intTypePromotion=3

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
76
lượt xem
33
download

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội cụ thể. Phần này gồm nội dung chương 6 đến chương 9. Tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2

 1. 161 phÇn hai H íng dÉn §¸nh gi¸ T¸c ®éng M«i tr êng ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ - x! héi cô thÓ �ánh giá tác ��ng môi tr��ng là vi�c làm mang tính ch�t nghiên c�u, ph� thu�c vào m�i ��i t��ng �ánh giá khác nhau c�a các d� án phát tri�n kinh t� khác nhau. Nó không th� ti�n hành �TM m�t cách máy móc và theo m�t khuôn m�u nh�t ��nh. M�i ��i t��ng �ánh giá có nh�ng ��c thù riêng riêng c�a mình và nh�ng hành ��ng c�a các ho�t ��ng phát tri�n c�a chúng gây ra nh�ng tác ��ng ��n tài nguyên, môi tr�òng, c�ng không ��ng ��u gi�ng nhau. Sau �ây chúng ta s� xem xét �TM c�a m�t s� d� án phát tri�n kinh t� - xã h�i ��i di�n c� th� �ã th�c hi�n.
 2. 162 Lê Xuân H ng Ch ng VI ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TR NG I V I CÁC D ÁN PHÁT TRI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH �ánh giá tác ��ng môi tr��ng ��i v�i các d� án xây d�ng công trình th��ng g�p có r�t nhi�u d�ng khác nhau nh� xây d�ng nhà cao t�ng, c�u ���ng, nhà máy nhi�t �i�n, th�y �i�n, c�ng bi�n, v.v. � �ây ch� �� c�p h��ng d�n �ánh giá tác ��ng môi tr��ng ��i v�i hai d�ng �� án xây d�ng công trình trong �i�u ki�n môi tr��ng ��a ch�t - th�y v�n. Các d�ng �� án �ó là xây d�ng công trình thu� l�i và xây d�ng c�ng bi�n ven b�. I. ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TR NG IV ID ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH!Y L#I 1.1. T�ng quan v� công trình th�y l�i -Tên d� án. -V� trí d� án phát tri�n. -Ch� d� án -Th�i gian thi công và s� d�ng -Nguyên li�u ��u vào. -S�n ph�m ��u ra. -V�n ��u t�
 3. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 163 1.2. Các áp l�c môi trư�ng v� �i�u ki�n t� nhiên và kinh t� xã h�i �i�u ki�n t� nhiên. Trình bày các ��c �i�m t� nhiên � vùng 1.2.1. th�c hi�n d� án phát tri�n kinh t� - xã h�i: • V� trí ��a lý c�a d� án công trình thu� �i�n. (to� ��: kinh �� và v� ��, ranh gi�i) • ��a hình, ��a m�o: Mô t� ��a hình phát tri�n c�a d� án, h��ng ��a hình, hình thái và kích th��c ��a hình (núi, ��i, ��ng b�ng thung l�ng, sông su�i, �� cao, �� d�c,v.v. • C�u t�o ��a ch�t, ki�n t�o: �á tr�m tích, bi�n ch�t, macma xâm nh�p ho�c phun trào, ��t phù sa �� t�. Các ��t g�y ki�n t�o, c��ng �� ��ng ��t. • �i�u ki�n ��a ch�t thu� v�n - ��a ch�t công trình: ��c �i�m n��c d��i ��t, tính ch�t cơ lý c�a ��t �á,... • Khí t��ng, thu� v�n có liên quan ��n d� án xây d�ng công trình thu� �i�n: Khí h�u nhi�t ��i gió mùa, nhi�t �� không khí, l��ng m�a, �� �m, áp th�p nhi�t ��i và bão. • L�u v�c sông: các nhánh sông �� vào, ch� �� dòng ch�y vào các mùa (mùa m�a và mùa khô), mùa l� chính v� và th�i gian di�n ra. 1.2.2.�i�u ki�n kinh t� - xã h�i: Công nghi�p, nông nghi�p, cơ s� h� t�ng giao thông v�n t�i. L�ch s� - v�n hoá, Dân s�, giáo d�c, y t�, v.v. Hi�n tr�ng tài nguyên khu v�c di�n ra d� án. Các d�ng tài 1.2.3. nguyên: tài nguyên ��t, n��c, r�ng và khoáng s�n, v.v. 1.2.4. N�i dung c�a d� án xây d�ng công trình thu� l�i. Các ch� tiêu thi�t k� công trình thu� �i�n (thi�t k� k� thu�t) bao g�m: • Nhi�m v�, n�ng l�c công trình: l��ng n��c c�p t��i tiêu cho nông nghi�p là bao nhiêu hecta, c�p n��c cho công nghi�p và dân sinh.
 4. 164 Lê Xuân H ng • Các h�ng m�c công trình th�c hi�n: ��p tràn bê tông c�t thép, c�ng x� cát �� ch�ng b�i l�ng lòng h� tr��c chân ��p, c�ng l�y n��c. • ��c tr�ng k� thu�t công trình ��u m�i: Di�n tích và l�u l��ng c�c ��i, l�u l��ng trung bình và c�c ��i l�y qua c�ng, m�c n��c th��ng xuyên, m�c n��c cao nh�t, th�p nh�t, l�u l��ng n��c x�, kích th��c c�p h�t bùn cát, s�i có th� tháo x�. • Kích th��c ��p: chièu cao ��p, chi�u r�ng �áy ��p, �� cao m�t �á n�n, chi�u dài ��p, kích th��c c�ng x�, cao trình, v.v. H� th�ng kênh t��i tiêu: ��c tr�ng c�a các kênh, c�ng tiêu, c�ng t��i, c�ng xá, v.v., kênh chính, kênh c�p 2, m�c n��c ��u kênh và cu�i kênh. 1.3. �ánh giá các tác ��ng di�n ra � vùng thư�ng lưu c�a ��p thu� l�i 1.3.1. Các ho�t ��ng phát tri�n trong giai �o�n thi công công trình ��u m�i Di dân và ��n bù. Xây d�ng s�a sang ���ng ô tô �i vào công trình. Xây d�ng m�t b�ng: Xây d�ng kho tàng, bãi �� nguyên v�t li�u. Xây d�ng công trình ��u m�i: Xây d�ng ��p tràn, �ào ��t �á, x� lý n�n móng, nguyên v�t liêu c�n thi�t và s� ng��i tham gia. 1.3.2. Các ho�t ��ng c�a công trình ��p tràn và h� th�ng kênh d�n n��c ho�t ��ng. Di�n bi�n dòng ch�y trong sông vào các mùa khô và mùa m�a l�. 1.3.3. S� bi�n ��i môi trư�ng Thay ��i c�nh quan: hình thành lòng h�. Thay ��i s� d�ng ��t: m�t ��t canh tác.
 5. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 165 Thay ��i ch� �� nhi�t, �m và m�c n��c ng�m, vi khí h�u. �nh h��ng ��n ch�t l��ng n��c m�t (nhi�m b�n do thi công): pH, DO, BOD5, COD, SS, PO4. �nh h��ng ��n thu� sinh: rong, rêu phát tri�n m�nh, vi sinh phong phú do h�p ch�t ph�t pho, Nitơ t�ng cao, ngh� nuôi cá l�ng phát tri�n. Tài nguyên r�ng gi�m: do khai thác g� ph�c v� công trình, làm nhà và lán tr�i, công s�, c�i ��t và n�ơng r�y. Tác ��ng ��n kinh t�, xã h�i, l�ch s�, v�n hoá: Xáo t�n v� m�t t� ch�c xã h�i, ranh gi�i hành chính thay ��i, thay ��i v� tâm lý, phong t�c, t�p quán, �n ��nh cu�c s�ng lâu dài, phát tri�n nông nghi�p và công nghi�p ��a ph�ơng, m�c s�ng ���c c�i thi�n, v�n hoá giáo d�c ���c nâmg cao, t�ng thu nh�p v� �ánh b�t cá, phát tri�n du l�ch, v.v. 1.4. �ánh giá tác ��ng c�a công trình ��n môi trư�ng vùng h� lưu ��p 1.4.1. S� bi�n ��i các y�u t� môi trư�ng $ S� thay ��i ��a hình vùng h� l�u ��p: S� hình thành h� th�ng kênh m�ơng t��i, tiêu là ��a hình nhân t�o, làm thay ��i m�t �� phân c�t sâu và phân c�t ngang vùng h� l�u. $ S� thay ��i các y�u t� khí h�u: Nhi�t ��, �� �m, bi�n trình nhi�t �m theo chi�u h��ng có l�i cho cây tr�ng. $ S� thay ��i tài nguyên n��c m�t và n��c ng�m, có th� gây ra nh�ng vùng sình l�y ho�c vùng khô c�c b� ho�c làm thay ��i ch�t l��ng n��c m�t hay n��c ng�m � m�t c� vùng. $ S� thay ��i tài nguyên ��t và ch�t l��ng ��t tr�ng theo chi�u h��ng t�ng di�n tích gieo tr�ng và c�i thi�n ch�t l��ng ��t. $ S� thay ��i tài nguyên lao ��ng và xu th� phân b� l�i l�c l��ng lao ��ng, phân hoá xã h�i nông thôn.
 6. 166 Lê Xuân H ng 1.4.2. S� thay ��i ��a hình và tác ��ng c�a công trình �ã t�o ra ��a hình nhân t�o kênh m�ơng t��i tiêu, �ê ng�n tiêu thoát n��c. H� th�ng kênh có th� x�y ra s�t l� b� ho�c gây ra ng�p úng c�c b� vào mùa m�a l�. 1.4.3. S� bi�n ��i vi khí h�u � h� lưu: Vùng �ư�c tư�i tiêu có �� �m cao và n�n nhi�t th�p 1.4.4. Tác ��ng ��n ngu�n nư�c ng�m: Làm thay ��i cơ s� xâm th�c, thay ��i m�c nư�c ng�m. 1.4.5. H� th�ng kênh mương có th� t�o ra m�ng lư�i giao thông nông thôn �ư�ng thu� �� vân chuy�n nguyên v�t li�u và s�n ph�m nông nghi�p (lúa, mía v.v.) Mùa khô n��c không 1.4.6. Tác ��ng công trình ��n ch�t lư�ng nư�c. tràn qua ��p. L��ng n��c trong h� gi�m, n��c ít l�u thông, có kh� n�ng b� ô nhi�m m�nh do n��c th�i công nghi�p và sinh ho�t �� vào. 1.4.7. Tác ��ng ��n kinh t� - xã h�i $ H� th�ng kênh m�ơng mang n��c v� làm thay ��i b� m�t ��ng b�ng vùng h� l�u, làm t�ng di�n tích canh tác, t�ng s�n l��ng nông nghi�p, gi�i quy�t ���c mâu thu�n gi�a l�c l��ng lao ��ng th�a và thi�u di�n tích ��t canh tác. $ Vi�c di dân � vùng h� l�u c�ng làm n�y sinh ra m�t s� v�n �� xã h�i ph�c t�p. Khi d� án hoàn thành �i vào ho�t ��ng, các tác ��ng tích c�c là: b� m�t nông thôn s� thay ��i, mùa v� t�ng, thay ��i cơ c�u cây tr�ng, t�ng n�ng xu�t, t�ng h� s� s� d�ng ��t, t�ng t�ng s�n l��ng nông nghi�p. Tác ��ng tiêu c�c có th� x�y ra là n��c sông b� ô nhi�m do ngu�n n��c thi�u, do n��c thãi công nghi�p và sinh ho�t, h� th�ng kênh m�ơng có th� có hi�n t��ng xói l� x�y ra, hi�n t��ng l�y hoá hay khô c�c b� c�ng có th� phát tri�n theo th�i gian.
 7. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 167 Bi�n pháp gi�m nh� tác ��ng tiêu c�c môi tr��ng vùng h� l�ucó th� ���c s� d�ng: gi�m ngu�n ô nhi�m t� ngu�n th�i. Thi�t k� và gia c� nh�ng �o�n kênh xung y�u có kh� n�ng ti�m tàng s�t l�., gi�i quy�t t�t h� th�ng tiêu thoát cho nh�ng vùng tr�ng có kh� n�ng ng�p úng vào mùa m�a l�, ph�i có cơ ch� và chính sách thích h�p cho vi�c ��u t� phát tri�n nông nghi�p. 1.5. Tác ��ng môi trư�ng c�a công trình thu� l�i ��n vùng c�a sông ven bi�n 1.5.1. �i�u ki�n t� nhiên vùng c�a sông ven bi�n có công trình thu� l�i $ Vùng c�a sông thu�c ��a ph�n nào c�a các ��a ph�ơng. $ Kinh t� ch� y�u c�a vùng c�a sông ven bi�n: nông nghi�p, �ánh b�t và nuôi tr�ng thu� h�i s�n, làm mu�i, v.v. $ Các ngu�n tài nguyên: ��t ng�p m�n sú v�t, �át làm mu�i , ��t nông nghi�p, ngu�n n��c m�t, n��c ng�m, tài nguyên khoáng s�n, tài nguyên lao ��ng. $ ��a hình vùng c�a sông ven bi�n :��ng b�ng, �� cao, �� d�c, gò, ��n cát,… $ Các y�u t� khí t��ng, thu�, h�i v�n: ch� �� thu� tri�u, dòng ch�y, gió bão,.áp th�p, nhi�t ��, �� �m, … 1.5.2. Các thay ��i môi trư�ng vùng c�a sông ven bi�n có công trình thu� l�i $ Thay ��i và �nh h��ng ��n ��a hình c�a sông: b�i t� và xói l� b� $ Thay ��i ch� �� dòng ch�y c�a sông. $ Thay ��i s� xâm nh�p m�n, ch�t l��ng n��c ng�m. $ Tác ��ng ��n ngu�n h�i s�n, c� sông và ven b�. $ S� ô nhi�m do ngu�n n��c th�i công nghi�p và sinh ho�t v� mùa c�n. $ S� �n ��nh kinh t� - xã h�i ��i v�i nh�ng vùng có n��c ng�t ���c d�n t�i.
 8. 168 Lê Xuân H ng 1.5.3. Xu th� bi�n ��i môi trư�ng vùng c�a sông ven bi�n Trong mùa khô, công trình thu� l�i có th� tác ��ng môi tr��ng: $ Gi�m l��ng n��c ng�t ch�y v� c�a sông. $ Kh� n�ng xâm nh�p m�n cao t� bi�n vào. $ Gây khó kh�n cho s�n xu�t, kinh t� và xã h�i: nuôi tr�ng thu� h�i s�n gi�m, m�t s� h�i s�n có giá tr� gi�m sút, ��i s�ng nhân dân g�p khó kh�n. $ Các bi�n pháp gi�m thi�u tiêu c�c: t�ng công trình �ê ng�n m�n, gi� n��c ng�t, x� lý n��c th�i tr��c khi �� vào sông, xây d�ng công trình ch�ng b�i l�p và ch�ng xói l�. 1.6. Phân tích chi phí l�i ích S� d�ng ph�ơng pháp phân tích chi phí - l�i ích m� rông �� �ánh giá nh�ng cái ���c và m�t có tính ��n môi tr��ng c�a h� th�ng thu� l�i khu v�c th�c hi�n d� án. N�i dung �ánh giá g�m �ánh giá l�i nhu�n tính, �ánh giá xu�t l�i nhu�n t� nhiên. 1.6.1. Chi phí cho d� án (quy b�ng ti�n) $ V�n ��u t� bao g�m v�n c� ��nh và v�n l�u ��ng. $ Chi phí cơ h�i do m�t di�n tích canh tác do xây d�ng kênh m�ơng (gi�m thu ho�ch thóc t�n/n�m). $ Chi phí do di dân khi xây d�ng công trình (��n bù). $ Chi phí cơ h�i do s� công nhân thay ��i ph�ơng án s�n xu�t. $ Chi phí thi�t h�i thu� s�n vùng h� l�u do h� sinh thái thu� v�c thay ��i. $ Chi phí nhi�m m�n vùng c�a sông do h� sinh thái vùng c�a sông b� thay ��i. $ Chi phí ô nhi�m cho n��c sông mùa ki�t (x� lý n��c th�i trư�c khi �� vào sông).
 9. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 169 1.6.2. Các l�i ích do d� án mang l�i (quy b�ng ti�n) $ L�i ích khai thác ngu�n n��c (n��c t��i cho nông nghi�p mùa v� t�ng và n��c sinh ho�t). $ T�o vi�c làm cho ng��i lao ��ng. $ Phát tri�n giao thông. (���ng ��t liên xã do kênh m�ơng). $ L�i ích nuôi tr�ng thu� s�n do h� sinh thái c�a sông thay ��i. $ L�i ích nuôi tr�ng thu� s�n vùng th��ng l�u. 1.6.3. Phân tích l�i ích - chi phí m� r�ng L�i nhu�n tính. Su�t l�i nhu�n. K�t qu� tính. Nh�n xét và �ánh giá . 1.7. Các bi�n pháp gi�m nh� tác đ �ng tiêu c�c 1.7.1. B� xung ngu�n n��c (nâng cao hi�u qu� khai thác h� th�ng, ti�t ki�m n��c s� d�ng). 1.7.2. Xây d�ng h� th�ng r�ng phòng h�. 1.7.3. Xây d�ng h� ch�a th��ng ngu�n. 1.7.4. Phòng ch�ng l�. 1.7.5. Ch�ng xói l� b�. 1.7.6. Ch�nh tr� vùng c�a sông. 1.7.7. Kh�c ph�c nh�ng h�u qu� khác (bi�n ��i khí h�u, ch�ng l� quét). K&t lu*n và ki&n ngh/.
 10. 170 Lê Xuân H ng II . §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng ®èi víi dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh c¶ng biÓn 2.1. T�ng quan v� công trình c�ng bi�n Tên công trình c�ng . V� trí công trình. Cơ quan ch� d� án. Th�i gian th�c hi�n và k�t thúc. M�c �ích và ý ngh�a c�a d� án. V�n ��u t�. 2.2. Các áp l�c môi trư�ng v� �i�u ki�n t� nhiên và kinh t� xã h�i 2.2.1. �i�u ki�n t� nhiên. Trình bày các ��c �i�m t� nhiên � vùng th�c hi�n d� án phát tri�n kinh t� - xã h�i $ V� trí ��a lý c�a d� án công trình c�ng bi�n. (t�a ��: kinh �� và v� ��, ranh gi�i) $ ��a hình, ��a m�o: mô t� ��a hình phát tri�n c�a d� án, h��ng ��a hình ���ng b� bi�n, hình thái và kích th��c ��a hình (v�ng v�nh, c�a sông, �� sâu, �� d�c mái b�), v.v. $ C�u t�o ��a ch�t, ki�n t�o: b� �á tr�m tích, bi�n ch�t, macma xâm nh�p ho�c phun trào, ��t phù sa �� t�. Các ��t g�y ki�n t�o, c��ng �� ��ng ��t. $ �i�u ki�n ��a ch�t công trình - ��a ch�t th�y v�n: n��c ng�m, tính ch�t cơ lý c�a ��t �á,... $ Khí t��ng, th�y v�n có liên quan ��n d� án xây d�ng công trình c�ng bi�n: khí h�u nhi�t ��i gió mùa, nhi�t �� không khí, l��ng m�a, �� �m, áp th�p nhi�t ��i và bão. $ H�i v�n: th�y tri�u, dòng ch�y, v�n chuy�n bùn cát, �� m�n, v.v. Công nghi�p, nông nghi�p, cơ s� h� 2.2.2. �i�u ki�n kinh t� - xã h�i: t�ng giao thông v�n t�i. L�ch s� - v�n hoá, Dân s�, giáo d�c ,y t� v.v.
 11. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 171 2.2.3. Hi�n tr�ng tài nguyên khu v�c di�n ra d� án. Các d�ng tài nguyên: tài nguyên ��t, n��c, r�ng và khoáng s�n, v.v. các nhu c�u 2.2.4. M�c tiêu c�a d� án công trình c�ng là nh�m �i�u ti�t c�a ��t n��c và c�a c�ng ��ng sao cho c�ng có th� th�c hi�n ���c ch�c n�ng kinh t� c�a c�ng mà không gây �nh h��ng x�u ��n môi tr��ng. 2.2.5. N�i dung c�a d� án công trình c�ng bi�n Các ch� tiêu thi�t k� công trình c�ng bi�n (thi�t k� k� thu�t) bao g�m: kích th��c c�ng (chi�u dài, r�ng), b�n c�ng, kho bãi ch�a hàng, n�o vét lu�ng t�u.v.v. Nhi�m v�, n�ng l�c công trình: l��ng tàu thuy�n ra vào c�ng, tr�ng t�i tàu, b�c x�p hàng hoá, v.v. Các h�ng m�c công trình th�c hi�n: c�u c�ng bê tông c�t 2.3. Các tác đ �ng môi trư �ng ti�m tàng c�a phát tri�n c�ng bi�n Ngu�n g�c c�a nh�ng tác ��ng môi tr��ng thu�c phát tri�n c�ng bi�n có th� phân thành 3 lo�i: 2.3.1. Đ �t v� trí c�ng $ S� t�n t�i các công trình và ��p ��t. $ V� trí c�a công trình xây d�ng. $ Các ho�t ��ng xây d�ng trên bi�n và ��t li�n $ N�o vét và �� bùn n�o vét. $ V�n chuy�n v�t li�u xây d�ng. 2.3.3. Khai thác c�ng a. Liên quan ns i l i c a tàu bè: • N��c th�i và ch�t th�i t� tàu, • Ch�y tràn và rò r� dàu m� t� các tàu
 12. 172 Lê Xuân H ng b. Liên quan n hàng hóa: • B�c x�p và l�u kho hàng hóa, • Thi�t b� b�c x�p, • Các v�t li�u nguy hi�m, • N��c th�i t� ho�t ��ng công nghi�p ven b�, • V�n t�i trên b� ��a hàng ��n c�ng và rút hàng t� c�ng. 2.4. Các nhân t� môi trư �ng liên quan đ �n phát tri�n c�ng bi�n 2.4.1. Ch�t lư �ng nư �c • ��c tr�ng chung: nhi�t �� n��c, �� mu�i, �� pH, m�u s�c, �� trong su�t, n�ng �� ch�t h�u cơ (TOC) nhu c�u oxy hoá h�c (COD), nhu c�u oxy sinh hóa (BOD). • �� ��c (SS). • Các nhân t� dinh d��ng: l��ng oxy hoà tan (DO), l��ng Nitơ (N), l��ng ph�tpho (P). • Các ch�t ��c và h�i: Kim lo�i n�ng (Hg, Cd, Pb và thu�c tr� sâu. • L��ng khu�n Coli. 2.4.2. Thu� h�c vùng b� • Dòng ch�y, • Dòng tri�u, • Dòng bùn cát ven b�, • Xói l� b� bãi, • Tiêu n��c, • B�i l�ng bùn cát, • N��c ng�m, • Các hi�n tư �ng v�t lý ven b� khác.
 13. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 173 2.4.3. Ô nhi�m đ áy bi�n • Ô nhi�m bùn cát �áy do d�u m�, • Ô nhi�m kim lo�i n�ng, • Ô nhi�m pH, màu s�c, mùi. • Thu�c tr� sâu. 2.4.4. Sinh thái bi�n và vùng b� • Sinh v�t n�i, • Sinh v�t phù du, • Sinh v�t �áy, • San hô, • C� bi�n và r�ng ng�p m�n. 2.4.5. Ch�t lư �ng không khí • Mu�i than và b�i, • N�ng �� Diôxit sunfua (SO2), diôxit Nitơ (NO2), oxyt cacbon (CO), và Hydrocacbon (HC) do tàu bi�n và xe c�, các thi�t b� c�a c�ng th�i ra. • Các ch�t có mùi ��c h�i. 2.4.6. Ti�ng �n và rung • Xe c� �i l�i, • B�c x�p hàng hoá, • Tàu bè ra vào c�ng, • Các ho�t ��ng khác. 2.4.7. X� lý ch�t th�i • Bùn ��t n�o vét.
 14. 174 Lê Xuân H ng • Rác và các h�p ch�t dàu do tàu bè th�i ra. • Ch�t th�i d�ch v�, sinh ho�t �ô th� và công nghi�p ven b�. 2.4.8. Làm x�u c�nh quan • V� ngoài c�a công trình c�ng, • Ánh �i�n chi�u sáng chói. 2.4. Các tác đ �ng vă n hoá - xã h�i • Di chuy�n làng m�c. • Công nghi�p hoá và �ô th� hoá. • T�ng dân s�. • Phát tri�n d�ch v� th�ơng m�i, tr��ng h�c, b�nh vi�n. 2.5. Các tác đ �ng c�a vi�c đ �t v� trí c�ng • Thay ��i các ��c tr�ng dòng ch�y do các �ê ch�n sóng và bãi ��t l�p. • T�o ra vùng n��c kín bên trong các công trình c�ng s� b� ô nhi�m do gi�m l��ng oxy hoà tan, t�ng �� dinh d��ng c�a n��c, �nh h��ng ��n môi tr��ng n��c. • Làm thay ��i các ��c tr�ng dòng ch�y và dòng bùn cát do thay ��i ch� �� ph�n x�, khúc x� và nhi�u x� c�a sóng. • Gây xói l� b� ho�c b�i l�ng c�ng. • Có th� �nh h��ng ��n dòng ch�y trong sông và ch� �� tiêu n��c ven b�. • Gây ô nhi�m �áy do t�ng t�c �� l�ng ��ng bùn cát. • �nh h��ng ��n môi tr��ng s�ng c�a sinh v�t ven bi�n do t�ng �� dinh d��ng c�a n��c, l�ng ��ng xác sinh v�t ch�t,
 15. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 175 t�ng ch�t h�u cơ và làm thay ��i các tính ch�t hóa h�c c�a bùn cát �áy. • Tác ��ng ��n ��ng th�c v�t d��i n��c do thay ��i ch�t l��ng n��c, thay ��i thu� v�c ven b� và ô nhi�m �áy, làm suy gi�m �a d�ng sinh h�c và h� sinh thái. • Tác ��ng ti�m tàng ��i v�i ch�t l��ng c�nh quan, �nh h��ng do hình thành các công trình c�ng và h� th�ng chi�u sáng, gây c�m giác khó ch�u cho nhân dân ��a ph�ơng. • Tác ��ng ��n v�n hoá xã h�i do ph�i di chuy�n dân c� ��a ph�ơng, �ôi khi d�n ��n mâu thu�n v� ch�ng t�c, v�n hoá, b� t�c ho�c tôn giáo v�i dân ��a ph�ơng. 2.6. Các tác đ �ng môi trư �ng c�a thi công • Các ho�t ��ng �óng c�c, xây d�ng công trình b�ng �á, s�i, n�o vét, ��m lèn và làm ��c n��c. Bùn cát b� kh�y lên trong n��c làm t�ng hàm l��ng ch�t r�n lơ l�ng (SS), và t�ng n�ng �� các ch�t h�u cơ, có tác ��ng ��n ch�t ��c h�i, làm gi�m kh� n�ng xuyên qua n��c c�a ánh sáng m�t tr�i. • Các tàu thi công có th� x�y ra tràn d�u, rác th�i và rò r� các ch�t khác xu�ng n��c. S� gây ô nhi�m có th� do �� bê tông d��i n��c và các dòng ch�y tràn khi thi công. • Quá trình n�o vét khi thi công làm thay ��i ch� �� dòng ch�y, d�n ��n xâm nh�p m�n vào các c�a sông, làm b�i l�ng ven b�. • Thay ��i ch� �� b�i l�ng d�n ��n quá trình xói l� b�. • S� n�o vét bùn cát gây ra hi�n t��ng xâm nh�p các ch�t ��c h�i vào trong n��c ng�m ho�c thay ��i ch� �� tiêu n��c ven b�. • S� thi công và n�o vét bùn cát làm xáo tr�n bùn cát �áy. Phân tán r�ng ra và l�ng ��ng l�i trên th�m th�c v�t, hu� ho�i h� sinh thái , ��c bi�t là san hô.
 16. 176 Lê Xuân H ng • C�c, b� m�t bê tông, các kh�i công trình b�ng �á, s�i và các k�t c�u t�ơng t� n�m trong n��c có th� t�o ra m�t môi tr��ng s�ng m�i., có th� phát sinh ra m�t s� loài có h�i. Các ch�t ��c h�i khi b� khu�y lên �nh h��ng tr�c ti�p ��n tôm cá và sinh v�t �áy. • Quá trình thi công, các thi�t b�, xe v�n chuy�n nguyên v�t li�u là ngu�n gây ô nhi�m b�i và các khí ��c cho môi tr��ng không khí. • Ti�ng xe máy, thi�t b� ho�t ��ng thi công gây ti�ng �n và rung, �nh h��ng ��n s�c kho� c�ng ��ng. • Các ch�t th�i do n�o vét bùn cát có th� gây ra làm hu� di�t cây c�i, hu� ho�i rau màu, làm lan tràn các ch�t ô nhi�m. S� �� bùn cát �áy làm thay ��i ��a hình �áy và sinh v�t �áy. Các ch�t ��c h�i có th� lan to� ra chung quanh khu v�c �� ��t, gây thi�t h�i cho tài nguyên thu� s�n. • Quá trình thi công gây ra nh�ng xáo tr�n, �nh h��ng ��n sinh thái bi�n và ven b�. Cá và m�t s� sinh v�t �áy ph�i di c� ��n nơi khác. L��ng bùn cát b� khu�y lên s� phân to� ô nhi�m và mu�i, gây mùi khó ch�u. 2.7. Các tác đ �ng môi trư �ng trong khai thác c�ng • Trong quá trình c�ng �i vào ho�t ��ng gây ra ô nhi�m n��c do t�u bè th�i ch�t b�n ra. • �nh h��ng c�a d�u trên bi�n �ã t�o ra các h�t n�ng chìm xu�ng n��c do quá trình thoái bi�n sinh h�c. • Các c�m s�a ch�a tàu có th� là ngu�n th�i ra các ch�t ��c h�i. Ví d� ch�t ch�ng rêu bám v� tàu, sơn, ho�c các kim lo�i n�ng. • T�u là ngu�n phát sinh ra các khí th�i ��c h�i nh� khí ��t, khói, mu�i than, các ch�t hơi, SO2, SO2 là hai ch�t ô nhi�m �i�n hình. • Ho�t ��ng c�a c�ng có th� gây ra tràn d�u trên bi�n, làm ô nhi�m các bãi t�m, gây thi�t h�i cho kinh t� du lich và �ánh b�t cá.
 17. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 177 • Các ho�t ��ng d�ch v� và công nghi�p ven b� phát tri�n cùng ho�t ��ng c�a c�ng c�ng gây ô nhi�m n��c, sinh thái bi�n và ven b�, ô nhi�m �áy, phá hu� h� sinh thái và làm gi�m �a d�ng sinh h�c, ô nhi�m không khí, gây ti�ng �n và rung, �nh h��ng ��n kinh t�, v�n hoá - xã h�i. 2.8. Di�n bi�n và d� báo các tác đ �ng môi trư �ng xây d�ng c�ng bi�n c�a ô nhi�m 2.8.1. �ánh giá ô nhi�m nư�c bao g�m các ch� tiêu chính n��c: COD, BOD, Nitơ, Photpho, Oxy hoà tan (DO), d�u, ch�t r�n lơ l�ng (SS), các kim lo�i n�ng và thu�c tr� sâu, chu�t. $ Quan tr�c: • Quan tr�c t�ng th� vùng n��c ng�t �� xác ��nh ranh gi�i n��c ng�t �nh h��ng ra phía bi�n, xem xét s� thay ��i m�u n��c, sóng. • Quan tr�c ��nh k� �� xem xét s� bi�n ��ng trong các �i�u ki�n khí t��ng. (Ví d� n�u quan sát th�y có m�t kh�i n��c tù ��ng � khu v�c lân c�n ��a �i�m c�a d� án, thì �i�u �ó có ngh�a là các ch�t ô nhi�m có xu th� tích t� khu v�c �ó). $ Bi�n pháp �ánh giá: • Có th� quan sát b�ng m�t th��ng t� trên b� hay trên tàu các váng d�u loang trên m�t n��c. • �� trong su�t �o b�ng ��a Secchi m�u tr�ng, kh� n�ng nhìn th�y � �� sâu trên 3-4m thì n��c còn �� t�t. • Hi�n t��ng n��c có màu có th� do s� phát tri�n ��t bi�n c�a các sinh v�t s�ng lơ l�ng do t�ng �� dinh d��ng. $ L�y m�u phân tích n��c: Các s� li�u v� ch� tiêu môi tr��ng n��c c�a ô nhi�m n��c thay ��i theo mùa, theo kho�ng th�i gian, theo các ��c tr�ng c�c b�, v� trí, t�ng l�p. Vì v�y các m�u có th� ph�i l�y theo các nguyên t�c nh�t ��nh: -Theo mùa.
 18. 178 Lê Xuân H ng -Theo v� trí t�ng quát. -Theo th�i gian. -Theo �� sâu, theo t�ng, l�p. -Theo m�c �ích c�a m�u. $ Bi�n pháp �ánh giá: Trên cơ s� c�a k�t qu� phân tích các m�u, so sánh ch� tiêu �� �ánh giá. $ Tính toán l��ng ô nhi�m. $ D� báo v� ô nhi�m n��c. 2.8.2. Đ ánh giá tác đ �ng thu� h�c vùng b� • Kh�o sát thu� tri�u, dòng ch�y và sóng. • �o ��c l��ng v�n chuy�n bùn cát. • Hi�n tr�ng b�i và xói l� b�.4.3- • D� báo các bi�n ��ng c�a thu� h�c vùng b�. 2.8.3. Đ ánh giá tác đ �ng sinh thái bi�n và ven b� ‘ Kh�o sát sinh thái bi�n ph� thu�c vào m�i nhóm khác nhau: • L�y m�u các sinh v�t d��i n��c. • �o ��m b�ng các ph�ơng pháp li�t kê: Vi khu�n, ��ng, th�c v�t phù du, sinh v�t n�i, sinh v�t s�ng bám, sinh v�t �áy. • R�ng ng�p m�n và san hô. ‘ Bi�n pháp �ánh giá: • Gi�m ch�t l��ng n��c. • Ô nhi�m bùn cát �áy. 2.8.4. Đ ánh giá ch�t lư �ng không khí ‘ Ngu�n phát sinh ch�t th�i không khí:
 19. Ch ng VI: /GIA TÁC NG MT I V I CÁC D ÁN PH/TR XD CÔNG TRÌNH 179 Các ch�t ô nhi�m do c�ng gây ra là b�i, khí ��t và các mùi khó ch�u. Ngu�n sinh b�i ch� y�u là quá trình thi công, xe c� �i l�i và các d�ch v� ��i v�i hàng khô �� ��ng. Ngu�n phát sinh khí ��t c�a các tàu bi�n, các thi�t b� b�c x�p hàng hoá và công nghi�p ven b�. Các khói, b�i, các ch�t khí, các ch�t hơi, mùi c�ng phát sinh ra t� tàu bi�n. Ph�m vi lan to� c�a các ch�t ô nhi�m ph� thu�c vào ch� �� gió � khu v�c ti�n hành d� án. Mùi th��ng b�c hơi � khâu hút rót hàng l�ng, b�c x�p và l�u kho các hàng �� ��ng, ch� bi�n cá, các bãi rác, bãi �� bùn n�o vét. Có th� còn gây ra do công nghi�p ven b�. ‘ Kh�o sát ô nhi�m không khí. • Quan tr�c dài h�n v� ch� �� gió (h��ng gió, t�c ��, s� gi� n�ng..) • S� ô nhi�m không khí SO2 và NO2. ‘ D� báo s� bi�n ��ng ch�t l��ng không khí. 2.8.5. �ánh giá tác ��ng ti�ng �n • Kh�o sát ti�ng �n. Ngu�n gây ti�ng �n ch� y�u do xe c� ch�y qua l�i, thi công và thi�t b� b�c x�p hàng hoá. • D� báo s� lan xa c�a ti�ng �n. 2.8.6. �ánh giá tác ��ng Mùi • Ngu�n chính to� ra các mùi khó ch�u là các cơ s� công nghi�p ven b� ch� bi�n th�c ph�m (th�t cá), t� các lò �úc công nghi�p hoá dàu, bãi rác • D� báo ph�m vi lan t�a ô nhi�m mùi trong khu v�c.
 20. 180 Lê Xuân H ng 2.8.7. �ánh giá tác ��ng ��i v�i c�nh quan • Công trình c�ng �nh h��ng ��n phong c�nh ��p c�a b� bi�n, ��n du l�ch. • Chi�u sáng quá m�c • Bi�n pháp gi�m nh� ô nhi�m c�nh quan là chuy�n v� trí c�ng. 2.9. Các bi�n pháp phòng, ch�ng và ng�n ng�a các tác h�i ‘ ��i v�i ch�t l��ng n��c: • Ph�i ch�n v� trí c�ng th�n tr�ng, chú ý ��n kh� n�ng tù ��ng, có h� th�ng x� lý n��c th�i. • Ch�n các thi�t b� thi công h�p lý trong thi công n�o vét. S� d�ng các màn ch�n bùn thích h�p, tính toán c�n th�n vi�c t�o ra các b� l�ng, các ��p tràn khi phun ��t t�o bãi, v�n chuy�n h�p lý các v�t li�u xây d�ng và bùn cát n�o vét, khi v�n chuy�n có che ch�n, ch�n nơi �� bùn cát n�o vét thích h�p. • �i�u hoà h�p lý vi�c �� các ch�t th�i t� tàu và chu�n b� các thi�t b� thu gom các ch�t th�i r�n và l�ng do tàu th�i ra. • C�n h�t s�c tránh rò r� và tràn d�u. Chu�n b� các ph�ơng ti�n ng�n d�u loang trên bi�n và các hoá ch�t. ‘ ��i v�i thu� v�c ven b�: • N�o vét bùn �áy h�p lý không �nh h��ng ��n ch� �� dòng ch�y, • C�n �ánh giá dòng ch�y qua m�c phòng �� tránh hi�n t��ng sói l� b�.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản