Công điện số 4485/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Công điện số 4485/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 4485/CĐ-BYT về việc chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 4485/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 4485/C -BYT Hà N i, 8h00 ngày 10 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph ven bi n t Qu ng Ninh n Khánh Hòa và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 09/C -TW h i 18h ngày 09/7/2009 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c tri n khai k ho ch phòng mưa bão. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương, hi n nay vùng áp th p c a khu v c bi n phía ông B c o Lu- Dong Philipin ang phát tri n m nh. H i 13h ngày 09/7/2009, v trí tâm vùng áp th p vào kho ng 18-19 Vĩ B c, 125- 126 kinh ông. D báo vùng áp th p nhi t i di chuy n theo hư ng gi a Tây và Tây b c v i t c kho ng 10-15 Km/ gi . ch ng i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a th i ti t, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph ch ng tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa bão. 2.Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3.Nh ng ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, bão gây ra. 4.S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 15 gi ngày 10/7/2009 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B
  2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản