Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính

Chia sẻ: Nguyen Phan Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
230
lượt xem
90
download

Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính

  1. 1/5/2010 Bài 1: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính Phân tích tài chính Học kỳ Xuân 2010 Hệ thống tài chính Trần Thị Quế Giang Nội dung bài giảng 1. Thành phần hệ thống tài chính – Tổ chức tài chính – Thị trường tài chính – Công cụ tài chính – Cơ sở hạ tầng tài chính 2. Chức năng hệ thống tài chính - Làm cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư - Sàng lọc, chuyển giao, và phân tán rủi ro - Giám sát doanh nghiệp - Vận hành hệ thống thanh toán 1
  2. 1/5/2010 1.1. Các tổ chức tài chính Hệ thống các tổ chức tài chính Khu vực ngân hàng Khu vực phi ngân hàng NHTM Nhà nước Quỹ hỗ trợ phát triển Cty chứng khoán NHTM nước ngoài Tiết kiệm bưu điện Cty bảo hiểm NHTM cổ phần Quỹ hưu trí Quỹ đầu tư Quỹ tín dụng Cty cho thuê tài chính Một cách phân loại khác của tổ chức tài chính • Các tổ chức tài chính nhận tiền gửi – Ngân hàng thương mại – Ngân hàng tiết kiệm tương hỗ (mutual saving bank) – HTX tín dụng … • Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng – Công ty bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) – Quỹ hưu trí (pension funds) • Các tổ chức đầu tư – Công ty tài chính – Quỹ đầu tư – Quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ – Ngân hàng đầu tư 2
  3. 1/5/2010 1.2.Thị trường tài chính Thị trường Tài chính Thị trường Thị trường tiền tệ vốn T.T tiền tệ Thị trường Thị trường Thị trường Thị trường Thị trường không kỳ hạn hối phiếu vay nợ trái phiếu cổ phiếu vay nợ 1.2 Thị trường tài chính Là nơi các công cụ tài chính được mua bán, trao đổi. Phân loại theo chức năng • Dựa trên thời hạn của tín dụng: tín dụng ngắn hạn (dưới 1 năm) hay dài hạn (trên 1 năm). – Thị trường tiền tệ (mua bán công cụ nợ ngắn hạn) – Thị trường vốn (mua bán các chứng khoán có kỳ hạn trên 1 năm). • Dựa trên loại tín dụng: vay nợ ngân hàng, tín phiếu, trái phiếu hay cổ phiếu. – Thị trường tín phiếu – Thị trường trái phiếu – Thị trường cổ phiếu – Thị trường vay nợ ngân hàng 3
  4. 1/5/2010 Một số phân loại khác của TTTC • Thị trường sơ cấp và thứ cấp - Thị trường sơ cấp: nơi phát hành lần đầu các công cụ tài chính - Thị trường thứ cấp: nơi mua bán lại các công cụ tài chính đã phát hành • Thị trường tập trung và phi tập trung - Thị trường qua sàn giao dịch chính thức (thị trường tập trung): giao dịch các chứng khoán có niêm yết. - Thị trường không qua sàn giao dịch chính thức (thị trường phi tập trung): giao dịch các chứng khoán không niêm yết • Thị trường tài chính chính thức và phi chính thức - Thị trường chính thức: được tổ chức, quản lý một cách hệ thống. - Thị trường không chính thức: bao gồm những người cho vay lấy lãi, tổ chức tiết kiệm và cho vay phi chính thức, HTX tín dụng,… 1.3. Công cụ tài chính Công cụ Công cụ thị trường thị trường tiền tệ vốn Tín phiếu Chứng chỉ kho bạc tiền gửi Trái phiếu Cổ phiếu Hợp đồng Thương phiếu Trái phiếu Trái phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu mua lại CK chính phủ công ty ưu đãi thường Hối phiếu có NH chấp thuận Euro đô-la CK phái sinh HĐ kỳ hạn HĐ tương lai Quyền chọn HĐ hoán đổi 4
  5. 1/5/2010 1.4. Cơ sở hạ tầng tài chính • Cơ sở hạ tầng tài chính là khuôn khổ các luật lệ và hệ thống làm nền tảng để các bên (tiết kiệm – cho vay; đi vay - đầu tư) lập kế hoạch, đàm phán và thực hiện các giao dịch tài chính. • Các thành phần của cơ sở hạ tầng: – Hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước – Nguồn lực và cơ chế giám sát, thực thi – Thông tin (vd: luật và thông lệ kế toán, kiểm toán, phòng đăng ký và lưu trữ thông tin tín dụng, tổ chức định mức tín nhiệm). – Hệ thống thanh toán và hỗ trợ giao dịch chứng khoán (vd: nơi cung cấp dịch vụ giao dịch và niêm yết, CSHT thông tin). 2. Chức năng của hệ thống tài chính  Làm cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư  Sàng lọc, chuyển giao, và phân tán rủi ro  Giám sát doanh nghiệp  Vận hành hệ thống thanh toán 5
  6. 1/5/2010 2.1. Cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư (Huy động – phân bổ; liên thông thời gian - không gian) TAØI CHÍNH GIAÙN TIEÁP Nhöõng Voán trung Voán gian taøi chính Voán Voán Ngöôøi tieát kieäm-cho vay Ngöôøi đi vay - chi tieâu 1. Gia ñình Caùc thò 1. Doanh nghieäp tröôøng 2. Doanh nghieäp Voán taøi chính Voán 2. Chính phuû 3. Chính phuû 3. Gia ñình 4. Ngöôøi nöôùc ngoaøi 4. Ngöôøi nöôùc ngoaøi TAØI CHÍNH TRÖÏC TIEÁP 2.2. Sàng lọc, chuyển giao, phân tán rủi ro • Sàng lọc rủi ro: thu thập, xử lý, cung cấp thông tin lựa chọn những phương án đầu tư khả thi • Chuyển giao rủi ro: bảo hiểm, tái bảo hiểm • Phân tán rủi ro: đa dạng hoá danh mục đầu tư • Giảm bất cân xứng thông tin đi đôi với lựa chọn ngược và rủi ro đạo đức: - Chi phí định giá doanh nghiệp, đánh giá các nhà quản lý, điều kiện thị trường… - Thị trường tài chính càng phát triển, tính thanh khoản càng cao, chi phí giao dịch càng thấp thì bất cân xứng thông tin càng giảm 6
  7. 1/5/2010 2.3. Giám sát doanh nghiệp Chủ sở hữu và chủ nợ tác động đến nhà quản lý thế nào để thu lợi tốt nhất cho mình?  Lý thuyết về người uỷ quyền và người thừa hành (Agency theory)  Giám sát trước khi cấp vốn, trong khi sử dụng vốn và sau khi hoàn vốn  Thị trường chứng khoán: Hỗ trợ thực hiện quyền của cổ đông, Nguy cơ thôn tính, sáp nhập công ty… 2.4. Vận hành hệ thống thanh toán • Vai trò của các trung gian tài chính đối với thị trường hàng hóa, dịch vụ: – Tài khoản ngân hàng – Thanh toán chuyển khoản – Thẻ tín dụng … • Tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính • Giảm chi phí giao dịch 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản