Công điện số 1225/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Công điện số 1225/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1225/CĐ-TTg về tình hình dịch cúm gia cầm và cúm A của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1225/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1225/C -TTG Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2006 CÔNG ĐI N TH TƯ NG CHÍNH PH I N: - ng chí Bí thư và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Hi n nay, tình hình d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i ang di n bi n r t ph c t p, có nguy cơ tái bùng phát d ch r t cao và n u x y ra thì h u qu s r t nghiêm tr ng. Th tư ng Chính ph ã có Ch th c p bách s 29/2006/CP-TTg, ngày 8 tháng 8 năm 2006 v vi c tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i. Tôi khNn thi t ngh ng chí Bí thư và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung cao nh t vào vi c lãnh o, ch o huy ng l c lư ng và th c hi n ng b các bi n pháp phòng ch ng d ch, kiên quy t không x y ra tái bùng phát d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i trên a bàn c a mình. Chúng ta ph i xem ây là nhi m v tr ng tâm t xu t và là trách nhi m chính tr trư c nhân dân, trư c ng và Nhà nư c. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản