Công điện số 5152/CĐ-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Công điện số 5152/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 5152/CĐ-BYT về việc đối phó với bão số 6 do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 5152/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5152/C -BYT Hà N i, 11h00 ngày 04 tháng 8 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph Hà N i, Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, H i Dương, Hà Nam, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hóa, L ng Sơn, B c Giang, B c Ninh, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Vĩnh Phúc, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hòa Bình và các ơn v tr c thu c B Yt . Ti p theo công i n s 24/C - TW ngày 03 /8/2009 là công i n s 25/C - TW h i 09h ngày 04/8/2009 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c tri n khai công tác phòng ch ng bão s 6. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương h i 07h ngày 04/8/2009, v trí tâm tâm cơn bão s 6 (tên qu c t là GONI) vào kho ng20,5 Vĩ B c; 114 Kinh ông cách o Lôi Châu- Trung Qu c kho ng 390 km v phía ông Nam. S c gió m nh nh t c a vùng g n tâm bão m nh c p 8, gi t c p 9, c p 10. Bão s 6 ang di chuy n theo hư ng Tây Tây B c và Tây B c và có kh năng i hư ng i vào v nh B c B , phía b c v nh B c B gió s m nh d n lên c p 6, c p 7, gi t c p 8, c p 9 các t nh B c B s có mưa v a, mưa to, có nơi mưa r t to. i phó v i bão s 6 B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t th c hi n tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa bão, c bi t là nh ng nơi a hình i núi có nguy cơ x y ra lũ quét và s t l t. 2.Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, bão gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ
  2. v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 15 gi ngày 04/8/2009 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản