Công điện số 43/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Công điện số 43/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 43/CĐ-BGTVT về việc đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 43/CĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 43/C -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N B GIAO THÔNG V N T I i n: -T ng công ty Hàng không Vi t Nam; -T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; -T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; -T p oàn Công nghi p tàu thu Vi t Nam. B Giao thông v n t i ã có công văn s 2058/BGTVT-TC ngày 03/04/2009 v vi c chuNn b báo cáo oàn giám sát c a U ban Thư ng v Qu c h i. Trong ó, B Giao thông v n t i yêu c u các t p oàn, t ng công ty nhà nư c l p báo cáo g i oàn giám sát c a U ban Thư ng v Qu c h i theo n i dung t i công văn s 350/VPQH-TH ngày 25/02/2009 c a Văn phòng Qu c h i, ng th i g i v B Giao thông v n t i t ng h p. Th i h n g i báo cáo trư c ngày 15 tháng 4 năm 2009. Tuy nhiên, n nay ã quá th i h n nhưng B Giao thông v n t i chưa nh n ư c báo cáo c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam, T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam,T p oàn Công nghi p tàu thu Vi t Nam. có cơ s báo cáo oàn giám sát c a U ban Thư ng v Qu c h i d ki n vào ngày 21/7/2009, B Giao thông v n t i ngh các ơn v khNn trương g i báo cáo v B Giao thông v n t i trư c ngày 15 tháng 7 năm 2009 t ng h p. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như trên; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu VT,TC. Lê M nh Hùng DANH SÁCH ƠN VN G I VĂN B N STT Tên doanh nghi p 1 C c Hàng không Vi t Nam
  2. 2 C c Hàng h i Vi t Nam 3 C c ư ng b Vi t Nam 4 Trư ng i h c GTVT TP H Chí Minh 5 Trư ng i h c Hàng h i 6 Trư ng Cao ng GTVT 7 T ng công ty Hàng không Vi t Nam 8 T ng công ty Hàng h i Vi t Nam 9 T ng công ty ư ng s t Vi t Nam 10 T p oàn Công nghi p tàu thu Vi t Nam 11 T ng công ty C ng hàng không mi n Nam 12 T ng công ty Công nghi p ô tô VN 13 T ng công ty Tư v n thi t k GTVT 14 T ng công ty ư ng sông mi n B c 15 T ng công ty ư ng sông mi n Nam 16 T ng công ty Xây d ng CTGT 1 17 T ng công ty Xây d ng CTGT 4 18 T ng công ty Xây d ng CTGT 5 19 T ng công ty Xây d ng CTGT 6 20 T ng công ty Xây d ng CTGT8 21 T ng công ty XD Thăng Long 22 T ng công ty XD ư ng thu 23 Công ty V n t i và X p d ư ng thu n i a 24 Công ty V n t i a phương th c 25 Công ty XNK và H p tác u tư GTVT 26 Công ty u tư và Phát tri n ư ng cao t c VN 27 Công ty Du l ch và Ti p th GTVT 28 Công ty V t tư v n t i và XDCTGT 29 Nhà xu t b n giao thông v n t i
Đồng bộ tài khoản