Cơ sở dữ liệu video

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
172
lượt xem
63
download

Cơ sở dữ liệu video

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm 1 phần của bài học: Phương pháp chỉ số hóa: lưu thông tin về tiếng và hình. Lưu nội dung của bài học (slides). Trích chọn từ khóa của bài học. Phân đoạn video dựa trên sự thay đổi slides. Tạo chỉ số cho các từ khóa của các đoạn video. Phương pháp tìm kiếm: Tìm kiếm theo từ khóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở dữ liệu video

 1. Cơ sở dữ liệu video Le Thi Lan MICA International Research Center MICA Multimedia, Information, Communication & Applications UMI 2954 Hanoi University of Technology 1 Dai Co Viet - Hanoi - Vietnam
 2.  htttk5@gmail.com  Tổng quan  Đọc thêm bài báo  Tìm kiếm video bài giảng  Tìm kiếm video bản tin  Hệ thống “name-it” MICA 2010 2
 3. Các bài toán của cơ sở dữ liệu video MICA 2010 3
 4. Phân tích video có cấu trúc MICA 2010 4
 5. Phân tích video không cấu trúc MICA 2010 5
 6. Tìm kiếm video Tìm kiếm toàn bộ video  Dựa trên thông tin text xung quanh Ví dụ: Google/YouTube  Search for sunset MICA 2010 6
 7.  Tổng quan  Đọc thêm bài báo  Tìm kiếm video bài giảng  Tìm kiếm video bản tin  Hệ thống “name-it” MICA 2010 7
 8. Tìm kiếm video – tìm kiếm bài trình bày Tìm 1 phần của bài học Phương pháp chỉ số hóa  Lưu thông tin về tiếng và hình  Lưu nội dung của bài học (slides)  Trích chọn từ khóa của bài học  Phân đoạn video dựa trên sự thay đổi slides  Tạo chỉ số cho các từ khóa của các đoạn video Phương pháp tìm kiếm  Tìm kiếm theo từ khóa MICA 2010 8
 9. Thu nhận nội dung của bài trình bày pbox Slides Thu nhận ảnh về slides Thu nhận từ khóa từ slide  Nhận dạng ký tự Đồng bộ về thời gian của bài trình bày và thiết bị thu nhận MICA 2010 9
 10. Tìm kiếm các đoạn của bài trình bày Video time Slides Nomadic Radio Nomadic Radio Nomadic Radio Text More effective Scalable audio… More effective alerting… Scalable… MICA 2010 10
 11. Ví dụ: tìm kiếm bài trình bày Tìm các bài trình bày về cách tổ chức ảnh Câu truy vấn  FlickR, Organizing Photos, Photos Kết quả  Slides của bài trình bày  Click vào để xem MICA 2010 bài trình bày 11
 12.  Chuyển đến slide tiếp theo  Chuyển đến slides phù hợp tiếp theo Slides được đánh Slides phù hợp được ký dấu bằng các đường hiệu bằng ô màu đỏ đen MICA 2010 12
 13.  Tổng quan  Đọc thêm bài báo  Tìm kiếm video bài giảng  Tìm kiếm video bản tin  Hệ thống “name-it” MICA 2010 13
 14. Tìm kiếm video- Tìm kiếm bản tin Tìm đoạn video với chủ đề quan tâm TRECVID  Tài trợ bởi NIST (National Institute of Standards)  Cơ sở dữ liệu 60 giờ của các bản tin (ABC, NBC) trong năm 2004 Ví dụ về chủ đề  “Tìm các trận hockey sao cho trong video đó có ít nhất một lưới được nhìn thấy  Tìm video có nhà trắng của Mỹ  Tìm các đoạn video có Saddam Hussein MICA 2010 14
 15.  Tổng quan  Đọc thêm bài báo  Tìm kiếm video bài giảng  Tìm kiếm video bản tin  Hệ thống “name-it” MICA 2010 15
 16. Khuôn mặt và ký tự MICA 2010 16
 17. Nhận dạng ký tự từ video Phát hiện vùng Video có ký tự Tiền xử lý Nhận dạng ký Mã ASCII tự MICA 2010 17
 18. Cải thiện nhận dạng ký tự dựa trên tra bảng MICA 2010 18
 19. “Name-It” Face/Name Association Video Văn bản …said President Clinton. Al Gore presented his policies….Gore stated…. In a gala affair, Phát hiện mặt Clinton addressed…. Phát hiện tên riêng Kết hợp mặt và tên Clinton Ai là Gore? MICA 2010 19
 20. Mở rộng của Name-It CNN national correspondent John Holliman is at Hartsfield International Airport in Atlanta. Good morning, John. …But there was one situation here at Hartsfield where one airplane flying from Atlanta to Newark, New Jersey yesterday had a mechanical problem and it caused a backup that spread throughout the whole system because even though there were a lot of planes flying to the New York area from the Atlanta area yesterday, …. Thông tin quan trọng: Vị trí (Place), Thời gian (Time), Tổ chức/người (Organization/Person) MICA 2010 20
Đồng bộ tài khoản