Công điện số 1626/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Công điện số 1626/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1626/CĐ-TTg về việc ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1626/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1626/C -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 2008 CÔNG I N KH N TH TƯ NG CHÍNH PH : i n: - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Y t , Công Thương, Giáo d c và ào t o; - y ban nhân dân các t nh: L ng Sơn, Sơn La, Qu ng Ninh, B c Giang; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, - y ban qu c gia Tìm ki m C u n n; - Trung tâm khí tư ng th y văn Qu c gia; - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t Nam. Do nh hư ng c a hoàn lưu bão s 6, mưa l n x y ra trên a bàn các t nh vùng núi phía B c nư c ta, lũ trên các sông thu c các t nh: B c Giang, Qu ng Ninh, L ng Sơn, Sơn La ang lên cao. Nhi u vùng b chia c t do ng p nư c, nhi u tuy n ư ng qu c l , t nh l b s t l làm ách t c giao thông. Lũ ã gây thi t h i l n v ngư i, tài s n c a nhân dân và Nhà nư c. Thay m t Chính ph , tôi g i l i thăm h i ân c n và chia bu n sâu s c n các gia ình có ngư i b ch t, b thi t h i. làm t t công tác tìm ki m c u n n, m b o an toàn tính m ng c a nhân dân, nhanh chóng kh c ph c h u qu , n nh i s ng c a ng bào b thiên tai, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh: B c Giang, Qu ng Ninh, L ng Sơn, Sơn La n m ch c tình hình, t p trung ch o, huy ng m i ngu n l c, phương ti n t i ch , k t h p v i l c lư ng chi vi n c a các B , ngành, b ng m i bi n pháp ti p c n các vùng b ng p lũ, vùng b chia c t, th c hi n tìm ki m c u n n k p th i, ưu tiên t i a cho vi c m b o an toàn tính m ng c a nhân dân; huy ng m i phương ti n có th , v n chuy n ti p t lương th c, thu c men, qu n áo, nhà b t, nhu y u phNm và dùng c n thi t t ch c cu c s ng cho nhân dân vùng ng p lũ. Kiên quy t không nhân dân b ói, rét và thi u nơi trú ng . Theo dõi m b o an toàn h th ng ê i u. 2. B Qu c phòng, y ban qu c gia Tìm ki m C u n n, B Công an huy ng l c lư ng và phương ti n c n thi t, th c hi n rà soát, tìm ki m c u n n, nhanh chóng ưa nh ng ngư i còn m c k t trong vùng ng p nư c nguy hi m n nơi an toàn; h tr
  2. chính quy n a phương v n chuy n ngư i, hàng hóa ti p t cho vùng ng p lũ và giúp nhân dân t ch c t t cu c s ng nơi di d i t m th i. 3. B Giao thông v n t i b trí l c lư ng, phương ti n phân lu ng, m b o giao thông trên các tuy n qu c l , t nh l ; ph i h p v i l c lư ng c a a phương nhanh chóng kh c ph c s c trên các tuy n giao thông chính, m b o giao thông thông su t, ph c v v n chuy n ti p t k p th i cho nh ng vùng còn b chia c t. C ngay các oàn công tác n các t nh: Qu ng Ninh, B c Giang, L ng Sơn, Sơn La giúp a phương, tr c ti p ch o tri n khai các bi n pháp kh c ph c s c trên các tuy n ư ng giao thông. 4. B Thông tin và Truy n thông tăng cư ng phương ti n ph c v thông tin liên l c trên các a bàn b ng p lũ, m b o thông tin thông su t, ph c v n m tình hình thiên tai và thi t h i c a các a phương, truy n t k p th i vi c ch o tri n khai các bi n pháp th c hi n tìm ki m c u n n và x lý các tình hu ng khNn c p. 5. B Y t c cán b , chuNn b thu c d phòng, h tr các a phương vùng ng p lũ c u ch a k p th i ngư i b thương, kh trùng nư c u ng ph c v sinh ho t, chăm sóc s c kh e cho nhân dân, làm s ch môi trư ng, gi gìn v sinh, phòng d ch b nh lây lan sau khi nư c rút. 6. Các B , ngành theo ch c năng, nhi m v c a mình, tri n khai các bi n pháp giúp các a phương b thiên tai nhanh chóng kh c ph c h u qu mưa lũ, s m n nh i s ng c a nhân dân, ph c h i s n xu t. Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương ti p t c theo dõi sát tình hình di n bi n c a mưa bão, ch o tri n khai k p th i các bi n pháp phòng, ch ng, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Th tư ng, các Phó TTgCP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : TH, KTTH, NC, KGVX, P, TT T; Hoàng Trung H i - Lưu: VT, KTN (4), Thư ng.
Đồng bộ tài khoản