Công điện số 1874/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với tình huống xấu do mưa lũ gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là thiệt hại về người do Thủ tướng Chính phủ điện

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
22
lượt xem
2
download

Công điện số 1874/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với tình huống xấu do mưa lũ gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là thiệt hại về người do Thủ tướng Chính phủ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1874/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với tình huống xấu do mưa lũ gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là thiệt hại về người do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1874/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với tình huống xấu do mưa lũ gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là thiệt hại về người do Thủ tướng Chính phủ điện

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1874/C -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2008 CÔNG I N KH N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Lao ng-Thương binh và Xã h i, Y t , Thông tin và Truy n thông, Công Thương - y ban qu c gia Tìm ki m C u n n; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; - y ban nhân dân các t nh: Qu ng Bình, L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Phú Th , Vĩnh Phúc, Hà N i, B c Ninh, B c Giang, H i Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam nh, Hà Nam, Ninh Bình. - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t Nam. Liên ti p các ngày qua, mưa lũ l n và trên di n r ng ã gây thi t h i l n v ngư i, tài s n c a nhân dân và nhà nư c nhi u a phương trên a bàn các t nh phía B c. Hi n nay công vi c kh c ph c h u qu mưa lũ ang tri n khai tích c c, tuy nhiên theo d báo c a Trung tâm khí tư ng th y văn qu c gia thì trong các ngày t i trên a bàn các t nh phía B c ti p t c có mưa trên di n r ng v i cư ng l n t 200-300 mm. ch ng i phó v i tình hu ng x u do mưa lũ gây ra, h n ch n m c th p nh t thi t h i, nh t là thi t h i v ngư i, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, Phú Th , Vĩnh Phúc, B c Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và các a phương khác có trách nhi m: - Cùng v i vi c khNn trương kh c ph c h u qu mưa lũ, ph i có ngay phương án t ng th ch ng i phó v i di n bi n mưa lũ ti p theo; - Huy ng các l c lư ng, phương ti n x lý các s c v ê i u, h p, ng th i có phương án h ê, c u h ê khi c n thi t; - Theo dõi sát di n bi n mưa lũ xem xét, quy t nh vi c t ch c sơ tán dân n nơi an toàn; c bi t là ph i ch ng di d i dân t i các vùng có nguy cơ cao v lũ quét, s tl t, vùng ven sông, su i và các vùng h du c a các h p có nguy cơ không b o m an toàn khi lũ lên cao;
  2. - Ch o làm t t công tác phòng, ch ng d ch b nh và v sinh môi trư ng; m m an ninh tr t t vùng b lũ l t; ng th i ch o vi c chuNn b s n sàng lương th c, th c phNm, nư c u ng, thu c men và các nhu y u phNm c n thi t khác ch ng khi mưa lũ ti p t c kéo dài và trên di n r ng; i v i thành ph Hà N i c n ti p t c ch o vi c x lý các i m úng ng p, huy ng các l c lư ng (công an, quân i, thanh niên xung kích...) b o m giao thông; ch o vi c c p i n và an toàn v i n, không x y ra s c và s m kh c ph c h u qu mưa lũ, n nh i s ng nhân dân. 2. B Qu c phòng, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o ngay các l c lư ng, phương ti n c n thi t, ph i h p v i các a phương tri n khai ngay các bi n pháp h ê, h p, c bi t là h th ng ê sông H ng, sông Tích, sông Nhu , b o m quân i là l c lư ng ch l c trong công tác này. 3. B Công Thương ch o các cơ quan ch c năng, b o m cung ng lương th c, th c phNm và các nhu y u phNm c n thi t cho các vùng b lũ l t, b o m n nh th trư ng. 4. B Tài nguyên và Môi trư ng ch o Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia ti p t c theo dõi sát di n bi n c a mưa, có d báo s m, cung c p thông tin k p th i cho Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, các cơ quan thông tin i chúng, các B , ngành liên quan và các a phương ch o tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng lũ hi u qu . 5. ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương tăng cư ng th i lư ng phát sóng; thư ng xuyên thông báo di n bi n c a mưa lũ cho các B , ngành, a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh. 6. Giao B trư ng, Trư ng Ban Ch o Phòng, ch ng l t, bão Trung ương Cao c Phát h p ngay Ban Ch o lên phương án t ng th ch ng phòng ch ng mưa lũ; phân giao nhi m v c th cho các B , ngành, a phương ch ng i phó v i di n bi n mưa lũ trong các ngày t i, v i m c tiêu là h n ch n m c th p nh t thi t h i v ngư i; b o m an toàn cho h th ng ê sông H ng; ch trì, ph i h p v i B Công Thương, T p oàn i n l c Vi t Nam có ngay phương án i u ti t lũ các h ch a: Hòa Bình, Thác Bà, Na Hang, b o m an toàn h p và h th ng ê i u h du; 7. Trong mùa mưa lũ, Th tư ng yêu c u các B , ngành, a phương ph i ch p hành nghiêm ch nh các m nh l nh, ch o c a B trư ng, Trư ng ban Ch o phòng ch ng l t bão Trung ương v công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu lũ, bão./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Th tư ng, các Phó TTgCP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  3. - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : TH, KTTH, NC, KGVX, P, TT T; Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản