Công điện số 5538/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Công điện số 5538/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 5538/CĐ-BYT về việc các cơ sở điều trị tiếp tục tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dụng và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do bão, lũ gây ra do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 5538/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 5538/C -BYT Hà N i, 9h00 ngày 11 tháng 8 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT I N: S Y t các t nh mi n núi phía B c, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 35 C /PCLBTW h i 24h/10/8/2008 c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão TW- U ban qu c gia tìm ki m c u n n. Trung tâm Khí tư ng th y văn qu c gia do nh hư ng c a bão s 4, Ngày mai các T nh thu c vùng núi phía B c có th ti p t c có mưa v a n mưa to. C n ch ng phòng l c xoáy và lũ l n dâng cao trên các sông su i, lũ quét và s t l t vùng núi, ng p úng các vùng trũng. B Y t yêu c u S Y t các các t nh mi n núi phía B c, và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: Các cơ s i u tr ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu d ng và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 1. S n sàng chuNn b các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa bão. 2. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 3. Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 11/8/2008 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948125599. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B KIÊM PHÓ BAN THƯ NG TR C PCLB
  2. Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản