Công điện số 40/CĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Công điện số 40/CĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 40/CĐ-UB về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 40/CĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 40/C -UB Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2005 CÔNG I N Kính g i các ng chí: - Giám c các s , ban, ngành thành ph - Ch t ch UBND các qu n, huy n Th c hi n nghiêm ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1786/TTg-NN ngày 10.11.2005 v vi c phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, ý ki n k t lu n c a Phó Ch t ch UBND Thành ph (Trư ng Ban ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m Thành ph ) t i cu c h p giao ban v i các s , ngành và UBND các qu n, huy n ngày 11.11.2005; UBND Thành ph yêu c u các ngành, các c p khNn trương th c hi n m t s bi n pháp c p bách sau: 1/. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, coi ây là m t trong nh ng bi n pháp quan tr ng hàng u nh m cung c p thông tin chính xác n c ng ng dân cư, giúp m i ngư i dân nh n th c rõ v d ch b nh, tình hình di n bi n d ch b nh và nguy cơ c a d ch b nh, ch ng, t giác tham gia tích c c các bi n pháp phòng, ch ng d ch ch p hành các quy nh c a thành ph , t b o v s c kh e cho b n thân và c ng ng. 2/. UBND các qu n, huy n ch ng ph i h p v i các s , ngành liên quan: huy ng các ơn v ch c năng chuyên môn, liên ngành, các l c lư ng vũ trang, dân quân t v và h c sinh, sinh viên c a các trư ng h p i h c, trung h c chuyên nghi p và các t ch c, cá nhân t i a phương khi c n thi t cho n t ng gia ình, thôn xóm, ng th i l p d trù kinh phí g i S Tài chính b trí kinh phí, v t tư, phương ti n, cơ s v t ch t tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch quy t li t, có hi u qu , không d ch tái phát, h n ch tác h i n m c th p nh t, n u d ch x y ra, c th : - T ng v sinh môi trư ng, kh trùng, tiêu c i v i các chu ng tr i chăn nuôi, a i m buôn bán và cơ s gi t m , ch bi n gia c m, c m v n chuy n và thu gom lông vũ chưa qua x lý hóa ch t theo hư ng d n c a cơ quan chuyên môn (Thú y, Y t ), nh m tiêu di t m m b nh, không d ch phát sinh. - Các ch t ki m d ch t i các u m i giao thông ph i b trí l c lư ng (Thú y, Công an, Qu n lý th trư ng, Quân i). - T ch c giám sát ch t ch d ch b nh n t n cơ s (xã, phư ng, th tr n, thôn, xóm), n u phát hi n có gia c m nhi m vi rút cúm ho c có d ch phát sinh ph i báo cáo ngay cơ quan chuyên môn và UBND Thành ph , công khai trên các phương ti n thông tin i chúng và t ch c tiêu h y ngay àn gia c m (k c gia c m ch t chưa rõ nguyên nhân), không d ch b nh lây lan. ng th i th c hi n các bi n pháp khNn c p
  2. kh ng ch , bao vây, d p t t d ch, kh trùng tiêu c và nghiêm c m v n chuy n gia c m, các s n phNm gia c m ra kh i vùng có d ch. - Nghiêm c m v n chuy n, buôn bán, s d ng gia c m và các s n phNm gia c m chưa ư c ki m d ch, n u phát hi n s b t ch thu cho tiêu hu và không b i thư ng. ng th i ki m tra v sinh thú y và an toàn th c phNm, phát hi n và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh. T ch thu và tiêu h y gia c m và các s n phNm gia c m nh p l u, không rõ ngu n g c, xu t x và x lý nghiêm i v i ch hàng vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. - ChuNn b t t nh t m i i u ki n có th , nh m kiên quy t ngăn ch n không d ch cúm A (H5N1) ngư i x y ra. ng th i th c hi n t t vi c trang b phòng h , b o m an toàn cho l c lư ng tham gia phòng, ch ng d ch. 3/. S Nông nghi p và PTNT ch ng ph i h p v i các ngành liên quan: - Ti p t c hư ng d n UBND các qu n, huy n t ch c th c hi n các bi n pháp khNn c p v phòng, ch ng d ch theo ch o c a Thành ph , Th tư ng Chính ph . ng th i ch o Chi c c Thú y Hà N i theo nhi m v th c hi n ngay các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo quy nh. - T ng h p tình hình hàng ngày v di n bi n d ch cúm gia c m trên a bàn Thành ph (báo cáo nhanh b ng văn b n, ngày/1l n, th i gian lúc 08h30) và xu t, b sung k p th i nh ng v n c n b sung trong công tác ch o, nh ng khó khăn vư ng m c trong t ch c th c hi n nh m áp ng yêu c u, i u ki n ph c v cho công tác phòng, ch ng d ch t hi u qu cao nh t, báo cáo UBND Thành ph . - xu t cơ ch chính sách h tr cho ngư i chăn nuôi gia c m và kinh phí ph c v công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m c a các ngành, các c p. 4/. Giám c S Y t ch ng ph i h p v i các ngành liên quan: t ch c th c hi n các bi n pháp khNn c p v d ch cúm ngư i theo ch o c a Thành ph , B Y t , Th tư ng Chính ph . 5/. Giám c S Tài chính hư ng d n UBND qu n, huy n l p k ho ch và qu n lý, s d ng kinh phí theo ch qu n lý tài chính hi n hành. T ng h p toàn b các nhu c u, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh và c p , k p th i theo yêu c u c a công tác phòng, ch ng d ch. UBND Thành ph yêu c u Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các cơ quan ch c năng Thành ph th c hi n nghiêm túc Công i n này./. TM/ Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: THÀNH PH HÀ N I - Như trên - Th tư ng Chính ph ( KT/ CH TNCH - B Nông nghi p và PTNT báo PHÓ CH TNCH - TT T/ y, TT H ND TP, CT UBND TP cáo) - Các /c PCT UBND TP - Các T/viên Ban C PC DC gia c m TP - Các T/viên Ban C PC DC ngư i TP
  3. - Các Chi c c: Thú y, Qu n lý th trư ng - VPUB: CPVP, các t CV, phòng TH, Lưu VT. Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản