Công Điện Số: 943/CĐ-TTg

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
6
download

Công Điện Số: 943/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số: 943/cđ-ttg', văn bản luật, trách nhiệm hình sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công Điện Số: 943/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 943/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Bộ Công an; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 4 tháng 6 năm 2010, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 211/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2010. Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đạt kết quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định của Chủ tịch nước và tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2010 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng. 2. Các Bộ, Ban, ngành đã nêu trong Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp huyện, quận, thành phố, xã, phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định số
  2. 697/2010/QĐ-CTN ngày 26 tháng 5 năm 2010 về đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 211/HĐTVĐX ngày 4/6/2010 của Hội đồng tư vấn đặc xá, cụ thể là: - Cử đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng ban phòng, chống tội phạm của địa phương (Chương trình 138/CP) tham dự lớp tập huấn, quán triệt thực hiện Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN ngày 26 tháng 5 năm 2010 về đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước do Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá triệu tập. - Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá. - Chỉ đạo chính quyền cấp huyện, quận, thành phố, xã, phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. - Chỉ đạo Giám đốc Công an cấp tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 4. Giao cho Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả lên Hội đồng tư vấn đặc xá./. KT. THỦ TƯỚNG
  3. Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Vĩnh Trọng - Ủy ban TV Quốc hội; - Thành viên HĐTVĐX; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - TTX Việt Nam; - Báo Nhân dân; - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX, PL, QHQT, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, NC (3b).
Đồng bộ tài khoản