Công điện số 10059/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Công điện số 10059/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 10059/CĐ-BYT về việc những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ở Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 10059/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 10059/C -BYT Hà N i, 10 h ngày 29 tháng 12 năm 2007 CÔNG I N KH N i n: S Y t t nh Hà Tĩnh, Ngh An và các t nh có ho t ng khai thác than, á và khoáng s n, C c Y t d phòng, Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng, Vi n Pháp y Qu c gia. Nh ng ngày cu i năm 2007 v a qua ã liên ti p x y ra nh ng v tai n n lao ng nghiêm tr ng, làm ch t và b thương nhi u ngư i như v l á t i B n V - Ngh An và Rú M c - Hà Tĩnh, v gãy c n cNu t i thành ph H Chí Minh.v.v. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công i n s 2021/C -TTg ngày 28/12, Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n b Y t yêu c u S Y t các t nh Ngh An, Hà Tĩnh và S Y t các t nh có ho t ng khai thác than, á và khoáng s n, C c Y t d phòng và các Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng, Vi n Pháp y Qu c gia khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. Ph i h p v i cơ quan ch c năng Ny m nh ho t các ng truy n thông t i c ng ng - c bi t chú tr ng các c ng ng tr ng i m v các bi n pháp m b o an toàn, v sinh lao ng và phòng ch ng cháy, n . Tăng cư ng ki m tra, ôn c công tác tr c c p c u trong nh ng ngày ngh , ngày l t i các cơ s i u tr . 2. Các a phương x y ra tai n n ti p t c ph i h p v i các l c lư ng tìm ki m, c u n n t ch c t t công tác c u ch a nh ng ngư i b thương, làm t t công tác i u tr , h tr tâm lý (mi n phí) cho thân nhân nh ng ngư i b n n. 3. Vi n Pháp y qu c gia s n sàng c cán b tr c ti p ch o và tham gia xác nh danh tính n n nhân khi có yêu c u. C c Y t d phòng, Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng chuNn b l c lư ng và phương ti n s n sàng h tr và ch o y t a phương làm t t công tác v sinh môi trư ng, không x y ra d ch b nh sau th m ho . 4. S Y t các t nh và các ơn v t ng h p, báo cáo k t q a tri n khai các công vi c trên v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16h ngày 31/12/2007 và sau khi công tác c u h c u n n hoàn t t qua s fax 04.2732207 ho c 04.8464051. TL. B TRƯ NG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M H A VÀ TÌM KI M, C UN NB YT
  2. Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản