Công điện số 214/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Công điện số 214/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 214/CĐ-TTg về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 214/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 214/C -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Thông tin và Truy n thông; - Ban ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m; - Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Báo Nhân dân; - Thông t n xã Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - ài Truy n hình Vi t Nam. D ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) trên ngư i nư c ta và trên th gi i v n di n bi n r t ph c t p. nư c ta, t u năm t i nay, d ch cúm gia c m ã x y ra t i 11 xã thu c 10 huy n c a 7 t nh, ang có nguy cơ lây lan r ng và ã có 2 b nh nhân nhi m cúm A (H5N1). Nguyên nhân là do lãnh o m t s a phương, ngư i chăn nuôi chưa nh n th c y tính ch t nguy hi m c a d ch b nh; ch quan trong phòng, ch ng d ch; không phát hi n và ngăn ch n k p th i khi có d ch x y ra. kh ng ch , ngăn ch n và d p t t các d ch, không d ch ti p t c lây lan và x y ra d ch cúm A (H5N1) ngư i, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o các c p, cơ quan chuyên môn, v n ng ngư i dân, ngư i chăn nuôi th c hi n nghiêm các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cơ quan chuyên môn. Quy nh rõ trách nhi m c a các t ch c, cá nhân, ngư i ng u các c p chính quy n và thôn, xóm, p, b n trong phòng, ch ng d ch và n u d ch x y ra trên a bàn. b) Ph i h p v i các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Thông tin và Truy n thông, các cơ quan thông tin i chúng tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n n t n ngư i dân m i ngư i hi u bi t v s nguy hi m c a b nh d ch này và thư ng xuyên ch ng phòng, ch ng d ch; b o v s c kh e c a b n thân và c ng ng; không ăn th t gia c m b b nh, m ch t, không rõ ngu n g c xu t x . c) Các a phương có d ch ph i công b công khai d ch b nh theo quy nh c a pháp lu t v thú y, áp d ng ng b các bi n pháp và huy ng l c lư ng phòng, ch ng d ch; ki m soát ch t ch khu v c có d ch, nghiêm c m v n chuy n gia c m ra ngoài
  2. d ch, v sinh tiêu c kh trùng, tiêm phòng v c xin khu v c xung quanh d ch, không d ch lây lan ra di n r ng. d) X lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v công tác phòng ch ng d ch theo quy nh c a pháp lu t v thú y; kiên quy t không tái x y ra tình tr ng vi ph m l y gia c m ã mang i tiêu h y s d ng, gây nguy h i tr c ti p cho tính m ng ngư i dân, s c kh e c ng ng và b c xúc trong dư lu n. ) Ch ng s d ng kinh phí t ngân sách a phương phòng ch ng d ch và h tr k p th i ngư i chăn nuôi có gia c m b tiêu h y theo Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 5 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr kinh phí phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Hư ng d n c th các bi n pháp và tăng cư ng ki m tra công tác phòng, ch ng d ch, c bi t các a phương quy nh không b t bu c tiêm phòng v c xin i v i gia c m. 3. B Y t : Hư ng d n các bi n pháp phòng ng a ch ng và hi u qu ; ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n công tác giám sát d ch t ; k p th i phát hi n, tích c c c u ch a b nh nhân, ngăn ch n không d ch x y ra và lây lan; Ny nhanh ti n nghiên c u, s n xu t và th nghi m v c xin phòng, ch ng cúm A (H5N1) cho ngư i. 4. B Thông tin và Truy n thông ch o các cơ quan thông tin i chúng, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tuyên truy n, ph bi n v công tác phòng ch ng d ch; ưa tin k p th i v di n bi n và nguy cơ b nh d ch; bi u dương các a phương, t ch c, cá nhân th c hi n t t và phê phán nghiêm kh c nh ng nơi ch quan, lơ là công tác phòng, ch ng d ch, vi ph m pháp lu t, gây nguy h i tính m ng b n thân và c ng ng. 5. Các B , ngành ch c năng trong Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i ch o cơ quan chuyên môn ph i h p các l c lư ng liên ngành tri n khai th c hi n nhi m v ư c phân công trong phòng, ch ng d ch./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, TT T; - Lưu: VT, KTN (4). 42
Đồng bộ tài khoản