Công điện số 1545/CĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công điện số 1545/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 1545/cđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1545/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1545/C -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2007 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n - Các B : Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Thông tin và Truy n thông, Y t , Lao ng, Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; - y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n; - y ban nhân dân các t nh, thành ph : Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi. - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia; - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t Nam. Mưa l n ã gây ng p l t t i m t s a phương vùng Trung Trung b . Lũ trên các sông các t nh t Qu ng Tr n Qu ng Ngãi ang lên nhanh, tình hình di n bi n mưa lũ còn r t ph c t p. Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi ph i tri n khai ngay các bi n pháp c n thi t theo phương án 4 t i ch ch ng lũ nh m h n ch thi t h i do lũ l t gây ra, nh t là thi t h i v ngư i. c bi t là ph i t p trung huy ng m i l c lư ng, phương ti n c n thi t sơ tán, di d i dân các vùng ng p l t, vùng s t l nguy hi m n nơi an toàn. 2. Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương ch o, ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương tri n khai các bi n pháp c n thi t phòng, ch ng lũ; y ban qu c gia Tìm ki m C u n n, B Qu c phòng, B Công an b trí l c lư ng, phương ti n i phó; ph i h p cùng các t nh tham gia ng c u và x lý các tình hu ng khNn c p v lũ l t; 3. B Tài nguyên và Môi trư ng ch o Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia ti p t c theo dõi ch t ch di n bi n mưa lũ, thông báo, c nh báo k p th i cho các B , ngành, a phương bi t ch ng i phó. 4. B Giao thông v n t i ch o tri n khai ngay các bi n pháp b o m an toàn tuy t i cho hành khách và các phương ti n v n t i; ng th i huy ng l c lư ng, phương ti n c n thi t s n sàng kh c ph c h u qu , b o m giao thông; 5. Các B , ngành có liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m theo dõi sát di n bi n mưa lũ, ch o các ơn v ch c năng tri n khai các bi n pháp c n thi t ch ng phòng, ch ng và kh c ph c h u qu do lũ l t gây ra./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như trên; - Th tư ng, các PTTg CP; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : NC, KTTH, TH, P, Hoàng Trung H i Website Chính ph ; - Lưu: VT, NN4.
Đồng bộ tài khoản