Công điện số 4711/CĐ-BYT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Công điện số 4711/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 4711/CĐ-BYT về việc chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 4711/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4711/C -BYT Hà N i, 8h30 ngày 17 tháng 7 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph ven bi n t Qu ng Ninh n Cà Mau, và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 19/C -TW h i 19h00 ngày 16/7/2009 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c tri n khai k ho ch phòng nh ng di n bi t x u c a th i ti t. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương, hi n nay có m t vùng áp th p nhi t i ang ho t ng. H i 16h ngày 16/7, v trí tâm áp th p nhi t i vào kho ng 17,1 Vĩ B c; 124,9 Kinh ông. S c gió m nh nh t c a vùng tâp áp th p nhi t i m nh c p 7, gi t c p 8, c p 9 ang di chuy n vào khu v c ông b c bi n ông và có kh năng m nh lên thành bão. Ngoài ra do nh hư ng c a k t h p v i gió mùa tây nam ho t ng m nh, khu v c gi a và Nam Bi n ông, vùng bi n t Bình Thu n n Cà Mau có gió m nh c p 6, c p 7, gi t c p 8, c p 9 bi n ng m nh. Trên khu v c vinh B c B có vùng th p gây gió m nh c p 5, gi t c p 6, c p 7. ch ng i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a th i ti t, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1. S Y t các t nh/thành ph ch ng tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa bão. 2. Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Nh ng ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, bão gây ra.
  2. 4. S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 15 gi ngày 17/7/2009 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản