Công điện 1893/CĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
4
download

Công điện 1893/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 1893/CĐ-TTg về việc triển khai kịp thời các biện pháp khẩn cấp đối phó với bão số 10 do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 1893/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1893/C -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2009 CÔNG I N KH N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Y t , Công thương, Giáo d c và ào t o; - y ban nhân dân các t nh, thành ph : Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh; - y ban qu c gia Tìm ki m C u n n; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; - Trung tâm Khí tư ng thu văn Qu c gia; - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t nam. Bão s 10 ang ho t ng trên bi n ông, d báo 12 n 24 gi t i, bão s 10 s nh hư ng tr c ti p n các t nh ven bi n t Qu ng Ninh n Hà Tĩnh và các t nh phía Nam ng b ng sông H ng, v i s c gió vùng tâm bão m nh c p 9, gi t c p 10, c p 11. tri n khai k p th i các bi n pháp khNn c p i phó v i bão s 10, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n t Qu ng Ninh n Hà Tĩnh ti p t c th c hi n nghiêm các công i n c a Ban Ch o PCLBTW; ch o chính quy n a phương các c p nghiêm c m tàu thuy n ra khơi, ti p t c n m ch c s lư ng t u thuy n còn ho t ng trên bi n, hư ng d n di chuy n v nơi tránh bão; t ch c neo u an toàn cho t u thuy n trong các khu tránh trú bão, khi bão b vào kiên quy t không ngư i trên các tàu thuy n và khu nuôi tr ng th y s n ven bi n; huy ng nhân dân tri n khai ngay vi c ch ng, ch ng nhà c a, kho tàng trư ng h c, b nh vi n; ph i h p v i các l c lư ng vũ trang trên a bàn th c hi n vi c di d i dân ra kh i các khu v c nguy hi m (ven bi n, vùng c a sông, vùng có nguy cơ cao x y ra ng p l t, lũ quét, s t l t). Vi c di d i ph i hoàn thành trư c 22 gi ngày 13 tháng 10 năm 2009; t ch c l c lư ng canh gác m b o an ninh tr t t nh ng khu v c ph i di d i dân i. 2. y ban qu c gia Tìm ki m C u n n ch o các trung tâm c u n n và các l c lư ng tìm ki m c u n n c a các B , ngành và a phương n m trong khu v c bão s b
  2. vào chuNn b l c lư ng, phương ti n, s n sàng th c hi n vi c c u h , tìm ki m c u n n khi có s c x y ra. 3. B Qu c phòng, B Công an ch o các ơn v óng quân trên a bàn các t nh ven bi n n m trong khu v c nh hư ng c a bão ph i h p v i l c lư ng c a a phương tri n khai ngay giúp chính quy n a phương th c hi n vi c di d i sơ tán dân ra kh i nh ng v trí nguy hi m. 4. Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, U ban Qu c gia tìm ki m c u n n c 03 oàn công tác do B trư ng - Trư ng ban Cao c Phát i Thái Bình, Nam nh, do Th trư ng B Nông nghi p & PTNT Vũ Văn Tám i Ninh Bình, Thanh Hoá, do Trung tư ng Nguy n Sơn Hà - Chánh văn phòng U ban Qu c gia tìm ki m c u n n i Qu ng Ninh, H i Phòng ph i h p v i a phương tr c ti p ch o tri n khai các bi n pháp i phó v i bão s 10. 5. Trung tâm khí tư ng th y văn qu c gia theo dõi ch t ch di n bi n c a bão s 10, thông tin k p th i cho Ban Ch o PCLBTW, các B , ngành, chính quy n a phương và nhân dân bi t phòng, tránh hi u qu . 6. Các B : Công thương, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông, Văn hóa th thao và Du l ch theo ch c năng nhi m v c a mình làm t t các nhi m v sau: m b o an toàn cung c p i n, chuNn b các phương ti n m b o giao thông, thông tin liên l c, m b o an toàn cho khách du l ch. 7. ài truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương tăng th i lư ng ưa tin, thư ng xuyên thông báo di n bi n c a bão s 10 cho các B , ngành, a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Th tư ng, các Phó TTg CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, Hoàng Trung H i Các V : TH, NC, KGVX, P; - Lưu: VT, KTN(4), Thư ng.
Đồng bộ tài khoản