Công điện số 6547/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Công điện số 6547/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 6547/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão HUGUPIT do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 6547/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 6547/C -BYT Hà N i, 16h00 ngày 23 tháng 9 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Ninh n Qu ng Ngãi, và các t nh: L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Th , Hoà Bình, B c Giang, Vĩnh Phúc; các ơn v tr c thu c B Yt . Th c hi n Công i n s 46 C /PCLBTW h i 9h30’ ngày 23/9/2008 c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c t êm ngày 24/9, bão HUGUPIT có kh năng gây mưa to n r t to t i các t nh mi n núi phía B c và các t nh ven bi n. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u c a cơn bão HUGUPIT, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. Ti p t c th c hi n Công i n khNn s 6505/C -BYT ngày 22/9/2008, s n sàng chuNn b các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b nh hư ng do mưa bão. 2. Các cơ s i u tr ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 4. Các S Y t và các ơn v d tr cơ s thu c, hoá ch t và trang thi t b y t c n thi t các vùng sâu, vùng xa, vùng d b chia c t khi có mưa l n; trong trư ng h p s lư ng cơ s thu c, hoá ch t chưa c n khNn trương ngh và có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 24/9/2008 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948.125599.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán
Đồng bộ tài khoản