Công điện số 4416/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Công điện số 4416/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 4416/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của mưa, lũ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 4416/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 4416/C -BYT Hà N i, 07h00 ngày 06 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh Cao B ng, B c K n, Hà Giang, Lào Cao, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, i n Biên, Yên Bái, L ng Sơn và các ơn v tr c thu c B Yt . Th c hi n ch o c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c chuNn b các công tác i phó di n bi n x u c a th i ti t do nh hư ng c a mưa, lũ trên a bàn các t nh mi n núi phía B c. k p th i i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a mưa bão, B Y t yêu c u S Y t các t nh Cao B ng, B c K n, Hà Giang, Lào Cao, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, i n Biên, Yên Bái, L ng Sơn và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng ang x y ra mưa bão; d tr y thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b nh hư ng và chia c t do mưa lũ c bi t i v i các t nh như: B c K n, Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai. 2.Các cơ s y t ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh; h tr các vùng ng p lũ, c u ch a k p th i ngư i b thương, c bi t là kh trùng ngu n nư c u ng ph c v sinh ho t, m b o v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh lây lan khi nư c rút. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, lũ gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 12 gi ngày 06/7/2009 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./.
  2. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản