Code lập trình - Bài 13

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
182
lượt xem
43
download

Code lập trình - Bài 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo code lập trình về Bạn có gửi bài/không gửi bài theo từng Chủ đề và sắp xếp bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Code lập trình - Bài 13

  1. Bài 13: Bạn có gửi bài/không gửi bài theo từng Chủ đề Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Tạo file participated_inc.asp trong thư mục inlcudes có nội dung 1. Mở file active_topics.asp
  2. a.1. Tìm dòng code If blnAdmin OR blnModerator Then Response.Write("") a.2. Thêm xuống dưới Response.Write(vbCrLf) %>
  3. 1. Hình vẽ 2. Tạo file form_sort_inc.asp trong thư mục inlcudes có nội dung
  4. arrLabelSortBy(1) = strtxtTopics arrSortBy(2) = "A" arrLabelSortBy(2) = strtxtAuthor arrSortBy(3) = "R" arrLabelSortBy(3) = strtxtReplies arrSortBy(4) = "V" arrLabelSortBy(4) = strtxtViews arrSortBy(5) = "" arrLabelSortBy(5) = strTxtLastPost For nSortBy = 1 to Ubound(arrSortBy) if Request.QueryString("SO") = arrSortBy(nSortBy) then Response.Write "" & arrLabelSortBy(nSortBy) & "" else Response.Write "" & arrLabelSortBy(nSortBy) & "" end if Next %>
  5. 3. Mở file forum_topics.asp a.1. Tìm dòng code %> a.2. Thay thế bằng %> 4. Mở file ha_language_file_inc.asp a.1. Tìm dòng code Const strTxtYouHaveNot = "Bạn không có gửi bài" a.2. Thêm xuống dưới Const strTxtSortBy = "Sắp xếp theo" Const strTxtOrderBy = "chiều" Const strTxtASC = "Tăng dần" Const strTxtDESC = "Giảm dần" Const strTxtResult = "Kết quả"  
Đồng bộ tài khoản