intTypePromotion=3

Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 5

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
103
lượt xem
32
download

Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền thân trực tiếp sinh ra điều khiển tự động là do tự động hóa (automation) và cơ khí (mechanics) kết hợp với nhau, trong quá trình phân công lao động đã nảy sinh ra điều khiển tự động và một nhánh rẽ khác là cơ điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 5

  1. d ong e ua d Ong co) d ua vAo d «u V ilO e ua R ,N vA t u k hau 2 K, d lla v an R,H. T In hi~u r a e ua khAu R,N hO$e ~H e hInh 1A t in hi~u di~u khi~n d lla v ao k h6i di~u khH~n W ong u ng K DKN hoi;\e K DKH. D e th1,1"c hi~n d ung c hfnh x ac b u6ng t hang, h~ t h6ng s e c huyen t u e hl! dO di~u e hinh t 6c dl) s ang e M' dO dit1u c hlnh v j t rL T in hi~u r a t il k hau c am b i€n d ung e hinh X3.c C EDCS d lla vAo khAu dit1u c hlnh v i t ri ~, K hi b u6ng t hang nAm n gang voi s an t ting, t in hi~u r a e ua khAu C BDCS s~ b Ang khOng. ... rl-i cc.i- 'I '~TI I TI (" /' II r~TI ";rTf ~'I 1- ~ -= 1 '---' (~ ~ --->0 ~~ ~ . ~ " II ~ 'I I''-JT/~ '" HI '. ~ -"'" !~ ~ I SIT! "'(~ I {,K '...." . CPR ~ ~ ·e·/ ~ .r 1< 2 ft \ ,~ '... " '"" . 'r ' ~ ~. Sit,? . I I '." .. , :,,!J11- 1m -= "'''J .. ~ I J}:jl'- ~ .n . ~F- . ~ " ') ~ ~ll ~II RrY I--..-.;;:iJ- i -= - = ... ~ bl 6) dOng ¢ Ihang !My cao t6c dung h¢ 3 th - 0 ; Tru~n m ob 3 - 9. a- b - ScI d~ kh6.i cua h e 8 th - D. 42
  2. §3.7. T l1 D ONG K HONG C HE T HANG M Ay DUNG cAc P HAN T tJ L OGIC D~ n Ang e aa dci t in c~y t rong q ua t rlnh ,ho~t d ¢ng c ua t hang m ay, h~ t h6ng t v d qng k h6ng e M' h~ truy~n dOng di~n t hang m ay da. d ung cae phl1n t it p hi ti~p di~m (philD t tl lOgic). t Jng dt,mg c ae pht'in ttl' lOgic t rong m~ch di~u k hi4n c ho p hep xAy d vng mOt M t h6ng di~u khi~n v(i:j 86 h1Qng p httn t tl di~u khiA'n IiI. i t n hilt. S a d d t v dOng k h6ng cht'! t hang mAy d ung cAe ph£ln ttl' lOgic giO'i thi~u tr~n h inh 3 - 10. DAy Iii. s a d6 k h6ng ch~ d an gii'ln n hilt : b u6ng t hang n dng l~n d~n r n¢t t rong nAm t~ng, n hung k hi h(l, c hi h(l x u6ng t iing mOt. C 6ng U.C chuy~n d 6i tl1ng d ung bl) c am bi~n v i t ri b ing t~ bito q uang di~n I F 5F -7- dfil.t t rl!n c ae tl1ng t uong u ng. H(lD cht'! h anh t rinh l~n vA h Anh t rlnh d i x u6ng M .ng h ai c 6ng t ac hi'lnh t rlnh p hi ti€p diA'm H eN vi'!.. H eR ( hai cOng tde hAnh t rlnh nAy cling g i6ng n hu cOng tAc c huygn d6i tdng). Tr~n s o d6 khOng bi~u di.l!n m~h hlc cUa d ¢ng co truy~n dOng t hang mliy, n hung clin hi~u cOngtActo nAng N s~ d dng m~ch cho dOng co nAng bu6ng t hang di l~n, cOngtActa h~ H d dng m~ch c ho dOng co h~ b u6ng thang. Di~u k hign t hang m ay bAng '. cac n ut h im phi ti~p dU!m 2 DT + 5 DT lAp t rong b u6ng t hang vA m qt n ut b.§:m g9i t ang l ap c'J c tia b ing mOt l GT. Tr~n s o d6, cAm bi~n I F + 5 F, H CN vA H CH (6 v u6ng t 6 d~m) co mllc lOgic "In v a k hi co t ac dOng tii: M n ngoi'li IA muc'IOgic "0", cAm bi€n 2DT + 5 DT v a l GT, co m uc lOgic "0" vA k hi t ac dOng l en n o s e co muc 16gic n p. X et n guyen ly litm vi~c c ua h~ t h6ng : N€u m u6n lAn t ling nitm, ltn n ut a n 5DT, dliu r a c ua phtrn tti "HO';'C" 5 H cO m uc lOgic nl" v a m uc do d ua vao I dtiu vi'lo c ua p htin t u "VAn 5V. T il b¢ cAm bi€n 5 F d ua vao d au vao thll h ai c ua phlin til 5V m uc lOgic nl" (Ilng vai k hi 5 F c hua b t t ac dc)ng M n ngoAi). T in hi~u dt'iu r a c ua pht1n ttt 5V co muc lOgic nl". T in hi~u r a vAn cd muc 16gic nl" kg c a khi t a k Mng t ac dOng I~n n ut M m 5 DT vi co mli,lch tl,l d uy t rl Ia'y t il dt'iu r a c ua 5V d ua vao d au vao 5H, k h6ng cho p hep 5 H c huygn tr~ng t hai. T in hi~u 1'a cO m uc lOgic "1" d ua vAo mOt t rong b6n d au vao c ua p hltn tti "HO';'C" 6H. T in hi~u r a c ua p hdn tti "HO';C" 6 H cd mllc lOgic "1" d ua vAo mOt t1'ong b a dt1u vAo cUa p han t ti ~vA" 6V. T in hi~u t hll h ai p hlin ttt "vA - DAO" ID- cd m uc lOgic "1" (do dt1u 1'a cu~ l V cd m uc lOgic "0"). TIn hi~u t il dliu 1'a c ua cOng tAc hAnh t rlnh H CN cd m uc lOgic "1" d ua vAo d du vAo t hll b a cUa phlin til 6V. T in hi~u dt1u r a c ua pht1n tit 6V cO m uc lOgic " P q ua k hdu khu~ch ~i l KD s~ lAm cho cOngtActa nAng N t ac dOng. D¢ng co sl!i dUQc d ong vAo n gu6n clI:p t heo chi~u nAng b u6ng t hang d i l~n. Khi b u6ng t hang di d€n tt1ng na.m, s~ t ac dOng l~n cAm bi€n 5 F, l am cho t in hi~u 1'a c ua 5 F .co m uc lOgic "0". T in hi~u d du 1'a c ua p hdn t ti 5V co m uc lOgic " P c huy4n s ang mlic lOgic "0". T in hi~u 1'a c ua 6 H co m uc lOgic " 0\ d n hi~u 1'a c ua 6V co m uc lOgic "0", cO;ngtActo N m ilt di~n, dOng co ngi1ng q uay, b u6ng t hang d ilng d ung {J tt'ing nAm. M u6n hl;l b u6ng t hang x u6ng t dng mOt, iln n ut t1n l GT, t in hi~u ra- cua p hlin ttt "HO';'C" l H co m uc 16gic "1" d ua vao pht1n til "vA" IV. B a d au vao con ll;li c ua I V d~u 43
  3. di~n co m uc lOgic n p n@n d iu 1'R CUR I V co m ac lOgic n p, c u¢n dAy cOngtl1ctd H co d ong di~n c ho dQng c d t hea chi~u q uay hf,l b u6ng t hang. '. 1. If IY (~T cnl 1. I - - - - - + : . . . - - - - - j & > ---1/f /f{1I H loh 3 -10 Sci d 6 nguyen H kh6ng e M thang may. dilng cae pMn tU l(')gic. 44
  4. C huang 4 . .' TRANG B! DII;:N - DII;:N T lI V A Tl! DQNG HOA M Ay X UC §4.1. K HAI NI~M C HUNG vA P HAN LOl).l M&y x uc dU
  5. b) EBfE C) e) d) '. H lnh 4 -1. Cae dl;lllg may xUc. 4 . Ph.lin IOQ,i t heo cO cAu t ruyen I vc a} MAy x uc d ung d u t ruyAn !l,te Iii. dOng co d 6t t rong cd truy~n di~n. b) MAy x uc d ung 00 d Iu h,te IS. dOng 00 cAll d i c huyen 5 . P hin l oti t heo cAn tQ,o CUB cO a ) MAy x (ic ch~y b Anh x(ch xuc chQ.Y M nh 16p. b ) M Ii.y c) M Iiy x(i.c cb4y trAn d ubng Tay. §4.2. eHE DO LAM e llA MAy x ue vl~e Ngh~n c au eMf dQ lilm vi(!c c ia m ay x uc 1A mOt v~ dA r llt p huc I;$;lp. Nhl1ng tr~n nhii'ng di~m c hung n hllt t a cd th~ di sAu nghi~n cu:u d Iu tQ.o vA ch~ d¢ lAm vi~c c ua m ay x uc mOt gtiu cd c d d Iu M e x uc IS. g iu x uc th~n. H lnh dAng t 6ng th~ e lla m ay x uc mQt gllu - gllu thu~n bi~u di~n t~n b lnb 4 -2. Co clIu q uay (bAn q uay) 1 dl1c;1C Mop t~n c d cliu d i chuy~n h anh x(ch 2. Clin gllu 6 vA t ay g liu 5 c img du:c;Jc M.p tr~n bAn 46
  6. q uay 1. T ay g~u 5 voi gliu x uc 7 d i c huyan vAo dl'it d a do cd d iu da:y t ay gl'iu 4 vA c ap keo 9 c ua cO' cliu nfing - h~. Q ua t rinh M c x 6c dUI;lC thl,fc hi~n k~t hl;lP g illa h ai cO' cl'lu : Cd c au dliy t ay ga:u t~o r a b(! dAy l op cAt v a Cd cl'lu nAng h~ t~ r a,lop c at l a d uong di chuy~n c ua g~u xu.c t rong d llt d a. D 6 tAi t o gl:iu xu.c s ang c ac phuO'ng ti~n v~n tiH k hac b ang CO' cliu mo d ay gl:iu 3. '. I -"-+---'--y- a'u thuGn Hlnh 4 - 2. MAy xllc cOn cO mot s6 MAy x ue cO h a chu~n dQng, C9 bap.' : dl\o, nAng - h~, q uay, ngoAi r a c huyan d ¢ng ph1,l kM.c n hu : nAng c tn, di chuyl1'n, d dng md: d ay gliu v .v ... C hu kY lAm vi~e e lla m ay x uc b ao g 6m c ac giai dOl;ln s au : ~ gliu x u6ng m~t bAng l am vi~c - dao d 6ng t hbi n ang g iu - quay glt.u vt1 vi t rl d d tAi - md: d ay gl'iu d d tlri - quay gilu vt1 vi t rl b an d iu. Thlti g ian m ¢t c hu ky lAm v iec k hodng t o 2 0s d~ri 6 0s. CO' cliu nAng - h~ v t\ co cilu dl'iy' t ay gliu t hubng xUY@:n lAm vi~ q ua IA.i (gQi I a q ua tAi lAm vi~e) d o g 4u b6c x ue phAi dllt dO. cU:ng, ho(\c llJp cAt q ua sAu. C ae CO' d (u c hfnh c ua m ay x uc lilm vi~c d: c M' dQ ngAn hl£ln lQ.p ll;li vlJj M s o ti~p di~n t Udng d 6i T D % = ( 25 + 100)%. Cae c d cliu c ua mAy x uc lAm vi~e t rong dH!u ki~n mOi t ruong n~ng n(!, c hao lAc m~nh, nhi(!u bl,li, nhi~t dO mOi t rubng t hay dlH t rong ph~m· vi r ¢ng. C ac y eu t 6 k hac c ung gAy Anh hud:ng d~n eAc Cd cilu c ua m ay x uc n hu : dl) nghi~hg, dO e Mnh d9C t rl)e m ay xu.e, g ia t de Ion k hi mO mAy v a ha.m. D o eh~ dO l am vi~e e ua m ay x tlc n~ng n(! n hu v~y nl!n c ac thj~t bi ella m ay x ue phlri dUl;le eh~ t~o chAc c han, de) M n Cd h9C c ao v a dO t in e$y cao. 47
  7. §4.3. c Ac YEU CAU C O BAN D Ol V al H~ TRUYEN DQNG DI~N c Ac c o CAU C llA M Ay x Oc Til' n hung d.(!.c dh~m CUB m ay x uc nh1.1 d a n Au a t ti!n, cAe y~u c tlu co bAn dt'Si vO'i h~ truy~n dQng di~n t ruy(!n d Ong cAe cd d u c hinh c ua m ay x uc b aa g 6m : h~ truy~n di~n 1. D l)c t inh cO c ua dQng c ua c ae cAu chInh c ua m ay XUC (Cd cAu Cd nAng - h~, dAy t ay g~u vA Cd cAu q uay) phAi d1.1c;1C b aa v~ mOt e ach t in c~y k hi q ua bU. Co n ghia lit h~ t ruy(!n d ¢ng p hlli tl;\O r a d~ d nh " may x uc tt • , 2. D ong c o t ruyen dOng c ae C d cAu may x uc phlli cha.c chan. KM. nAng chju qua tlli phAi 16'n. DO e ach d i$n c ua dOng C d pba.i da.m b ao c hju qua. nhi~t, d ¢ a m c ao. DOng C d p hlli c hju d1.1Qc tl1n s 6 d ang ca.t 16n ( 400 + 6 00) IAnlh. J . DOng co t ruyen dOng cac cO c au c hinh c ua may xiic phAi co m Omen qUaD d nh du n ha de g iarn t hbi g ian qua. de;. co k hi rn6' mAy vA ha.m. N~n ChQD lof,l..i d Qng Cd phl1n UDg dAi, d1.1bng k lnh n M. 4. Cllc t hitt b i d ieu k hiin d ung t rong mAy x uc phAi dAm bAo l am vi~c t in c~y t rong di~u k.i~n n~ng n~ n htit (dQ r ung dQng, c hao lAc Illn, ph\! tAi dQt bHln v a t An s 6 '. d ong cAt Illn). 5. H~ thOng d ieu k hi€n h~ t ruyen dOng c ae co c ilu c ua m ay x uc phAi d on giAn, chAc c Mn, m uc dQ t1,1 dQng h oa c ao. C ac CO c tlu truyl1n dQng m ay x uc t rong q ua t rlnh lAm vi~ t hl1ang h i q ua t ai luOn, c ho n an vi~c h~~ c M' m Omen nhO h on t rj s 6 c ho phEip ( j c h€ dQ t lnh v a d /)ng I a y~u d .u q uan t rQng h~~ n hilt. Dt1 m ay x uc c o n dng 9 uilt c ao n hdt d 6ng t hai M.o v~ dU:Q'c c ac t hHlt h i k hOng h i h Ong h oc k hi q ua t ai c 4n th1,1C hi~n h ai y~u c au : hf,Ln c he m Omen dl1l1i t ri 96 c ho p hep vA d am h ao dQ c ung c ua dU:t'Jng d~c d nh c o t rong phf,lm v i m Omen p h\! t ai b Ang m Omen d jnh m uc c ua d Qng c o ( dl1ang d~c t lnh 1 w t~n h lnh 4 - 3). r"'';'==========~D;;18 T rong th1,1C t € k hOng 9U dl,mg du:ong d~c' d nh c o 1:9 W ang nhl1 dU:bng 1 rnA A ( t hu:bng d ung du:t'Jng dlJ.c d nh co m~m h on ( dl1bng 2 ). DQ c Ung c ua d u:ang d~ d nh co ( j v ung ph1,l tIli din~ m uc g iam x u6ng Hi 8 5 + 90%. N eu dl) c ung c ua dl)c d nh co quA llJ!l' n gubi v~n h i'mh m ay x uc k h6 c am nh~ dU:Qc k hi c d c ilu b i q ua t ai, k hOng k ip giAm Illp cAt dAn d~n co c ilu d ung l am g iam n dng At o e (if.;) s uilt Clla m ay x uc. D~c m ob 4 - J. N d ng s uilt c ua m ay x uc d~c t ru:ng \ lnh "may xuc" hOi di~n d ch t/ilO t hAnh g iua c ac tr1,lc 48
  8. t 9a dtj vA d ubng d~c d nh eel c ua M truy~n dQng ( xem b lnh 4 - 3) S ADCQ' D~ d anh du S .m , S ADCO g ia D ang s uilt c ua m ay xu.c t s d ua r a h~ 136 Hip d.fy k = S = M ( 4-1) w o' A GeO d T rang d 6 S = SADCO Di~n d eh h~p t hanh M i M tr1,1c t 9a dQ v a d ubng d ?c d nh c ua h~ t ruyen d (lng. cd S A Rea l a di~n d eh t~o hOi h~ tI1),C tQa de') vA d uong dl)c d nh c d I i W ong. Wo - toe d('l k hOng t!li 11 t ll(mg c ua d ¢ng co. Md - rna m en d ung M s 6 ty l(l. m- D 6i v oi c ae h(! truy~n d ting bt; nAy, M 96 lilp dl'iy c ua m ay x uc c o th~ d~t t 6i 0 ,8 -;- 0,9. Tr~n b lnh 4 - 4 bi~u di~n c ae d uong d!}c d nh c o c ua c ae M truy~n d ¢ng k hac n hau d ung t rong m ay xuc. H 9 dl)c d nh co c ua c ae h~ d 6 cho p hep d anh g ia v a d nh c hon M truy~n d (lng mOt e ach hQp 11 d 6i vlJi t ung lOl;li m..:iy x uc C\l th~. H(! truy~n d ¢ng x oay c hieu d ung d('lng 00 k hOng d 6ng hI) b a p ha (dllo:ng 1) dllQC sO' dl,mg t ¢ng r ai c ho c ae lo:;d m ay XUC c o th~ d ch g au x uc M i 1 m 3. Nl!u s u d Vng dOng Cd truy~n dOng I a dOng Cd x oay c hieu c o M a d t rugt I on c ho p hep h!.ln chI! d ugc d ong di~n t rong phli,lm vi c an '. t hiel d e giAm d(l c ung c ua duangd~c d nh co t rong v ung roOmen ph\! tAi b !\ng m Omen d inh m uc c ua d Ong Cd, c o t hi! tb1,l'c hi~n d ugc b !\ng c ach d ilu thl!m di~n t ra ph\! van m!.lch r otor Clla. dQng Cd: R f = ( 10 + 15)%R ( R di(\n tre. c ua dAy q uiln r otor dQng 0 0). w% Nl!u t rong mlilCh r otor c ua d ¢ng c d c o dilu cuQn k hAng b aa h ba h o*c 100 s k huyl!ch d!.li t u, t a se n h(ln d ugc \-/. ~ duo:ng d(lc d nh co t 6i u u d 6i v oi h~ 75 "" : \ ~' truy~n dQng x oay chi~u. H~ truy~n d Ong m ay p hat - d¢ng 50 ~ ~ Cd (mAy phAt 3 cuOn dAy) vOi d ubng 1 d~ t fnh co 3 dUQc Ap dl,lng r ¢ng 25 '\ rAi c ho c 8c iOQ,i mAy xUc' t u 2 +5m3 . I Ht; nAy c d d ubng d~ t inh Cd g lin JI I(JU 2 50 2 t/il / 'JI/ .v bi d ubng dl).e t fnh· e d uSi u u, e ho p hep di~u c hinh M e dO dOng Cd truy~n dOng t rong m~t ph~m v i k ha B lob 4 -4. D~e t inh eel e ua d ie he IlUy~n dQng. tOng. H~ truy~n d Ong mAy p hat - dQng Cd c 6 k hul!ch dl;li t rung g ian (khu~ch d!.ii m ay di~n K DMD, khu~ch d!.li t u K DT hO$c khu~ch dli,l.i h an d lin K DBD) se t!.iO ra. d ubng d~c d nh Cd 4 , d ap u ng h oan t oan c ac y~u d iu d 6i v oi cOng n gM e ua m ay x uc. H~ n ay d ugc BU' dl:lDg r ¢ng rAi t rong c ae m ay x uc cOng Built Um c d th~ d ch glilJ x uc t it 1 0 + 8 0m3 . 49 4 ·TBO[)f ·A
  9. §4.4. T INH CHQN CONG SUAT .o(>NG C O TRUYEN .o(>NG c Ac c o CAU CUA M Ay x uc 1 . Bie'u dO p h\l t ai c ua c ac cO cAu c hinh may x uc h~ truy~n M u6n xAy dv:ng bi{!'u d6 ph1,l tAi c hinh x ac e ua dOng c hlnh e lla m ay xllc, c!ln cO c ae d ieu ki~n : - Tham 96 k i thu~t e lla d ong co truy~n dOng ve - MOmen q min t inh eUa co d lu q uy dOi tI'1,lC d(>ng co t rong c ic chl1 d(l lAm vi(k k hac n hau. ve ch~ vi~c - Mamen c t\n t lnh e lla co cAu q uy d 6i tr1,lc dOng c a t rong c ae de) l am khac n hau. C ae thOng 86 t~n chi cO th~ CD duQ'c s au k hi dA ti~n hAnh d nh ChqD s d be;, c 6ng su§:t dOng c d truy~n dOng. D~ng th\1c e lla bi~u d 6 ph\! tAi p h\! t hu¢c v an cae· y~u t 6 s au - Chung 1000i mAy xuc, k €t cilu cd k bi eUa mAy x uc - Ch€ de) c 6ng nghli! e lla mAy xuc. '. D g til1n hAnh chQn s o bl) c 6ng s uilt d(>ng co t ruyen dl)ng, clin phAi xAy d1,1ng bi~u d 6 ph1,l tAi d an giAn, n ghia III c hi xet dl1n p h\! tAi d nh e ua co clIu. Vi~c d nh t oan c hlnh x ac c ae y€u t 6 d~ t rung c ho eh@" de) lAm vi~c e ua Cd clIu truy~n de)ng m ay x uc lA m ¢t v an d~ p huc t~p. B ai v~y, d~ ti@"n hAnh d nh chQn cOng s ullt dQng CCJ truy~n dOng cae cd clIu c ua m ay x uc, s u dl,lng bi~u d 6 ph1,l tAi g tln g i6ng v6i bi~u d 6 phl,l tAi th1,1C eU.a c hung dllQC b ieu di~n tr~n m nh 4 -5. C hu k l lAm vi~ c ua cd clIu nAng - hl;l m ay x uc ( mnh 4 -5a) baD g 6m c ae g iai dOl;ln s au : t} - thbi g ian tAng t6c cho q ua t rlnh bAt da:u d ao b6c ; tz - thm g ian nAng t ay g tlu t rong g iai dD~n b 6c x uc; t..3 - tbbi g ian d ung ga:u s au h ic M c x uc x ong ; t4 - thbi g ian g iu t ay gAu e lln b~ng k hi q uay gAu v~ vi t ri d a tAi ; t s - thbi g ian d d tAi ; t6 -' t hbi g ian ta.ng t 6c k hi hl;l gAu ; t7 - thbi g ian h~ gl1u vt'li t 6c dQ khOng d di ; tg - thm g ian hAm g au t ru6c k hi h~ gt1u x u6ng diU dli. B iau d 6 phl,l tAi c ua Cd cAu dliy t ay gAu dllQC b iau di~n tr~n b lnh 4 -5b. C hu k l lAm vi~c c lla CCJ ctlu nAy b aa g 6m c ac g iai dOfiln s au : t} - thbi g ian t Ang t 6c d ua t ay gtlu x u6ng d gt d li k at hc;lP vOi CCJ c tlu nAng - h~ ; tz - thbi gian. hAnh t rlnh g tlu d i l en d a x ue cUlt dli ; t:3 - thbi g ian dAD c bidu d d l ui t ay g iu i t4 - thbi g ian t ay gliu d i chuy~n vOi t 6c dQ k hOng d di theD hll{Jng d i l~n ; t s - thbi g ian h am t ay g tlu ; t6 - thbi g ian n ghl'"khi mAy x uc q uay t ay. g 4u v~ vi t ri d d tAi ; ~ - thbi g ian t Ang t 6c d~ d ay t ay g tlu 1'8. khoAng eAch .xa n Mt d d dd tAi ; t g - thbi g ian tAng t6c d a ddy t ay gt1u di c huyi!n . vdi t 6c dQ khOng d di ; 4 - thbi g ian hAm khi eli c huydn t ay gt1u ; t lO - thbi g ian n ghi k hi d o tAi i t ll - ·thbi g ian. tAng t6c d~ koo t ay gt1u vAo ; t l2 - thbi g ian k eo t ay gl1u VAD v oi t 6c dQ k hOng d di ; t 13 - thbi g ian hAm t ay g tlu t ru6c l uc h~ t ay gtlu x u6ng d d M c x uc. Bii!u d6 p h\l tAi c ua CCJ c tlu qu~y dllc;Je bii!u di~n tr~D h lnh 4 -5c. Cd e gu q uay b lit dt1u l lm vi~c k hi gtlu x ue da. x ue x ong. C hu kl. lAm vi~e c ua cd c gu Day baD g6m c ae g iai dOl;ln s au : t l - thbi g ian n ghi k hi gAu d i c huyi!n vAn d iit d a ; t2 - thbi g ian 50 4 · TBOOT ... · S·
  10. ". 0) AI "'t w AI; w J (4 "'S N, I '7 tf tJ ts t. " t&" \ ,I 0) "'t t-~---1 Af "" w ~ , I(; ':Jr., Aft Af,f w Aft t---- '=-= I I I I t I t.. t , tf t, ~, I, 0/, 1" I ,) \ I tf ts t, t, \ I Af,Q I 1 f---~ 1-:: 1 w A(y At, 1 At, , "" " 1-\ w " ,/ \ / \ ".If.I / \ A t, t , , t . t , 1\ t , ~ t j! f 81 \ tf / \ ~! At, "" H inh 4 -5. Bieu dO phl,l tm c{ic c o du chinh ciw. mtiy xUc g&.! tbu.6n. 51

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản