Công điện số 03/BTC-QLG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Công điện số 03/BTC-QLG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 03/BTC-QLG về việc đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008 do Bộ Tài chính điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 03/BTC-QLG

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 03/BTC-QLG Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 CÔNG I N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH i n: - Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - T ng Giám c, Giám c các T p oàn, T ng công ty, công ty s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ; - ng g i: Giám c S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; Th c hi n k t lu n c a Th tư ng Chính ph v i u hành kinh doanh xăng d u và m t s m t hàng thi t y u khác t i Thông báo s 147/TB-VPCP ngày 23/6/2008 c a Văn phòng Chính ph , m b o ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô nh ng tháng cu i năm 2008, B trư ng B Tài chính: 1. ngh ng chí Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW: - C th hóa, t ch c tri n khai th c hi n các bi n pháp bình n giá trên a bàn a phương. Công b và áp d ng các bi n pháp bình n giá t i a phương theo thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 9/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá. T ch c rà soát, ki m tra m b o cân i cung-c u hàng hóa, d ch v trên a bàn, không x y ra m t cân i cung-c u gây t bi n giá c , nh t là các m t hàng thi t y u cho s n xu t và i s ng. - Ch o Giám c S Tài chính ph i h p v i các S , ngành ch c năng: + T ch c các oàn ki m tra, ki m soát không các ch th s n xu t, kinh doanh l i d ng ch trương i u hành giá c a nhà nư c, l i d ng s bi n ng c a th trư ng, tình hình thiên tai, d ch b nh u cơ, găm hàng tăng giá b t h p lý, trái pháp lu t, làm phương h i l i ích c a ngư i tiêu dùng và l i ích c a Nhà nư c... Kiên quy t x lý nghiêm nh ng ơn v , cá nhân c tình vi ph m pháp lu t v giá theo quy nh t i Ngh nh 169/2004/N -CP ngày 20/9/2004 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá, Ngh nh 106/2003/N -CP c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí và các quy nh pháp lu t có liên quan.
  2. + Ki m soát ch t ch các phương án giá và m c giá c a nh ng hàng hóa, d ch v do nhà nư c t hàng ph c v các chương trình m c tiêu qu c gia; hàng hóa, d ch v mua s m t ngu n ngân sách nhà nư c; hàng hóa, d ch v còn ư c tr cư c, tr giá căn c vào Quy ch tính giá do B Tài chính ban hành, phù h p v i m t b ng giá th trư ng nhưng không vư t quá t ng m c d toán kinh phí năm 2008 Ngân sách nhà nư c ã cân i cho nhi m v này. Ki m tra vi c ch p hành quy nh c a nhà nư c v qu n lý giá, bán hàng hóa, d ch v theo úng giá c a cơ quan có thNm quy n quy nh; ki m tra vi c niêm y t giá và bán hàng hóa, d ch v theo giá niêm y t (nh t là hàng lương th c, th c phNm, hàng tiêu dùng thi t y u, giá d ch v i l i, trông gi xe p, xe máy, ô tô,…), ki m tra vi c thu các lo i phí d ch v không các doanh nghi p, cá nhân l i d ng tăng giá, phí d ch v tùy ti n, trái pháp lu t làm thi t h i n l i ích ngư i tiêu dùng. + Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i; ki m tra ch t lư ng hàng hóa theo tiêu chuNn ã công b ; th c hi n vi c ăng ký giá, kê khai giá và công khai thông tin v giá theo quy nh c a pháp lu t. + Tri n khai vi c giám sát, ki m tra ho t ng tài chính c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trên a bàn (bao g m c các doanh nghi p trung ương óng trên a bàn). Yêu c u các c p, ngành, cơ quan ơn v th hư ng ngân sách nhà nư c t i a phương th c hi n úng vi c ti t ki m thêm 10% chi thư ng xuyên trong nh ng tháng còn l i c a năm 2008. Tăng cư ng ki m soát chi t ngân sách nhà nư c, nh t là chi cho h i ngh , công tác, mua s m trang thi t b , u tư xây d ng cơ b n, kiên quy t lo i tr các kho n chi không úng quy nh. Ti p t c rà soát th c hi n c t gi m u tư công theo ch o c a Chính ph . Tri n khai ngay các bi n pháp ch n ch nh vi c ch p hành các quy nh và các bi n pháp tăng cư ng th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong s d ng và chi tiêu ngân sách Nhà nư c. - Ch o các doanh nghi p gi n nh giá nư c s ch, cư c v n chuy n xe buýt công c ng n h t năm 2008; Ch o các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh các m t hàng khác thu c danh m c các m t hàng ang th c hi n ch trương ki m ch giá theo ch o c a Chính ph ph i áp d ng các bi n pháp ti t gi m chi phí, nâng cao năng su t lao ng, ph n u gi m giá thành s n xu t, ki m ch tăng giá u ra. - Ch o các S , Ban, ngành trong t nh tri n khai tích c c các bi n pháp an sinh xã h i theo ch o c a Chính ph và các chính sách tr giúp h p lý i v i các i tư ng g p khó khăn trong s n xu t; h tr k p th i theo quy nh cho các i tư ng chính sách, các h nghèo, thu nh p th p. Trong các báo cáo thư ng kỳ (15 ngày, tháng) ho c t xu t c a S Tài chính t nh, thành ph g i v B Tài chính (C c Qu n lý giá) 6 tháng cu i năm 2008 c n b sung n i dung v tình hình th c hi n và ki n ngh các gi i pháp trong công tác bình n giá, ki m ch l m phát theo nh ng n i dung nêu trên t i a phương t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Yêu c u T ng Giám c, Giám c các T p oàn, T ng công ty, công ty s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v quán tri t ch o c a Th tư ng Chính ph cùng chia s khó khăn c a n n kinh t trong giai o n hi n nay, ng th i phát huy vai trò bình n giá c a doanh nghi p: trư c m t gi n nh giá bán i n, nư c s ch, cư c v n chuy n xe buýt công c ng. i v i các m t hàng khác thu c danh m c Chính ph
  3. ang ch trương ki m ch giá (g m: than, xi măng, thép, gi y, phân bón, thu c ch a b nh, v n chuy n hành khách b ng máy bay, ư ng s t, h c phí, vi n phí) c n ti p t c rà soát l i và áp d ng m i bi n pháp ti t gi m chi phí s n xu t, chi phí qu n lý, chi phí tiêu th , nâng cao năng su t lao ng, ph n u gi m giá thành s n xu t, ki m ch tăng giá u ra. Doanh nghi p ph i th c hi n ăng ký giá, kê khai giá theo quy nh t i Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 9/6/2008 c a Chính ph và các quy nh c a pháp lu t có liên quan./. B TRƯ NG Sao g i: - Như trên; - Th tư ng Chính ph ; các Phó TT ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH& T, Công Thương, Nông nghi p và PTNN, Giao thông v n t i, Y t , Ngân hàng NN ( ph i h p ch o); - Các V : NSNN, Tài chính HCSN, u tư, CST, C c TCDN; Vũ Văn Ninh - Lưu: VT, QLG.
Đồng bộ tài khoản