intTypePromotion=1

Cơ sở thiết kế nhà máy - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Chia sẻ: 986753421 986753421 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
311
lượt xem
140
download

Cơ sở thiết kế nhà máy - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Công tác thiết kế có tác dụng quyết định đến chất lượng công trình, đến quá trình thi công xây dựng, quá trình phục vụ công trình, tuổi thọ và hiệu quả. - Nắm vững các yêu cầu cơ bản và tổng hợp về công tác thiết kế, kiến thức công nghệ, kỹ thuật xây dựng, thi công, an toàn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở thiết kế nhà máy - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

 1. 0 ð I H C ðÀ N NG TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA Tr n Th Truy n CƠ S THI T K NHÀ MÁY ðà N ng, 2006
 2. 1 M CL C **** PH N 1: CƠ S THI T K NHÀ MÁY CHƯƠNG 1: KHÁI NI M CƠ B N .......................................................... 4 1.1. Nhi m v và phân lo i thi t k :.....................................................................4 1.2. Các giai ño n thi t k :...................................................................................5 1.3. Yêu c u c a b n thi t k : ..............................................................................6 1.4. B c c b n thuy t minh: .............................................................................12 CHƯƠNG 2: L P LU N KINH T K THU T ................................... 13 2.1. ð c ñi m thiên nhiên: .................................................................................13 2.2. Vùng nguyên li u:.......................................................................................13 2.3. H p tác hoá: ...............................................................................................13 2.4. Ngu n cung c p ñi n: .................................................................................14 2.5. Ngu n cung c p hơi: ...................................................................................14 2.6. Nhiên li u: ..................................................................................................14 2.7. Ngu n cung c p nư c và v n ñ x lý nư c:...............................................14 2.8. Thoát nư c: ................................................................................................15 2.9. Giao thông v n t i:......................................................................................15 2.10. Năng su t nhà máy:...................................................................................16 2.11 Cung c p nhân công:.................................................................................17 CHƯƠNG 3: THI T K K THU T ..................................................... 18 3.1 Ch n sơ ñ s n xu t (quy trình công ngh ): .................................................18 3.2. Tính cân b ng v t li u:................................................................................19 3.3 Bi u ñ quá trình k thu t:...........................................................................25 3.4 Xác ñ nh các ch tiêu và nh ng yêu c u khác: ..............................................26 3.5 Ch n và tính toán thi t b :............................................................................27 3.6 Tính năng lư ng: .........................................................................................29 3.7. Tính cung c p nư c: ...................................................................................37 CHƯƠNG 4: PHÂN XƯ NG S N XU T .............................................. 38 4.1 X p ñ t thi t b trong phân xư ng:...............................................................38 4.2. Nh ng nguyên t c b trí thi t b :.................................................................39 4.3 Sơ ñ b trí phân xư ng:..............................................................................42 CHƯƠNG 5: T NG M T B NG NHÀ MÁY ........................................ 44 5.1 Gi i thi u chung: .........................................................................................44 5.2 Cơ c u c a nhà máy:....................................................................................45 5.3 Nh ng yêu c u khi b trí t ng m t b ng nhà máy: .......................................47 5.4 Nguyên t c b trí t ng m t b ng nhà máy: ...................................................48 5.5 Yêu c u ñ i v i m t s công trình chính trong nhà máy: .............................49
 3. 2 CHƯƠNG 6: SƠ ð B TRÍ ðƯ NG NG .......................................... 59 6.1 Nguyên t c chung: .......................................................................................59 6.2 Yêu c u ñ i v i m t vài lo i ñư ng ng: .....................................................61 PH N 2: THI T K KI N TRÚC CÔNG NGHI P CHƯƠNG 1: KHÁI NI M V KI N TRÚC CÔNG NGHI P.............. 66 1.1 Khái ni m ....................................................................................................66 1.2 Tình hình xây d ng công nghi p nư c ta ..................................................66 1.3 Xu hư ng m i trong xây d ng công nghi p .................................................66 CHƯƠNG 2: THI T K KI N TRÚC NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHI P...................................................................................................... 68 2.1 Nh ng cơ s ñ thi t k ki n trúc nhà công nghi p ......................................68 2.2 Thi t k m t b ng – hình kh i và k t c u nhà công nghi p ..........................72 CHƯƠNG 3: THI T K T NG M T B NG XÍ NGHI P CÔNG NGHI P...................................................................................................... 84 3.1 N i dung và nh ng yêu c u ch y u ............................................................84 3.2 Cơ s thi t k t ng m t b ng........................................................................85 3.3 Các nguyên t c cơ b n khi thi t k t ng m t b ng xí nghi p công nghi p: ...87 3.4 Các gi i pháp quy ho ch không gian - t ng m t b ng các xí nghi p công nghi p................................................................................................................92 3.5 Các ch tiêu kinh t - k thu t: .....................................................................95 CHƯƠNG 4: CHI TI T C U T O NHÀ CÔNG NGHI P ................... 96 4.1 N n móng và móng nhà công nghi p ...........................................................96 4.2 Khung nhà công nghi p m t t ng.................................................................98 4.3 K t c u ch u l c nhà công nghi p nhi u t ng ............................................. 102 4.4 K t c u bao che nhà công nghi p ............................................................... 104 4.5 N n, sàn nhà công nghi p: ......................................................................... 111 TÀI LI U THAM KH O........................................................................ 114
 4. 3 PH N I CƠ S THI T K NHÀ MÁY HOÁ
 5. 4 CHƯƠNG 1: KHÁI NI M CƠ B N 1.1. Nhi m v và phân lo i thi t k : Công tác thi t k có tác d ng quy t ñ nh ch t lư ng c a công trình sau này, nh hư ng ñ n c quá trình thi công xây d ng, quá trình ph c v công trình, tu i th công trình, tác d ng và hi u qu kinh t c a công trình. ð i v i nhà máy ch bi n th c ph m, công ngh sinh h c nó còn nh hư ng c ñ n ch t lư ng thành ph m… Vì v y ngư i làm công tác thi t k ph i n m v ng nh ng yêu c u cơ b n và t ng h p v công tác thi t k , ki n th c v công ngh và hi u bi t v k thu t xây d ng, thi công, an toàn lao ñ ng, v sinh xí nghi p, kinh t t ch c … nhưng trư c tiên ph i n m v ng và bám sát nhi m v thi t k trong su t quá trình thi t k . 1.1.1. Nhi m v thi t k : B t kỳ m t b n thi t k nào cũng ph i có nhi m v thi t k . Nhi m v thi t k là xu t phát ñi m, là cơ s ñ khi ti n hành thi t k ph i bám sát, nó là k t qu c a yêu c u th c t , c a vi c ñi u tra nghiên c u k càng. Tuỳ t ng lo i thi t k mà nhi m v thi t k có ph n khác nhau, nói chung nhi m v thi t k xu t phát t nh ng ñòi h i c a s phát tri n n n kinh t qu c dân có k ho ch và t nh ng c i ti n v k thu t và công ngh . Trong nhi m v thi t k ph i ñ ra ñ y ñ nh ng d ki n, nh ng quy ñ nh c th t i nhi m v , nhìn chung nó bao g m các n i dung sau: a) Lý do ho c cơ s thi t k b) ð a phương và ñ a ñi m xây d ng c) Năng su t và m t hàng (k c chính và ph ) do nhà máy s n xu t, ñôi khi ghi theo giá tr t ng s n lư ng. d) Ngu n cung c p nguyên li u, ñi n, nư c và nhiên li u e) N i dung c th ph i thi t k g) Th i gian và các giai ño n thi t k . 1.1.2 Phân lo i: ð i v i nhà máy thư ng có ba lo i thi t k sau: 1.1.2.1 Thi t k m r ng và s a ch a: Lo i này nh m s a ch a hay m r ng năng su t cho m t nhà máy hay m t b n thi t k ñã có s n, c i t o nhà máy, tăng thêm ho c thay ñ i cơ c u, t l m t hàng.
 6. 5 Trong thi t k ph i ti n hành thu th p s li u c th t i ch , và ph i h t s c tôn tr ng t n d ng nh ng công trình, nh ng chi ti t s n có c a thi t k và cơ s cũ. 1.1.2.2 Thi t k m i: Theo k ho ch phát tri n kinh t c a nhà nư c hay ñ a phương. Lo i này ch y u d a trên nh ng d ki n và yêu c u c th c a m t ñ a phương ñ xây d ng nhà máy m i. Trong thi t k các yêu c u ph i ñáp ng t i m c t i ña nh ng ñi u ki n c a ñ a phương như tình hình khí h u, ñ t ñai, giao thông v n t i, ngu n cung c p nguyên v t li u, ñi n nư c, nhân l c … Thư ng ñ u ñ thi t k g n li n v i tên c th c a ñ a phương, ví d : Nhà máy thu c lá Sài Gòn, Nhà máy bia Hu … 1.1.2.3 Thi t k m u (thi t k ñ nh hình): Lo i này d a trên nh ng ñi u ki n chung nh t, nh ng gi thi t chung. Nó có th xây d ng b t kỳ ñ a phương hay ñ a ñi m nào (thư ng ñư c áp d ng trong m t nư c). B n thi t k ñư c s d ng nhi u l n, ph n cơ b n v n ñư c b o toàn, ch thay ñ i nh ng ph n c n thi t cho phù h p v i ñ a ñi m xây d ng như ph n c p thoát nư c, ngu n cung c p ñi n, nhiên li u… ñôi khi có thay ñ i v ph n k t c u n n móng cho phù h p v i tình hình ñ a ch t, m ch nư c ng m và t i tr ng gió… ð i v i sinh viên khi thi t k t t nghi p, do ñi u ki n và kh năng thu th p tài li u, ki n th c t ng h p, th i gian có h n, nên thư ng là thi t k m u, ngoài ra có th tham gia thi t k m i hay thi t k s a ch a. 1.2. Các giai ño n thi t k : Trong th c t công tác thi t k thư ng ph i tr i qua hai giai ño n l n: 1.2.1. Kh o sát k thu t: Tìm hi u và thu nh p tài li u toàn di n, xác minh rõ ràng nhi m v thi t k . Ph n này g m: 1.2.1.1 Kh o sát cơ s kinh t : Bao g m v n ñ th i v , nguyên li u, t l xu t nh p… nh m ñ m b o quá trình ho t ñ ng s n xu t c a nhà máy sau này. 1.2.1.2 Kh o sát cơ s k thu t: Bao g m b n v bình ñ chung toàn khu v c, b n v h th ng giao thông, b trí m ng ñư ng ng c p thoát nư c chung, m ng cung c p ñi n, các s li u khoan dò v tình hình ñ a ch t, các s li u v ngu n nư c s d ng (ñ pH, ñ c ng, ñ
 7. 6 ki m, thành ph n hoá h c và vi sinh v t, m c nư c ng m…), tình hình nguyên v t li u ñ a phương, giá thành v n chuy n, tình hình cung c p nhân l c, th c ăn… Sau khi nhi m v thi t k ñã ñư c chính th c duy t y thì b t tay vào ph n 2. 1.2.2 Ph n thi t k k thu t: g m hai giai ño n l n: 1.2.2.1 Thi t k sơ b : Nh m trình cơ quan ch qu n và u ban k ho ch nhà nư c, trên cơ s ñó n u ñư c chu n y m i sang ph n sau. 1.2.2.2 Thi t k k thu t (chính th c): ðây là nh ng ph n có tính ch t t ng quát và b n v chi ti t. * Ph n k thu t bao g m: ch n sơ ñ k thu t, ch n và tính thi t b , b trí m t b ng phân xư ng, b trí t ng m t b ng nhà máy, tính năng lư ng, ñi n, nư c, nhiên li u, xây d ng và v sinh xí nghi p, cu i cùng là h ch toán kinh t . * Ti p theo trên cơ s ñó ti n hành l p b n v v xây d ng, v chi ti t k t c u, b n v l p ráp… 1.3. Yêu c u c a b n thi t k : 1.3.1. Hình th c: * T t c các ph n rõ ràng, chính xác nh m thu n l i cho vi c s d ng v sau. * Các ñơn v , ký hi u ph i tuân theo quy chu n hay các quy ư c hi n hành. Các ký hi u t ch n ph i nh t quán trong toàn b n thi t k . * Thuy t minh c n ng n g n, rõ ràng, cho phép minh ho b ng nh ng ñ th , bi u ñ , b n th ng kê. * Kh gi y ñúng quy ñ nh. 1.3.2. Các quy ñ nh và ký hi u: 1.3.2.1 Kh gi y v : Trong thi t k nên dùng c gi y A0, A1, ho c A1 m r ng. Trư ng h p c n v các b n v l n (m t b ng nhà máy, sơ ñ ñư ng ng..) cho phép tăng m t chi u c a gi y lên g p 2-2,5 l n, trong khi gi nguyên chi u kia. 1.3.2.2 T l hình v : *Tăng: 2/1; 5/1; 10/1. Ký hi u: M2:1;… *Gi m: 1/2; 1/2,5; 1/5; 1/10; 1/20; 1/25; 1/50; 1/100; 1/200; 1/500; 1/1000; Ký hi u: M 1:2;… Cũng có th cho phép dùng t l : 1/4; 1/15; 1/40; 1/75.
 8. 7 1.3.2.3 Trình bày b n v và khung tên: TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA CHUYÊN NGÀNH: KHOA HOÁ K THU T 20 ð ÁN T T NGHI P KHOÁ: 60 mm ð tài: S b nv : 16 B nv s : Sinh viên H và tên (Ch ký) T l: 888 (Ch ký) N I DUNG B N V Giáo viên H và tên Ngày hoàn thành: T trư ng H và tên (Ch ký) Ngày b o v : 25 30 20 75 30 180mm 1.3.2.4 Ký hi u ñư ng ng d n: ng d n Nét v Ký hi u (màu) S n ph m th c ph m -------------------- ðen Nư c l nh -----.-----.-----. Xanh lá cây Hơi nư c ----..----..----.. H ng Không khí ---...---...---... Xanh da tr i Khí ñ t -----O-----O-----O Tím Chân không ------ - Xám tươi Du ----//----//----//----//-- G Axit ----\----\----\----\- Xanh ôliu Ki m ----≠----≠----≠----≠--- G sáng Ngoài ra còn nhi u ký hi u ñư ng ng khác.
 9. 8 1.3.2.5 Ký hi u v t li u: Kim lo i Kính Lư i ð t n n ch t Bê tông c t thép Bê tông thư ng G ch các lo i ðá V t li u cách nhi t G ch ch u l a G Ch t d o ð t thiên nhiên Ch t l ng Bê tông g ch v ð tñ p 1.3.2.6 Ký hi u l , ñ d c: i% L tròn L vuông
 10. 9 1.3.2.7 Các lo i ñư ng nét trong b n v (TCVN8-1993) * Trên b n v ñư c bi u di n b ng nhi u nét. M i lo i có hình dáng và công d ng khác nhau. Vi c quy ñ nh nét v nh m m c ñích rõ ràng, d ñ c và ñ p. Tên g i Nét v Áp d ng t ng quát A1: c nh th y, ñư ng bao th y A A2: ñư ng ren th y Nét li n ñ m A3: khung b n v , khung tên B1: ñư ng kích thư c, ñư ng dóng B2: thân mũi tên B Nét li n mãnh B3: ñư ng g ch chéo trên m t c t B4: ñư ng bao m t c t C1: ñư ng c t li n hình bi u di n C2: ñư ng gi i h n hình c t và hình C Nét lư n sóng chi u. ðư ng c t lìa hình bi u di n D Nét zizz c ðư ng bao khu t E Nét ñ t C nh khu t Nét g ch ch m G1: ñư ng tâm G mãnh G2: ñư ng ñ i x ng Nét g ch ch m mãnh dày các ðánh d u v trí c a m t ph ng c t H ñ u và ch thay ñ i hư ng * Quy ñ nh v vi c ghi kích thư c: - V ñư ng dóng kích thư c - V ñư ng kích thư c - Ghi con s kích thư c Chú ý: - Kích thư c nên ghi ngoài hình bi u di n - Trên b n v dùng ñơn v dài là mm nhưng không ghi ñơn v sau con s kích thư c. 450 Hình v 1.1 450 2200 3600 ðư ng dóng ðư ng kích thư c
 11. 10 - ðư ng kích thư c: có th 2 ñ u có v mũi tên, ho c có th thay b ng m t ño n nét dài 2-3 mm, nghiêng 45o và v t i giao ñi m. - Kích thư c cao ñ : • Trong b n v xây d ng kích thư c ch ñ cao so v i m t ph ng chu n (m t sàn t ng 1 ho c m t bi n) thư ng dùng ñơn v là m v i 3 s l . Dùng ký hi u: 3,100 ðư ng dóng Khi ghi ñ cao trên m t b ng, con s ch ñ cao ñư c ñ t trong hình ch nh t và ñ t t i ch c n ghi cao ñ (Hình v 1.3). 3000 3600 1,330 ±0,000 -0,980 Hình v 1.2 Hình v 1.3 - Cách ghi ñư ng tr c tim, tr c s : Trong b n v còn ñánh d u ñư ng tr c tim (nét g ch ch m) và ñ t tên cho các ñư ng tr c tim ñó g i là tr c s . Tr c s ñư c v ký hi u là ñư ng tròn trong ñó ghi tên c a ñư ng tr c s ñó. Thư ng ñư c ghi như sau: • Theo tr c ngang ñư c ñánh th t t trái qua ph i b ng các s t nhiên 1,2,3... • Theo tr c d c ñư c ñánh th t t dư i lên b ng các ch in hoa A, B, C...
 12. 11 C Hình v 1.4 B A 1 2 3 4 1.3.2.8 Ký hi u trên b n v m t b ng t ng th : TT TÊN G I KÝ HI U TT TÊN G I KÝ HI U 1 C ng ra vào 16 C a m t cánh Hàng rào t m 2 Hàng rào vĩnh c u 3 17 C a hai cánh ðư ng ô tô 4 ðư ng ô tô t m 5 18 C a quay th i 6 Sông thiên nhiên 19 C a lùa 1 cánh 7 H ao thiên nhiên 20 C a lùa 2 cánh 8 ðư ng s t 21 C a s ñơn ` 9 Cây l n ``````` 10 Cây nh C a s ñơn quay 22 theo tr c ngang trên 11 B phun nư c 12 Th m c 23 Phòng t m Khu v c ñ t m 13 r ng 14 Công trình ng m 24 Phòng v sinh 15 Nhà s n có
 13. 12 1.4. B c c b n thuy t minh: B n thuy t minh ñ án t t nghi p c a sinh viên ph i có ñ y ñ các ph n sau: 1. Nhi m v thi t k 2. M c l c 3. M ñ u 4. L p lu n kinh t k thu t 5. Thi t k k thu t 6. Ki n trúc và xây d ng 7. T ñ ng hoá 8. Tính kinh t 9. An toàn lao ñ ng và phòng ch ng cháy n 10. V sinh xí nghi p, ki m tra s n xu t 11. Ph l c 12. K t lu n 13. Tài li u tham kh o Tuỳ trư ng h p c th mà n i dung có th thêm ho c b t các ph n cho phù h p v i ñ tài.
 14. 13 CHƯƠNG 2 L P LU N KINH T K THU T Trư c khi b t tay vào thi t k m t công trình, trư c h t ph i tìm hi u toàn di n nh ng v n ñ có liên quan ñ n công trình. Vì v y ñây là ph n mang tính thuy t ph c và quy t ñ nh s s ng còn c a nhà máy. Yêu c u chính c a ph n này là các s li u c n ph i chính xác và phù h p v i th c t . N i dung g m các ph n sau: 2.1. ð c ñi m thiên nhiên: * ð a ñi m xây d ng nhà máy t t nh t là g n ngu n cung c p nguyên li u, thư ng c ly thích h p là 50 ñ n 80 km. Do ñó ñ c ñi m th như ng thư ng r t nh hư ng ñ n s phát tri n và cung c p nguyên li u lâu dài cho nhà máy. Nó quy t ñ nh v s lư ng, ch t lư ng nguyên li u cung c p, c v th i v s n xu t và ñôi khi c ñ n qui trình s n xu t. * ð c ñi m m t b ng xây d ng, c u t o ñ t ñai có tính ch t quy t ñ nh r t l n ñ n k t c u xây d ng, như cho phép xây d ng m t t ng hay nhi u t ng, k t c u n n móng ph thu c m ch nư c ng m... * Hư ng gió có nh hư ng quy t ñ nh ñ n vi c b trí t ng m t b ng nhà máy, hư ng nhà, bi n pháp che gió và ch ng n ng. * Các s li u v khí tư ng c a ñ a phương (nhi t ñ , ñ m, hư ng gió, m c nư c ng m, ñ b c x m t tr i ...) ph i là k t qu trung bình quan sát c a nhi u năm (thư ng ph i trên 30 năm). 2.2. Vùng nguyên li u: M i nhà máy ch bi n ñ u ph i có m t vùng nguyên li u n ñ nh. Vi c xác ñ nh vùng nguyên li u cho nhà máy ph thu c r t nhi u vào kh năng cung c p nguyên li u c a ñ a phương. Ngoài ra d a vào kh năng phát tri n kinh t c a vùng mà ñ xư ng vi c phát tri n t ng lo i nguyên li u v s lư ng cũng như v ch t lư ng, th i v thu ho ch và phát tri n m ng lư i giao thông thu b , ph i xác ñ nh ñư c di n tích, s n lư ng và năng su t ñ l p k ho ch s n xu t. 2.3. H p tác hoá: Vi c h p tác hoá gi a nhà máy thi t k v i các nhà máy khác v m t kinh t k thu t và liên h p hoá s tăng cư ng s d ng chung nh ng công trình cung c p ñi n, nư c, hơi, công trình giao thông v n t i, công trình phúc l i t p th và ph c v
 15. 14 công c ng, v n ñ tiêu th s n ph m và ph ph m nhanh...s có tác d ng gi m th i gian xây d ng, gi m v n ñ u tư và h giá thành s n ph m. 2.4. Ngu n cung c p ñi n: * Trư c h t xác ñ nh ngu n ñi n do ñâu cung c p. N u không có ngu n ñi n và yêu c u cho phép thì có th xây d ng ngu n ñi n riêng. * Trong nhà máy ph i ñ t tr m bi n th riêng ñ l y t ñư ng dây cao th c a m ng lư i cung c p ñi n chung trong khu v c. N u ñư ng dây cao th l n hơn 6 KV thì ph i dùng hai n c h th . * Ngoài ra ph i có máy phát ñi n d phòng nh m ñ m b o s n xu t liên t c. 2.5. Ngu n cung c p hơi: * Hơi ñư c dùng vào nhi u m c ñích khác nhau c a t ng nhà máy như: cô ñ c, n u, thanh trùng, s y, rán...k c làm nóng nư c cho sinh ho t. * Nêu lên ñư c áp l c hơi c n dùng trong nhà máy. Tuỳ theo yêu c u công ngh mà áp l c hơi thư ng t 3 at ñ n 13 at. 2.6. Nhiên li u: * ð u tiên ph i xu t phát t yêu c u s n xu t và kh năng cung c p nhi t c a nhiên li u ñ ch n lo i nhiên li u dùng cho nhà máy. * Sau ñó l p bi u ñ hơi ñ ch n thi t b n i hơi, t ñó xác ñ nh ñư c nhu c u dùng nhiên li u c a nhà máy. 2.7. Ngu n cung c p nư c và v n ñ x lý nư c: * M c ñích: ñ i v i các nhà máy th c ph m, công ngh sinh h c, nư c là v n ñ r t quan tr ng, nư c ñư c dùng vào nhi u m c ñích khác nhau, nư c dùng gián ti p ho c tr c ti p, dùng ñ pha ch , ñ chưng c t, dùng cho n i hơi... * Ch t lư ng nư c ph i h t s c coi tr ng, tuỳ t ng m c tiêu s d ng mà ch t lư ng nư c có khác nhau, do v y thư ng trong nhà máy có khu v c x lý nư c. Ch t lư ng nư c d a vào các ch tiêu: ch s coli, ñ c ng, nhi t ñ , h n h p vô cơ và h u cơ có trong nư c ... * Trong thi t k ph i ñ c p ñ n ngu n cung c p nư c chính và ph , phương pháp khai thác và x lý nư c c a nhà máy. * ð i v i ngu n cung c p nư c t thành ph thì ph i xác ñ nh ñư ng ng chính d n ñ n nhà máy, tính toán ñư ng kính ng ñ t trong nhà máy và áp l c nư c yêu c u. * N u l y nư c t gi ng ñào hay gi ng khoan thì ph i xác ñ nh chi u sâu m ch nư c ng m, năng su t gi ng.
 16. 15 * N u l y nư c t sông, ao, h thì ph i xác ñ nh năng su t bơm, chi u cao và v trí ñ t bơm. * Bi n pháp x lý Có nhi u phương pháp x lý nư c khác nhau ñ ñáp ng các yêu c u khác nhau v ch t lư ng nư c. - Lo i nư c s ch thông thư ng do các nhà máy nư c cung c p ñã qua các giai ño n l ng, l c và kh trùng. - Làm m m nư c b ng phương pháp hoá h c: ngư i ta v a ñun nóng v a thêm vào các h p ch t hoá h c như vôi, sôda, ki m, natri photphat ... sau ñó l c k t t a l ng xu ng. - Làm m m nư c b ng nh a trao ñ i ion (ñư c g i là ionit: cationit và anionit) như nh a phenolformaldehyt, nh a melanin, polystyrin, polyvinylclorua (PVC). Các ionit có kh năng trao ñ i cation và anion ch a trong chúng v i cation và anion có trong nư c, do ñó làm m m ñư c nư c, phương pháp này có kh năng làm ng t ñư c nư c bi n ñó là ñi u con ngư i mơ ư c t lâu. 2.8. Thoát nư c: * Yêu c u ñ t ra cho v n ñ thoát nư c c a nhà máy ch bi n th c ph m và công ngh sinh h c r t c p bách. Vì nư c th i ra ch y u ch a các ch t h u cơ là môi trư ng vi sinh v t d phát tri n, làm cho d lây nhi m d ng c thi t b và nguyên li u nh p vào nhà máy, s nh hư ng l n ñ n ch t lư ng thành ph m. M t khác ph i tránh ñ ng nư c thư ng xuyên làm ng p móng tư ng, móng c t nh hư ng ñ n k t c u xây d ng. * Ph i xác ñ nh kh năng t n d ng nh ng h th ng thoát nư c c a thành ph hay c a xí nghi p lân c n v kh năng c ng thoát, ng d n, ñ b n và vùng x lý nư c th i. * Ph i xác ñ nh ñư c ñư ng kính ng d n nư c th i, chi u sâu và ñ nghiêng ñ t ng, n u th i ra ch có m c nư c cao hơn thì ph i b trí tr m. Bơm nư c th i sau khi ñã vô cơ hoá. * N u nư c th i ít b n và ñư c phép có th th i tr c ti p ra sông, bi n, ao h ho c các cánh ñ ng sau khi qua h th ng x lý nư c th i riêng c a nhà máy. 2.9. Giao thông v n t i: * Hàng ngày nhà máy c n v n chuy n v i kh i lư ng l n, thông thư ng ch v nhà máy g m nguyên v t li u, bao bì, nhãn hi u... k p th i ñ ñ m b o s ho t ñ ng c a nhà máy, ngoài ra v n chuy n thành ph m ñ n nơi tiêu th , v n chuy n
 17. 16 ph li u trong s n xu t. Vì v y v n ñ giao thông không ch m c ñích xây d ng nhà máy nhanh mà còn là s t n t i và phát tri n nhà máy trong tương lai. * Ph i xác ñ nh kh năng t n d ng nh ng ñư ng giao thông thu b bên ngoài nhà máy, yêu c u n i t nơi cung c p nguyên v t li u ñ n nơi tiêu th s n ph m. * Qua th c t và tính toán th y v n chuy n ñư ng thu tuy ch m nhưng thu n ti n và r hơn c , do ñó c g ng xây d ng nhà máy g n vùng ven sông, bi n ñ k t h p gi i quy t v n ñ c p thoát nư c n a. Xe l a cũng là giao thông thu n ti n, nhanh, khá r . N u v n chuy n nhi u thì xây d ng ñư ng xe l a bên trong nhà máy n i v i ñư ng xe l a bên ngoài. ðư ng b không th thi u v i t t c các nhà máy. Phương ti n v n t i n i b nhà máy ch y u b ng xe ñi n ñ ng, ñơn ray, xe thô sơ... 2.10. Năng su t nhà máy: * Ph i xác ñ nh năng su t h p lý cho nhà máy d a vào kh năng cung c p nguyên v t li u, yêu c u tiêu th ... Có th năng su t này cho trư c. Năng su t nhà máy là lư ng s n ph m nhi u nh t mà các phân xư ng có th s n xu t ra trong m t ñơn v th i gian, thư ng tính theo ca, ngày hay năm. Tuỳ t ng lo i nhà máy mà cách th hi n năng su t có khác nhau, thông thư ng ñơn v ño năng su t như sau: - L ng như rư u, bia, nư c ch m... dùng LÍT. - ðư ng, chè, cafe... dùng T N - Thu c lá dùng BAO. * ð c bi t vài lo i nhà máy có cách tính khác như: 1. Nhà máy ñ h p: Nhà máy ñ h p ph c t p do s n su t nhi u lo i s n ph m khác nhau và ñ ng trong các bao bì có th tích khác nhau, cho nên quy ñ nh h p No.8 là h p tiêu chu n. Kích thư c h p No.8 như sau: Th tích h p: 353 cm3 Tr ng lư ng: 80 gam ðư ng kính ngoài: 102,3 mm Chi u cao ngoài: 52,8 mm 1000 h p tiêu chu n g i là “1 ñơn v s n ph m” = 1 túp. ð i v i chai l , bao bì khác mu n chuy n sang h p tiêu chu n ph i nhân v i h s chuy n K theo b ng sau:
 18. 17 B ng 2.1 V (cm3) H ps K Ghi chú 3 250 0,707 7 325 0,919 8 353 1,000 9 375 1,078 12 515 1,511 13 861 2,500 14A 1000 2,832 17 159 0,450 18 238 0,674 Hình ch nh t 19 228 0,645 Hình ô van ð i v i các lo i ñ h p t rau qu ngâm nư c ñư ng, rau qu d m d m, s n ph m cô ñ c có ñư ng ho c không thì dùng ñơn v h p tiêu chu n là 400 gam s n ph m. 2. Nhà máy l nh: + các nư c TBCN thì thư ng tính năng su t nhà máy l nh theo th tích các phòng b o qu n (tính ra m3) tr phòng b o qu n ñá. + các nư c XHCN tính b ng s c ch a c a các phòng b o qu n (tính ra T n s n ph m), tr t l nh thì tính theo th tích bên trong (lít). B i vì cùng m t th tích có th x p nh ng lư ng khác nhau ñ i v i các lo i s n ph m khác nhau, cho nên ngư i ta dùng “S c ch a quy ư c” c a phòng, hay s c ch a c a hàng hoá quy ư c. “Hàng hoá quy ư c” là th t l n ñã làm l nh ñông (lo i 1) theo tiêu chu n 1/4 con, x p 0,35 t n/m3 h u d ng c a phòng. + ðôi khi ñ xác ñ nh kh năng c a máy móc thi t b làm l nh ñông, ngư i ta còn tính năng su t nhà máy theo t n s n ph m làm l nh ñông. 2.11 Cung c p nhân công: * C n ph i xác ñ nh rõ s lư ng công nhân, trình ñ chuyên môn c a công nhân và cư ng ñ lao ñ ng. * Công nhân làm vi c trong nhà máy ch y u tuy n d ng t i ñ a phương, vì ngoài nh ng phi n ph c khác còn ñ ph n ñ u tư v xây d ng khu nhà cho công nhân. Khi tính toán s lư ng công nhân có th tính k cho t ng công ño n, ñôi khi d a trên bình quân s lư ng s n ph m trên m t ngày công.
 19. 18 CHƯƠNG 3 THI T K K THU T Chúng ta b t ñ u ph n này sau khi ñã có ñ y ñ các s li u ban ñ u, ñã có nh ng l p lu n ch c ch n và rõ ràng trong ph n kinh t k thu t. N i dung bao g m các ph n sau: 3.1 Ch n sơ ñ s n xu t (quy trình công ngh ): 3.1.1 Trình t : ð ñ m b o vi c ch n sơ ñ thích h p nh t thư ng qua các bư c sau: * Qua các giáo trình: ñ c và nghiên c u k quy trình s n xu t chung c a lo i s n ph m mà mình thi t k , ý nghĩa và m c ñích c a t ng khâu m t trên dây chuy n s n su t, c n liên h v i nh ng s n ph m khác có quy trình tương t như v y. * Nghiên c u và phân tích nh ng ưu khuy t ñi m c a quy trình này trong các nhà máy trong nư c, trên cơ s ñó ch n sơ ñ công ngh thích h p nh t theo ch quan. 3.1.2 Yêu c u: * S d ng nguyên li u t i m c t i ña, h p lý, ti t ki m, r ti n. * Ch t lư ng thành ph m cao nh t. * Ph li u sau ch bi n ph i s d ng h p lý nh t. * C g ng cơ gi i hoá, t ñ ng hoá và nên s d ng thi t b trong nư c. 3.1.3 Chú ý: * Thuy t minh dây chuy n c n ng n g n, rõ ràng, nhưng ñ y ñ ñ i v i t ng công ño n. * Trong quy trình văn di n ñ t dùng thì “m nh l ch cách” ch không gi i thích chi ti t, dài dòng. Ví d : Rán nhi t ñ to = 160 oC trong th i gian t = 8 phút. Ch không c n gi i thích các y u t nhi t ñ cao hay th p, th i gian ng n hay dài s nh hư ng ñ n ch t lư ng như th nào. * Sơ ñ vi t thành d ng liên t c, trên sơ ñ ph i bi u di n các v trí tham gia c a nguyên v t li u ph , c a bao bì và ph li u khi tách ra. * Có trư ng h p c n bi u di n quy trình công ngh trên sơ ñ k thu t. Sơ ñ k thu t ñư c l p d ng các thi t b ñ c trưng c a t ng công ño n.
 20. 19 Ví d : Quy trình công ngh s n xu t xirô qu theo phương pháp trích ly Nguyên li u L a ch n X lý nguyên li u Axit socbic Ngâm trích ly ðư ng kính Axit xitric Tách xiro Qu ñ n u m c ho c trích ly b ng rư u etylic ñ sx bánh mì Lc Bao bì s ch ðóng bao bì Tàng tr s n ph m 3.2. Tính cân b ng v t li u: ð vi c ch n và tính thi t b phù h p, ñ tính ñư c hi u su t làm vi c cũng như giá thành s n ph m c a nhà máy, ñ l p k ho ch s n xu t chính xác... thì trư c h t ph i tính s n ph m và cân b ng v t li u. Trình t các bư c sau: 3.2.1 L p sơ ñ thu ho ch nguyên li u: Căn c nh ng s li u v th i v , v ñ c s n c a t ng vùng nguyên li u... mà l p sơ ñ như sau: B ng 3.1 TT Nguyên li u 1 2 .... 12 1 B pc i 2 Da .... 3.2.2 Sơ ñ nh p nguyên li u: * D a vào sơ ñ thu ho ch nguyên li u, d a vào năng su t và s n lư ng c a t ng lo i mà thành l p sơ ñ nh p nguyên li u cho nhà máy. * Trên sơ ñ ghi rõ ngày tháng, th i gian nh p t ng lo i nguyên li u ch y u c n thi t cho nhà máy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản