Công điện số 338 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
6
download

Công điện số 338 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 338 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung vốn lưu động và tạm ứng vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 338 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  i Ö n ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  ­ T h è n g  ® è c ë N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  338 n g µ y 16 th¸ng  n¨ m  1997 9  K Ý nh   öi: g  ­Bé   ëng  Bé;   tr c¸c  ­  ñ   Þch  Ch t UBND  c¸c tØnh,  µnh  è   ùc  éc  th ph tr thu Trung   ­ ¬ng; ­Ch ñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ   íc; ty Nh n ­ Gi¸m  c  ë   µi  Ýnh,  ôc   ëng  ôc   Õ,  ôc   ëng   ®è S T ch C tr C thu C tr C ôc  qu¶n  ý  èn  µ   µi s¶n  µ   íc  ¹idoanh  lv v t  Nh n t   nghiÖp    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; ¬ ­ Tæng     Gi¸m  c, Gi¸m  c  Ng © n   µng  ¬ng  ¹i quèc   ®è   ®è c¸c  h Th m  doanh. Ch Ýnh  ñ  ∙  Õt  nh  u      ph ® quy ®Þ ®Ç tbæ sung  èn u  ng  µ  ¹m  v l ®é v t øng  èn  v ®Ç u    tcho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc s¶n  Êt ­ kinh doanh  ã  Öu  Nh n   xu       c hi qu¶  µ   v c¸c c«ng  ×nh cã  Õ   ¹ch  èn  u    ©y  ùng  ¬    tr   k ho v ®Ç tx d c b¶n nh»m   óc ®Èy    th   s¶n xuÊt,x©y  ùng  µ    ô hµng      d v tiªuth   ho¸ trongnh÷ng    th¸ngcuèin¨m      1997. Bé   ëng  é   µi chÝnh  µ  èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   tr BT  v Th ®è Ng h Nh n     yªu  Çu    n   Þ   îc cÊp  èn  ö  ông  ng  ôc   ch.  ôc  Õ     c c¸c ®¬ v ®   v sd ®ó m ®Ý C thu c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ kh«ng  îcthu thuÕ  µo    ®   v c¸ckho¶n  èn  v Nhµ   ícbæ   n   sung  cho    c¸cdoanh  nghiÖp.N Õ u     doanh nghiÖp  hoÆc   ñ  ch c«ng  tr×nh  îc cÊp  èn    ®  v bæ sung  hay  ¹m  t øng  èn  u     ã  î  v ®Ç t c N qu¸  ¹n  íiNg ©n   h v  hµng  ¬ng  ¹i th×  Th m   kh«ng  îctuú tiÖn khÊu  õnî vµo  èn  Êp  tnµy  µ   ®     tr     v c ®î   m ph¶ibµn  íi   v  doanh nghiÖp  ö  ýtheo m ét  x l    trong c¸cph¬ng       ¸n sau  y: ®© 1. Doanh    nghiÖp hoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh tr¶bítnî qu¸ h¹n ¬ng  ¬ng  íi tr           t ® v  sè  èn  îccÊp    v ®  ®Ó kh«ng ph¶ichÞu      ¹n;Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iký  îp   l∙qu¸ h   i h Th m h  ®ång  cho  vay  Õp Ýt  Êt lµt ng  ¬ng  íi è  èn  îccÊp    ti   nh    ¬ ® v  v ®   s ®Ó doanh nghiÖp  (chñ ®Ç u  )cã  èn  ¹t®éng  ×nh  êng.   t  v ho   b th 2. Doanh    nghiÖp  Én  Þu      ¹n  i víi v ch l∙qu¸ h ®è     i kho¶n  î cò  n   theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh, cßn  ®Þ hi h   kho¶n  èn  íi cÊp  ö  ông  v m  sd theo  ôc  ch  îc m ®Ý ®  giao. § Ò   Þ    é   ëng,Chñ   Þch  û   ngh c¸c B tr   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ã  Ön      ¬ c bi ph¸p kiÓm    Öc  ùc hiÖn    travi th   C«ng  iÖn  µy. ® n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản