Công điện số 2199/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Công điện số 2199/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 2199/CĐ-BYT về việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch tiêu chảy cấp, bảo vệ sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 2199/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BAN CH O PHÒNG NAM CH NG DNCH TIÊU CH Y c l p - T do - H nh phúc C P ------- ----- S : 2199/C -BYT Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2008 CÔNG I N KH N Kính g i: Ch t ch y ban nhân dân t nh/thành ph tr c thu c Trung ương T ngày 05/3/2008 n nay, tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m ang di n bi n ph c t p, ã ghi nh n nhi u trư ng h p m c tiêu ch y c p, trong ó có m t s trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t t i Hà N i, Hà Tây, H i phòng, B c Giang, B c Ninh, Nam nh, Phú Th , Thanh Hóa. Ngu n g c ch y u các trư ng h p m c b nh do s d ng th c phNm không m b o v sinh, ã s b nh nhân u s d ng th c ăn ư ng ph , c bi t là th c phNm tươi s ng như rau s ng, th c ăn ngu i d b nhi m bNn t i các c a hàng th t chó, lòng l n, ti t canh, h i s n. Hi n nay, nguy cơ d ch tiêu ch y c p nguy hi m có kh năng lây lan sang các t nh mi n Trung và mi n Nam trong mùa hè t i là r t cao, do ngư i lành mang trùng giao lưu, i l i gi a các t nh, các l h i ăn u ng ông ngư i, ám ma, ám cư i. tri n khai khNn c p các bi n pháp phòng, ch ng d ch tiêu ch y c p, b o v s c kh e nhân dân, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch tiêu ch y c p ngh ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh/ thành ph ch o Giám c S Y t và các Ban, ngành liên quan khNn c p th c hi n m t s n i dung sau: 1. Ch o ngành Y t và các ngành liên quan tăng cư ng ki m tra, thanh tra an toàn v sinh th c phNm, t p trung giám sát th c ăn ư ng ph . Kiên quy t x lý các cơ s không t v an toàn v sinh th c phNm theo quy nh. 2. T p trung x lý tri t các d ch ang x y ra t i a phương, giám sát ch t ch b nh nhân, ngư i ti p xúc; tri n khai i u tr d phòng b ng kháng sinh cho ngư i ti p xúc theo ch inh. Ch o các cơ s i u tr d phòng b ng kháng sinh cho ngư i ti p xúc theo ch nh. Ch o các cơ s i u tr chuNn b d ch truy n, thu c i u tr b nh nhân không t vong. 3. Nghiêm c m vi c s d ng phân tươi bón rau, ây là ngu n ra b nhi m bNn cung c p cho th trư ng và là nguôn lây nhi m phNy khuNn t . ngh ng chí Ch t ch khNn trương tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch m b o s c kh e nhân dân trong mùa hè này. KT. B TRƯ NG
  2. TH TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O PHÒNG CH NG DNCH TIÊU CH Y C P Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản