Công điện số 17/CĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Công điện số 17/CĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 17/CĐ-BNN về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 17/CĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 17/C -BNN Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2008 V/v: Tăng cư ng qu n lý ho t ng buôn bán, s d ng thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng. CÔNG I N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i n: - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c T.W; - S Nông nghi p và phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c T.W; - C c B o v th c v t, C c tr ng tr t, C c Qu n lý ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n. Th i gian qua, các phương ti n thông tin i chúng ã ph n ánh v tình tr ng nông dân s d ng các lo i thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng ngoài danh m c, không úng k thu t trong s n xu t rau t i các vùng tr ng rau thành ph Hà N i, t nh Hà Tây và Thành ph H Chí Minh. tăng cư ng qu n lý vi c kinh doanh, s d ng thu c b o v th c v t nói chung và thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng nói riêng, m b o ch t lư ng nông s n, v sinh an toàn th c phNm, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn yêu c u y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c T.W, các ơn v thu c B Nông nghi p và PTNT khNn trương ch o th c hi n quy t li t các n i dung sau: 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c T.W - Ch o các c p chính quy n, nh t là chính quy n c p cơ s tăng cư ng công tác qu n lý vi c buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t nói chung và thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng nói riêng; ph i h p v i cơ quan chuyên môn hư ng d n nông dân s d ng thu c b o v th c v t an toàn hi u qu , th c hi n t t nguyên t c 4 úng trong s d ng thu c b o v th c v t. - Ch o ngành Nông nghi p a phương t ch c thanh, ki m tra vi c buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t, thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng t i các vùng tr ng i m s n xu t rau, qu , chè; phát hi n và x lý nghiêm các t ch c, cá nhân tàng tr , buôn bán và s d ng các lo i thu c b o v th c v t trong danh m c c m s d ng; thu c b o v th c v t, thu c kích thích sinh trư ng ngoài danh m c, không rõ ngu n g c. - Ch o cơ quan thông t n báo chí tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n trên các qui nh c a pháp lu t v tàng tr , buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t, thu c
  2. kích thích sinh trư ng cây tr ng; nghiêm c m tàng tr , buôn bán, s d ng thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng ngoài danh m c, không rõ ngu n g c. 2. Các ơn v thu c B Nông nghi p và PTNT - C c B o v th c v t: Ch o Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c T.W m chi n d ch t ng ki m tra vi c buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t, thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng. Kiên quy t x lý theo qui nh c a pháp lu t các t ch c, cá nhân vi ph m. - C c Qu n lý ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, C c Tr ng tr t tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c an toàn v sinh th c phNm; giám sát qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông s n. B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ngh y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c T.W, Th trư ng các ơn v nghiêm túc th c hi n và báo cáo k t qu v B ./. B TRƯ NG Nơi nh n: - UBND, S NN&PTNT các t nh/thành ph ; - C c BVTV, TT, QLCLNLS&TS; - Lưu VP, BVTV; Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản