Công điện số 1085/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Công điện số 1085/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1085/CĐ-TTg về việc chủ động dập tắt dịch bệnh nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1085/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1085/C -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2008 CÔNG I N kh n TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - y ban nhân dân t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long; - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Thông tin và Truy n thông; - Thông t n xã Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, Báo Nhân dân. Hi n nay, các t nh vùng ng b ng sông C u Long ang chuNn b thu ho ch v lúa Hè thu và xu ng gi ng v Thu ông, v Mùa, nhưng ã có nhi u di n tích lúa Thu ông m t s a phương b nhi m r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá. ch ng d p t t d ch b nh, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long ch o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n nông dân xu ng gi ng v lúa Thu ông và v Mùa úng l ch th i v theo quy nh tránh né r y; i v i a phương có di n tích lúa b nhi m r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá ph i khNn trương huy ng m i ngu n l c t i a phương, phát ng nhân dân tham gia d p t t r y nâu theo ch o c th c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cơ quan b o v th c v t a phương; ch o các ngành ch c năng tăng cư ng ki m soát vi c kinh doanh thu c b o v th c v t a phương, nghiêm c m và x lý nghiêm t ch c, cá nhân l i d ng d ch b nh tăng giá và bán thu c gi , thu c kém phNm ch t th c hi n chính sách h tr cho công tác phòng tr d ch theo cơ ch quy nh t i Quy t nh s 1459/Q -TTg ngày 7 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph h tr ngay vi c mua hóa ch t b o v th c v t và chi phí cho công tác phòng ch ng d ch. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o y ban nhân dân các t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long và cơ quan b o v th c v t các c p t ch c th c hi n có hi u qu công tác d p t t d ch, b nh, nh t là các t nh ang b nhi m r y nâu n ng; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c kinh doanh thu c b o v th c v t, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m pháp lu t v b o v th c v t trong kinh doanh thu c b o v th c v t; t ch c t t công tác d báo tình hình r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n và các lo i sâu, b nh khác và thông báo k p th i cho các a phương và nhân dân bi t ch ng phòng tr và d p t t d ch; hư ng d n nông dân chuy n i mùa v s n xu t và s d ng cơ c u gi ng lúa phù h p có năng su t, ch t lư ng cao, ít có kh năng b nhi m r y nâu, sâu b nh khác.
  2. 3. Các có quan thông tin i chúng ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long thông tin k p th i d báo tình hình r y nâu, sâu, b nh và các bi n pháp phòng tr m i ngư i dân ch ng phòng tr và d p t t d ch b nh t k t qu ./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thu Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TT T, TKBT, P, TH; - Lưu: VT, KTN (3). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản