Công điện số 5711/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Công điện số 5711/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 5711/CĐ-BYT về việc bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và tài sản, cơ sở vật chất ngành y tế do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 5711/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 5711/C -BYT Hà N i, 9h00 ngày 18 tháng 8 năm 2008 CÔNG I N KH N i n: S Y t các t nh, thành ph Long An, ng Tháp, An Giang, Ti n Giang, C n Thơ, H u Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 39 C /PCLBTW h i 08h30’ ngày 17/8/2008 c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão TW- U ban qu c gia tìm ki m c u n n. Theo d báo c a Trung tâm d báo khí tư ng th y văn Trung ương, m c nư c u ngu n sông C u Long ang lên nhanh, ã trên m c báo ng s I và s lên ti p x p x m c báo ng s II. b o m an toàn tính m ng cho nhân dân và tài s n, cơ s v t ch t ngành y t , B Y t yêu c u S Y t các t nh ng b ng sông C u Long và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. Các cơ s i u tr theo dõi ch t ch di n bi n c a mưa lũ, s n sàng chuNn b các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa bão. 2. T ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 4. Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 18/8/2008 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948125599./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B
  2. Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản