intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cơ sở của hành vi cá nhân

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

919
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Tính cách là một tổ chức năng động gắn liền với hệ thống tâm lý của cá nhân mà hệ thống này xác định những phản ứng và những tương tác của cá nhân đối với những người khác và đối với môi trường của anh ta" Đặc biệt: - thể hiện sự độc đáo, cá biệt và riêng có. - tương đối ổn định ở nhờ các cá nhân. - Được thể hiện một cách có hệ thống trong các hành vi, hành động của cá nhân......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở của hành vi cá nhân

 1. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c C s c a Hành vi Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 c tính Ti u s Nh Nh ng ng cc tinh tinhtiti uuss Nh Nh ngng cctínhtínhcá cá ii tác, gi i tính, và tình tr ng hôn tác, gi i tính, và tình tr ng hôn nhân nhân--nhnh ngng cctínhtínhnày nàylà là khách khách quan và d dàngcó quan và d dàng có cctt hh aacá nhân. cá nhân. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c c tính Ti u s Tu i tác Gi i tính Tình tr ng gia ình S ng ng i ph i nuôi d ng Thâm niên công tác Center for Excellence in Management Development Tính cách “Tính cách là m t t ch c n ng ng g n li n v i h th ng tâm lý c a cá nhân mà h th ng này xác nh nh ng ph n ng và nh ng t ng tác c a cá nhân i v i nh ng ng i khác và i v i môi tr ng c a anh ta” c i m: Th hi n s c áo, cá bi t, và riêng có T ng i n nh các cá nhân c th hi n m t cách có h th ng trong các hành vi, hành ng c a cá nhân Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Các c tính Tính cách Nh Nh ng ng cc ii m m tính tínhcách cách Các Cácyy uutt xác !nhtính xác !nh tínhcách cách ••Di Ditruy"n truy"n ••Môi Môitrtr ng ng Center for Excellence in Management Development Ch# báo Myers-Briggs (MBTI) Ch# Ch# báo báoMyers-Briggs Myers-Briggs (MBTI) (MBTI) Các Cácdd ng ngTính Tínhcách cách • •HH ng ngngo ngo i ihay hayHH ngngn$i n$i(E (Ehay hayI)I) • •CC mmnh%n nh%nhay hayTr&c Tr&cgiác giác(S (Shay hayN) N) • •TT duy duyhay hayCC mmgiác giác(T (Thay hayF) F) • •Nh%n Nh%n th c hay Phán quy t (Phay th c hay Phán quy t (P hayJ)J) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Tính cách 1 2 5 3 ( ( ( ( 3 . ( 4úc 12 3. #" c m xúc 16 Ph'm ch(t 4 / 0 ! !$ %. 5 ) % -! # Cá nhân 6 ,! 7 +! % $ ! ' Chính y u 8 %& ) * 9 $ ($ 10 '( 11 & & 12 % % 13 ! 14 "! ! # $ ! 15 16 Center for Excellence in Management Development Tính cách: Mô hình N)m ph'm ch(t i u ch nh (Adjustment) N ng l c xã h i (Socialability) S c i m (Openness) S tán thành (Agreeableness) S t n tâm (Conscientiousness) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Tính cách – M c $ t& ch – !nh h ng thành t&u – $c oán – Th&c d*ng – M o hi m, ch(p nh%n r i ro Center for Excellence in Management Development N)ng l&c N)ng N)ngl&c l&c MM cc $$kh kh )) ++ aacá cá th&c th&c hi,ncác hi,n cácnhi,m nhi,mv* v*khác khácnhau nhau trong m$t công vi,c. trong m$t công vi,c. N)ng N)ngl&c l&c trí trí tu, tu, M M cc $$kh kh )) ++ th&cth&chi,n hi,ncác các ho ho tt $ng th-n kinh. $ng th-n kinh. Các Các lo lo ii thông thôngminh minhkhác khác nhau nhau Thông Thôngminh minhcó có44lo lo iikhác khácnhau: nhau: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Các Ph ng di,n c a N)ng l&c Trí tu, Center for Excellence in Management Development N)ng l&c Th ch(t N)ng N)ngl&c l&c th th ch(t ch(t Kh Kh )) ++ th&c th&chi,n hi,ncác cácnhi,m nhi,m v* v* ./ 0i s c ch!u &ng,s& ./ 0i s c ch!u &ng, s&d1o d1o dai, dai,ss ccmm nhnhvàvành nh ng ng cctính tính tt ngngt&. t&. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Chín N)ng l&c Th ch(t C b n Các Cácyy uutt SS ccm m nh nh • •SS ccmm nh nhv" v"s& s&d1o d1odai dai • •SS ccmm nh nhcó cótính tínhn)ng n)ng $ng $ng • •SS ccmm nh nhcc aacc th th • •SS ccmm nh c nh c !nh !nh Các Cácyy uutt 3) 3) ++ $ng $ng • •SS ccmm nh nhcó cótính tínhbùng bùngnn • •Qui Quimô môn)ng n)ng $ng $ng Các • • $$linh linhho ho t tcc aan)ng n)ng $ng Cácyy uutt khác khác $ng • •KK t thh ppcác cácb$ b$ph%n ph%ncc th th • •Cân b2ng Cân b2ng • •SS cc ch!u &ng, nn !nh ch!u &ng, !nh Center for Excellence in Management Development Xúc c m CCm m xúc, xúc,tình tìnhcc m m M$t M$t kho ng r$ng l n nh ng kho ng r$ng l n nh ng cc m xúc mà m$t ng i m xúc mà m$t ng i có. có. CC m m xúc xúc (Emotions) (Emotions) Tâm Tâm trtr ng ng(moods) (moods) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Các Khía c nh c a Xúc c m Các lo i xúc c m C ng c a xúc c m T n s và dài c a xúc c m Center for Excellence in Management Development Nét m t Chuy n t i Xúc c m Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Mi"n liên t*c c a Xúc c m Nh ng xúc c m g n nhau trong mi n liên t c làm cho con ng i luôn nh m l n chúng v i nhau Center for Excellence in Management Development Gi i tính và Xúc c m Ph n Nam gi i Có th th hi n ra m c Tin r%ng th hi n các c m xúc nhi u h n v m t c m xúc là không phù h p v i hình Nh n bi t v c m xúc m nh nh c a ng i àn ông m! " # Khó &" #" #'()#*#" n bi t Th hi n các c m xúc c m xúc c a nh ng ng i th ng xuyên h n khác C m th$y tho i mái h n Có ít nhu c u trong vi c theo trong vi c th hi n c m xúc u i s ch$p nh n b%ng vi c th hi n ra các c m xúc tích Nh n bi t c m xúc c a c c nh ng ng i khác t t h n Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh ng Ràng bu$c Bên ngoài c a Xúc c m Nh Nh ng ng nh nhhh ng ng Nh Nh ng ng nhnhhh ng ng TT ch ch cc V)n V)nhóa hóa CC mm xúúc xxúc cc aa CCá á nhân nhân Center for Excellence in Management Development 4ng d*ng c a Hi u bi t v" Xúc c m N ng l c và tuy n l a Ra quy t nh ng viên Lãnh o Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c 4ng d*ng c a Hi u bi t v" Xúc c m Xung t qua l i gi a các cá nhân Nh ng hành vi l m l c àm # +, vi c Center for Excellence in Management Development S& Phù h p N)ng l&c - Công vi,c Các n)ng l& l&c Nh ng òi hòi v" v" C a Cá Cá nhân S& phù h p n)ng l& l&c c a công vi, vi,c N)ng l&c - Công vi,c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c Nh Nh nn th th cc Quá Quátrình trình trong trong óó cá cánhân nhân tt ch ch c và di n tnh c và di n t nh ng ng $n t ng mang tính $n t ng mang tính c m c m giác giác gi gi iithích thích vv -.+ -.+ trtr ng c a h/. ng c a h/. Center for Excellence in Management Development Nh%n th c Quá trình nh%n th c: ! Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: Các nhân t nh h ng it ng nh n th c Ng i nh n th c Tình hu ng Nh%n th c: it ng Nh%n th c – T ng quan v t n n – S ' #*' , t ng 0ng – S g n nhau v không gian và th i gian – K t thúc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: Ng i Nh%n th c – Thái – ng c – L i ích – Ki n th c và kinh nghi m – Nh ng mong i Center for Excellence in Management Development Nh%n th c: Ra quy t !nh cá nhân Quan i m Xác nh v$n 1c h i c / n v" Phát tri n các gi i pháp quy t !nh Ch/n l a gi i pháp Ra quy t nh Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: Ra quy t !nh cá nhân Quan i m hành vi v" quy t !nh Center for Excellence in Management Development Nh%n th c: v" 5 + i Thuy Thuy tt Quy Quy kk tt Chúng Chúngta ta phán phánquy quy tt con con ng ng ii mm t cách khác nhau nh th nào t cách khác nhau nh th nào là là dd aa trên các ý nghiã mà chúng trên các ý nghiã mà chúng ta ta quy quycho cho hành hành vivinào nào ó. ó. Nguyên Nguyênnhân nhân“bên “bênngoài” ngoài”hay hay“bên “bêntrong” trong” Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Thuy t Quy k t Quy k t Quan sát Di n d!ch Nguyên nhân Cao S& riêng bi,t Th(p Cao Hành vi S& nh(t trí c a cá nhân Th(p Cao S& nh(t quán Th(p Center for Excellence in Management Development Sai l-m và Thiên v! trong Qui k t – Xu h ng trong vi c h th$p nh h ng c a các nhân t bên ngoài và cao nh h ng c a các nhân t bên trong khi th c hi n phán quy t v nh ng ng i khác – Xu h ng c a các cá nhân trong vi c qui thành công c a h/ cho các nhân t 23# '()#* trong khi l4i cho các th$t b i c a h/ là do các nhân t bên ngoài Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: v" 5 + i Thi u sót th ng m6c ph i: Nh%n th c có ch7n l&a Suy b*ng ta ra b*ng ng i V 8a c n6m S& phi n di,n Center for Excellence in Management Development Nh%n th c: v" 5 + i 4ng d*ng c* th trong t ch c: Ph0ng v(n tuy n l&a Mong i phi th&c t ánh giá vi,c th&c hi,n nhi,m v* c a ng i lao $ng ánh giá m c $ n9 l&c ánh giá v" s& trung thành v i t ch c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c H7c t%p H7c H7c t%p t%p T$t T$t cc nhnh ng ngthay thay iitrong tronghành hànhvivi mà mà + u này x y ra nh là k ttqu + u này x y ra nh là k qu cc aa nh ng kinh nghi nh ng kinh nghi m m H7c H7ct%p t%p • •Bao Baohàm hàmss '"56 '"56 i i • •Thay Thay i iluôn, luôn,h7n, h7n,không khôngquay quaytrtr l l i i • • nh nhnghiã nghiãvv h/c h/ct t ppquan quantâm tâm nnhành hànhvivi •• t t ccthông thôngqua quakinh kinhnghi nghi mm Center for Excellence in Management Development Lý thuy t H7c t%p i"u i"uki,n ki,ncc /nn / S8 S8dd ng ngcc pptíntínhihi uu--tín tínhihi uu có có + u ki n và tín hi utrung + u ki n và tín hi u trung tính tính--tín tínhihi uutrung trungtínhtínhtrtr thành thànhtín tínhihi uucó có ++uukiki nnvà và tt oorara các ph n ng các ph n ngcc aatín tín hihi uukhông không i i uukiki nn Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •Kích Kíchthích thíchkhông không i"u i"uki,n ki,n • •Ph Ph nnxx ::;; ++ /"u /"uki,n ki,n • •Ph Ph nnxx có /"uki,n có /"u ki,n Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
 19. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Lý thuy t H7c t%p i"u i"uki,n ki,nho ho tt $ng $ng Hành Hànhvivilàlàhàm hàmss cc aanh nh ngng kk ttcc cccc aanó: nó: con ng i i con ng hành hành ng ng tt nnnhnh ng ng ph n th ng ph n th ng và và tránh tránhss tr9ng tr9ngph ph tt Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •Hành Hànhviviph ph nnánh ánh(không (khôngh7c h7ct%p) t%p) • •Hành Hànhvivicó /"uki,n có /"u ki,n(h7c (h7ct%p) t%p) • •CC ng c ng c Center for Excellence in Management Development Lý thuy t H7c t%p H7c H7c t%p t%pxã xãh$i h$i Con Conng ng iicó cóth th h7c h7c thông thôngqua quaquan quansát sátvàvà kinh kinhnghi,m nghi,mtr&c tr&ctiti p. p. Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •Các Cácquá quátrình trìnhchú chúýý • •Các Cácquá quátrình trìnhghi ghinh nh , ,tái táihi,n hi,n • •Các quá trình th&c t%p Các quá trình th&c t%p • •Các Cácquá quátrình trìnhcc ng ngcc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 19
 20. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Lý thuy t H7c t%p !nhdd ng !nh ngHành Hànhvi vi S& S&cc ngngcc m$t m$tcách cáchcó cóh, h,th th ng ng m9i m9i b c thành công và /"unày b c thành công và /"u này làm làmcho chom$t m$tcácá nng-n g-nhh nn vv iiph n ng mong ph n ng mong i. i. Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •CC ng ngcc cc òiòih0i h0i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2