Công điện số 1063/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Công điện số 1063/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1063/CĐ-TTg về việc tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2008 đã có những tín hiệu theo hướng tích cực do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1063/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1063/C -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; - Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T p oàn kinh t , các T ng công ty nhà nư c. V i quy t tâm và c g ng c a các c p, các ngành, doanh nghi p và nhân dân, tình hình kinh t - xã h i tháng 6 năm 2008 ã có nh ng tín hi u theo hư ng tích c c như: vi c ki m ch l m phát, ki m soát nh p siêu, cân i cung c u, lưu thông hàng hoá, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i. ây là k t qu c a vi c th c hi n ng b 8 nhóm gi i pháp mà Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v tri n khai th c hi n nhi m v năm 2008 ã ra. Tuy nhiên, th i gian g n ây, vi c b o m ngu n hàng, lưu thông hàng hoá th trư ng trong nư c có bi u hi n chưa th t lành m nh do m t s t ch c, cá nhân v n chưa th c hi n nghiêm túc các qui nh c a nhà nư c trong ho t ng s n xu t, kinh doanh, nh t là qui nh v niêm y t giá hàng hoá và bán úng v i giá niêm y t. Tình tr ng găm hàng, u cơ, th m chí là ưa tin th t thi t v tình hình giá c , khan hi m ngu n hàng, c bi t là i v i m t s m t hàng thi t y u như g o, xi măng, s t thép, xăng d u, phân bón, thu c ch a b nh.., Ny giá c lên cao nh m thu l i b t chính, m t m t ã làm nh hư ng không t t n vi c tri n khai th c hi n ch o c a Chính ph v ki m ch l m phát, b o m an sinh xã h i, m t khác ã t o ra tâm lý hoang mang, lo l ng trong nhân dân, trong dư lu n xã h i, tác ng tiêu c c n s n xu t và i s ng c a nhân dân, trư c h t là i v i i s ng c a ngư i nghèo, ngư i lao ng có thu nh p th p. Nh m ch n ch nh k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c nêu trên, b o m cho s n xu t, lưu thông hàng hoá th trư ng trong nư c m t cách lành m nh, góp ph n vào vi c th c hi n bình n giá c , th trư ng; tích c c th c hi n m c tiêu ki m ch l m phát và ki m ch t c tăng giá, Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T p oàn kinh t , các T ng công ty nhà nư c th c hi n ngay m t s vi c sau ây:
  2. 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Tăng cư ng qu n lý th trư ng, tr c ti p ch o các cơ quan ch c năng thư ng xuyên ki m tra, ki m soát vi c tuân th các qui nh v niêm y t giá, bán hàng theo úng giá niêm y t, trư c h t là nh ng hàng hoá thu c nhóm các m t hàng thi t y u tr c ti p nh hư ng n s n xu t và i s ng nhân dân như: lương th c, xăng d u, s t thép, xi măng, phân bón, thu c tr sâu, gi y, thu c ch a b nh… b o m m i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá u ph i th c hi n úng, y các qui nh v ăng ký giá, kê khai giá, niêm y t giá và bán hàng theo úng giá niêm y t; Ch o, ph i h p các cơ quan ch c năng ki m tra, giám sát các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý giá trên a bàn. Phát hi n k p th i các hành vi u cơ, găm hàng, s n xu t hàng gi , th m chí là ưa tin th t thi t nh m Ny giá bán hàng lên cao thu l i b t chính; áp d ng bi n pháp x lý nghiêm kh c các hành vi vi ph m theo úng quy nh c a pháp lu t k c thu h i gi y phép kinh doanh ho c ngh cơ quan ch c năng truy c u trách nhi m hình s ; Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v tình tr ng u cơ, găm hàng, buôn l u ho c ưa tin th t thi t làm tăng giá b t h p lý, nh t là i v i các m t hàng thi t y u, gây tâm lý hoang mang lo l ng, làm nh hư ng tr c ti p n s n xu t và i s ng c a nhân dân trên a bàn. 2. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan c a Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trư c h t là B Công Thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, m t m t t p trung ch o Ny m nh s n xu t, kinh doanh, lưu thông hàng hoá, m t khác ph i ch ng x lý nh ng khó khăn vư ng m c trong s n xu t, kinh doanh, k c ch o, i u hành nh p khNu nh ng hàng hoá thi t y u mà s n xu t trong nư c chưa áp ng ư c b o m cân i cung c u hàng hoá, áp ng k p th i nhu c u s n xu t và tiêu dùng c a nhân dân, nh t thi t không ư c x y ra thi u, khan hi m hàng hoá làm cho giá hàng hoá tăng cao b t h p lý. 3. Các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c phát huy vai trò ch o, t p trung Ny m nh s n xu t, kinh doanh t o thêm ngu n hàng cung c p cho tiêu dùng trong nư c, ng th i gương m u tuân th các qui nh c a pháp lu t v qu n lý giá c , th trư ng và tích c c tham gia vào vi c bình n th trư ng theo ch o c a Chính ph . 4. B Thông tin và Truy n thông: Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n, b o m vi c ưa tin chính xác, k p th i nhân dân và xã h i hi u rõ ch trương và bi n pháp mà Chính ph ch o tri n khai th c hi n, t o s ng thu n cao trong các c p, các ngành, a phương, doanh nghi p và các t ng l p nhân dân cùng chung s c, chung lòng trong vi c th c hi n ch trương ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, Ny m nh s n xu t, ti t ki m trong s n xu t, tiêu dùng và b o m an sinh xã h i, góp ph n vào vi c ph n u th c hi n các nhi m v năm 2008. ng th i ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý nghiêm, theo quy nh c a pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân ưa tin không chính xác và gây nh hư ng x u n s n xu t, i s ng c a nhân dân, gây tâm lý b t an trong xã h i./.
  3. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Th tư ng, các PTTgCP; - Ban Bí thư TƯ ng; - Các U ban: Kinh t và Ngân sách c a QH ; - Báo Nhân Dân, ài truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nguy n T n Dũng Nam,TTXVN; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , ơn v tr c thu c; - Lưu: VT, KTTH(3).
Đồng bộ tài khoản