Công báo số 68/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
151
lượt xem
36
download

Công báo số 68/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Công báo số 68/2010/QĐ-UBND về quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công báo số 68/2010/QĐ-UBND

 1. 2 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH ð c l p – T do – H nh phúc S : 68/2010/Qð-UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2010 QUY T ð NH Ban hành Quy ñ nh v c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ñ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a các Lu t liên quan ñ n ñ u tư xây d ng cơ b n ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn c Ngh ñ nh s 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh ñ nh s 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Ngh ñ nh s 49/2008/Nð-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh ñ nh s 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 c a Chính ph v l p, th m ñ nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch ñô th ; Căn c Ngh ñ nh s 71/2005/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý ñ u tư xây d ng công trình ñ c thù; Căn c Ngh ñ nh s 38/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 c a Chính ph v qu n lý không gian, ki n trúc, c nh quan ñô th ;
 2. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 3 Căn c Ngh ñ nh s 39/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 c a Chính ph v qu n lý không gian xây d ng ng m ñô th ; Căn c Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ñô th ; Căn c Ngh ñ nh s 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy ñ nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Căn c Ngh ñ nh s 20/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý ñ cao chư ng ng i v t hàng không và các tr n ñ a qu n lý, b o v vùng tr i t i Vi t Nam; Căn c Ngh ñ nh s 23/2009/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s ; Căn c Ngh ñ nh s 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình; Ngh ñ nh s 83/2009/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 c a Chính ph v s a ñ i, b sung m t s ñi u Ngh ñ nh s 12/2009/Nð-CP c a Chính ph v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh ñ nh s 71/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Quy t ñ nh s 89/2007/Qð-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph thí ñi m thành l p Thanh tra xây d ng qu n, huy n và Thanh tra xây d ng phư ng, xã, th tr n t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh; Căn c Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 c a B Xây d ng quy ñ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh ñ nh s 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n ki m tra, ch ng nh n ñ ñi u ki n ñ m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 c a B Xây d ng hư ng d n v qu n lý ch t lư ng xây d ng nhà riêng l ;
 3. 4 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 Căn c Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng ñ i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di ñ ng các ñô th ; Căn c Thông tư s 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B Xây d ng quy ñ nh chi ti t thi hành m t s n i dung c a Ngh ñ nh s 23/2009/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s ; Căn c Quy t ñ nh s 133/2007/Qð-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thí ñi m thành l p Thanh tra Xây d ng qu n -huy n và Thanh tra Xây d ng phư ng - xã, th tr n t i thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t ñ nh s 135/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy ñ nh v ki n trúc nhà liên k trong khu ñô th hi n h u trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t ñ nh s 45/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Quy t ñ nh s 135/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph quy ñ nh v ki n trúc nhà liên k trong khu ñô th hi n h u trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh; Theo ñ ngh c a Giám ñ c S Xây d ng t i Công văn s 5291/SXD-CPXD ngày 06 tháng 7 năm 2010 v trình Quy t ñ nh quy ñ nh v c p phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên ñ a bàn thành ph , QUY T ð NH: ði u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t ñ nh này b n “Quy ñ nh v c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh”; danh m c các tr c, tuy n ph chính và 13 bi u m u. ði u 2. Quy t ñ nh này thay th Quy t ñ nh s 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. ði u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám ñ c S N i v ,
 4. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 5 Giám ñ c S Xây d ng, Giám ñ c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám ñ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Ban Qu n lý ð u tư - Xây d ng Khu ñô th m i Th Thiêm, Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam, Trư ng Ban Qu n lý Khu ñô th Tây B c, Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công ngh cao, Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các t ch c, h gia ñình, cá nhân ho t ñ ng xây d ng trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
 5. 6 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH ð c l p - T do - H nh phúc QUY ð NH V c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh (Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 68/2010/Qð-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY ð NH CHUNG ði u 1. Ph m vi ñi u ch nh và ñ i tư ng áp d ng 1. Quy ñ nh này ñi u ch nh các ho t ñ ng liên quan ñ n công tác c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép xây d ng trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia ho t ñ ng xây d ng trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh ph i th c hi n theo Quy ñ nh này và các quy ñ nh pháp lu t khác có liên quan. ði u 2. M c ñích và yêu c u c a vi c c p gi y phép xây d ng 1. T o ñi u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ñ u tư xây d ng công trình (sau ñây g i chung là ch ñ u tư) và các cá nhân, t ch c tư v n thi t k , nhà th u xây d ng ch p hành ñúng quy ñ nh pháp lu t, ñ ng th i th c hi n quy n và nghĩa v c a mình thông qua gi y phép xây d ng; 2. Qu n lý xây d ng theo quy ho ch và các quy ñ nh pháp lu t khác có liên quan; b o v c nh quan thiên nhiên, môi trư ng, b o t n các di tích l ch s , văn hóa, các công trình ki n trúc có giá tr ; phát tri n ki n trúc m i, hi n ñ i, ñ m ñà b n s c dân t c và s d ng hi u qu ñ t ñai xây d ng công trình; 3. Làm căn c ñ ki m tra quá trình th c hi n xây d ng và x lý các vi ph m v tr t t xây d ng, l p biên b n nghi m thu, bàn giao s d ng và ñăng ký s h u công trình.
 6. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 7 ði u 3. Khi l p h sơ xin c p gi y phép xây d ng, ch ñ u tư ph i có m t trong các lo i gi y t sau ñây: 1. Gi y t ñư c c p trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975: a) B ng khoán ñi n th ; b) Văn t ño n mãi b t ñ ng s n (g m nhà - ñ t , công trình xây d ng) có ch ng nh n c a Phòng Chư ng kh Sài Gòn, ñã trư c b ; c) Văn t mua bán, t ng cho, ñ i, th a k nhà ñư c pháp lu t công nh n ho c công trình xây d ng (có ch ng th c c a chính quy n cũ), ñã trư c b ; d) T di chúc ho c T th a thu n tương phân di s n v nhà , công trình xây d ng ñư c Phòng Chư ng kh Sài Gòn ho c cơ quan có th m quy n c a ch ñ cũ ch ng nh n; ñ) Gi y phép cho xây c t nhà , công trình xây d ng ho c Gi y phép h p th c hóa ki n trúc c a cơ quan có th m quy n ch ñ cũ c p, ñã trư c b ; e) B n án c a cơ quan Tòa án ñã có hi u l c thi hành. 2. Gi y t ñư c c p sau ngày 30 tháng 4 năm 1975: a) Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t do cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p (do T ng C c Qu n lý ru ng ñ t, T ng C c ð a chính trư c ñây ho c do B Tài nguyên và Môi trư ng phát hành), k c gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t ñã c p cho h gia ñình mà trong ñó có ghi di n tích ño ñ c t m th i ho c ghi n ti n s d ng ñ t; b) H p ñ ng thuê nhà, ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t. Trư ng h p thuê l i nhà, ñ t ph i có Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhà c a bên cho thuê và H p ñ ng thuê nhà, ñ t theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t có n i dung cho phép bên thuê ñư c ñ ng tên trong gi y phép xây d ng nhà ho c công trình xây d ng trên ñ t thuê; c) Gi y t v quy n s d ng ñ t ñư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n giao ñ t, cho thuê ñ t ñ s d ng vào m c ñích làm nhà và các công trình khác, trong quá trình th c hi n các chính sách v ñ t ñai qua t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch c ng hòa, Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, mà ngư i ñư c giao ñ t, thuê ñ t v n liên t c s d ng t ñó ñ n nay; d) Quy t ñ nh, Gi y phép ho c Gi y ch ng nh n do y ban nhân dân thành ph ,
 7. 8 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 y ban xây d ng cơ b n, S Xây d ng, S Qu n lý nhà ñ t và công trình công c ng, S Nhà ñ t, Ban Qu n lý ru ng ñ t, S ð a chính, S ð a chính - Nhà ñ t, Ki n trúc sư trư ng, y ban nhân dân qu n - huy n c p có n i dung công nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng ñ t , quy n s h u công trình xây d ng; ñ) Gi y ch ng nh n do y ban nhân dân thành ph , S Nhà ñ t, S ð a chính - Nhà ñ t, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n - huy n c p theo quy ñ nh c a Chính ph t i Ngh ñ nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994; Ngh ñ nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994; Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; Ngh ñ nh s 95/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005; Ngh ñ nh s 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 và Ngh ñ nh s 88/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 c a Chính ph ; e) T di chúc ho c T th a thu n phân chia di s n ñư c l p t i cơ quan công ch ng, ch ng th c ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n ch ng nh n; kèm gi y t pháp lý v quy n s h u nhà, quy n s d ng ñ t (n u có); g) H p ñ ng chuy n như ng quy n s h u nhà , quy n s d ng ñ t , quy n s h u công trình xây d ng ñư c ch ng nh n t i cơ quan công ch ng, ch ng th c ho c y ban nhân dân c p có th m quy n nơi có nhà - ñ t , công trình xây d ng ñã trư c b và ñăng ký quy n s h u, quy n s d ng t i S Nhà ñ t, S ð a chính - Nhà ñ t, Trung tâm Thông tin và ðăng ký nhà ñ t (ho c Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trư ng và ðăng ký nhà ñ t) ho c y ban nhân dân qu n - huy n nơi có nhà - ñ t , công trình xây d ng; h) Quy t ñ nh c p phó b n liên quan ñ n quy n s h u nhà , công trình xây d ng c a các cơ quan có th m quy n nêu t i ñi m d c a kho n này; i) Gi y t v thanh lý, hóa giá nhà ñ i v i trư ng h p giao, phân, c p nhà ho c ñ t c a cơ quan, t ch c ñư c Nhà nư c giao qu n lý, s d ng ñ t; k) Quy t ñ nh giao ñ t, cho thuê ñ t, chuy n m c ñích s d ng ñ t do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p ñ xây d ng công trình, kèm theo gi y t pháp lý xác ñ nh ch ñ u tư ñã th c hi n xong nghĩa v tài chính v quy n s d ng ñ t; l) Các lo i gi y t khác v quy n s h u nhà , quy n s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t. 3. ð i v i cơ s tôn giáo chưa có gi y t pháp lý v quy n s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai: Ph i ñư c y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n th m tra v di n tích khuôn viên ñ t s d ng không có tranh ch p, khi u n i và ñư c y ban nhân dân qu n - huy n xác nh n k t qu th m tra ñó.
 8. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 9 4. ð i v i nhà riêng l không có các lo i gi y t v quy n s h u nhà, quy n s d ng ñ t quy ñ nh t i kho n 1 và kho n 2 ði u này; n m trong khu dân cư hi n h u, n ñ nh, s d ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Lu t ð t ñai năm 2003 có hi u l c thi hành); phù h p quy ho ch xây d ng là ñ t : Ch ñ u tư ph i có gi y cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ranh gi i th a ñ t ñang s d ng (k c ph n tư ng chung v i các nhà li n k n u có) không có tranh ch p, khi u n i và ph i ñư c ñư c y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n nơi công trình xây d ng xác nh n. Trư ng h p nhà thu c s h u nhà nư c, cơ quan qu n lý nhà ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n v n i dung s a ch a, c i t o ho c phá d hi n tr ng cũ ñ xin phép xây d ng m i c a ch ñ u tư. 5. Công trình d ki n xây d ng phù h p v i quy ho ch xây d ng ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t nhưng lo i công trình xây d ng không phù h p v i m c ñích s d ng ñ t ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n giao ñ t, cho thuê ñ t thì ph i làm th t c chuy n ñ i m c ñích s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai (ñ i v i trư ng h p theo quy ñ nh ph i chuy n ñ i m c ñích s d ng ñ t) trư c khi l p h sơ xin c p gi y phép xây d ng. Chương II QUY ð NH V C P GI Y PHÉP XÂY D NG M c1 GI Y PHÉP XÂY D NG ði u 4. Gi y phép xây d ng 1. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, nhà riêng l ch ñ u tư ph i có gi y phép xây d ng, tr trư ng h p xây d ng các công trình sau ñây: a) Công trình thu c bí m t Nhà nư c: là công trình xây d ng thu c danh m c bí m t Nhà nư c, ñư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy t ñ nh theo quy ñ nh c a pháp lu t v bí m t Nhà nư c. b) Công trình xây d ng theo l nh kh n c p: là công trình ph i ñư c xây d ng và hoàn thành k p th i, ñáp ng yêu c u c a l nh kh n c p do ngư i có th m quy n ban hành theo quy ñ nh c a pháp lu t v tình tr ng kh n c p, tình hu ng kh n c p và pháp lu t khác có liên quan ñ n yêu c u kh n c p.
 9. 10 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 c) Công trình t m ph c v thi công xây d ng công trình chính, bao g m công trình c a ch ñ u tư và công trình t m c a nhà th u n m trong sơ ñ t ng m t b ng công trư ng xây d ng ñã ñư c phê duy t. d) Công trình xây d ng theo tuy n không ñi qua ñô th nhưng phù h p v i quy ho ch xây d ng ñư c duy t. ñ) Công trình thu c d án ñ u tư xây d ng ñã ñư c Th tư ng Chính ph , B trư ng, th trư ng c p B , Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t ñ nh ñ u tư (ho c cơ quan ñư c y quy n) phê duy t d án ñ u tư xây d ng công trình; tr công trình ch yêu c u l p Báo cáo kinh t - k thu t. ð i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c k c các d án thành ph n, Nhà nư c qu n lý toàn b quá trình ñ u tư xây d ng, t vi c xác ñ nh ch trương ñ u tư, l p d án, quy t ñ nh ñ u tư, l p thi t k , d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng ñ n khi nghi m thu, bàn giao và ñưa công trình vào khai thác s d ng. Ngư i quy t ñ nh ñ u tư có trách nhi m b trí ñ v n theo ti n ñ th c hi n d án, nhưng không quá 3 năm ñ i v i d án nhóm C, không quá 5 năm ñ i v i d án nhóm B. e) Công trình xây d ng thu c d án khu ñô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu nhà có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. g) Công trình s a ch a, c i t o, l p ñ t thi t b bên trong không làm thay ñ i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình; công trình nâng n n, nâng gác, nâng mái phù h p tiêu chu n xây d ng; xây d ng l i tư ng bao che b hư h ng theo nguyên tr ng; công trình gia c , c i t o ch ng nghiêng, lún, n t không làm thay ñ i quy mô di n tích, không nh hư ng ñ n k t c u. h) Công trình h t ng k thu t quy mô nh , có t ng m c ñ u tư dư i 15 t ñ ng thu c vùng sâu, vùng xa không n m trong các khu v c b o t n di s n văn hóa, di tích l ch s - văn hóa. i) Nhà riêng l t i vùng sâu, vùng xa không thu c ñô th , không thu c ñi m dân cư t p trung; nhà riêng l t i các ñi m dân cư nông thôn chưa có quy ho ch xây d ng ñư c duy t. k) Công trình xây d ng trên ñ t nông nghi p c a h nông dân (có m c ñích s d ng là ñ t nông nghi p khác theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai), không thu c quy ho ch xây d ng ñô th , không thu c quy ho ch ñi m dân cư nông thôn, nh m m c ñích ph c v nông nghi p như: nhà kính và các lo i nhà khác ph c v m c ñích
 10. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 11 tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên ñ t; chu ng tr i chăn nuôi gia súc, gia c m và các lo i ñ ng v t khác ñư c pháp lu t cho phép; tr m, tr i nghiên c u thí nghi m, lâm nghi p, làm mu i, th y s n; cơ s ươm t o cây gi ng, con gi ng; kho ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p. Quy mô xây d ng là d ng công trình t m bán kiên c , 01 t ng (tư ng g ch, mái tôn; ho c khung thép, bao che b ng tôn, lá, t m nh a; ho c b ng v t li u g , tranh, tre, n a, lá), di n tích xây d ng phù h p v i tình hình th c t t i ñ a phương do y ban nhân dân huy n quy ñ nh. Ch ñ u tư ph i th c hi n ñăng ký xây d ng t i y ban nhân dân xã nơi công trình xây d ng ñ ñư c ki m tra vi c xây d ng theo ñúng quy ñ nh. 2. ð i v i công trình quy ñ nh t i ñi m a, b, c kho n 1 c a ði u này ñư c th c hi n theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 71/2005/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý ñ u tư xây d ng công trình ñ c thù. 3. ð i v i nhà riêng l d c các tuy n ñư ng hi n h u t 12m tr lên t i các huy n ngo i thành không thu c ñi m dân cư t p trung, thu c khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, t l 1/500: a) y ban nhân dân huy n quy ñ nh c th nh ng khu v c ph i c p phép xây d ng và th c hi n vi c c p gi y phép xây d ng theo quy ñ nh trong ph m vi 100m tính t tim ñư ng hi n h u v m i bên. b) Ch ñ u tư th c hi n vi c ñăng ký xây d ng t i y ban nhân dân xã theo quy ñ nh t i ði u 11 và ði u 12 c a Quy ñ nh này ñ i v i nhà riêng l n m ngoài ph m vi quy ñ nh t i ñi m a kho n này. 4. ð i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di ñ ng ñư c th c hi n theo quy ñ nh t i Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông. 5. ð i v i công trình có m t ph n phù h p quy ho ch xây d ng ñ ñi u ki n ñư c c p phép xây d ng, ph n còn l i không phù h p quy ho ch xây d ng n u ch ñ u tư có nhu c u xin phép xây d ng t m, thì t i gi y phép xây d ng ph i th hi n thêm ph n xây d ng t m (có k t c u tách bi t v i k t c u kh i nhà chính), ch ñ u tư ph i có cam k t tháo d không b i thư ng ñ i v i ph n ñư c phép xây d ng t m theo ñúng quy ñ nh. 6. ð i v i công trình có ngu n g c là bi t th cũ (ñã xây d ng trư c năm 1975): ph i có văn b n ch p thu n phá d công trình cũ ñ xây d ng m i c a y ban nhân
 11. 12 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 dân thành ph trên cơ s t trình c a S Quy ho ch - Ki n trúc, cho ñ n khi có quy ñ nh v qu n lý quy ho ch xây d ng ñ i v i nhà bi t th ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành. 7. ð i v i các khu v c dân cư hi n h u n ñ nh, ñã có h th ng h t ng k thu t (giao thông, c p ñi n, c p thoát nư c), nhưng chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t: ñư c c p Gi y phép xây d ng công trình, nhà nhưng ph i phù h p v i quy ho ch chung, ph i ñ m b o Quy chu n, Tiêu chu n xây d ng; các quy ñ nh v ki n trúc, c nh quan ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành. y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m ph i c p nh t, b sung các khu v c dân cư hi n h u n ñ nh nêu trên vào quy ho ch chi ti t xây d ng theo ñúng quy ñ nh. 8. ð i v i công trình ng m ñô th ñư c th c hi n theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 39/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 c a Chính ph v qu n lý không gian xây d ng ng m ñô th . 9. ð i v i d án phát tri n nhà (trư ng h p không ph i l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 theo quy ñ nh c a pháp lu t v quy ho ch xây d ng), ch ñ u tư ph i l p h sơ xin c p gi y phép xây d ng theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 71/2010/Nð- CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 c a Chính ph v quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà . 10. Gi y phép xây d ng ñư c áp d ng theo các m u sau: a) Các m u Gi y phép xây d ng ñã ñư c ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph , g m: - M u Gi y phép xây d ng s d ng cho công trình, nhà riêng l ñô th theo Ph l c VI (m u 1); - M u Gi y phép xây d ng t m s d ng cho công trình, nhà riêng l theo Ph l c VI (m u 2); - M u Gi y phép xây d ng dùng cho nhà nông thôn theo Ph l c VI (m u 3). b) M u Gi y phép xây d ng s d ng cho công trình ñư ng dây, ñư ng ng ng m, hào và c ng, b k thu t theo Ph l c II ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 39/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 c a Chính ph . c) Các m u Gi y phép xây d ng ñã ñư c ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông, g m:
 12. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 13 - M u Gi y phép xây d ng s d ng cho công trình tr m BTS lo i 1 theo Ph l c 3; - M u Gi y phép xây d ng s d ng cho công trình tr m BTS lo i 2 theo Ph l c 4; d) M u Gi y phép di d i công trình áp d ng theo m u s 5 Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t ñ nh này. ñ) B n v kèm theo Gi y phép xây d ng ñư c ñóng d u theo m u s 10 Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t ñ nh này. ði u 5. Thành ph n h sơ xin c p gi y phép xây d ng 1. ðơn xin c p gi y phép xây d ng (01 b b n chính), tùy theo lo i công trình xin c p gi y phép xây d ng mà áp d ng: a) Theo m u ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph , g m: Ph l c IV (m u 1) s d ng cho công trình, nhà riêng l ñô th ; Ph l c V s d ng cho nhà nông thôn. b) Theo m u Ph l c I ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 39/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 c a Chính ph s d ng cho công trình ñư ng dây ng m, ñư ng ng ng m, hào và c ng, b k thu t. c) Theo m u ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD- BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông, g m: Ph l c 1 s d ng cho công trình tr m và c t ăng-ten xây d ng trên m t ñ t - BTS lo i 1; Ph l c 2 s d ng cho tr m và c t ăng-ten ñư c l p ñ t vào công trình ñã xây d ng - BTS lo i 2. 2. B n sao có ch ng th c m t trong nh ng gi y t v quy n s h u nhà, quy n s d ng ñ t quy ñ nh t i ði u 3 c a Quy ñ nh này (01 b ). Trư ng h p b n sao không có ch ng th c thì cán b , công ch c ti p nh n h sơ có trách nhi m ñ i chi u v i b n chính, ký xác nh n vào b n sao và ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n sao so v i b n chính. a) ð i v i trư ng h p xây d ng, s a ch a nhà là tài s n th ch p: ph i có s ñ ng ý c a bên nh n th ch p theo quy ñ nh c a pháp lu t. b) ð i v i vi c xây d ng, c i t o công trình thu c cơ s tôn giáo (theo quy ñ nh ph i xin c p gi y phép xây d ng): ph i có ý ki n ch p thu n c a Ban Tôn giáo - Dân t c (S N i v ). c) ð i v i công trình ng m ñô th là ñư ng dây ng m, ñư ng ng ng m, hào và c ng, b k thu t: ph i có gi y t v cho phép ñ u tư xây d ng công trình và th a
 13. 14 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 thu n v hư ng tuy n v i cơ quan qu n lý quy ho ch ñ a phương n u công trình ñó chưa ñư c xác ñ nh trong quy ho ch ñô th ñư c phê duy t. 3. B n v thi t k xin phép xây d ng công trình (02 b b n chính): a) ð i v i nhà riêng l trong ñô th ; công trình công nghi p, dân d ng, công c ng; công trình tôn giáo; công trình c a các cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t , b n v thi t k xin phép xây d ng bao g m các thành ph n sau: - T ng m t b ng công trình trên lô ñ t, t l 1/200 ho c t l 1/500; kèm theo h a ñ v trí công trình có th hi n s lô, ranh th a ñ t và ranh l gi i; - M t b ng các t ng, m t ñ ng và m t c t ñi n hình c a công trình, t l 1/100 ho c t l 1/200; - M t b ng, m t c t móng công trình; sơ ñ h th ng và ñi m ñ u n i k thu t c p ñi n, c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, ch t th i, t l 1/100 ho c t l 1/200. b) ð i v i công trình tư ng ñài, tranh hoành tráng, b n v thi t k xin phép xây d ng bao g m các thành ph n sau: - Sơ ñ v trí công trình; - T ng m t b ng công trình, t l 1/200 ho c t l 1/500; - M t b ng, m t ñ ng và m t c t ñi n hình c a công trình, t l 1/50 ho c t l 1/100; - M t b ng móng, t l 1/100 ho c t l 1/200. c) ð i v i công trình h t ng k thu t như: c u, ñư ng, ñư ng dây t i ñi n, h th ng thông tin liên l c, h th ng chi u sáng, các tuy n c p thoát nư c, d n khí, h th ng kênh, mương th y l i, công trình ng m ñô th , b n v thi t k xin phép xây d ng g m các thành ph n sau: - Sơ ñ v trí tuy n công trình, t l 1/5.000 ho c t l 1/10.000; - M t b ng t ng th công trình (t l 1/500 ho c t l 1/2.000), sơ ñ ñ u n i k thu t; - Các m t b ng, m t c t ñi n hình th hi n ñư c chi u sâu công trình, các y u t k thu t ch y u c a công trình (t l 1/20, t l 1/50 ho c t l 1/100). d) ð i v i nhà riêng l t i nông thôn: sơ ñ m t b ng xây d ng căn nhà trên lô ñ t ph i th hi n rõ các kích thư c và di n tích chi m ñ t c a công trình, các công
 14. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 15 trình ph trên lô ñ t, kho ng cách t i các công trình xung quanh và các ñi m ñ u n i ñi n, c p thoát nư c v i các công trình h t ng k thu t công c ng bên ngoài (n u có). ñ) ð i v i công trình ng m ñô th : B n v thi t k th hi n ñư c v trí, m t b ng, m t c t, m t ñ ng ñi n hình; m t b ng và chi u sâu móng c a công trình; sơ ñ v trí ho c tuy n công trình; sơ ñ h th ng và các ñi m ñ u n i k thu t, ñ u n i không gian. ði u 6. ði u ki n ñ xét c p gi y phép xây d ng Vi c c p gi y phép xây d ng ph i ñáp ng các ñi u ki n sau ñây: 1. Phù h p v i quy ho ch xây d ng ñư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n phê duy t và công b ; 2. B o ñ m quy ñ nh v ñ cao chư ng ng i v t hàng không và các tr n ñ a qu n lý theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 20/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ; 3. B o ñ m các quy ñ nh v ch gi i ñư ng ñ , ch gi i xây d ng; ñ cao tĩnh không; thi t k ñô th (t i nh ng khu v c ñã có thi t k ñô th ); yêu c u v ph m vi an toàn ñ i v i công trình xung quanh; hành lang b o v các công trình giao thông, công trình h t ng k thu t; hành lang b o v sông, kênh, r ch, th y l i, ñê ñi u, năng lư ng, khu di s n văn hóa, di tích l ch s - văn hóa và khu v c b o v các công trình khác theo quy ñ nh c a pháp lu t; 4. Các công trình xây d ng trong khu b o t n di s n văn hóa, di tích l ch s - văn hóa ph i b o ñ m m t ñ xây d ng, ñ t tr ng cây xanh, nơi ñ các lo i xe, không làm nh hư ng ñ n c nh quan, môi trư ng; 5. Công trình s a ch a, c i t o không làm nh hư ng ñ n các công trình lân c n v k t c u, kho ng cách ñ n các công trình xung quanh, c p nư c, thoát nư c, thông thoáng, ánh sáng, v sinh môi trư ng, phòng, ch ng cháy, n ; 6. B o ñ m kho ng cách theo quy ñ nh ñ i v i công trình v sinh, kho ch a hóa ch t ñ c h i, các công trình khác có kh năng gây ô nhi m môi trư ng, không làm nh hư ng ñ n ngư i s d ng các công trình li n k xung quanh; 7. Khi xây d ng, c i t o các ñư ng ph ph i xây d ng h th ng tuy nen ng m ñ l p ñ t ñ ng b h th ng các công trình h t ng k thu t; c t xây d ng m t ñư ng ph i tuân th theo c t xây d ng c a quy ho ch xây d ng và thi t k ñô th ;
 15. 16 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 8. ð i v i công trình nhà cao t ng c p ñ c bi t, c p I ph i có thi t k t ng h m, tr các trư ng h p khác có yêu c u riêng v thi t k t ng h m. 9. ð i v i các d án ñ u tư xây d ng công trình (không s d ng v n ngân sách nhà nư c), vi c l y ý ki n v thi t k cơ s do ngư i quy t ñ nh ñ u tư quy t ñ nh khi th y c n thi t. ði u 7. Yêu c u v b n v thi t k ñ xét c p gi y phép xây d ng 1. B n v thi t k ñ xét c p gi y phép xây d ng ph i ñ m b o các ñi u ki n quy ñ nh t i ði u 6 c a Quy ñ nh này, trong ñó xác ñ nh rõ v trí xây d ng, l gi i, ch gi i xây d ng, ranh gi i th a ñ t, c p công trình; phù h p Quy chu n xây d ng, tiêu chu n xây d ng, quy ñ nh v ki n trúc và các quy ñ nh pháp lu t khác có liên quan. 2. ð i v i vi c thi t k xây d ng nhà riêng l : a) Nhà riêng l có t ng di n tích xây d ng sàn l n hơn 250m2, t 03 t ng tr lên ho c nhà trong các khu nh hư ng ñ n di s n văn hóa, di tích l ch s - văn hóa thì vi c thi t k ph i do t ch c, cá nhân thi t k có ñ năng l c ho t ñ ng thi t k xây d ng ho c năng l c hành ngh thi t k xây d ng th c hi n. b) Nhà riêng l có quy mô nh hơn nhà quy ñ nh t i ñi m a kho n này thì cá nhân, h gia ñình ñư c t t ch c thi t k nhưng ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng ñư c duy t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng thi t k , tác ñ ng c a công trình ñ n môi trư ng và an toàn c a các công trình lân c n. M c2 GI Y PHÉP XÂY D NG T M ði u 8. Gi y phép xây d ng t m 1. Vi c c p gi y phép xây d ng t m ch áp d ng ñ i v i nh ng vùng ñã có quy ho ch xây d ng ñư c duy t và công b nhưng chưa có quy t ñ nh thu h i ñ t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ñ th c hi n quy ho ch; ch ñ u tư có gi y t h p pháp v quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhà theo quy ñ nh t i ði u 3 Quy ñ nh này, n u có nhu c u xây d ng thì ñư c xét c p gi y phép xây d ng t m v i quy mô t i ña 05 t ng; nhưng ph i phù h p v i Quy chu n xây d ng, Tiêu chu n xây d ng, các quy ñ nh v ki n trúc, c nh quan ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành; ñ m b o các quy ñ nh v phòng cháy, ch a cháy và v sinh môi trư ng. a) ð i v i khu v c ñư c xác ñ nh trong quy ho ch chung xây d ng ñô th là các
 16. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 17 công trình h t ng k thu t (như: nhà ga, b n xe, ñư ng d phóng, hành lang b o v ñư ng ray xe l a, h th ng c p ñi n, c p thoát nư c… và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t khác theo quy ñ nh c a pháp lu t), các công trình h t ng xã h i (như: trư ng h c, b nh vi n, công viên, nhà văn hóa…) mà chưa có quy t ñ nh thu h i ñ t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ñ ñ u tư xây d ng công trình theo quy ho ch: ñư c xem xét c p gi y phép xây d ng t m v i quy mô t i ña 05 t ng, có th i h n theo th i h n th c hi n quy ho ch, nhưng ph i phù h p v i m c ñích s d ng ñ t ho c k ho ch s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai. b) ð i v i các công trình, nhà trong khu v c hành lang b o v các công trình h t ng k thu t hi n h u; hành lang b o v b sông, kênh, r ch và hành lang b o v các công trình khác theo quy ñ nh c a pháp lu t mà nhà nư c chưa có ch trương, k ho ch th c hi n di d i các công trình, nhà ñó ra kh i khu v c nêu trên: không ñư c phép xây d ng m i, ch ñư c s a ch a, c i t o nhưng không làm thay ñ i quy mô di n tích, k t c u ch u l c an toàn c a công trình. c) ð i v i công trình, nhà n m trong ph m vi quy ho ch l gi i c a các tuy n ñư ng hi n h u trong ñô th ñã ñư c phê duy t và công b l gi i nhưng chưa có k ho ch th c hi n m r ng ñư ng: ñư c phép s a ch a, c i t o công trình, nhà nhưng không làm thay ñ i ki n trúc, k t c u hi n tr ng cũ ho c c p gi y phép xây d ng t m ñ xây d ng c i t o công trình, nhà v i quy mô bán kiên c 01 t ng (tr t, tư ng g ch, mái tôn ho c ngói). N u hi n tr ng là ñ t tr ng, không cho phép xây d ng m i công trình, nhà ; cho phép c i t o l i hàng rào, c ng hi n h u nhưng ph i phù h p v i quy ñ nh v ki n trúc ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành. 2. Ch ñ u tư ph i cam k t và th c hi n tháo d không ñi u ki n nhà , công trình xây d ng khi Nhà nư c tri n khai th c hi n quy ho ch. 3. Khi gi i phóng m t b ng ñ th c hi n theo quy ho ch xây d ng ñư c duy t, ch ñ u tư ph i t phá d công trình, nhà , n u không t phá d thì b cư ng ch phá d và ch ñ u tư ph i ch u m i chi phí cho vi c phá d công trình. 4. Vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng ñ th c hi n quy ho ch áp d ng theo quy ñ nh hi n hành; riêng ph n xây d ng theo gi y phép xây d ng t m thì không ñư c b i thư ng. ði u 9. Thành ph n h sơ xin c p gi y phép xây d ng t m 1. ðơn xin c p gi y phép xây d ng t m theo m u Ph l c IV (m u 2) ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 12/2009/Nð-CP;
 17. 18 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 2. B n sao có ch ng th c m t trong nh ng gi y t v quy n s h u nhà, quy n s d ng ñ t quy ñ nh t i ði u 3 c a Quy ñ nh này. Trư ng h p b n sao không có ch ng th c thì cán b , công ch c ti p nh n h sơ có trách nhi m ñ i chi u v i b n chính, ký xác nh n vào b n sao và ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n sao so v i b n chính. 3. Gi y cam k t t phá d công trình khi Nhà nư c tri n khai th c hi n quy ho ch xây d ng theo M u s 13 Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy ñ nh này. 4. B n v thi t k xin c p gi y phép xây d ng t m (02 b b n chính), g m các thành ph n sau: a) T ng m t b ng công trình trên lô ñ t, t l 1/200 ho c t l 1/500; kèm theo h a ñ hi n tr ng v trí công trình có th hi n s lô, ranh th a ñ t và ranh l gi i; b) M t b ng các t ng, m t ñ ng và m t c t ñi n hình c a công trình, t l 1/100 ho c t l 1/200; c) M t b ng móng công trình; sơ ñ h th ng và ñi m ñ u n i k thu t c p ñi n, c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, ch t th i, t l 1/100 ho c t l 1/200. M c3 ðĂNG KÝ XÂY D NG, S A CH A, C I T O ði u 10. Vi c ñăng ký xây d ng, s a ch a, c i t o công trình theo quy ñ nh không ph i xin c p gi y phép xây d ng, ch áp d ng ñ i v i các trư ng h p sau: 1. Các công trình ho c nhà riêng l quy ñ nh t i ñi m c, d, ñ, e, g, h, i, k kho n 1 và ñi m b kho n 3 ði u 4 c a Quy ñ nh này. 2. Nhà riêng l trong khu v c ñã có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t và công b , ñã có quy t ñ nh thu h i ñ t, giao ñ t, cho thuê ñ t c a cơ quan có th m quy n nhưng chưa tri n khai th c hi n quy ho ch thì không ñư c xây d ng m i; s a ch a, c i t o làm thay ñ i quy mô, k t c u công trình và di n tích s d ng; ch ñư c s a ch a nh như: thay mái ch ng d t, thay n n, thay vách ngăn. ði u 11. Trư c khi kh i công, ch ñ u tư ph i th c hi n ñăng ký vi c xây d ng, s a ch a, c i t o công trình (theo M u s 4 c a Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t ñ nh này) t i y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n nơi t a l c công trình ñ ñư c ki m tra, theo dõi thi công.
 18. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 19 Riêng ñ i v i công trình gia c , c i t o ch ng nghiêng, lún, n t không làm thay ñ i quy mô di n tích, ch ñ u tư ph i n p phương án gia c , c i t o do t ch c có ch c năng ho c cá nhân có năng l c hành ngh l p t i y ban nhân dân qu n - huy n ñ ki m tra, theo dõi thi công. M c4 DI D I CÔNG TRÌNH ði u 12. Di d i công trình 1. Vi c di d i công trình (g m: d ch chuy n t v trí này t i v trí khác ho c d ch chuy n lên cao) ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng ñư c duy t, b o ñ m gi nguyên ki n trúc và an toàn c a công trình. 2. Trư c khi di d i công trình, ch ñ u tư xây d ng công trình ph i xin gi y phép theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t v xây d ng. 3. Nhà th u th c hi n vi c di d i công trình ph i th c hi n các bi n pháp b o ñ m an toàn lao ñ ng, an toàn ñ i v i công trình di d i và các công trình lân c n, b o ñ m v sinh môi trư ng. ði u 13. Thành ph n h sơ xin phép di d i công trình 1. ðơn xin phép di d i công trình (theo M u s 1 c a Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t ñ nh này); 2. B n sao có ch ng th c m t trong nh ng gi y t v quy n s h u nhà, quy n s d ng ñ t quy ñ nh t i ði u 3 c a Quy ñ nh này ñ i v i công trình di d i và gi y t v quy n s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai t i ñ a ñi m công trình s di d i ñ n. Trư ng h p b n sao không có ch ng th c thì cán b , công ch c ti p nh n h sơ có trách nhi m ñ i chi u v i b n chính, ký xác nh n vào b n sao và ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n sao so v i b n chính. 3. Phương án di d i công trình c a nhà th u có năng l c th c hi n vi c di d i, b o ñ m an toàn lao ñ ng, an toàn ñ i v i công trình di d i và các công trình lân c n, b o ñ m v sinh môi trư ng. ði u 14. Gi y phép di d i công trình 1. y ban nhân dân thành ph y quy n cho các cơ quan, ñơn v sau ñây c p gi y phép di d i:
 19. 20 CÔNG BÁO Số 81 - 01 - 10 - 2010 a) Giám ñ c S Xây d ng c p gi y phép di d i các công trình thu c th m quy n ñư c quy ñ nh t i kho n 1 ði u 15 Quy ñ nh này. b) Trư ng Ban Qu n lý ñ u tư và xây d ng các Khu ñô th m i, Khu công nghi p - Khu ch xu t, Khu công ngh cao c p gi y phép di d i các công trình thu c th m quy n ñư c quy ñ nh t i kho n 1 ði u 16 Quy ñ nh này. c) y ban nhân dân qu n - huy n c p gi y phép di d i ñ i v i các công trình còn l i. 2. Gi y phép di d i ñư c c p trong th i h n không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n ñ h sơ h p l . ð i v i nhà riêng l thì th i h n c p gi y phép di d i không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ñ h sơ h p l . 3. N i dung gi y phép di d i công trình ñư c áp d ng theo M u s 5 c a Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t ñ nh này. M c5 TH M QUY N C P GI Y PHÉP XÂY D NG ði u 15. Giám ñ c S Xây d ng 1. Giám ñ c S Xây d ng c p Gi y phép xây d ng ñ i v i các công trình sau: Công trình xây d ng c p ñ c bi t, c p I, c p II; công trình Tôn giáo; công trình di tích l ch s - văn hóa; công trình tư ng ñài, tranh hoành tráng; nh ng công trình trên các tuy n, tr c ñư ng ph chính trong ñô th (theo danh m c t i ph l c 1 ban hành kèm theo Quy ñ nh này); công trình thu c d án có v n ñ u tư tr c ti p nư c ngoài; công trình thu c d án mà theo quy ñ nh ph i xin c p gi y phép xây d ng và các công trình khác theo ch ñ o c a y ban nhân dân thành ph , tr nh ng công trình không ph i xin c p gi y phép xây d ng quy ñ nh t i kho n 1 ði u 4 Quy ñ nh này. 2. S Xây d ng trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a Ban Tôn giáo - Dân t c thành ph ñ i v i công trình tôn giáo; S Quy ho ch - Ki n trúc, S Văn hóa, Th thao và Du l ch ñ i v i công trình di tích l ch s - văn hóa, tư ng ñài, tranh hoành tráng và các công trình n m trong khu v c b o t n ki n trúc c nh quan; ñ t ng h p trình y ban nhân dân thành ph ch p thu n trư c khi c p gi y phép xây d ng. ði u 16. Trư ng Ban Qu n lý ñ u tư và xây d ng Khu ñô th m i, Khu công nghi p - Khu ch xu t, Khu công ngh cao (ñã có quy ch ho t ñ ng ñư c c p có th m quy n ban hành) c p gi y phép xây d ng ñ i v i các công trình theo quy ñ nh ph i xin c p gi y phép xây d ng thu c ph m vi ñ a gi i do mình qu n lý.
 20. Số 81 - 01 - 10 - 2010 CÔNG BÁO 21 ði u 17. y ban nhân dân qu n - huy n C p gi y phép xây d ng ñ i v i t t c các công trình còn l i; các công trình ch yêu c u l p báo cáo kinh t k thu t do y ban nhân dân qu n - huy n quy t ñ nh ñ u tư; công trình tín ngư ng và nhà riêng l thu c ph m vi ñ a gi i hành chính do qu n - huy n qu n lý, tr các công trình quy ñ nh không ph i xin c p gi y phép xây d ng t i kho n 1 ði u 4 Quy ñ nh này. ði u 18. y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n 1. y ban nhân dân xã c p gi y phép xây d ng nhà riêng l nh ng ñi m dân cư nông thôn ñã có quy ho ch xây d ng ñư c duy t, nh ng ñi m dân cư theo quy ñ nh c a y ban nhân dân c p huy n ph i c p gi y phép xây d ng thu c ph m vi ñ a gi i hành chính do mình qu n lý. 2. y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n ti p nh n h sơ ñăng ký xây d ng, s a ch a, c i t o ñ i v i nh ng công trình mà theo quy ñ nh không ph i xin c p gi y phép xây d ng; thông báo ngày kh i công xây d ng c a ch ñ u tư theo quy ñ nh t i ñi m b kho n 1 ði u 23 Quy ñ nh này ñ ki m tra, theo dõi thi công. Chương III QUY TRÌNH C P GI Y PHÉP XÂY D NG M c1 C P GI Y PHÉP XÂY D NG ði u 19. Ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng 1. Cơ quan có th m quy n c p gi y phép xây d ng t ch c ti p nh n h sơ và tr k t qu t i m t ñ u m i theo cơ ch m t c a liên thông, ki m tra ñ thành ph n h sơ theo quy ñ nh và ghi vào s theo dõi. 2. Khi nh n ñ h sơ theo quy ñ nh, ngư i ti p nh n h sơ ph i ghi mã s vào biên nh n, có ch ký c a bên n p h sơ, bên nh n h sơ và có ngày h n nh n k t qu . Biên nh n h sơ ñư c l p thành 02 b n, m t b n giao cho ch ñ u tư và m t b n lưu t i cơ quan c p gi y phép xây d ng. ði u 20. Th m tra h sơ, c p gi y phép xây d ng và thu phí, l phí 1. Cơ quan c p gi y phép xây d ng căn c Quy ñ nh này và các quy ñ nh pháp lu t khác có liên quan ñ gi i quy t c p gi y phép xây d ng.
Đồng bộ tài khoản