Công điện số 06/CĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
10
download

Công điện số 06/CĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 06/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 10 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau do Bộ Tài nguyên và Môi trường điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 06/CĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/C -BTNMT Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2008 CÔNG I N KH N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i n: - Các ơn v tr c thu c B : Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia, Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng, T ng c c Môi trư ng, T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng t nh, thành ph : à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, Bà R a - Vũng T u, thành ph H Chí Minh, Long An, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau. Theo tin c a Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, trưa hôm nay (16/11), áp th p nhi t i ã m nh lên thành bão - cơn bão s 10, có tên qu c t là NOUL. H i 16 gi ngày 16/11, v trí tâm bão vào kho ng 10,4 Vĩ B c; 113,9 Kinh ông trên khu v c phía ông B c qu n o Trư ng Sa, cách o Phú Quý (Bình Thu n) kho ng 550 km v phía ông. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 62 n 74 km m t gi ), gi t c p 9, c p 10. D báo trong 24 gi t i, bão s 10 di chuy n ch y u theo hư ng Tây, m i gi i ư c kho ng 20 km. n 16 gi ngày 17/11, v trí tâm bão vào kho ng 10,3 Vĩ B c; 109,8 Kinh ông, cách b bi n Ninh Thu n - Trà Vinh kho ng 260 km v phía ông. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 62 n 74 km m t gi ), gi t c p 9, c p 10. Tính t tâm bão vùng bán kính gió m nh t c p 6 tr lên kho ng 200 km. Trong 24 n 48 gi t i, bão s 10 di chuy n theo hư ng Tây, m i gi i ư c kho ng 15 - 20 km. n 16 gi ngày 18/11, v trí tâm bão vào kho ng 10,2 Vĩ B c; 106,7 Kinh ông, trên khu v c các t nh mi n Tây Nam B . S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 62 n 74 km m t gi ), gi t c p 9, c p 10. Tính t tâm bão vùng bán kính gió m nh t c p 6 tr lên kho ng 200 km. Trong 48 n 72 gi t i, bão s 10 di chuy n theo hư ng gi a Tây và Tây Tây Nam, m i gi i ư c kho ng 15 km. n 16 gi ngày 19/11, v trí tâm bão vào kho ng 9,8 Vĩ B c; 102,1 Kinh ông, trên vùng bi n v nh Thái Lan. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 50 n 61 km m t gi ), gi t c p 9. Do nh hư ng c a bão, khu v c gi a và Nam Bi n ông (bao g m c qu n o Trư ng Sa) có gió xoáy m nh c p 7, vùng g n tâm bão c p 8, gi t c p 9, c p 10. Bi n ng m nh. Vùng bi n Ninh Thu n n Cà Mau, t trưa mai (17/11) gió s m nh d n
  2. lên c p 6, c p 7, vùng g n tâm bão c p 8, gi t c p 9, c p 10. Bi n ng m nh. các t nh Trung và Nam Trung B t trưa, chi u mai có mưa v a, mưa to, có nơi mưa r t to, các t nh Nam B t êm mai có mưa v a n mưa to. ây là m t cơn bão hình thành ngay trên bi n ông, t c di chuy n nhanh, có th có nh ng di n bi n ph c t p v cư ng , hư ng di chuy n và gây mưa v a n mưa to, có nơi mưa r t to cho khu v c. i phó v i cơn bão s 10 và nh hư ng c a bão t i các t nh, thành ph ven bi n t à N ng n Cà Mau, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng yêu c u: 1. Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia ch o Trung tâm D báo Khí tư ng Thu văn Trung ương, các ài Khí tư ng Thu văn khu v c và các Trung tâm D báo khí tư ng thu văn t nh t à N ng n Cà Mau theo dõi ch t ch di n bi n cơn bão s 10, d báo và cung c p thông tin k p th i, y , chính xác v bão s 10 cho Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n các t nh, các cơ quan thông tin i chúng và các B , Ngành liên quan ch o và ưa tin k p th i nh ng di n bi n c a cơn bão cho các a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh; tri n khai công tác o c kh o sát bão, lũ t i các a phương nêu trên. 2. Vi n Khoa h c Khí tư ng Thu văn và Môi trư ng th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 1195/Q -BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ph i h p cung c p thông tin d báo th i ti t, áp th p nhi t i, bão, mưa l n trên ph m vi toàn qu c và h th ng sông H ng - Thái Bình cho Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia. 3. T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam theo dõi ch t ch di n bi n c a bão s 10 có nh ng x lý k p th i nh ng s c x y ra do bão gây ra trên bi n. 4. T ng c c Môi trư ng ph i h p v i các ơn v thu c các B , ngành, a phương theo dõi ch t ch tình hình ô nhi m môi trư ng t i khu v c x y ra bão, lũ; có k ho ch ph i h p, h tr chính quy n a phương xu t các gi i pháp trư c m t kh c ph c và x lý ô nhi m, c bi t sau bão, lũ. 5. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam thư ng xuyên theo dõi hi n tư ng tai bi n a ch t và các quá trình a ng l c công trình, h m m t i khu v c x y ra bão, lũ; c nh báo n các cơ quan, ơn v và nhân dân tình hình s t, l t có phương án phòng, tránh. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph nêu trên theo dõi ch t ch b n tin d báo bão, lũ; ki m tra các b n tin d báo có k p th i n m i ngư i dân trong vùng bão, lũ; ch ng ph i h p v i các ài Khí tư ng Thu văn khu v c, các Trung tâm D báo khí tư ng thu văn c p t nh, Chi c c B o v Môi trư ng, C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, các cơ quan thu c t nh tri n khai vi c phòng, tránh và kh c ph c h u qu do bão, lũ, lũ quét, nư c dâng gây ra; ch o các ơn v thu c S , các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c qu n, huy n, các cán b làm công tác tài nguyên và môi trư ng t i phư ng, xã ph i h p t ch c vi c phòng, tránh và ph bi n, tuyên truy n v bão, lũ, ô nhi m môi trư ng, s t l t m i ngư i dân ư c bi t.
  3. 7. Các ơn v nêu trên và các ơn v khác theo ch c năng, nhi m v ư c giao, b trí tr c ban theo dõi ch t ch m i di n bi n c a bão, i phó và x lý k p th i các tình hu ng, báo cáo v Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão B Tài nguyên và Môi trư ng. 8. C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u giúp B trư ng ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Công i n này, báo cáo Lãnh o B ch o k p th i. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Các ơn v tr c thu c B ; - B trư ng, các Th trư ng; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão TW ( báo cáo); - Lưu: VT, KTTV&B KH, H35. Ph m Khôi Nguyên
Đồng bộ tài khoản