tháng ít nh t m t l n, và Các y viên c tham d các cu c h p này. Sau ó các nhóm làm vi c báo cáo l i n i dung cu c h p h p lên y ban. Nhóm làm vi c v nghiên c u và chính sách c giao nhi m v phát tri n các kênh liên h và m ng l i qu c t gi a các c quan nhân quy n qu c gia trong khu v c c ng nh làm vi c v i các c ch nhân quy n trong h th ng LHQ. Nhóm làm vi c v c i t lu t pháp và các công c qu c t có nhi m v rà soát và ti n hành nghiên c u v lu t pháp hi n hành và a ra các ki n ngh v nh ng lu t nào không phù h p v i các nguyên t c nhân quy n. Nhóm này c ng nêu các ki n ngh v vi c phê chu n các công c qu c t c ng nh vi c t b các i m b o l u không nh t quán v i các tiêu chu n nhân quy n. Nhóm làm vi c v ECOSOC gi i quy t các v n liên quan n các quy n kinh t , xã h i và v n hóa. Trong nh ng n m g n ây, nhóm này ã ti n hành các chuy n th m th c a và a ra các báo cáo và khuy n ngh liên quan n quy n t ai c a nh ng ng i dân t c b n a ho c vi c ti p c n các quy n xã h i c a nh ng ng i t n n. Nhóm làm vi c v giáo d c nhân quy n ch y u ph trách giáo d c nhân quy n t i các tr ng h c và CRC. Nhóm này c ng t ch c ào t o v nhân quy n cho các c quan th c thi pháp lu t, t ch c h i th o v quy n t ai c a ng i b n a và các bu i tuyên truy n ng ph t i các vùng nông thôn n v i nh ng nhóm c ng ng dân c khó ti p c n. Ph bi n các k t lu n v CEDAW N m 2009, SUHAKAM t ch c m t cu c h p v i các u m i ph trách v n gi i (GFPs) m t s b ngành nh m giúp nâng cao n ng l c c a các GFPs qua ó hi u rõ h n các v n trong vi c thúc y vai trò c a ph n và bình ng gi i. y ban c ng c g ng trang b cho các u m i này nh ng ki n th c và k n ng c n thi t th c hi n các ngh a v trong n c theo n i dung công c CEDAW. H i th o c ng ã xem xét nh ng ti n b trong vi c m b o quy n c a ph n và nh ng nguyên t c quan tr ng trong CEDAW; nghiên c u nh ng tr ng h p i n hình liên quan n nh ng v n nh phân chia ng c p xã h i, tr ng nam khinh n và xã h i hóa v n gi i. M t phiên i tho i c ng ã c t ch c b n v t m quan tr ng và cách t ng c ng vai trò c a các GFPs. Sau ó là công vi c th o lu n m t ch ng trình hành ng và m t c ch tri n khai các yêu c u c a CEDAW. N i dung c l y t ph n các nh n xét k t lu n c a y ban CEDAW n m 2006. SUHAKAM ã xu t l p m t c ch giám sát ánh giá t ng th ti n trình tri n khai k ho ch hành ng c v ch ra k t sau cu c h i th o. Các ch ng trình Các nhóm làm vi c c a SUHAKAM ti n hành m t lo t các ch ng trình liên quan n tuyên truy n thông tin và giáo d c v nhân quy n, nghiên c u và i u tra, thông qua vi c s d ng các hình th c khác nhau. i v i vi c nghiên c u và t v n chính sách, SUHAKAM th ng k t h p nghiên c u ho c i u tra v i m t lo t các cu c h p bàn tròn. 13
 17. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp Các ho t ng khu v c T n m 2004, y ban ã ph i h p ch t ch v i các c ch nhân quy n qu c gia khác trong ASEAN c bi t là v i Indonesia, Thái Lan và Philippines. Tháng 6/2007, SUHAKAM ã ký m t b Tuyên b H p tác chính th c v i ba c ch nhân quy n qu c gia này. n n m 2008, c ch h p tác này ã chính th c tr thành Di n àn C ch Nhân quy n qu c gia ASEAN. SUHAKAM óng vai trò nh m t i tác khu v c (d các cu c h i th o...) và óng vai trò ch ch t trong vi c h tr thúc y Hi n ch ng ASEAN và t o ra m t c quan nhân quy n theo Hi n ch ng này. ng th i, SUHAKAM c ng ph i h p ch t ch v i Nhóm làm vi c Khu v c xây d ng m t c ch nhân quy n ASEAN. SUHAKAM c ng tham gia Di n àn Châu Á Thái Bình D ng (APF) n m trong khuôn kh các cu c h p th ng niên c a các t ch c nhân quy n khu v c k t n m 2000, và ã c ch p thu n quy ch A nh m t thành viên y vào n m 2002. y ban Nhân quy n c a Ngh vi n Pakistan trong quá trình chu n b th o lu n t i Ngh vi n v m t D lu t thành l p C quan Nhân quy n qu c gia, ã m i SUHAKAM và APF th m Islamabad tháng 12 n m 2007 trao i kinh nghi m áp ng các yêu c u c a Các nguyên t c Pari trong vi c so n th o o lu t NHRI. SUHAKAM và APF c ng ã c y ban Nhân quy n Sri Lanka th m Colombo n m 2008 giúp t v n v các khía c nh trong vi c tuân th Các nguyên t c Pari. Trong quý u n m 2009 y ban c ng ã nh n c nhi u ngh t v n khác. 3.2. Hàn Qu c c i m v th ch y ban Nhân quy n qu c gia c a Hàn Qu c (NHRCK) ã i vào ho t ng t tháng 11/2001 theo tinh th n m t o lu t c thông qua tháng 4/2001.37 y ban ho t ng nh m t c quan c l p v i c c u l p pháp, t pháp hay hành chính c a Chính ph Hàn Qu c. ây c ng không ph i là m t c quan hi n pháp. Th m quy n tài phán c a c quan này không ch gi i h n các công dân Hàn Qu c mà c nh ng ng i n c ngoài. y ban này ph i n p báo cáo t ng th hàng n m cho Qu c H i và T ng th ng, nh ng không nh n b t c ch th nào t Chính ph . Tính c l p c a c quan này còn c m b o v i i u 10 c a o lu t v y ban nhân quy n qu c gia, theo ó y viên không th là thành viên c a Qu c H i hay c quan l p các a ph ng, c ng nh không làm vi c cho Chính ph hay m t ng phái chính tr nào. Tuy nhiên m c c l p c a c quan này v n còn là m t v n . N m 2008, y ban chuy n ti p ch c v T ng th ng, cl p ra ã c i t c c u t ch c Chính ph , ã thông báo ch tr ng a y ban vào tr c thu c V n phòng T ng th ng. y ban ã bày t phán i ch tr ng này c n c theo o lu t l p ra c quan này và theo các Nguyên t c Pari. y ban nhân quy n qu c gia Hàn Qu c ã nh n cs ng h t gi i chính tr , xã h i dân s , và c ng ng qu c t k c ICC và UHCHR. Ch này c ng c th o lu n t i Qu c H i. K t qu là, t t c các ng phái chính tr u nh t trí không t y ban này d i quy n qu n lý c a V n phòng T ng th ng.38 y ban g m 11 y viên, trong ó m t ng i gi v trí Ch t ch. Trong s 3 v trí y viên th ng tr c, hai ng i do T ng th ng ch nh, ngoài ra T ng th ng c ng c ch nh thêm 2 y viên khác. Các c quan tham gia quá trình tuy n ch n các y viên là Qu c H i và Chánh án Tòa án Nhân dân T i cao. T t c các thành viên c n có trình chuyên nghi p và kinh nghi m v l nh v c nhân quy n và c công nh n có kh 37 o lu t y ban Nhân quy n qu c gia, 2001, ã c i u ch nh vài l n và s a l i n m 2007. http://www.humanrights.go.kr/english/information/legal_materials_02.jsp 38 o lu t y ban Nhân quy n qu c gia Hàn Qu c, Báo cáo th ng niên n m 2008, trang 13. http://www.humanrights.go.kr/english/publications/publications_view.jsp 14
 18. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp n ng th c hi n nhi m v b o v và thúc y nhân quy n m t cách công b ng và c l p. Trong y ban ph i có ít nh t 4 thành viên là n . Ngân sách c a y ban lên n 21,9 t Won (kho ng 21 tri u USD) n m 2007, r i lên n 23.4 t Won (kho ng 23 t USD) n m 2008. y ban c coi là m t c quan trung ng c a Chính ph theo nh o lu t Ngân sách qu c gia và nh v y, xét v m t tài chính, c quan này không c l p hoàn toàn v i Chính ph . Ch a n m t n a ngân sách hàng n m dùng tr l ng, g n m t ph n t c phân b cho các d án. Báo cáo v nhân quy n và UPR rà soát các báo cáo v nhân quy n c a Chính ph Hàn Qu c, y ban ã tham gia vào c ch UPR c a H i ng Nhân quy n LHQ v n c tri n khai l n u n m 2008. C quan này c ng tham gia vào các phiên h p c a LHQ liên quan n Ngh nh th b sung c a Công c v Quy n Tr em và các nhóm làm vi c v Công c LHQ v Các quy n Kinh t , Xã h i và V n hóa. Ngoài ra, y ban c ng ã m i các c quan Chính ph và các t ch c nhân quy n th o lu n v các ki n ngh c a UPR, và lên k ho ch a ra cách th c th c hi n các ki n ng trên. Ch c n ng Nhi m v c a y ban Nhân quy n qu c gia Hàn Qu c c gh rõ trong o lu t thành l p c quan này. y ban th c hi n các ch c n ng sau:39 · Xây d ng các chính sách v nhân quy n thông qua vi c ti n hành các nghiên c u v nhân quy n và a ra các khuy n ngh v chính sách và phân tích lu t, chính sách và kinh nghi m tri n khai th c t d i g c nhân quy n. y ban c ng có trách nhi m rà soát và ti n hành nghiên c u v vi c xây d ng lu t, chính sách và th c ti n tri n khai liên quan n nhân quy n và a ra các ý ki n, ki n ngh v nhi u v n nhân quy n, bao g m c vi c Hàn Qu c tham gia và th c hi n các Công c qu c t v nhân quy n. Lãnh o các c quan nh n c các khuy n ngh này c n tôn tr ng và th c hi n các ki n ngh c a y ban. Trong tr ng h p không th c hi n, các c quan liên quan c n có hình th c gi i trình h p lý v i y ban. Ngoài ra, y ban có quy n a các ý ki n c a mình lên tòa án theo yêu c u ho c theo xu t riêng khi v vi c liên quan n vi c thúc y và b o v nhân quy n. · i u tra các v phân bi t i x , vi ph m nhân quy n và h tr gi i quy t v vi c. Công vi c g m c i u tra, k c t i hi n tr ng, các v vi ph m nhân quy n do các c quan trung ng và a ph ng gây ra ho c các v t i các trung tâm giam gi và b o v pháp lu t c ng nh h tr cho các n n nhân. y ban c ng có th m quy n i v i các v do các i t ng, t ch c t nhân gây ra liên quan n phân bi t i x theo gi i tính, tôn giáo, khuy t t t, tu i tác, a v xã h i, qu c t ch, ch ng t c, nh h ng tôn giáo, ngo i hình, tình tr ng hôn nhân, mang thai, a v gia ình, màu da, quan i m chính tr , xu h ng tình d c, ti n s b nh.... · Thúc y giáo d c v nhân quy n và nâng cao nh n th c v nhân quy n. y ban c ng giúp h tr k t h p a các nguyên t c nhân quy n vào ch ng trình gi ng d y c a các c s giáo d c k c các tr ng ti u h c, trung h c và i h c. Ngoài ra, y ban c ng t ch c nhi u ho t ng giáo d c a nhân quy n tr thành các tiêu chí quan tr ng trong quá trình tuy n l a và ánh giá nhân l c, k c t i cu c thi tuy n công ch c. ng th i, y ban c ng h ng t i m c tiêu xây d ng m t môi tr ng v n hóa nhân quy n trong xã h i thông qua các n ph m xu t b n và vi c phát tri n các n i dung v n hóa. y ban c ng duy trì m t th vi n nhân quy n t o s ti p c n t t h n v i các thông tin v nhân quy n. 39 Xem website http://www.humanrights.go.kr/english/about_nhrck/mandate_01.jsp 15
 19. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp · Thúc y và giám sát vi c th c hi n các công c qu c t v nhân quy n trong n c. · H p tác v i các c quan Chính ph , các t ch c xã h i dân d , các c quan nhân quy n LHQ và các t ch c nhân quy n qu c gia (APF, ICC) · Các v n khác c cho là c n thi t b o v và thúc y nhân quy n Phân bi t ix i v i nh ng ng i ngh mang thai và ch m sóc con nh Kim ã làm vi c cho công ty XX v i vai trò Tr ng ban Quan h công chúng trong ba n m, ã n p n khi u n i v ông ch và ban i u hành công ty XX. Ng i làm n ã c g ng i làm l i sau khi ngh phép 6 tháng và ch m sóc em bé. Tuy nhiên, phía công ty tr l i r ng B n ã ngh làm quá lâu. Chúng tôi c n m t nhân viên qu n lý nam gi i , và yêu c u Kim ngh vi c. Khi cô nhân viên không ch u ngh vi c, h ã giáng ch c cô xu ng làm nhân viên v n phòng và bu c cô ký th a thu n gi i h n ph m vi công vi c c a mình. Phía công ty cho r ng h ã yêu c u cô nhân viên ngh vi c và ký th a thu n trên b i vì cô không kh n ng làm t t v trí qu n lý. H c ng cho r ng vi c giáng ch c là do k ho ch tái c c u toàn di n c a công ty và ph nh n vi c c n thay th b ng m t viên qu n lý nam gi i. Sau khi i u tra, y ban ã ra k t lu n r ng v vi c ã x y ra do nh ng nh ki n i v i các nhân viên qu n lý PR n gi i có làm vi c v i các nhân viên a s là nam gi i, c ng nh vi c không ch p nh n ph n ã có gia ình và con nh làm vi c. Tr c khi ngh phép ch a h có ai phàn nàn v kh n ng làm vi c c a cô nhân viên, và ch phát sinh sau khi cô b giáng ch c trong khi công ty tái c c u t ch c. Ngoài ra phía công ty liên t c òi cô nhân viên xin t ch c và kh ng nh r ng cô s b giáng ch c n u tr l i làm vi c, và bu c cô ký m t th a thu n ch p nh n gi i h n công vi c c a mình. y ban ã k t lu n r ng cô ã b ép bu c ngh vi c m t cách b t công và v vi c c u thành m t hành vi phân bi t i x . y ban c ng ch ra r ng vì nh ng ng i b khi u n i ã không hành ng theo quan i m cá nhân mà vì l i ích công ty nên Ch t ch công ty XX ph i ch u trách nhi m v v vi c này. y ban ã khuy n ngh Ch t ch công ty XX n bù thi t h i 5 tri u Won cho cô nhân viên, áp d ng các hình th c k lu t i v i nh ng ng i gi i quy t v vi c, và có các bi n pháp ng n ch n vi c phân bi t i x v i nh ng ng i ngh mang thai ho c ch m sóc con nh . C c u t ch c y ban g m 11 y viên, g m Ch t ch, 3 y viên Th ng tr c và 7 y viên không th ng tr c. Nhi m k c a các y viên là 3 n m và có th làm 2 nhi m k . Ít nh t 4 thành viên là n . T t c các y viên u tham gia m t y ban toàn th và i u hành các Ti u ban khác nhau. Ban Th ký do m t v T ng Th ký ng u và g m 5 V : Hành chính và K ho ch, Chính sách Nhân quy n, C c ch ng phân bi t i x , Giáo d c nhân quy n, và i u tra và Gi i quy t. Ban Th ký th c thi các quy t nh và chính sách c a y ban, và ch u trách nhi m i v i t t c các trách nhi m hành chính c a y ban Nhân quy n qu c gia Hàn Qu c. Ngoài các v n phòng chính Seoul, y ban có 3 v n phòng khu v c và h n 200 nhân viên làm vi c chuyên trách. Trong s 11 thành viên y ban, có 4 thành viên do Qu c h i ch n, 4 thành viên do T ng th ng c và 3 thành viên do Chánh án Tòa án t i cao c và thông qua b i T ng th ng Hàn Qu c. 16
 20. C quan nhân quy n qu c gia Mô hình, ch ng trình, thách th c và gi i pháp y ban ã tham d khóa h p l n th 39 c a y ban Công c v Xóa b m i hình th c phân bi t i v i ph n c a LHQ t i Tr s c a LHQ t i New York t tháng 7-8/2010 theo dõi phiên xem xét báo cáo l n th 5 và th 6 c a Chính ph Hàn Qu c. y ban Công c hoan nghênh Hàn Qu c thành l p y ban Nhân quy n Qu c gia và B Bình ng gi i, và xóa b h th ng gia ình do àn ông làm ch . Tuy nhiên y ban Công c bày t quan ng i v tình tr ng ph n nh p c qua hôn nhân, v n b ol c iv i ph n trong ó có b o l c tình d c, và t l lao ng n không th ng xuyên quá cao. Nh m thi t l p c ch i tho i mang tính xây d ng gi a Chính ph Hàn Qu c và y ban Công c, v i t cách là c ch b o v nhân quy n qu c gia, y ban ã có phát bi u v tình hình nhân quy n c a ph n Hàn Qu c. L nh v c ho t ng V i h n 200 nhân viên, y ban Nhân quy n Hàn Qu c tri n khai nhi u ch ng trình và d án. D a trên c c u t ch c, ho t ng c a y ban c th c hi n theo 04 b ph n chính c a y ban: Chính sách v quy n con ng i, V Ch ng phân bi t, Giáo d c v quy n con ng i, và i u tra và Kh c ph c. Theo quan i m c a y ban, vi c x lý các khi u n i nên c ti n hành không ch thông qua các bi n pháp mang tính ch ng và phòng ng a nh i u tra tìm hi u tình hình th c t t ó a ra khuy n ngh , mà còn ph i thông qua nh ng ý ki n và khuy n ngh v lu t quy n con ng i, các c ch , chính sách và th c ti n. Ph ng th c làm vi c c a y ban bao g m các bu i tham kh o r ng rãi v i các c quan lu t pháp và chính tr ho c xã h i dân s , h p tác qu c t nh v i các C ch nhân quy n qu c gia và c quan LHQ. Nh ng óng góp áng k c a y ban trong vi c ch m d t m i hình th c phân bi t t i Hàn Qu c xu t phát t nh ng thay i trong ngh nh c a t ng th ng v c c u t ch c c a y ban vào n m 2007 40. V n phân bi t ix d a trên gi i trong b t cán b 11 n nhân viên c a Công ty YY g i n khi u n i v vi c b phân bi t i x trong b t. H cho r ng các nam nhân viên gia nh p công ty cùng th i gian u c b t làm giám c ho c phó giám c, trong khi các n nhân viên v n là nhân viên v n phòng. Qua tìm hi u, y ban th y t khi c thành l p vào nh ng n m 1970, Công ty YY th ng giao các công vi c h tr nh ánh máy, chu n b v n ki n và d n d p v n phòng cho n nhân viên và nh ng công vi c chính nh bán hàng, àm phán và ký h p ng cho nam nhân viên. Th c t là ngay t u Công ty YY ã ti n hành tuy n nhân viên theo phân công công vi c. Ngoài ra, vi c b t c xét d a trên b ng c p, h s ngh a v quân s và s n m làm vi c t i công ty. Theo ó, n nhân viên không có h s ngh a v quân s ho c b t u i làm sau khi t t nghi p trung h c th ng b xem xét không thu n l i trong vi c b t. Trên c s ó, y ban ã khuy n ngh Công ty nên xây d ng tiêu chu n ánh giá công b ng, khách quan và c ch b t bình ng. Ngoài ra, có nhi u ho t ng c ti n hành trong l nh v c giáo d c v quy n con ng i, t p trung vào m t s nhóm i t ng bên ngoài các c s giáo d c truy n th ng nh tr ng h c và i h c, bao g m các B , h c vi n c nh sát và quân i, ho c các công ty 40 C c u t ch c y ban Nhân quy n Qu c gia Hàn Qu c, i u 14 http://www.humanrights.go.kr/english/information/legal_materials_04.jsp 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=67

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2