Công điện số 338

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Công điện số 338

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 338', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 338

  1. B TÀI CHÍNH; NGÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HÀNG NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 338 Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1997 CÔNG I N C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 338 NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1997 Kính g i: - B trư ng các B ; - Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ch t ch H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c; - Giám c S Tài chính, C c trư ng C c thu , C c trư ng C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - T ng Giám c, Giám c các Ngân hàng Thương m i qu c doanh. Chính ph ã quy t nh u tư b sung v n lưu ng và t m ng v n u tư cho các doanh nghi p Nhà nư c s n xu t - kinh doanh có hi u qu và các công trình có k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n nh m thúc Ny s n xu t, xây d ng và tiêu th hàng hoá trong nh ng tháng cu i năm 1997. B trư ng B Tài chính và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam yêu c u các ơn v ư c c p v n s d ng úng m c ích. C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không ư c thu thu vào các kho n v n Nhà nư c b sung cho các doanh nghi p. N u doanh nghi p ho c ch công trình ư c c p v n b sung hay t m ng v n u tư có N quá h n v i Ngân hàng Thương m i thì không ư c tuỳ ti n kh u tr n vào v n c p t này mà ph i bàn v i doanh nghi p x lý theo m t trong các phương án sau ây: 1. Doanh nghi p ho c ch công trình tr b t n quá h n tương ương v i s v n ư c c p không ph i ch u lãi quá h n; Ngân hàng Thương m i ký h p ng cho vay ti p ít nh t là tương ương v i s v n ư c c p doanh nghi p (ch u tư) có v n ho t ng bình thư ng. 2. Doanh nghi p v n ch u lãi quá h n i v i kho n n cũ theo úng các quy nh hi n hành, còn kho n v n m i c p s d ng theo m c ích ư c giao. ngh các B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có bi n pháp ki m tra vi c th c hi n Công i n này.
  2. Cao Sĩ Kiêm Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản