Cổ tích bên đường _Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
54
lượt xem
10
download

Cổ tích bên đường _Nguyễn Nhật Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ăn hoa như thể tiên trong truyện... Tôi đã được ăn một bữa hoa, được lạc vào xứ tiên một lần Nói lạc thì cũng hơi xạo, tôi từ thành phố về xứ ấy theo đoàn, có tàu lớn nhiều sức ngựa ghé tận lề đường Sa Đéc rước đi, lại có hướng dẫn viên du lịch dẫn đường làm sao lạc. Đi chuyến ấy mà bảo lạc thì chỉ nên tin mấy nhà thơ say, ngồi ngay trên nóc tàu uống bia 333 chữ đỏ với tôm càng xanh nướng lửa hồng bếp ga, thấy mây bông soi gương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cổ tích bên đường _Nguyễn Nhật Ánh

 1. 1 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG M UÅC LUÅC Bong boáng lïn trúâi..................................................................................... 2 Cöí Tñch Bïn Àûúâng................................................................................. 11 Nuå cûúâi rûng rûng .................................................................................. 33 Ba..............................................................................................................37 Baåc ............................................................................................................ 52 Sûúng muâ Àaâ Laåt .................................................................................... 61 Caái nú hònh con bûúám............................................................................. 82 Cêu chuyïån cuöåc àúâi ............................................................................... 91 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. 2 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG BONG BOÁNG LÏN TRÚÂ I Chûúng 1: Bong Boáng Lïn Trúâi Luác xaãy ra sûå cöë, àöìng höì chó baãy giúâ hai mûúi lùm. Àoá laâ giúâ thaânh phöë bùæt àêìu röån rõp. Nhûäng bêåc cha meå têët taã àûa con àïën trûúâng àïí kõp túái cöng súã. Nhûäng hoåc sinh cêëp ba ài trïî àang nön noáng nhòn àeân àoã úã caác ngaä tû . Nhûäng baâ nöåi trúå lêåt àêåt xaách gioã ra khoãi nhaâ àïí mong choån àûúåc nhûäng khuác caá tûúi nhêët. Caác haâng quaán doåc hai bïn àûúâng múã cûãa tûâ súám bêy giúâ têëp nêåp ngûúâi ra keã vaâo . Lïì àûúâng moåc lïn caác quaán coác, caác xe huã tiïëu, böåt chiïn, baánh bao , caác gaánh xöi, chaáo loâng vaâ caác tuã thuöëc laá. Giûäa khöng khñ têët bêåt àoá, caánh thúå höì tröng coá veä nhaân nhaä. Ba ngûúâi àaân öng vúái thuâng àöì nghïì bïn caånh àang ngöìi nhêm nhi caâ phï sau khi cheán àêîy möîi ngûúâi möåt tö huã tiïëu to tûúáng. - Thöi, tuåi mònh ài chûá! Cuöëi cuâng, ngûúâi àaân öng àûáng tuöíi trong boån lïn tiïëng giuåc, sau khi uöëng möåt húi caån hïët ly traâ vûâa múái roát. Vûâa noái, öng vûâa cuöëi xuöëng öm thuâng àöì nghïì àùåt dûúái chên trong khi hai ngûúâi kia luåc tuåc àûáng dêåy kïu chuã quaán tñnh tiïìn. Ngay vaâo luác baâ chuã quaán coân àang mêëp maáy tñnh nhêím trong miïång, tûâ cûãa haâng bïn caånh àöåt ngöåt vang lïn nhûäng tiïëng kïu thêët thanh: - Cûúáp! Cûúáp! Cûáu töi vúái ! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 3 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Ba ngûúâi thúå höì lêåt àêåt doâm sang. Trûúác cûãa haâng baách hoáa, möåt cö gaái àang giùçng co vúái möåt tïn thanh niïn. Cö vûâa nñu lêëy caái chuåp àeân sau cuãa chiïëc Honda Cub vûâa la baâi haäi trong khi tïn kia cöë sûác giùçng chiïëc xe khoãi tay cö . Khaách ài àûúâng àûáng caã laåi . Hai ngûúâi lao túái tïn cûúáp nhûng chûa kõp can thiïåp àaä phaãi vöåi thaáo lui . Khöng biïët tûâ luác naâo trïn tay tïn cûúáp àaä xuêët hiïån möåt khêíu suáng ngùæn. Hùæn chôa lùm lùm vaâo moåi ngûúâi, gioång àe doåa: - Luâi ra! Àûáa naâo nhaâo vö, tao bùæn! Röìi nhû àïí nhanh choáng thoaát khoãi tònh thïë bêët lúåi naây, hùæn co chên àaåp möåt phaát, cö gaái bùæn ra xa . Nhûng trûúác khi tïn cûúáp kõp lïn xe phoáng ài, ngûúâi thúå höì àûáng tuöíi àaä lùång leä tiïën laåi . Hai ngûúâi baån taái mùåt, kïu kheä: - Anh Phong! Coi chûâng! Ngûúâi àaân öng tïn Phong khöng noái khöng rùçng. Öng tiïëp tuåc luâ luâ tiïën àïën sau lûng tïn cûúáp. Vaâ bêët thêìn, öng vung tay ra . Thuâng àöì nghïì trïn tay öng bay veâo möåt caái, àêåp truáng caánh tay tïn cûúáp. Khêíu suáng trïn tay hùæn ruång xuöëng àêët àaánh "böåp". Trong khi tïn cûúáp coân chûa hiïíu ra chuyïån gò, öng Phong àaä nhanh tay chöåp möåt chiïëc ghïë trïn lïì àûúâng, xong túái quêåt tuái buåi . Tïn cûúáp möåt tay àúä àoân, tay kia vêîn nùæm chùåt ghiàdöng xe, àöi mùæt laáo liïn tòm caách voåt ài . Öng Phong ra tay àöåt ngöåt àïën mûác nhûäng ngûúâi chung quang àïìu sûäng súâ. Vaâ sau giêy phuát baâng hoaâng, moåi ngûúâi liïìn hoâ reo xöng vaâo trúå lûåc. Hai ngûúâi thúå höì baån öng vûâa kõp chaåy túái, böîng möåt tiïëng quaát àanh goån vang lïn: - Àûáng im! Tïn cûúáp thûá hai thònh lònh xuêët hiïån vúái khêíu suáng trïn tay . Hoáa ra naäy giúâ hùæn vêîn ngöìi thu mònh trïn chiïëc Honda 67 àêåu saát lïì àûúâng. Tïn àöìng boån coá leä khöng àõnh xuêët àêìu löå diïån nhûng tònh thïë bùæt buöåc hùæn phaãi can thiïåp. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 4 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Tiïëng quaát sùæc nhoån, àêìy àe doåa cöång vúái khêíu suáng lùm lùm sùén saâng nhaã àaån khiïën voâng ngûúâi lêåt àêåt daåt ra . Vaâi keã nhaát gan vöåi vaä chuöìn ài chöî khaác vò súå àaån laåc. Hai ngûúâi thúå höì cuäng hêëp têëp thöëi luõ Tïn cûúáp lêåp tûác quay noâng suáng vïì phña öng Phong luác naây vêîn àang tòm caách aáp àaão tïn cûúáp thûá nhêët. Hùæn nghiïën rùng: - Tïn kia! Dang ra! Nïëu khöng, tao bùæn! Öng Phong vêîn phúát lúâ. Öng giú cao chiïëc ghïë tiïëp tuåc quêåt nhûäng cuá nhû trúâi giaáng lïn caánh tay cêìm xe cuãa tïn cûúáp. - Nùçm xuöëng! Tïn cûúáp cêìm suáng heát lïn. Tïn àöìng boån lêåp tûác lùn ngûúâi xuöëng mùåt àûúâng. Cuâng luác, hai ngûúâi thúå höì vaâ cö gaái chuã xe la lïn thêët thanh: - Anh Phong, coi chûâng! - Baác úi, nùçm xuöëng! Nhûng öng Phong chûa kõp phaãn ûáng thò nhûäng tiïëng suáng àaä vang lïn choái tai: - Àoaâng! Àoaâng! Hai viïn àaån xoái thùèng vaâo ngûåc khiïën öng Phong àöí vêåt xuöëng nhû möåt thên cêy bõ àöën göëc. Thaãm caãnh trûúác mùåt khiïën moåi ngûúâi kinh hoaâng nhöën nhaáo nhûng khöng ai daám chaåy laåi . Chó àïën khi hai tïn cûúáp lïn xe ruá ga voåt thùèng, hai ngûúâi thúå höì múái têët taã chaåy túái àúä baån dêåy . Bêëy giúâ, nhûäng tiïëng coâi caãnh saát múái vang lïn. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 5 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Chûúng 2: Bong Boáng Lïn Trúâi Àoá laâ têët caã nhûäng gò Thûúâng biïët vïì caái chïët cuãa ba mònh. Luác ba bõ naån, anh àang ngöìi trong lúáp, àuâa giúän cuâng baån beâ. Khi tiïët hoåc thûá hai bùæt àêìu àûúåc mûúâi phuát, baác baão vïå chaåy vaâo baáo cho Thûúâng biïët coá ngûúâi nhaâ cêìn gùåp. Sau khi xin pheáp cö giaáo, Thûúâng lêåt àêåt ài theo baác baão vïå. Bùæt gùåp Nhi, em gaái mònh, àang àûáng khoác thuát thñt trûúác cöíng, lêåp tûác Thûúâng linh caãm coá chuyïån khöng may . Anh vöåi vaâng nùæm lêëy vai em, lo êu hoãi: - Coá chuyïån gò vêåy em? Sao em laåi khoác? Nhi ngûúác nhòn anh vaâ traã lúâi qua maân nûúác mùæt: - Ba bõ bùæn. Thûúâng taái mùåt: - Bõ bùæn ? Ai bùæn ? - Boån cûúáp. Thûúâng nghe tim mònh nhû thoát laåi . Anh laåi lay vai em: - Ba coá sao khöng? - Em khöng biïët! Nhi àaáp trong tiïëng nêëc. Ngûúâi ta chúã ba ài bïånh viïån röìi ! Thûúâng khöng hoãi nûäa . Anh tûác töëc quay vaâo trûúâng lêëy xe vaâ vöåi vaâng chúã em túái bïånh viïån. Anh àaåp vöåi vaä, quñnh quñu, möì höi àêîm caã lûng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 6 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Khi Thûúâng laách vaâo, anh nhòn thêëy hai ngûúâi baån cuãa ba cuâng möåt cö gaái laå mùåt àang ngöìi uã ruä bïn caånh meå. Baâ Tuïå, mùæt àoã hoe, thêëy Thûúâng têët taã chaåy vaâo, böîng oâa lïn khoác. Thûúâng öm vai meå, höët hoaãng: - Chuyïån gò vêåy meå ? Ba àêu ? Baâ Tuïå guåc àêìu lïn ngûåc con, khoác rêëm rûát. Baâ chûa kõp traã lúâi thò moåi ngûúâi böîng xön xao . Hoå daåt ra hai bïn nhûúâng chöî cho nhûäng ngûúâi mùåt aáo búâ-lu trùæng khiïng öng Phong ra . Öng àaä chïët. Nghe tiïëng öìn aâo, Thûúâng quay vöåi vïì phña cûãa phoâng cêëp cûáu . Vûâa nhòn thêëy thi haâi cuãa ba, anh kïu lïn möåt tiïëng vaâ ngêët xóu trïn tay meå. Khi Thûúâng tónh laåi, anh nhêån ra mònh àang nùçm trïn chiïëc giûúâng quen thuöåc úã nhaâ. Bïn caånh anh vêîn laâ hai ngûúâi thúå höì vaâ cö gaái Thûúâng bùæt gùåp núi bïånh viïån. Hoå àang an uãi baâ Tuïå vaâ beá Nhi . Luác Thûúâng choãi tay ngöìi dêåy, moåi ngûúâi quay nhòn anh vúái veã aái ngaåi . Möåt ngûúâi thúå höì noái: - Chaáu cûá nùçm nghó ài ! Thûúâng nhû khöng nghe cêu noái . Anh nhòn thùèng vaâo ngûúâi baån cuãa ba mònh, hoãi bùçng gioång khaân khaân: - Sao ba chaáu chïët vêåy baác? Biïët khöng thïí traánh neá àûúåc, sau möåt thoaáng ngêåp ngûâng, ngûúâi thúå höì chêåm raäi thuêåt laåi àêìu àuöi cêu chuyïån. Gioång öng run run nhû chûa hïët xuác àöång. - Ba chaáu laâ möåt ngûúâi töët! Möåt ngûúâi duäng caãm! Ngûúâi thúå höì buöìn baä kïët luêån. Thûúâng quay nhòn cö gaái . Bêy giúâ anh múái biïët cö ta laâ chuã nhên cuãa chiïëc xe vaâ cuäng laâ naån nhên cuãa boån cûúáp. Cö ta laâ naån nhên nhûng ngûúâi chïët laåi laâ ba mònh! YÁ nghô àoá khiïën Thûúâng caãm thêëy àau àúán. Anh khöng traách cö gaái nhûng nöîi àau cuãa anh hiïån lïn trong aánh mùæt chaáy boãng àïën mûác cö ta bêët giaác quay mùåt ài . Tûå nhiïn cö gaái caãm thêëy cêìn phaãi laâm möåt àiïìu gò. Cö àaä theo öng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 7 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Phong vaâo têån bïånh viïån. Röìi cö laåi theo vïì àïën àêy . Suöët thúâi gian àoá, luác naâo cö cuäng caãm thêëy mònh nhû ngûúâi coá löîi . Cö tûúãng nhû chñnh mònh laâ ngûúâi gêy ra tai hoåa cho gia àònh tûã tïë naây . Caãm giaác àoá khiïën cö vö cuâng ray rûát. Cö rêët muöën laâm möåt àiïìu gò àoá àïí giuáp àúä gia àònh ên nhên. Nhûng loâng daå àang röëi nhû tú voâ, cö thêåt chùèng biïët phaãi laâm gò. Trong luác àang böëi röëi, aánh mùæt cö bêët thêìn chaåm phaãi hai chiïëc nhêîn àang àeo trïn tay . Ngay lêåp tûác, möåt yá nghô vuåt loáe lïn trong àêìu cö . Thoaåt àêìu, cö húi àùæn ào . Cö caãm thêëy yá nghô cuãa mònh coá veã gò àoá nhû laâ sûå gaân dúã. Nhûng röìi chùèng nghô ra caách naâo khaác, vaã laåi cuäng khöng àuã sûác àïí nghô ngúåi thïm, cö tùåc lûúäi vaâ ngaåi nguâng chaåm tay vaâo vai baâ Tuïå: - Thûa baác! Baâ Tuïå ngûúác lïn: - Gò àoá cö ? Cö gaái luáng tuáng thaáo hai chiïëc nhêîn àang àeo trïn tay vaâ ruåt reâ àùåt vaâo tay baâ Tuïå : - Baác cêìm caái naây àïí lo cho baác trai . Àêy laâ têëm loâng cuãa chaáu. Baâ Tuïå kheä lùæc àêìu: - Töi khöng nhêån àêu ! Töi rêët caãm ún cö nhûng cö haäy cêìm vïì ài! Cö gaái khêín khoaãn: - Baác nhêån ài maâ! Chñnh vò chaáu maâ baác trai gùåp chuyïån khöng may . Nïëu baác khöng cho chaáu chia seã phêìn naâo, chaáu seä rêët aáy naáy . Baâ Tuïå khöng traã lúâi cö gaái . Baâ thúã daâi vaâ chêåm chaåp nhòn ra cûãa . Trong mùæt baâ, khung cûãa böîng trúã nïn röång mïnh möng. Búãi vò kïí tûâ nay, chöìng baâ seä khöng bao giúâ àùåt chên qua ngûúäng cûãa àoá nûäa . Baâ seä khöng bao giúâ coân nhòn thêëy öng mïåt moãi trúã vïì nhaâ sau möåt ngaây lao àöång vêët vaã, tay chên dñnh àêìy vöi vûäa nhûng nuå cûúâi tûúi tùæn vaâ hiïìn laânh vêîn luön núã trïn möi . Baâ cuäng seä khöng bao giúâ thêëy laåi caãnh beá Nhi luåc tung caác tuái aáo tuái quêìn cuãa ba noá möîi khi öng ài laâm vïì àïí tòm cho bùçng àûúåc goái keåo öng giêëu úã àêu àoá http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 8 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG trong ngûúâi röìi húán húã reo lïn "A, àêy röìi! Con tòm thêëy röìi". Khöng, khöng coân gò nûäa, kïí tûâ höm nay öng àaä ài xa ... - Thûa baác... Tiïëng cö gaái laåi ngêåp ngûâng vang lïn bïn tai . Baâ Tuïå kheä cheáp miïång. Baâ thò thêìm nhû noái vúái chñnh mònh: - Öng êëy laâ möåt ngûúâi töët. Nhûäng gò cêìn laâm thò öng êëy àaä laâm. Öng êëy khöng cêìn àïìn àaáp. - Nhûng thûa baác... Baâ Tuïå khöng àïí cö gaái noái hïët cêu . Baâ cêìm lêëy tay cö, trêìm gioång : - Töi caãm ún cö . Têëm loâng cuãa cö, töi hiïíu . Nhûng töi àaä noái röìi. Cö cêìm vïì ài . Con ngûúâi chùèng ai biïët trûúác àûúåc chuyïån söëng chïët, cö chùèng nïn aáy naáy laâm gò. Trûúác thaái àöå dûát khoaát cuãa baâ Tuïå, cö gaái biïët chùèng thïí naâi nó àûúåc nûäa . Cö àûáng dêåy êëp uáng caáo tûâ vaâ chêåm chaåp tiïën ra cûãa bùçng nhûäng bûúác chên lùång leä, nùång nïì vaâ àêìy phiïìn muöån. Töëi àoá, trûúác luác ài nguã, baâ Tuïå nghiïm nghõ noái vúái hai con: - Kïí tûâ höm nay, chó coân ba meå con mònh vúái nhau . Chuáng ta phaãi nûúng tûåa, vaâ giuáp àúä lêîn nhau trong cuöåc söëng... Cöë neán xuác àöång àïí noái nùng ön töìn, khuác chiïët, baâ muöën laâm gûúng cho caác con vïì sûå trêìm tônh. Nhûng baâ khöng thïí naâo trònh baây hïët nhûäng suy nghô cuãa mònh. Àang noái nûãa chûâng, chúåt bùæt gùåp aánh mùæt thêîn thúâ ngú ngaác cuãa Thûúâng vaâ Nhi, baâ böíng thêëy ngheån núi cöí vaâ lêåp tûác bêåt lïn tiïëng nêëc. Thûúâng vaâ Nhi liïìn oâa lïn khoác theo . http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 9 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Chûúng 3: Bong Boáng Lïn Trúâi Tûâ ngaây öng Phong àöåt ngöåt mêët ài, meå con Thûúâng böîng trúã nïn khöën àöën. Luác öng coân söëng, gia àònh Thûúâng vöën àaä chùèng dû daã gò. Öng laâm thúå höì, cöng viïåc luác coá luác khöng. Coá khi caã thaáng trúâi röîi viïåc, öng phaãi nùçm nhaâ ùn baám vaâo àöìng lûúng coâm coäi cuãa vúå. Nhûng duâ vêåy, nhûäng àoáng goáp duâ chùèng nhiïìu nhùån gò cuãa öng cuäng giuáp gia àònh khöng lêm vaâo caãnh ngùåt ngheâo, quêîn baách. Baâ Tuïå daåy toaán úã möåt trûúâng cêëp ba . Thúâi treã, baâ hoåc Sû phaåm. Töët nghiïåp ra trûúâng, ài daåy àûúåc möåt nùm thò baâ xin nghó vò lyá do sûác khoãeå Sau àoá, baâ xin vaâo laâm thû kyá àaánh maáy trong möåt cöng ty xêy dûång. Taåi àêy, baâ quen öng Phong, möåt ngûúâi thúå gioãi, phuå traách möåt töí xêy lùæp. Möåt thaáng trûúác khi baâ vaâ öng Phong cûúái nhau, öng bõ cho nghó viïåc trong möåt àúåt giaãm biïn chïë sau khi quyïët liïåt bïnh vûåc cho möåt cöng nhên trong töí bõ sa thaãi möåt caách múâ aám. Tûâ àoá, öng Phong trúã thaânh möåi ngûúâi thúå laâm thuï . Buöìn phiïìn vïì hoaân caãnh cuãa chöìng, laåi vûâa sinh Thûúâng, baâ Tuïå rúâi boã cöng ty xêy dûång àïí laâm àún xin ài daåy laåi . Baâ trúã laåi vúái nghïì daåy hoåc möåt phêìn vò àoá laâ nghïì baâ yïu thñch, phêìn khaác vúái thúâi giúâ cuãa möåt nhaâ giaáo, baâ coá àûúåc möåt buöíi úã nhaâ àïí vûâa soaån giaáo aán vûâa chùm soác con caái . Khi Thûúâng àûúåc nùm tuöíi, baâ sinh beá Nhi . Vúái àûáa con thûá hai, baâ vêîn tiïëp tuåc tûâ chöëi ài daåy thïm buöíi chiïìu theo lúâi ruã rï cuãa caác àöìng nghiïåp töët buång chó àïí àûúåc gêìn guäi daåy döî vaâ giuáp àúä con caái . Àöëi vúái baâ, con caái phaãi àûúåc chùm soác tó mó vaâ chu àaáo . Baâ mong moãi nïëu Thûúâng vaâ Nhi khöng taåo dûång àûúåc sûå nghiïåp gò lúán http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 10 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG lao mai sau thò ñt ra cuäng trúã thaânh nhûäng cöng dên lûúng thiïån. Nhû ba cuãa chuáng. Tûâ trûúác àïën nay, baâ Tuïå vêîn söëng trung thaânh vúái quan niïåm cuãa mònh. Cuöåc söëng àaåm baåc, àöi luác khoá khùn, nhûng thanh thaãn. Nhûng tûâ ngaây öng Phong mêët ài, ba meå con lêm vaâo caãnh ngùåt ngheâo . Tiïìn baåc tuáng thiïëu, cúm ùn phaãi chaåy tûâng bûäa, gaánh nùång trûúác àêy hai ngûúâi cuâng gaánh bêy giúâ àeâ nùång trïn àöi vai mïåt moãi cuãa baâ. Cuöëi cuâng, khöng coân caách naâo khaác, baâ Tuïå àaânh nhêån lúâi ài daåy thïm caác lúáp hoåc tû vaâo möîi buöíi chiïìu . Röìi möåt thúâi gian sau, baâ laåi nhêån daåy thïm caác lúáp böí tuác vùn hoáa ban àïm. Cuäng may laâ Thûúâng vaâ Nhi àïìu àaä lúán, Thûúâng mûúâi baãy tuöíi, hoåc lúáp mûúâi möåt, Nhi mûúâi hai tuöíi, hoåc lúáp saáu; hai anh em laåi cuâng ài hoåc buöíi saáng, do àoá vaâo buöíi chiïìu vaâ buöíi töëi baâ vùæng nhaâ, Thûúâng vaâ Nhi coá thïí tröng nom lêîn nhau . Àiïìu àoá coá laâm baâ Tuïå yïn têm phêìn naâo, nhûng giûäa nhûäng cún ho huáng hùæng giûäa àïm khuya, baâ luön chaånh loâng tûå nhuã: ta chó ài daåy thïm möåt thúâi gian thöi, chûâng naâo cuöåc söëng àúä vêët vaã hún, ta seä laåi úã nhaâ chùm soác chuáng noá! Nhûäng luác trùçn troåc nhû vêåy, baâ Tuïå caãm thêëy nhû mònh coá löîi vúái caác con. Nhûng biïët laâm sao hún khi cuöåc söëng bûún chaãi khöng cho pheáp baâ gêìn guäi Thûúâng vaâ Nhi nhû trûúác. Nhiïìu àïm nùçm thao thûác möåt mònh, baâ laåi nhúá àïën öng Phong. Vaâ êm thêìm bêåt khoác. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. 11 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG 1. Trùm vaån bûúám vaâng Trêìn Quöëc Toaân Ùn hoa nhû thïí tiïn trong truyïån... Töi àaä àûúåc ùn möåt bûäa hoa, àûúåc laåc vaâo xûá tiïn möåt lêìn Noái laåc thò cuäng húi xaåo, töi tûâ thaânh phöë vïì xûá êëy theo àoaân, coá taâu lúán nhiïìu sûác ngûåa gheá têån lïì àûúâng Sa Àeác rûúác ài, laåi coá hûúáng dêîn viïn du lõch dêîn àûúâng laâm sao laåc. Ài chuyïën êëy maâ baão laåc thò chó nïn tin mêëy nhaâ thú say, ngöìi ngay trïn noác taâu uöëng bia 333 chûä àoã vúái töm caâng xanh nûúáng lûãa höìng bïëp ga, thêëy mêy böng soi gûúng mùåt nûúác laåi ngúä trúâi dûúái chên mònh, leäo àeäo theo mònh. Töi cuäng uöëng chûá, nhûng chó nhêm nhi chuát àónh giaãi khaát vò töi laâ ngûúâi laâm baáo thiïëu nhi chûá khöng phaãi nhaâ thú. Toâa soaån giao töi viïåc chuåp cho àûúåc aãnh thiïëu nhi Àöìng Thaáp Mûúâi söëng chung vúái luä, say dñp mùæt laåi thò chó coá thïí tûúãng tûúång chûá laâm sao bêëm maáy chuåp hònh! Nhúâ tónh queo maâ töi chuåp àûúåc caã cuöån phim nhûäng caãnh söëng chung nhû thïë... Con nñt chöëng xuöìng àûa rúm lïn goâ cao lo bûäa cho trêu chaåy nûúác, trêu úi ta baão trêu naây, ùn rúm nheå buång chúâ ngaây coã tûúi. Coá nñt nhoám thaânh phûúâng sùn àûúâng nûúác, àûáng trïn xuöìng cùng daân thun! Chuöåt bõ nûúác luä n tñt lïn nhûäng taán cêy. Cêy traâm, cêy dûâa, cêy gaáo... àûáng dêìm nûúác ngang ngûåc, ngang vai, chó coân http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. 12 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG maái toác vúái nhûäng mùæt laá xanh laâ ngoi lïn àûúåc. Chuöåt ruång nhû traái chñn thöëi! Laâm vïå sinh àöìng ruöång laâ vêåy àoá. Ngûúâi ta baão, möîi lêìn luä laâ möåt lêìn söng Cûãu Long aâo vaâo nhû queát! Chuöåt boå súå nûúác chaåy tuöët luöët lïn cêy, vaâ phûúâng sùn thiïëu nhi, haå guåc nhanh tiïu diïåt goån! Laåi caãnh söëng chuãng naây múái thuá chûá möåt cö beá cúä lúáp hai, lúáp ba chi àoá àaä biïët cêìm cheâo laái, àûa con xuöìng ba laá tröi nheâ nheå doåc theo möåt tay lûúái giùng àïí ngûúâi ngöìi muäi, chùæc laâ ba em, gúä nhûäng con caá mùæc lûúái. Beá chó cheâo möåt tay, tay kia vêîn cêìm möåt cuöën saách chùm chuá àoåc. Töi lùæp öëng kñnh tï lï chuåp gêìn laåi, thêëy àûúåc caã dêy hoa vaâng em àöåi trïn àêìu, vaâng oáng aánh nhû vûúng niïåm cöng chuáa. Coá bùçng êëy aãnh àeåp röìi, töi coá thïí àoáng maáy, thûåc hiïån lúâi töi hûáa vúái meå thùçng baån cuâng lúáp ngoaâi Haâ Nöåi. Töi hûáa nïëu qua Tam Nöng thïë naâo töi cuäng gheá thùm chaáu nöåi cuãa baâ, thùm baån töi xûa. Baån töi ài kinh tïë múái Lêm Àöìng, röìi tröi daåt maäi Àöìng Thaáp Mûúâi daåy hoåc, laâm rïî Nam böå. Taâu thuãy àang xònh xònh trïn àêët Tam Nöng söëng chung vúái luä cuãa baån töi àêy. Töi hoãi anh trûúãng phoâng giaáo duåc ài cuâng, coá thïí cho töi gheá trûúâng cêëp hai Thaånh Huï àûúåc khöng. Thò àoá! Trûúâng Thaånh Huï nùçm sau vaåt hoa vaâng kia kòa! Nhûng taâu lúán khöng vaâo àûúåc. Gheá vö mùæc caån thò úã luön Tam Nöng nguã taâu, sao vïì Se Àeác? Àùng kñ khaách saån röìi nghe cha nöåi. Nhûng töi phaãi vaâo! Töi àaä hûáa Thò nhaâ baáo löåi vö, chiïìu taâu trúã ra, caánh naây rûúác. Thò löåi! Töi gûãi têët têåp phim maáy àaä boåc kñn ni löng cho anh baån cuâng toâa soaån röìi nhaãy àaåi xuöëng. Nûúác chó ngang ngûåc, chó phaãi bûúác loäm boäm, nhûng hai tay vêîn phaãi búi búi àïí vaåch àûúâng ài giûäa vaåt hoa vaâng maâ anh trûúãng phoâng àaä chó. Ken ken vaåt naây, vaåt nûäa, vaåt nûäa... Àoá laâ möåt rûâng hoa daåi thò àuáng hún! Múã àûúâng hoa moãi tay, haâng hoa vaâng cuöëi cuâng vûâa múã thò hiïån ra möåt ngöi trûúâng ngoái àoã khang trang, àeåp nhû möåt toâa thuãy ta. Coá tiïëng hoåc troâ àang àöìng thanh vïì möåt baâi khoáa tiïëng Anh. Baâi hoåc kïí vïì möåt cêåu beá yïu mön http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. 13 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG àõa lñ, laâm baâi vùn taã con söng quï mònh, baâi hoåc chñnh töi àaä möåt thúâi phaãi hoåc thuöåc loâng: Then the river gheát bigger and bigger – röìi doâng söng caâng luác caâng röång hún... Quang ngöi trûúâng thuãy ta, nhûäng chiïëc xuöìng ba laá àêåu coá haâng coá löëi nhû möåt baäi gûãi xe àaåp cuãa trûúâng Chu Vùn An ngoaâi Haâ Nöåi. Tiïëc quaá! Töi khöng mang maáy àïí chuåp baäi gûãi xuöìng naây. Töi coân phaãi tiïëc huâi huåi nhiïìu nûäa! Thêåt may, cö giaáo Nam böå laâm dêu Haâ Nöåi, dêu hiïìn cuãa meå töi chûa lïn lúán, cö àang göåi àêìu, chúâ lïn lúáp giúâ sau. Vêng göåi àêìu ngay trong phoâng saách cuãa cö! Laâ vò trûúâng thò àaä àuát cöåt bï töng nêng cao nïìn, àûáng kiïîng chên trong nûúác, khu têåp thïí giaáo viïn vaách laá dûâa, maái laá dûâa thò chûa, vêîn luân tõt. Thaânh ra, nûúác luä vaâo nhaâ, cö giaáo cûá ngöìi ngay trïn giûúâng nhaâ mònh muác nûúác söng Cûãu Long göåi àêìu. Tö laåi boã mêët möåt kiïíu caãnh àeåp! Nhûng àoá chûa phaãi kiïíu àeåp nhêët... Baån töi coân giúâ daåy nûäa múái vïì. Cö giaáo chuã nhaâ göåi àêìu xong cuäng túái giúâ lïn lúáp, chó coá töi vaâ beá Huyânh Àiïín úã nhaâ. Meå gheá tai noái gò vúái Huyânh Àiïín röìi múái theo cêìu khó bùæc taåm, tûâ nhaâ lïn trûúâng. Huyânh Àiïín baão töi cûá nùçm nghó, noá ài haái rau. Nhûng töi àoâi ài theo. Chuáng töi lïn xuöìng laá, Huyânh Àiïín cêìm cheâo, cheâo ngûúåc ra rûâng cêy daåi núã hoa vaâng maâ töi phaãi moãi tay vaåch àûúâng vaâo àêy. Xuöìng lêîn vaâo hoa vaâng, cö beá àûáng trïn xuöìng vúái tay haái nhûäng böng vaâng êëy. Sao chaáu ài haái rau maâ laåi reä vaâo chúi hoa. Ba maá vïì coá kõp cúm ùn, chiïìu coân lïn lúáp! Böng àiïn àiïín laâ rau cuãa nhaâ chaáu chuá aâ. Höìi mang bêìu chaáu neâ, maá cuäng cheâo xuöìng haái àiïn àiïín àaäi möåt nhaâ thú gheá chúi trûúâng naây. Chuá nhaâ thú thñch lùæm múái lêëy tïn hoa baão maá àùåt cho chaáu, Lï Thõ Huyânh Àiïín. Tïn chaáu coân coá nghôa laâ möåt pho saách quñ, ba chaáu noái vêåy. Àiïn àiïín haái ùn khöng hïët thò chúi nhaâ choâi. Lêëy chó xêu thaânh maäo vaâng àöåi àêìu... Thò ra trùm vaån bûúám vaâng rung àöång caánh, muâa hoa àiïn àiïín Thaáp Mûúâi dêng... laâ loaâi hoa naây àêy! Cö beá cûá vûâa haái hoa vûâa thuã thó kïí chuyïån, töi ngöìi dûúái ngûúác mùæt nhòn lïn thêëy maái àêìu nhoã http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. 14 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG àiïím hoa vaâng, töi chúåt nhúá caái vûúng miïån cöng chuáa trïn àêìu cö beá thuyïìn chaâi gùåp saáng nay. Töi laåi tiïëc laâ àaä sai lêìm khöng mang maáy chuåp hònh theo àïí nùçm ngûãa ra loâng xuöìng ba laá maâ chuåp nhûäng ngoán tay mùng àang haái möåt loaâi hoa ùn àûúåc, nhû haái nhûäng àöëm nùæng vaâng. Cao trïn kia laâ bêìu trúâi xanh, thaânh thûã nhòn lïn, tay êëy laåi nhû àang haái mêy böng noän naâ. Töi khöng phaãi nhaâ thú, chó laâ möåt phoá nhoâm thiïëu nhi vêåy maâ luác naây töi cuäng mú möång theo böìng bïình nhõp soáng, töi thêëy rûâng àiïn àiïín biïën thaânh rûâng mai vaâng, töi thêëy muâa xuên àaä àïën giûäa tiïët trung thu naây. Maá baão bûäa nay haái àiïn àiïín àöí baánh xeâo àaäi khaách Haâ Nöåi. Caái chûä xeâo laâm töi bêåt tónh, maáu nghïì cuãa möåt tay baáo phoá nhaáy laåi suâng suåc. Khöng coá maáy thò töi chuåp bùçng trñ nhúá cuãa mònh, töi hoãi cö tiïn nhoã mang tïn hoa: Maá coá kïí öng nhaâ thú naâo gheá ùn cúm nhaâ mònh khöng? Maá kïí hoaâi chúá gò! Nhûng tïn khoá nhúá, chó nhúá thú, thú giöëng nhû baâi haát mêîu giaáo kòa con bûúám vaâng, kòa con bûúám vaâng. Chaáu thñch nhêët laâ cêu ùn hoa nhû thïí tiïn trong truyïån... Töi cuäng thñch cêu êëy! Vaâ töi nuöët nûúác miïëng chúâ túái bûäa trûa àûúåc thaânh tiïn öng sau möåt tiïëng xeâo thúm haânh múä. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. 15 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG 2. Àuäa caã möng mang Vaâo ngaây phoâ maä Thaåch Sanh vûâa thùæng trêån, quên 18 nûúác chû hêìu bùæt àêìu nhöí traåi, ruát khoãi nûúác ta, chaâng nhêån àûúåc tin cêëp baáo. Quên thêët trêån àaä caån àöì ùn, thêët tha thêët thïíu, khöng biïët coá vïì àûúåc vúái meå vúái cha, hay laåi chïët àûúâng chïët chúå, thaânh möåt luä ma àoái. Thaåch Sanh àöång loâng thûúng muöën cûáu giuáp. Hiïìm nöîi, trêån chiïën vûâa qua, luáa gaåo chùèng coân bao nhiïn, chó àuã duâng cho nhaâ vua, öng giaâ baâ caã vaâ luä con nñt. Ngay àïën nhû phoâ maä Thaåch Sanh cuäng ngö khoai qua bûäa, nhûúâng lûng cúm cho cöng chuáa, ngûúâi vúå yïu cuãa chaâng. Khöng muöën keã thua trêån phaãi chïët àoái, Thaåch Sanh ra lïånh cêëp àúä ngö khoai cho àaám baåi binh ùn loát loâng. Laåi hûáa seä àaäi möåt bûäa cúm no. Hûáa maâ chûa nghô ra caách thûåc hiïån, loâng nhû lûãa àöët, Thaåch Sanh noáng ruöåt lêëy àaân thêìn ra gaãy: Àaân kïu tñch tõch tònh tang Tòm ngûúâi àuäa caã möng mang rûúác vïì Àuäa caã möng mang laâ gò? Thanh Sanh triïåu caác quan vùn laåi hoãi. Möåt võ rêu daâi kïí: Ngaây xûãa ngaây xûa trïn bïëp nhaâ trúâi coá ngûúâi àêìu bïëp gioãi, choát ùn vuång miïëng cúm chaáy Ngoåc Hoaâng maâ àùæc töåi, bõ àaây xuöëng trêìn gian. Khi chia tay vúái meå giaâ, ngûúâi àêìu bïëp vaái daâi röìi nùçm uáp mùåt trïn giûúâng mêy, vûâa khoác vûâa noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. 16 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Meå úi! Con thêåt àaáng töåi, khöng úã laåi chùm soác meå luác tuöíi giaâ. Xin meå ra roi nùång tay daåy döî, àïí möîi khi nhòn vïët roi, con nhû àûúåc thêëy meå mònh coân khoãe. Àïí möîi khi tñnh laâm viïåc xêëu con laåi súå meå buöìn, quyïët khöng laâm. Baâ meå thûúng con àeát thiïåt nheå, nhûng tònh meå laåi in àêåm caái dêëu àuäa caã vaâo möng àûáa con. Cho àïën khi võ àêìu bïëp àaä àêìu thai xuöëng trêìn gian laâm treã chùn trêu, trïn möng bïn phaãi vêîn coân caái búát son hònh àuäa caã. Chuyïån cöí tñch Àuäa caã möng mang coá ghi trong saách xûa. Thaåch Sanh nghe xong liïìn phaái ngay nhûäng ngûúâi lñnh thiïån chiïën nhêët theo mònh ài thaám saát, tòm cho ra ngûúâi àuäa caã möng mang kia. Hoå thaám saát ba ngaây thò thêëy möåt àaám treã chùn trêu àang tùæm söng. Ngûúâi chùn trêu chuyïn nghiïåp bao giúâ cuäng tùæm buöìng. Nhûäng cêu beá tùæm truöìng loåt vaâo voâng vêy cuãa àaám thaám binh luác naâo khöng hay. Toaán lñnh boâ thêåt ïm theo àöåi hònh caánh cung hûúáng vïì bïën söng. Vaâo àuáng luác cêåu beá àuäa caã möng mang àûa caái búát son lïn búâ, bêåt caã dêåy, trong tû thïë nghiïm, àöìng thanh hö lúán: Àêìu bïëp tûúáng quên! Àêìu bïëp tûúáng quên! Khöng àïí tûúáng quên kõp mùåc quêìn, hoå choaâng ngay vaâo ngûúâi öng tûúáng treã böå binh phuåc cêëp dûúäng vaâ àùåt vaâo tay chaâng cêy àuäa caã. Kò laå thay àuäa àïën tay, treã chùn trêu hoáa thaânh thêìn bïëp, cêët gioång haâo saãng nhû àuäa tre goä vaâo nöìi àöìng: Haäy nùæn möåt caái niïu àêët. Thûá àêët Phûúng Nam nuöi giöëng luáa trúâi. Gaåo luáa trúâi vo nûúác Höìng Haâ, àaäi nûúác Cûãu Long cho vaâo niïu êëy röìi hûáng chñn mûúi chñn nghòn gioåt nûúác mûa tûâ chñnh mûúi chñn nghòn maái tranh ngheâo xa àûúâng caái quan, chûa nhuöëm buåi àúâi. Niïu êëy, gaåo êëy, nûúác êëy bùæc lïn ba öng àêìu rau àaá nuái Ba Vò, nhuám lûãa Thiïn Truâ chuâa Hûúng nêëu thaânh cúm. Cúm ùn khöng bao giúâ hïët! Thêìn bïëp noái mêëy lúâi sêëm truyïìn röìi tung ngûúâi nhaãy xuöëng söng. Nûúác söng hêët öng lïn trúâi, vïì vúái meå. Nûúác êëy, trúâi laâm thaânh cún mûa laânh döåi xuöëng chñn mûúi chñn nghòn maái tranh xa àûúâng caái quan. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. 17 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Thaåch Sanh theo lúâi sêëm truyïìn, àiïìu quên khiïín tûúáng, nêëu niïu cúm thêìn àaä khaách nhû àaä hûáa. Niïu cúm nhoã xñu nhû àöì chúi nhaâ choâi maâ quên chû hêìu 18 nûúác ùn hoaâi khöng hïët. Coá ngûúâi chûa tin àoá laâ niïu thûá thiïåt, àûa ngoán tay quïåt quïåt àñt niïu, ngoán tay coá loå ngheå hùèn hoi. Vêîn chûaa tin, àûa ngoán tay loå veä rêu lïn maá möåt anh lñnh treã àûáng bïn, anh lñnh treã coá rêu liïìn. Laåi coá anh lñnh khön loãi, quïåt tay xin tñ loå ngheå tñnh mang vïì nûúác laâm baâi hoåc loám nghïì nêëu bïëp. Trïn àûúâng ài, ngoán tay böëc thúm muâi cúm múái, theâm quaá àûa vö miïång muát, nhû ngûúâi thúâi nay muát raâ rem. Muát riïët röìi ngoán tay saåch baách, thaânh thûã cho àïën höm nay, caách nêëu cúm Thaåch Sanh, vêîn coân bñ mêåt quên sûå cuãa riïng nûúác mònh. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. 18 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG 3. Chuyïën ba gaác cöí tñch Coá ngûúâi múái loåt loâng, àoã hoãn, toác coân chûa thiïåt khö, àaä cûúâi. Múái àeã àaä cûúâi xûa nay hiïëm, ngûúâi êëy àûúåc goåi ngay bùçng öng, öng àõa. Thûá öng Àõa mùåt naå, troân vo, chûa coá tay, chên, chûa coá caái buång traái bñ. Öng Àõa mùåt naå giêëy böìi êëy àûúåc àùåt lïn möåt chiïëc xe ba gaác. Trïn xe, ngûúâi vaâ thuá söëng chung nhû trong chuyïån cöí tñch. Chiïëc xe tûâ heãm sêu chaåy ra phöë lúán, rao baán caác nuå cûúâi. Trïn xe, caác nuå cûúâi öng Àõa röång möåt têëc hai (chûa kïí hai luám àöìng tiïìn hai bïn) treo thaânh haâng, quay ra cûúâi vúái thiïn haå. Bïn kia xe, möåt haâng nuå cûúâi khaác, röång hún, khöng coá luám àöìng tiïìn nhûng coá cêu. Àoá laâ nhûäng nuå cûúâi hiïìn laânh cuãa möåt bêìy maänh thuá cuåt àuöi. Vêng, cuåt hïët àuöi, chó coân nhûäng caái àêìu lên vúái: rêu sún dûúng, sûâng tï giaác, mùæt caá cheáp, muäi sû tûã.. Xe ba gaác chaåy àûúåc laâ nhúâ ngûúâi àaåp. Nhûng laâ chuyïn cú chúã cöí tñch àêìu lên, mùåt Àõa, ba gaác naây àûúåc gùæn thïm möåt àöång cú àöët ngoaâi goåi laâ caái tröëng. Àöång cú tröëng àöët ngoaâi bùçng àöi duâi thuác liïn tuåc nhû queåt diïm, chaáy lïn nhõp nhaåc goä rêët vui tuâng tuâng, tïët, tuâng tuâng... Tïët tïët, tuâng tuâng, tïët... Nhõp nhaåc, nhõp xe laâm luáng liïëng caã chuåc nuå cûúâi rêu, cûúâi luám àöìng tiïìn. Xe cöí tñch chaåy nhaåc tröëng, khöng xaã khoái, töëc àöå khöng cao nhûng ài vêîn rêët nhanh. Ai tröng thêëy xe cûúâi cuäng chúi àeåp, nhûúâng àûúâng. Xe chó dûâng úã nhûäng ngaä tû àeân àoã! Nhûng ngay khi àaä thêëy àeân àoã, dûâng trûúác lùçn vöi trùæng, chiïëc xe cöí tñch vêîn cùæt cûã tiïëng àöång cú tröëng cuãa mònh tiïën lïn doâ àûúâng! Laâ àïí khi àeân xanh thùæp lïn laåi ài thêåt nhanh túái möåt con heãm, úã cöë cêu chuyïån naây. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. 19 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG Heãm nöëi àûúâng vua Àinh Tiïn Hoaâng vúái búâ kinh nûúác àen Nhiïu Löåc. Àaä hún nùm nay Beá em bûng mò goä túái tûâng nhaâ trong con heãm khu phöë 3 naây. Nhaâ naâo trong heãm cuäng àaä quen mùåt Beá Em. Quen thêëy luác naâo noá cuäng cûúâi. Baão lêëy chanh Cûúâi. Lúây úát. Cûúâi! Baão xõt thïm nûúác tûúng vaâo àôa huã tiïëu khö hay chêm thïm nûúác leâo vö tö huã tiïëu nûúác cuäng cûúâi maâ laâm ngay. Cho nïn bûäa nay noá khöng cûúâi àûúåc thò moåi ngûúâi biïët laâ coá chuyïån! Nhûng chó nhûäng ai ùn mò goä höm êëy laâ biïët, luä treã trong heãm mêëy bûäa raây coá tiïìn khöng chõu ùn mò duâ àoái! Chó ùn thûá kem Wall’s coá thûúãng. Chuáng noá coân chûa biïët coá chuyïån àau loâng con heãm nhoã. Chuyïån àûúåc àûa vïì tûâ nhoám baán aáo daåo cuãa Beá Anh, anh hai Beá Em. Möåt anh lú xe bïën Miïìn Àöng cuâng quï Quaãng Nam vúái Beá Anh mua cuãa noá möåt túâ Cöng An, àûa nhûäng mûúâi ngaân maâ khöng chõu lêëy tiïìn thöëi. Laåi coân àoã mùåt êëp uáng: Nhaâ maây luä cuöën mêët tiïu. Xoong nöìi cuäng khöng coân. Maá maây biïíu giêëu, nhûng anh cûá noái! Tuõ bêy coã gûãi tiïìn tiïëp maá àûúåc àöìng naâo thò giûã. Keåt lùæm. Mêëy bûäa liïìn maá maây vúái con uát chó nhai mò liïång! Thêëy Beá Anh troân mùæt ngú ngaác, anh lú xe noái thïm: Laâ mò cûáu trúå, liïång tûâ trûåc thùng xuöëng àoá maây! Baán baáo maâ khöng àoåc sao! Biïët chûä àêu maâ àoåc. Nhûng tin tûác gò ai àaä àoåc vaâo tai thò Beá Anh nhúá lùæm. Caái tin nhanh bïën xe kia, chó möåt tiïëng sau àaä àûúåc àaánh tñn hiïåu xûåc tùæc, xûåc tùæc truyïìn ài theo chên caánh mò goä maâ thaânh tin noáng túái tai Beá Em. Noá khoác, nûúác mùæt chêm caã vaâo thuâng nûúác leâo àang söi. Húi thúm àûa tin nûúác mùæt túái tai caác öng àõa trïn chuyïën ba gaác cöí tñch kia. Chuyïån thêìn tiïn àaä xaãy ra, caác öng àõa hay giuáp ngûúâi ta bùçng nuå cûúâi, liïìn cûúâi têåp thïí! Cûúâi tñt mùæt traái khiïën xe ba gaác àöåt ngöåt reä hûúáng êëy, àïën àuáng con heãm àang thúm muâi nûúác leâo kia. Con heãm laåi quaá nhoã àïí caái xe ba gaác coá thïí vaâo. Rêët may, ngay àêìu heãm, coá möåt baác thúå sûãa xe àang röîi viïåc. Caác öng àõa tûác thò vêån nöåi cöng, cûúâi têåp thïí möåt lêìn nûäa. Huát hïët húi cuãa caái baánh xe bïn phaãi maâ cûúâi. Cûúâi loäm têët têìn têåt caác luám àöìng tiïìn trïn mùåt mònh. Xe http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. 20 CÖÍ TÑCH BÏN ÀÛÚÂNG nghiïn hùèn sang phña caác öng àõa, baánh xe bïn êëy xeåp leeáp. Xe dûâng ngay trûúác mùåt baác sûãa xe, xin àûúåc tiïëp húi. Àuáng luác êëy mûúâi hai àûáa con nñt trong heãm àöí ra àõnh àoán àûúâng mua kem Wall’s àïí lêëy que kem chúi troâ xin xùm laänh thûúãng. Nhûäng tûúãng cûá muát kem thêåt lûåc laâ coá thïí nuöët àûúåc vaâo buång mònh nhûäng laâ ti vi vúái xe àaåp leo nuái. Tñnh ùn nhûäng thûá êëy thò buöët rùng àau buång laâ caái chùæc! Caác öng àõa trïn xe nhaáy mùæt àöìng tònh luön caã viïåc naây. Caái xe ba gaác àang trúán hêët möåt öng àõa rúi chuåp vaâo àêìu möåt trong mûúâi hai àûáa àoái kem, biïën chaâng haáu ùn thaânh möåt öng àõa rêët dïî thûúng. Caã boån cûúâi lùn, quïn biïën caái thûá kem xin xùm kia, xuám vaâo ngùæm nghña anh baån öng àõa cuãa mònh. Baác sûãa xe vui lêy, huú caái voâi búm, àoåc thú theo kiïíu xûúáng ngön viïn lö tö trong caác höåi chúå Tïët. Coá àõa maâ khöng muáa lên, khaác chó bêån aáo khöng quêìn ai úi! Sao boån bay khöng lêåp àöåi muáa cho vui heãm nhaâ mònh! Phaãi röìi. Mua lên mua àõa ài. Anh baán giaá cûáu trúå. Caái anh vêîn ngöìi thuác tröëng trïn xe ba gaác böîng loá ra giûäa caái àêìu öng àõa, múâi rêët ngoåt! Thïë laâ tiïìn cuãa 12 öng daåo kem tñnh mua àöì ùn, àûúåc gom thaânh 24.000 àöìng, àem mua àöì cûúâi. Böå lên vaâ àõa (chûa kïí tröëng) nhûäng 25.000 àöìng! Nhûng àaä coá baác sûãa xe! Baác khöng lêëy 1.000 àöìng tiïìn cöng búm, tiïìn êëy "vaá eáp" vaâo chöî thiïëu. Vêåy laâ trïn thaânh phöë coá àöåi lên Nhún nghôa àûúâng thò úã dûúái naây, àaä coá àöåi Nhún Nghôa heãm. Nhúâ vêåy, möåt öng àõa mùåt naå àaä vaâo àûúåc con heãm êëy, àûúåc luä treã cho mûúån tay, mûúån buång, mûúån chên àïí thaânh ngûúâi, ài tiïëp vaâo chuyïån cöí tñch naây. Öng àõa ài cuâng vúái möåt öng lên vûâa àûúåc gùæn thïm àuöi. Thûá àuöi laâm bùçng khùn rùçn, loaåi khùn tùæm cuãa caác baác Ba Phi dûúái U Minh. Öng àõa xui khiïën àïí liïìn khi àöåi Nhún nghôa heãm tûâ heãm chñnh reä vö heãm phuå àêìu tiïn thò gùåp ngay Beá Em àang bûng chöìng tö khöng, trúã ra, nûúác mùæt laä chaä. Caái con nhoã suöët ngaây cûúâi, laåi khoác vò chuyïån gò nhó? Àaä hoãi thò ngûúâi trong heãm cho biïët! Chuyïån nhaâ Beá Em luä cuöën tröi. Maá Beá Em öm con ngöìi daäi mûa trïn xuöìng, nhai mò liïång! Beá Em chûa coá tiïìn mua veá taâu vïì quï cûáu maá, cûáu em! http://www.ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản