Công điện số 4431/CĐ-BYT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Công điện số 4431/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 4431/CĐ-BYT về việc chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của mưa bão do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 4431/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 4431/C -BYT Hà N i, 17h00 ngày 11 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph Hà N i, Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, L ng Sơn, B c Giang, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Th , Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, i n Biên và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i t i cu c h p tri n khai công tác phòng ch ng cơn bão s 4 t i y ban Phòng ch ng l t bão TW h i 16h ngày 11/7/2009, Công i n s 09/C -TW ngày 09/10/2009, Công i n s 14/C -TW h i 8h30 ngày 11/7/2009 và Công i n s 15/C -TW c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c tri n khai k ho ch phòng ch ng cơn bão s 4. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương, trưa ngày 11/7/2009, áp th p nhi t i ã m nh lên thành bão (cơn bão s 4). H i 13h ngày 11/7, v trí tâm bão s 4 vào kho ng 20,1 Vĩ B c; 114 Kinh ông. ây là cơn bão có t c di chuy n nhanh, bão gây gió m nh và nư c bi n dâng trên vùng bi n phía B c bi n ông và vùng ven bi n các t nh Qu ng Ninh, H i Phòng, gây mưa to và r t to nh ng t nh B c B ch ng i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a mưa bão, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph ch ng tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa bão. i v i các t nh khu v c ông B c, Tây B c lên k ho ch ch ng sơ tán cơ s y t nh ng vùng trũng, th p và vùng có nguy cơ lũ quét, s t l t. 2.Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh.
  2. 3.Nh ng ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, bão gây ra. 4.S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i aphương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 15 gi ngày 12/7/2009 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản