Công 2129/VPCP-KTTH văn của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Công 2129/VPCP-KTTH văn của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công 2129/VPCP-KTTH văn của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công 2129/VPCP-KTTH văn của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2129/VPCP-KTTH V/v triển khai chỉ đạo của Thủ Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2008 tướng CP trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Để triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững và các nội dung quy định tại Nghị quyết của Chính phủ số 08/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 1. Xác định các tiêu chí để phân loại các dự án đầu tư phải trì hoãn, các dự án phải dãn tiến độ và các dự án cần tập trung vốn để sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng; trên cơ sở đó: Trong tháng 4 năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nêu trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 63/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2008. 2. Trong Quý II năm 2008, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp: nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư; thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là các nguồn vốn đầu tư gián tiếp và trực tiếp nước ngoài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 75/TTg-KTTH ngày 15 tháng 01 năm 2008. 3. Có giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực: thống kê và cập nhật thông tin; phân tích và dự báo tình hình kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế; đề xuất những giải pháp kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 75/TTg-KTTH ngày 15 tháng 01 năm 2008. 4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, các PTTg CP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Xuân Phúc Website CP; các Vụ: CN, NN, ĐP; - Lưu: VT, KTTH (3b)
Đồng bộ tài khoản