intTypePromotion=3

cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: phần 1

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
124
lượt xem
45
download

cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 1 cuốn "cơ sở dữ liệu hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: tổng quan về mô hình dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong mô hình dữ liệu hướng đối tượng, phương pháp chuyển đổi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và hướng đối tượng. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: phần 1

HOÀNG BẢO HÙNG<br /> <br /> Cơ s ở Dữ LIỆU<br /> NUứNG ĐỐI TUPIG<br /> m<br /> <br /> ề*<br /> <br /> K<br /> <br /> NHẢ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYẼN<br /> <br /> thông<br /> <br /> HOẢNG BẢO HÙNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> »<br /> <br /> A<br /> <br /> H U O N G 0 0 1 TƯỢNG<br /> ■<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VẢ TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> BẢNG VIẾT TẮT CÁC TH UẬT NGỮ<br /> A CID (A tom icity, Consistency,<br /> <br /> Tính nguyên tử, tính nhất quán,<br /> <br /> Isolation, Durability)<br /> <br /> tính biệt lập, tính bền vững<br /> <br /> DCL (D ata Control Language)<br /> <br /> N gôn ngữ điều khiển dữ liệu<br /> <br /> DDL (D ata Difinition Language)<br /> <br /> Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu<br /> <br /> D M L (D ata M anipulation<br /> Language)<br /> <br /> Ngôn ngữ thao tác dữ liệu<br /> <br /> ODL (The O bject D efinition<br /> <br /> N gôn ngữ định nghĩa đối tượng<br /> <br /> Language)<br /> O DM G (O bject D atabase<br /> M anagem ent Group)<br /> <br /> N hóm quàn trị CSDL đối tượng,<br /> tồ chức đề xuất mô hình ODM G<br /> (ver 3.0) và ngôn ngữ OQL<br /> <br /> OID (O bject Identifier)<br /> <br /> Định danh đối tượng<br /> <br /> OODB (O bject O riented<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng<br /> <br /> D atabase)<br /> OPG (O OD B Predicate Graph)<br /> <br /> Đồ thị tân từ hướng đối tượng<br /> <br /> OQL (O bject Q uery Language)<br /> <br /> N gôn ngữ truy vấn đối tượng<br /> <br /> RPG (Relational Predicate Graph)<br /> <br /> Đồ thị tân từ quan hệ<br /> <br /> RTDB (R eal-Tim e<br /> <br /> C ơ sở dữ liệu thời gian thực<br /> <br /> D atabase System )<br /> RTO O DB (R eal-T im e O bject<br /> <br /> C ơ sở dữ liệu hướng đối tượng<br /> <br /> O riented D atabase System )<br /> <br /> thời gian thực<br /> <br /> RTO O DD B (Real-Time<br /> <br /> Cơ sờ dữ liệu phân tán hướng<br /> <br /> Object O riented Distributed<br /> <br /> đối tượng thời gian thực<br /> <br /> Database System)<br /> SFW (Select...From ...W here)<br /> <br /> Khối lệnh ừ ọng tâm của ngôn<br /> ngữ truy vấn đối tượng OQL<br /> <br /> TID (Tuple Identifier)<br /> <br /> Đ ịnh danh bộ<br /> <br /> UM L (U nified M odeling<br /> <br /> Ngôn ngữ mô hình hợp nhất<br /> <br /> Language)<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> L òi nói đ ầ u ...................................................................................................11<br /> M ở đầu........................................................................................................... 13<br /> C hương 1. TÔNG QUAN VẺ MÔ HÌNH D Ử L I Ệ U ......................17<br /> 1.1. G iói th iệ u .........................................................................................19<br /> 1.2. M ô hình m ạ n g ..................................................................................20<br /> 1.2.1. Đặc tính nhận dạng mẫu ti n ................................................... 20<br /> 1.2.2. Đ uờng liên k ế t .......................................................................... 21<br /> 1.2.3. Biểu diễn các mối quan h ệ ...................................................... 21<br /> 1.3. M ô hình phân c ấ p ........................................................................... 22<br /> 1.3.1. Thuật toán chuyển đổi từ mô hình mạng đơn giản<br /> sang mô hình phân cấp .............................................................23<br /> 1.3.2. M ầu tin cơ sờ dữ liệ u ...............................................................24<br /> 1.4. M ô hình quan h ệ ............................................................................. 24<br /> 1.4.1. M iề n ............................................................................................ 24<br /> 1.4.2. Q uan h ệ .......................................................................................25<br /> 1.4.3. K h ó a ............................................................................................ 26<br /> 1.5. Mô hình thực thể - quan hệ.......................................................... 26<br /> 1.5.1. Thực thể và tập thực th ể.......................................................... 26<br /> 1.5.2. Thuộc tính và khóa................................................................... 27<br /> 1.5.3. Phân cấp ISA ..............................................................................27<br /> 1.5.4. Ràng buộc dữ liệ u .....................................................................28<br /> 1.5.5. Mối quan h ệ ...............................................................................29<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản