Công điện số 33/CĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
4
download

Công điện số 33/CĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 33/CĐ-BNN về việc tăng cường công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa ở Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 33/CĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 33/C -BNN Hà N i, ngày 13 tháng 07 năm 2008 V/v: tăng cư ng công tác phòng ch ng r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá lúa Nam b . CÔNG I N KH N i n: - y ban nhân dân các t nh, thành ph phía Nam (t Ninh thu n tr vào); - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph phía Nam (t Ninh Thu n tr vào); - C c B o v th c v t, C c Tr ng tr t. - Thông t n xã Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, Báo Nhân dân, Báo Nông nghi p Vi t Nam. Theo báo cáo c a C c Tr ng tr t, n nay; lúa Hè Thu 2008 Nam B ã xu ng gi ng 1.715.028 ha (trong ó vùng ông Nam B : 128.179 ha, vùng Tây Nam B : 1.586.849 ha) ã thu ho ch 451.328 ha. D ki n n cu i tháng 7/2008 s thu ho ch 800.000 ha, 700.000 ha s giai o n òng tr - chín, thu ho ch vào cu i tháng 8/2008; g n 100 nghìn ha giai o n nhánh n làm òng và tr . Lúa Thu ông ã xu ng gi ng 144.673 ha ( t 30% k ho ch), t p trung ng Tháp, C n Thơ, H u Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Long An. R y nâu và b nh vàng lùn, lùn xo n lá lúa ang gia tăng nhanh, hi n có 198.225 ha lúa Hè Thu nhi m r y, trong ó có 27.303 ha nhi m n ng. Trên lúa Thu ông có 25.000 ha nhi m r y, trong ó nhi m n ng 9.000 ha. Các t nh có di n tích nhi m r y cao là: Kiên Giang, Long An, Trà Vinh, B c Liêu, Ti n Giang, ng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Bình Thu n. B nh vàng lùn, lùn xo n lá (VL, LXL) là 2.866 ha (10/7/2008) ch y u ng Tháp (2.365 ha) và Trà Vinh (500 ha). Vùng ông Nam B , có 78 ha lúa Hè Thu b nhi m VL, LXL. Di n tích nhi m b nh t p trung nh ng nơi gieo s s m so v i l ch xu ng gi ng do không ch ng ư c nư c tư i. T l r u nâu mang vi rút trong tháng 5/2008 vùng Tây Nam B là 21%, ông Nam B là 73%. Ngoài ra ngu n b nh r t ph bi n trên lúa chét nh ng ru ng b nhi m b nh t v trư c. R y nâu vào èn ã b t u tăng nhanh t 200.000 con/b y/ êm ( êm 06/7/2008) lên n 1.800.000 con/b y/ êm ( êm 10/7/2008) t i m t s t nh vùng ông Nam B và Tây Nam B . n nay, h u h t di n tích lúa có m t r y cao ã ư c phun thu c. Tính n ngày 10/7/2008, ã có kho n 125.773 ha ư c phun thu c tr r y (lúa Hè Thu: 108.592 ha, Thu ông: 17.181 ha). Tuy nhiên, m t s nơi v n b “cháy r y” do phun thu c không tuân th theo nguyên t c “4 úng”.
  2. D báo t ngày 15 n cu i tháng 7/2008, s có t r y di trú v i s lư ng r t l n (hàng tri u con/b y/ êm) mang ngu n b nh VL, LXL theo gió mùa Tây và Tây Nam phát tán n các trà lúa Hè Thu, Thu ông giai o n m - nhánh – òng – tr , vùng b nh hư ng r ng, bao g m các t nh giáp biên gi i Tây Nam (An Giang, ng Tháp, Kiên Giang, Long An) và m t s t nh ông Nam B , Tây Nguyên (Bình Phư c, c Nông, Tây Ninh, Lâm ng, ng Nai, Bình Thu n). N u không ti p t c duy trì và tăng cư ng các bi n pháp t ch c phòng tr h u hi u, kh năng d ch b nh s x y ra trên di n r ng, làm nh hư ng t i năng su t và s n lư ng lúa các v Hè Thu, Thu ông và Mùa. T v Hè Thu, Thu ông, Mùa 2008, b nh s lây lan sang lúa ông Xuân 2008 – 2009. Trư c tình hình trên, nh m ti p t c ngăn ch n có hi u qu nguy cơ tái bùng phát c a d ch r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph tăng cư ng công tác phòng tr , th c hi n các chính sách h tr Th tư ng Chính ph ã ban hành, trong ó chú ý ch o các công vi c c p bách sau: 1. Phòng tr r y nâu: i v i trà lúa Hè Thu, Thu ông giai o n nhánh – òng, tr huy ng l c lư ng cán b k thu t ki m tra ng ru ng, n m ch c di n bi n tình hình r y nâu, thi t l p h th ng b y èn theo dõi r y di trú t i các huy n, xã tr ng i m lúa; t ch c phun thu c tr r y nh ng nơi có m t t 3 con/tép tr lên, theo “S tay hư ng d n phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá” do B ban hành, nh t là trên di n tích ang b nhi m b nh vàng lùn và lùn xo n lá b o v lúa và h n ch r y di trú truy n b nh sang các trà lúa m i gieo s . i v i lúa Thu ông giai o n dư i 20 ngày tu i: N u phát hi n có r y di trú v i s lư ng l n hư ng d n nông dân bơm nư c ng p ru ng vào lúc chi u t i trong su t t cao i m r y di trú ngăn ng a r y truy n b nh; phát hi n k p th i di n tích b nhi m b nh, v n ng nông dân nh b cây lúa b b nh và tiêu h y tri t toàn b nh ng di n tích b nhi m n ng. i v i trà lúa Thu ông s p gieo s , lúa Mùa 2008: - Ch o th c hi n l ch gieo tr ng theo úng công i n s 29 C -BNN ngày 13/6/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, m b o xu ng gi ng t p trung, ng lo t, né r y d a vào b y èn cho t ng ti u vùng, t ng cánh ng. Trư c m t c n chú tr ng phòng ch ng t r y di trú t ngày 15 n cu i tháng 7/2008; ngăn ch n tình tr ng gieo s t phát, phân tán, hư ng d n nông dân tuy t i không xu ng gi ng nh ng nơi có r y di trú cao. - Chú tr ng m b o cơ c u và ch t lư ng gi ng lúa, không t l gi ng nhi m r y vư t quá 20% trong cơ c u gi ng t ng vùng, khu v c. Gi m t l gi ng IR 50404, hi n nay ang s d ng r ng rãi nhi u t nh trong vùng BSCL. - Tăng cư ng ng d ng mô hình” 3 gi m, 3 tăng”, mô hình c ng ng qu n lý r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá h i lúa, mô hình liên k t “4 nhà” … 2. Công tác t ch c th c hi n:
  3. - y ban nhân dân các c p huy ng m i l c lư ng c a a phương tham gia th c hi n các bi n pháp phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá không d ch lây lan trên di n r ng. KhNn trương c ng c ho t ng c a Ban ch o các c p (xã, huy n, t nh); huy ng và b trí cán b có chuyên môn v xã theo dõi, giám sát ng ru ng và hư ng d n nông dân các bi n pháp phòng tr d ch b nh. Tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n, t p hu n giúp nông dân nh n bi t và th c hi n úng các bi n pháp phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá theo S tay hư ng d n c a B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn. - C c Tr ng tr t, C c B o v th c v t cùng v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph phía Nam tăng cư ng công tác ch o, ki m tra, tình hình lúa v Hè Thu, Thu ông và tri n khai t t k ho ch s n xu t lúa Mùa 2008, ông Xuân 2008 – 2009. - Trung tâm Khuy n nông, Khuy n Ngư qu c gia ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh trong vùng tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n, t p hu n cán b và nông dân, xây d ng mô hình v bi n pháp phòng ch ng r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá h i lúa theo S tay hư ng d n c a B ã ban hành. ngh UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vùng và th trư ng các ơn v liên quan thu c B th c hi n KhNn trương các n i dung trên và báo cáo thư ng xuyên v B Nông nghi p & phát tri n nông thôn tình hình cũng như khó khăn vư ng m c khi th c hi n công i n này ph i h p gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( b/c) - UBND, S NN-PTNT các t nh, thành ph phía Nam (t Ninh Thu n tr vào, và Lâm ng); - C c BVTV, TT; Cao c Phát - Thành viên BC PT RN, BVL, LXL; - V KHCN-MT, Trung tâm KNKNQG; - Vi n: Lúa BSCL, BVTV, KHKTNNMN; i h c C n Thơ; - Lưu: VT,
Đồng bộ tài khoản