Công điện số 01/CĐ-BTNMT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
4
download

Công điện số 01/CĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 01/CĐ-BTNMT về việc đối phó với đợt không khí lạnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 01/CĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/C -BTNMT Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2009 CÔNG I N KH N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i n: - Các ơn v tr c thu c B : Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia, Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng, T ng c c Môi trư ng, T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng t nh, thành ph mi n B c và B c Trung B . Theo d báo c a Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, trong nh ng ngày t i (09/01 – 14/01) B c B và Thanh Hóa có rét m, có nơi rét h i. Nhi t vùng núi t 20C – 40C, vùng ng b ng và trung du B c B nhi t t 80C – 110C, nhi t cao nh t trong ngày t 140C – 170C, vùng núi cao phòng có băng giá. ây là m t t không khí l nh r t m nh, nhi t r t th p và gây h i cho ngư i, gia súc và s n xu t nông nghi p. i phó v i t không khí l nh này, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng yêu c u: 1. Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia ch o Trung tâm D báo Khí tư ng Thu văn Trung ương, các ài Khí tư ng Thu văn khu v c và các Trung tâm D báo khí tư ng thu văn các t nh thu c mi n B c và B c Trung B theo dõi ch t ch , cung c p thông tin d báo k p th i, y , chính xác v t không khí l nh này cho y ban nhân dân các t nh, thành ph , các cơ quan thông tin i chúng và các B , Ngành liên quan ch o và ưa tin k p th i cho các a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh. 2. Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 1195/Q -BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ph i h p cung c p thông tin d báo th i ti t, áp th p nhi t i, bão, mưa l n trên ph m vi toàn qu c và h th ng sông H ng - Thái Bình cho Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia. 3. T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam theo dõi ch t ch di n bi n c a gió m nh trên bi n có nh ng x lý k p th i nh ng s c x y ra. 4. T ng c c Môi trư ng ph i h p v i các ơn v thu c các B , Ngành, a phương theo dõi ch t ch tình hình ô nhi m môi trư ng t i khu v c b nh hư ng b i t gió
  2. mùa này; có k ho ch ph i h p, h tr chính quy n a phương xu t các gi i pháp kh c ph c và x lý ô nhi m môi trư ng. 5. S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph nêu trên theo dõi ch t ch b n tin rét m, rét h i; ki m tra các b n tin d báo có k p th i n m i ngư i dân trong vùng b nh hư ng; ch ng ph i h p v i các ài Khí tư ng Thu văn khu v c, các Trung tâm D báo khí tư ng thu văn c p t nh, Chi c c B o v Môi trư ng, các cơ quan thu c t nh tri n khai vi c phòng, tránh t rét m, rét h i nêu trên; ch o các ơn v thu c S , các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c qu n, huy n, các cán b làm công tác tài nguyên và môi trư ng t i phư ng, xã ph i h p t ch c vi c phòng, tránh có hi u qu . 6. C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u giúp B trư ng ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Công i n này, báo cáo Lãnh o B ch o k p th i. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Các ơn v tr c thu c B ; - B trư ng ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Lưu: VT, KTTV&B KH, H35. Nguy n Văn c
Đồng bộ tài khoản